Néptanítók lapja 46. évfolyam, 1913

1913-08-21 / 34. szám

XLVI. évfolyam, 34. szám. Budapest, 1913 augusztus 21. Telefonszám: 68-18. Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utca 4. Franklin-Társulat Telefonszám : 72-42. Megjelenik e lap minden csütörtökön. Szerkesztőség : Vall. és Közokt. Minisztérium, V. Báthory­ u. 12. SZERKESZTI ÉS KIADJA A M. KIR. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM. Előfizetési ár: Egy évre 10 kor., fél­ér­e 5 kor., negyedévre 2 kor. 50 k­ll. — Egy negyed évnél kevesebb időre elő­fizetést nem fogadunk el. — Az előfize­tési pénzek a kiadóhivatalba küldendők. TARTALOM. — Péterfy Sándor. — Molnár Oszkár: Modern pedagógizálás. — Matthesz Sándor : Vias­kodásunk nemzetiségi vidéken. — x. y. : Gyermek­munkások. — Mintalecke. (Kaposi Károly: Szent László ujundái.) — A hazai tanügyi lapokból. — A külföldi tanügyi lapokból. — Hirek. — Irodalom. — Ember János: A tanító lakása. — Tandók tanács­adója. — Hivatalos rész. Péterfy Sándor. Minden nemzetnél és minden korban keveseknek adatolt, hogy kiemelkedjenek azoknak a soraiból, akikkel egyazon hiva­tásnak szolgálatában állva végzik egész éle­tüket betöltő munkálkodásukat. És a keve­sek között, akik kiválnak a tömegből, ismét kevesen vannak, akiket nem a foly­tonos szereplés, nem a reklám hajszolása, nem a demagógia feltétlenül sikert bizto­sító eszközeinek kimerítése vagy éppen kierőszakolt martirkodás emelt a sokaság fölé, hanem a léleknek legnemesebb hevü­lete, az elmének kiváló termékenysége és az egyéni energiának alkotó munkássága. Péterfy Sándor ama kevesek közé tarto­zott, akiket nagyértékű és maradandó al­kotások avattak valóban nagy férfiakká. E nagy embereinknek a sora egyre ritkul és sajnos, hiába nézünk körül, keresve a méltó utódokat, akik pótolni fogják a ki­dőlt óriásokat. Ha végig tekintünk a népoktatás leg­utolsó nagy halottjának életén, szinte bizo­nyossággá válik előttünk, hogy egy letűnt és hovatovább mythikussá váló korszaknak a nagy emberét sirathatjuk benne is. Bizo­nyos, hogy a mi korunk nem termi oly bő­séggel a hősöket, a nagy államférfiakat, s az irodalom és művészet igazán halhatatlan alakjait, mint a mult század. Vajon lesz-e még a magyar nemzet életének oly kor­szaka, mely egyszerre terem Kossuthot, Széchenyit, Deákot, Vörösmartyt, Petőfit, Aranyt, Jókait, óriási számban nagy sza­badsághősöket, Munkácsyt és Liszt Feren­cet! Mintha az egész világ megváltozott volna körülöttünk, és mi is megváltoztunk volna benne. A nagyság már keveseket lel­kesít, nagyjaink emlékei még ragyognak a «magyar glóbus» egén, de mintha lassan­lassan veszítenének melegségükből. Mint a római, aki még felaggatta őseinek viaszlár­váit háza előcsarnokának falára, de már nem hitt bennük, s nem igen bánta, hogy lassan-lassan felismerhetetlenekké teszi őket a világító fáklya szurkos füstje, úgy mi is ékes beszédeket mondunk tőlünk elköltöző nagyjainkról, emléktáblát teszü­nk szülőhá­zukra, esetleg szobrot is állítunk nekik, de mindinkább gyérül azoknak a száma, akik nagyjaink nyomdokait is követik és elszán­ják magukat arra az útra, mely a magasba vitt ugyan, de oly nagyon rögös volt. A modern ember elszörnyed, ha Péterfy életrajzát olvassa. A múzeumban megbá­muljuk azokat a rettenetes páncélokat, óriás kardokat és súlyos buzogányokat, melyekkel elődeink e hazát megszerezték és megtartották, de megijednénk, ha e fegyverzetet magunkra kellene öltenünk : talán össze is roskadnánk alatta, így cso­dáljuk azt is, hogy Péterfi mit dolgozott, mennyi lelkesedést, mennyi tudást és mennyi energiát vitt munkáiba. Ez bizony egy már letűnt korszaknak a lelkesedése, már elmúlt embereknek az energiája volt. Fejünket csóváljuk ezt látva, a cinikusok pedig nyilván még sajnálkoznak is rajta. A hirdetések árszabása. A hivatalos pályázati hirdetéseknél minden egyes szóért ti fill., magánhirdetéseknél­­ i till fizetendő. (Rövidített szavak és számok egy­egy szónak számítandók.) Üzleti hirde­tések egy-egy hasáb !(-40 milliméter) széles és egy-egy milliméter magas terüle­téért 20 fill számíttatik. A hirdetési díjak előre fizetendők a kiadóhivatalnak. Oda küldendő a hirdetések szevén­ is.

Next