Néptanítók lapja 64. évfolyam, 1931

1931-02-15 / 4. szám

NÉPTANÍTÓK LAPJÁ nek olyan felvonulása, amelyhez foghatót világhíró nemzetek ezeréves életükben egy­szer-egyszer ha láttak. Érdekes és a civilizáció szövőszékének munkájába bevilágító adat, hogy egy-egy jelentéktelen eseménynek mily sorsdöntő kihatása lehet. Két fiatal magyar főúr kül­földi útra indul: Széchenyi István gróf és Eötvös József báró. Más úrfiak is megtet­ték már, még pedig egész rajokban, az ilyen kirándulásokban azonban általában nem volt köszönet, cserében a körmöci ara­nyakért, amiket Bécsben, Párizsban, Lon­donban eldobáltak, idétlen idegen imádás­nál és a hazai viszonyok megvetésénél egye­bet nem igen hoztak vissza. Petőfi Sándor tüskés korbáccsal vágott végig a külföld magyarjain. Két magyar azonban olyan vásárfiút ho­zott idegenből, amely megbékíthette a költő haragos lelkét is. Ha szellemi és anyagi közéletünkből ki akarnók nyesni mindazt, aminek magját külföldről hozták Széchenyi és Eötvös, akkor nem ismernénk rá ha­zánkra, sem fővárosunkra, de még a palo­tára sem, amelyben összegyűltünk. Mind a ketten rögtön megértették, hogy a népnevelés az archimédesi pont, amely­ről ki lehet mozdítani a tunya magyar gló­buszt. Széchenyi így ír a Kelet népé­ben: „ ... a nevelési tárgy mutatkozik a nem­zeti sakkjáték azon vonásának, melynek józan logika szerint minden más vonást alá kell rendelni." Ugyanott van egy szubtilis megállapítása régi nevelési rendszerünk fonák voltáról, amely ma is az igazság erejével hat: „ ... ha csalni nem akarjuk magunkat — írja Széchenyi­­—, sehol sincs annyi sokat tanult és mégis annyi hasznavehetetlen em­ber, mint nálunk." Ő különbséget tesz az egyéni és a nem­zetnevelés közt; lehet valaki tanult, sőt tu­dós férfi, aki amellett a köz szempontjából semmire se való. Foglalkozott a tervvel, hogy kidolgozza az egységes nemzetnevelés programmját, száz más dolga mellett azonban ez az egy félbemaradt, vérmérséklete szerint ő nem is volt az elméleti rendszerek építőmestere, a teória neki csak segédeszköz, hogy meg­alapozza vele reális alkotásait, de őt a szemmel látható és kézzel megfogható ered­mények vonzották, amelyek palotasorok, hidak, országutak, gőzhajók, gyárak, mo­csarakból kiszárított szántóföldek, fölhal­mozott áruhegyek és dolgozó embertömegek alakjában jelentkeznek. Az intuitív Széchenyi mellett ott volt Eötvös, a filozófus. Széchenyi az ösztönei­vel mindent megérzett, Eötvös a logikájá­val mindent kiderített. Az ő emlékét övezi a sohasem hervadó babér, amely az első magyar kultúrembert megilleti. Mert Eöt­vös József báróval eddig sohasem látott alakjában, mint kultúrember lép a magyar a világ elé. Tulajdonképen ő az első mo­dern magyar ember. Eötvös nemzetnevelő hatását fokozza, hogy míg Széchenyi István lángeszű kivé­telként hat az utókorra, addig Eötvös Jó­zsef egy általánosan kötelező gondolkodási és cselekvési módszer kezdeményezője. Amit ő nyugati útjáról hazahozott, az nem az európai művelődés kovásza, hanem maga Európa. Minden szó, minden betű, amely Ettvöstől a politikustól, a filozófustól, a költőtől ered, az európai infiltráció egy újabb momentuma. Széchenyi, mint miniszter, csakis gazda­sági tárcát vállalhatott, Eötvös csakis kul­tusztárcát. Második minisztersége idején alkotta meg élete legfontosabb művét: a népiskolai törvényt. A törvény kimondta az iskolakényszert és midőn az országgyű­lés megszavazta, Magyarország elégette maga mögött az utolsó ázsiai hajókat. Mint Herakles Görögországot heraklidák­kal, úgy Eötvös József Magyarországot ta­nárokkal és tanítókkal népesítette be. A mai magyar iskola minden gyökérszála Eötvös földjében él és mi minden szerény­ségünk mellett sem zárkózhatunk el annak felismerése elől, hogy a német birodalmi iskolarendszer mellett a magyar a legjobb. Ez azt jelenti, hogy a tanult magyar em­ber a világ szellemi elitjének tagja. De midőn ma Eötvös emlékét ünnepel­jük, nem szabad szemet húnynunk a fekete veszedelmek előtt, amelyek kulurális veté­sünket és vele Eötvös József élete munká­ját fenyegetik. Ezek a pusztító erők nem magyar földről indulnak ki, hanem ará­nyaikban kozmikus természetűek és a fehér fajok művelődésének eddigi eredményeit veszélyeztetik. Eötvös József elhozta ne­künk magyaroknak Európa szellemét, de ősi hazájában időközben megromlott ez a szellem. Nem a tőkeellenes mozgalmakra gondolok, mert hitem szerint a kapitalista Nyugat éppoly kíméletlenül ostorozza az európai civilizációt a szakadék felé, mint az antikapitalista Kelet. Az emberiség kul­turális válságát ne is tulajdonítsuk a világ­háborúnak, a háború maga csak betegségi tünete, facies hippocraticája, a régen folyó bomlásnak. A bajok oka nyilvánvaló: az emberiség csak szellemi téren kereste a haladást, er­kölcsi téren visszamaradt a középkori bar- 170­ ­(I­I­. ÉVFOLYAM 3. SZÁM.)

Next