Néptanítók lapja 64. évfolyam, 1931

1931-02-15 / 4. szám

64. évfolyam, 4. szám. SZERKESZTŐSÉG: Magyar királyi vallás- és közoktatásügyi­­ minisztérium Budapest V, Hold-u. 16. Telefon: Aut. 268—18. I­T KIADÓHIVATAL: Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Buda-17V­pest VIII. Múzeum-körút 6. Gólyavár. Telefon: J. 461—45 1931 február 15.­ ­­ Néptanítók Lapja NÉPMŰVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ SZERKESZTI ÉS KIADJA A MAGY. KIR. VALLÁS* ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM T KÉZIRATOK megőrzésére és visszaá­ll adására a szerkesztőség nem vállal­­kozik. Hirdetések szövege a kiadóhiva­­talnak, minden egyéb kézirat a szer­­kesztőségnek küldendő. "C­LŐFIZETÉS: egész évre 9'60 P, negyedévre 2'40 P. ügyes díj szám­ára 50 fillér. A magy. kir. vallás, és közoktatásügyi minisztérium 820—4—106/1930. VIII. d. sz. alatt elrendelte, hogy az előfizetési díj az állami., községi., társulati., magán. és érde­­keltségi elemi népiskolák évi költségvetésébe vetessék föl. Elő­­fizetés a kiadóhivatal címére előzetesen küldendő postautalványon vagy a Néptanítók Lapja 37.473. számú csekkszámlájára. H­IRDETÉS hivatalos pályázat 10 AL fill., magánhirdetés 14 fillér sza­­vanként. Üzleti hirdetés : 1 old. 160 P, '/2 old. 85 P, '/2 old. 50 P, '/2 old. 30 P. A hirdetési díjak a kiadóhivatal címére előre fizetendők. A MAGYAR TANÍTÓK. ÍRTA: HERCZEG FERENC. A Falu jegyzőjét Eötvös József báró — miközben a nagy magyar Alföldet aposz­trofálja — ily szavakkal fejezi be: „ ... A gaz maga, amely határodon oly dúsan felnő, hirdeti termékenységedet, s szívem mondja, közéig az idő, hol virulni fogsz. Virulni te szép rónaságunk, s virulni a nép, mely egy ezred óta síkodat lakja. Boldog, ki e napot elérheti! Boldog, ki leg­alább azon öntudattal vigasztalja magát, hogy minden tehetségével e szebb idő elő­készítésén dolgozott." Ezek a regényíró szavai. Ha ma élne Eötvös báró, vájjon kikre gondolna, miközben újból leírná ezeket a szavakat? Vájjon kiket nevezne boldogok­nak, mert megadatott nekik, hogy minden tehetségükkel szebb idők előkészítésén dol­gozzanak! Ha­ nem vagyok fatalista, akkor azt kell hinnem: a nemzet a jobb jövő föltételeit magában hordja, értelmi és erkölcsi tulaj­donságok formájában. Külső erők döntő módon befolynak sorsának alakulására, de elsősorban a nemzet egyéniségén fordul, hogyan tudja a neki kedvező történelmi áramokat kihasználni, mennyiben tudja a kívülről rázuhant katasztrófákat kivédeni, romboló hatásukat orvosolni. Azt mondhatjuk tehát: a nemzeti jövő azok kezében van, akik befolyással vannak a nép értelmi és erkölcsi egyéniségének ki­alakulására. A népnevelők kezében. Itt ne gondoljunk a hivatásos nevelőkre, hanem az egész nemzeti értelmiségre. Bizonyos mértékben az értelmiség csinálja a történel­met, azzal, hogy lelki tartalmat ad a töme­gek életének. Minden iskolázott ember, jó vagy rossz nevelő hatással van a népre akkor is, ha foglalkozik vele, de akkor is, ha nem foglalkozik vele. A népnevelés leghatásosabb eszközei persze a politikus, az újságíró, a költő, a lelkész és — akit elsőnek kellett­ volna em­lítenem: a tanító kezében vannak. Ha va­lakire, úgy ma a tanítóra vonatkoznak Eöt­vös szavai: boldog, hogy minden tehetségé­vel a szebb idő előkészítésén dolgozik. De azzal tisztában kell lennünk: a rendelkezé­sére álló nevelőeszközök magukban gyön­gék arra, hogy szembeszálljanak a romlott értelmiségből kiáradó energiákkal; sőt arra is gyöngék, hogy egymagukban elvégezzék azt a népnevelői munkát, amelyet az értel­miség önzésből, vagy közömbösségből nem akar vállalni. Ha iyen helyzetbe jut a ta­nító, akkor hivatásának mártírja. Azt hiszem, a tanító a nép lelkében gyak­ran bukkan rá a költő nyomára, ők ketten egy cél felé haladnak és módjukban van, , hogy irányítsák és gyámolítsák egymást vándorútjukon. A mai népnevelés és a mai nemzeti köl­tészet már azért is közeli atyafiak, mert egyszerre születtek, egy közös oroszlánbar­langban, a reformkorszak tavaszán. Ez volt a magyar értelmiség hőskora. Kossuth, Széchenyi, Wesselényi, Eötvös, Deák Fe­renc az egyik, — Vörösmarty, Petőfi, Arany, Jókai a másik oldalon. A lángelmék­ »RI­GM SZEGED. FOLYÓIRATOK

Next