Neveléstörténet, 2009 (6. évfolyam, 1-4. szám)

2009 / 1-2. szám - TANULMÁNYOK - Kereszty Orsolya: A polgári leányiskolák szerepe a magyar nemzetépítésben a dualizmus kori Magyarországon

1­ J­EVELESTORTENET A POLGÁRI LEÁNYISKOLÁK SZEREPE A MAGYAR NEMZETÉPÍTÉSBEN A DUALIZMUS KORI MAGYARORSZÁGON1 KERESZTY ORSOLYA The role of state civil girls’ schools in the Hungarian nation-building in Hungary in the era of dualism (Austro-Hungarian Monarchy). - First it was the act of1868 on public education that ordered state civil boys’ and girls’ schools. State civil girls’ schools and girls’ higher schools were established with the view to give a response to an increasing social demand for providing girls with education higher than elementary level. State civil girls’ schools followed the path marked by higher girls’ schools, that is the “general” education with Hungarian national spirit with the view to prepare women for their “natural” roles. This approach, however, was not in harmony with the increasing number of women intending or forced to seek jobs. In fact, the purpose of Hungarian nation-building was to provide all girls with education with Hungarian national spirit compliant with biology-determined gender roles; basically, state civil girls ’ schools and higher schools fulfilled this mission to make all girls regardless of their minorities get integrated in the Hungarian nation and communication system of the society. Bár Veres Pálné vezetésével már a dualizmus kezdetén megfogalmazódott az igény a nők magasabb fokú oktatására, ezt akkor a vallás- és közoktatásügyi minisz­ter, Eötvös József nem tartotta fontosnak. Ezekben az években Eötvös József a nép­oktatás rendezését tartotta mindennél előbbrevalónak, és így a középrétegek nő­képzési igényeit kimondatlanul is hátrébb sorolta.­ Kiemelt helyet kapott a lányok alapfokú nevelése, amely 1868-ig teljesen elhanyagolt területnek számított. Csakúgy mint Európa többi országában, a tananyag az elemi oktatás szintjén Magyarországon is megegyezett a két nem számára,­ de már például a polgári isko­lák tekintetében különbség volt a lányok és a fiúk tananyaga között. A „magasabb” nőnevelés kapcsán ugyanis a megfogalmazott cél az volt, hogy az iskolák a nők „ter­mészetes hivatásának”, „rendeltetésének” megfelelő nevelést és oktatást nyújtsa­nak. „Mert én absztrakt polgári vagy felsőbb leányiskolát nem ismerek, csak ma­gyar iskolát, vagy franczia iskolát, vagy németet, vagy angolt — szóval olyat, mely kizárólag a maga nemzete életszükségletéhez alkalmazkodik és azt, s csa­kis azt igyekszik kielégíteni. (...) A polgári és felsőbb leányiskolának, pedig úgy, a mint az nálunk kifejlődött, tulajdonképp egy a dolga: nevelni, az életre előké­szíteni a középosztály leányait s a közös, nemzeti műveltség által összeforraszta­ni a társadalom széthúzó, különböző elemeit. ”­­ A polgári leányiskola népszerűségét mutatja az, hogy növendékeinek száma a du­alizmus évei alatt folyamatosan nőtt, s a leányiskolákban jóval meghaladta a polgári fiúiskolák növendékeinek számát. 68

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék