Neveléstörténet, 2013 (10. évfolyam, 1-4. szám)

2013 / 1-2. szám - KÖZLEMÉNYEK - Kis Krisztián Bálint: A leventeleány-mozgalomról

126 A LEVENTELEÁNY-MOZGALOMRÓL KIS KRISZTIÁN BÁLINT ELŐZMÉNYEK A minél szélesebb körű mozgalommá szervezés érdekében 1943-ban a Levente­intézményen­ belül létrehozták a Leventeleány-mozgalom törvényes kereteit. Az alapok lerakása már az 1920-as évek elején megkezdődött, majd különösen 1941- 42-ben élénkült meg a szervezőmunka.­ Az ifjúság honvédelmi nevelése és testne­velése országos vezetőségét (111NETOV) életre hívó 1941-es rendeletben már talál­kozhatunk a szervezet egyik törvényes alapjával. Az IHNETOV-i hivatal vezetője vitéz Béldy Alajos lett, aki ugyan ízig-vérig katonaember volt, de több fórumon is hangoz­tatta, hogy a mozgalom a leányoknak nem harci képzést kíván nyújtani. Az egyház kezdetben elutasító magatartást tanúsított, mint korábban a Leventeintézmény eset­ében, és csak később hagyta jóvá a mozgalommá szervezést. A viszonyítási pont ma­ga a Leventeintézmény volt, de gyökeresen eltérő célokkal, a másik nem adottsága­inak megfelelően, és a hangsúly éppen egyházi nyomásra, az önkéntességen lett. Bár a Leventeleány-mozgalom még minden írásba foglalt törvényes alapot nélkü­lözött, és működéséhez csak a legfelsőbb politikai körök (a kultusz- és a honvédel­mi miniszter, a miniszterelnök, valamint vitéz Horthy Miklós kormányzó) szóbe­li beleegyezése volt meg, már 1941-ben megkezdték a tényleges szervezőmunkát. Az 1941-től megjelenő Szebb Jövőt! című levente hetilap a következőképpen hirdet­te meg a programot: „ Abban a községben (településen), ahol 10-19 éves korú leányokból legalább 15 önként jelentkezik, ott a fiúk leventeegyesületében meg kell alakítani a leventee­gyesület női szakosztályát. ” Ismertették a női honvédelmi nevelés rendszerét, a ter­vezett leánytagozat szervezetét is, és hangsúlyozták egyenrangúságát a fiútagozattal.­ A közzétett felhívás eredményeként 1941 folyamán országszerte sorra alakultak meg a leventeegyesületek női szakosztályai. Az első, általunk ismert női szakosztály Tolnán 1940-41 fordulóján jött létre 42 taggal.­ Az 1938-as I. és az 1940­-es II. bé­csi döntés után a hazánkhoz visszacsatolt területeken is megkezdték a szervező­­munkát. Az első ilyen ismert női szakosztályt az erdélyi, pontosabban székelyföldi Gyergyótölgyesen 60 taggal hozták létre, valószínűleg 1942 elején. Ugyanis „22 esz­tendő (román) elnyomása megérlelte a székely lány szívének talaját arra, hogy izzó hazaszeret virágozzék ki abból. ”­ Közben, 1941. október 10-én, Béldyt József főherceg audiencián fogadta. „A ki­hallgatásra az Országos Vezetőt elkísérte: Won­ke Rezsőm (máshol Rudolfné - a szerző megjegyzése), a Levente-Leány­ Intézmények kiszemelt vezetője. ” A megbe-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék