New Yorki Magyar Élet, 1970 (23. évfolyam, 29-52. szám)

1970-07-18 / 29. szám

Nem sokaság, hanem Lélek s szabad nép tesz csuda dolgokat... v BERZSENYI N E W YORKI HUNGARIAN LIFE jgj* ri8iÄWj&.lJ* Chicago, 111.60614 USA.**’'338 MAGYAR ELET Largest, Independent Canadian Weekly in the Hungarian language Vol. 23. No. 29. XXIII. évfolyam, 29. szám. 1970- július 18, szombat. Ara: 20 cent Közvetlen szovjet-izraeli összecsapás küszöbén II Phantom-SIIM párharca Thajföld vörös inváziótól tart •Japán újra fegyverkezik? 150 fontos dinamitrakományt találtak egy montreali kiskocsiban. — Két nap alatt 4 bomba robbant, qeubeci szakadárokra gyanakszanak. — Az írországi protestánsok a Boyne melletti csata emlékére (1690) —- ami­­koris legyőzték a katolikusokat — nagy felvonulásokat rendeztek Belfast­ban és Londonderry-ben, 20.000 főnyi angol rendfenntartó katonaság sor­fala között. — A török kormány megtiltotta egy tudományos expedíció tagjainak, hogy az Ararát hegycsúcson tovább kutassanak Noé bárkája !után, mert ott fekszenek a szovjet' határral szembenéző török erődítmé­nyek. — New Bedford (Mass.) polgármestere kimenési tilalmat rendelt el a négynapos faji zavargások következményeként. — Thor Heyerdahl „RA—II.” papiruszhajójával átkelt az Atlanti óceánon, 3-200 mérföldet ha­józva Észak-Afrika partjaitól befutott a barbadosi Bridgetown kikötőbe. — A norvég felfedező ezzel bebizonyította, hogy az egyiptomiak annak idején elérhették Amerika partjait. — Az United Auto Workers szakszerve­zet 50.000 kanadai tagjának nevében D. McDermott kijelentette, hogy az ezévi béremeléseknek meg kell haladniuk a kormány által javasolt hat szá­zalékot. — The Pás helységben az indián közösség harci díszt viselő főnöke Szemrehányó beszédben emlékeztette II. Erzsébetet arra, hogy Viktória királynő csaknem 100 évvel ezelőtt egyenjogúsági szerződést írt alá a ma­­nitobai őslakosság képviselőivé)!. ■ PHANTOM-OK — SZOVJET RAKÉTÁK ELLEN Jacob Beam, a moszkvai USA nagykövet Gromiko szovjet külügyminiszter­nél személyesen tiltakozott a moszkvai kormány jelen­tős légelnárító-rakétakilövő legénység és a „szakértői­kiképző seregek” közel-ke­leti összpontosítása miatt, amely szerinte uiuiniuiiiiHiiiuiiiiiiniiiniiiiiiiiimimuuniiiiiiiimiiiiiiinniiiiiiminiiiiiiimniii az eddigi katonai egyen­súly felborulása ese­tén nemcsak közvetlen izraeli—szovjet össze­csapással fenyeget, ha­nem . a szovjet—USA haderőt is a közvetlen konfrontáció veszélyé­be sodorhatja. Mr. Beam megismételte a június 25-i amerikai béke­­javaslatot, miszerint egy iiimnmiHiinmiuiiuiiimmiiiifliiiiiiiuiiiiiiniiiiniiimiiuimmimiiaiiiiimiiiiii 90 napos fegyverszünet után Dr. Gunnar V. Jarrin, az ENSZ megbízottá javasla­tára közvetett béketár­gyalások indulnának a szembenálló hadviselők között. ■ NIXON ÍGÉRETE 1 NEWSWEEK sze­rint Richard Nixon titkos ígérete szerint az izraeliek augusztustól kezdve havi 2 „PHANTOM—4” szuper­szonikus . jet leszállítására számíthatnak, ugyanakkor a nemrég, lelőtt gépek pót­lásira máris 8 PHANTOM; ót indítottak útba Izrael­nek. A Fehér Ház képvise­lője kijelentette, hogy ezek titán az orosz maga­tartásiéi teszik függővé a segély mértékét, ha az oro­szok tovább növelik SAM-2 és SAM—3 rakétakilövő bá­zisaikat a Szuezi csatorna mentén és Egyiptom bel­sejében. (Az USA felderí­tés szerint a hatnapos há­ború óta az izraeliek 24 gépet vesztettek, köztük 5 PHANTOM-ot-. Egyébként a SAM—2 magasan, a SAM—3 pedig alacsonyan szálló harci gépek ellen bizonyult meglehetősen hatékony légelhárító fegy­vernek Vietnamban. — Szerk.) ■ THAJFÖLDI AGGODALMAK A Reuters jelenti Bang­kokból, hogy a kambod­zsai határ mentén jelentős kommunista gerilla-csapa­tok sorakoznak, készen ar­ra, hogy élözönlés, vagy’ beszivárgás útján megingas­sák a kormány helyzetét. A Viet Cong négy egysé­ge Bangkoktól 220 mér­­földnyire- máris behatolt néhány határmenti helyi­ségbe. Thanom Kitticha­­corn thajföldi miniszterel­nök rádióbeszédben figyel­meztette a lakosságot, hogy a kommunista csapatok célja: Thajföld elözön­lése Kambodzsa felől. ■ JAPAN ÖNVÉDELEMRE KÉSZÜL A japán honvédelmet mindeddig az 1957-ben alá­írt .kétoldalú szerződés szabályozta, melynek betűi szerint, ha Japánt táma­dás érte volna, az ameri­kaiak a segítségére siet­tek volna. Ma már ez a le­hetőség kezd a múlté lenni. Amerikai közgazdászok szerint 1980-ban Japán el­éri az ipari világelsőséget — és ennek következtében Tokiónak természetesen előbb-utóbb le kell mon­dania erről a „potomol­csó” USA honvédelemről. A japánok négy lehető^' séget tanulmányoznak az ezután követendő út tekin­tetében: 1. Szorosabb kapcsolatok az oroszokkal — Kína el­lensúlyozására; 2. Szorosabb együttmű­ködés Kínával — a Szov­jetunió semlegesítésére; 3. Az amerikai katonai kooperációra való számítás elve, végül 4. Független felfegyver­kezés, beleértve a saját nukleáris fegyverek kifej­lesztését! ■ MIÉRT FEGYVER­KEZIK JAPAN? Japán stratégiai szakér­tők szerint az USA 1970 végére megszűnik ázsiai nagyhatalom lenni. A sar­kalatos kérdés, — melyet önmaguknak feladták — így hangzik: Ha az oroszok (vagy a kínaiak) atombom­báznák Tokiót, vissza­vágnának-e az ameri­kaiak azzal, hogy cse­rében Moszkvát (vagy Pekinget) bombáznák? A japánok 95 százaléka szerint a válasz erre a ké­nyes kérdésre: Nem. Ez az egyik oka annak, hogy a szamurájok utódai újra fegyvert óhajtanak fogni- A másik: az eddigi honvédel­mi terveket, — melyek szerint az ellenséget a ja­pán tengerparton kell fel­tartani — elavultaknak tartják és saját, jól kiépí­tett flottával akarják jóval távolabb tartani a feltéte­lezett ellenfelet, mielőtt az megveti a lábát a szi­getországban. (Jelenleg a költségvetés másfélmil­­liárd dollárt ír elő honvé­delmi célokra, ami' 180.000 fő gyalogos, 45.000 fő légi­erő és 40.000 tengerész fegy­verben tartására elegendő. Az elkövetkező 5 év alatt, a 4- Honvédelmi Terv értelmében — Ja­pán a mai másfélmil­­liárd tízszeresét fogja költeni hadi célokra és az öt legjelentősebb ka­tonai hatalom közé emel- Joedhetik. — Szerk.) ■ AZ OLASZ KORMÁNYVÁLSÁG Giuseppe Saragat olasz államelnök Giuseppe And­­reotti-t, a keresztényde­mokrata párt vezérét bízta meg a kormány megalakí­tásával. Andreotti-nak, — aki azelőtt a honvédelmi tárcát birtokolta, — köz­ismertek a Vatikánhoz fű­ződő igen jó kapcsolatai. Mariano Rumor lemondá­sának okául azt a nézetel­térést jelölték meg, amely a kereszténydemokrata és a kommunista párt közötti esetleges kooperáció felvé­tele következtében tette válságossá Rumor helyze­tét. MAGYAR SOS. Mrs. M. B„ BURLINGTON PANASZA: Múlt év de­cemberében 9.95-ért monogrammos csészekészletet ren­deltem, kanalakkal, jó üzletfélnek való ajándékozás cél­jából. A rendelés már féléve elment, a pénzzel együtt. Vajon a pénzem örökre elment-e, vagy pedig még re­mélhetem a monogrammos készlet megérkezését? VÁLASZ: Sajnos, nem. Az ön által választott aján­dék annyira népszerűnek bizonyult, hogy az egész kész­letük gyorsan kifogyott. Uj készlet legyártásáig a leg­egyszerűbb megoldást választották: visszaküldték a pénzét, 9.95 dollár értékben. (Sajnos, kamat nélkül.) (Folytatás a harmadik oldalon) niiiiniiiiiniiiiiiniiiminiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiuiiiiinmimiiiiimiiiiiiiiimiiiniiiiiuiiniiiiiitiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiuiiiiiiinraiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiuniiiiiiiiiniiiHimumiiniiiiiiimium niniiiifiiiiiiiiiimiiiiiiiiiMMiiiii* A tragikus 621. számú repülőjárat AZ EGÉSZ CSALÁD SZÖRNYETHALT! Alant, az 1. oldalon ÉGŐ TŰZGOLYÓ MALTON FELETT című cikkünkben említést te­szünk Jacques Bélán ger-r ól, a montreali kisfiúról, aki a DC—8 621. számú járatán Dis­­neylandba készült s fantasztikusnak tűnő jövóbelátással elűző nap végrendeletet készí­tett, mely így kezdődik: „Kedvenc cicámat legjobb barátomra hagyom . . . Képünkön: az apa—anya esküvői képe, a két kisfiú és a kisleány — mind-mind szörnyethalt. A vég­rendelkező (Jacques a bal alsó sarokban) a 108 halálos áldozat között. |iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuii JFass Albert: ( MAGYAR SZEMMEL | Amerikai magyar szervezeteink egyik legjellemzőbb gyöngesége az, ■ 1 hogy az Amerikában felnövekedett magyar fiatalságot teljesen figyelmen g ■ kívül hagyják, mintha nem is létezne. Ez sajnos egyúttal bizonyítéka an- jj 1 nak is, hogy ezek a szervezetek inkább a múltban élnek, mint a jelenben, |j I a jövendő felé pedig semmiféle kapcsolatuk nincsen. Kitűnik ez abból is, j§ I hogy ezen szervezetek köré csoportosult magyar kivándorlók bőségesen | 1 gazdagították a befogadó országot, templomokkal, műemlékekkel, sőt kór- I | házakkal is, amit megtakarított pénzükön az Egyesült Államok, vagy Ka- j 1 nada számára fölépítettek, azonban semmi olyan összefogásra, cseleke­­| detre, alkotásra nem vállalkoztak, mely az összmágyarság — tehát nem 1 csupán az illető csoport — jövendőjének kialakulására hatással lehetett | volna. Néhány felvonulástól, tüntetéstől és memorandumtól eltekintve ■ semmiféle gyakorlati lépést nem tettek, semmiféle kézzelfogható haditervet 1 nem kovácsoltak össze a magyar nemzet jövendőjének biztosítása felé. A ■ felelősséget ezért a jövendőért egyetlen hetyke és immár sablonossá vált i szólammal hárítják el maguktól, mely így szól: ,A magyar népet nem I kell félteni!” Sajnos, akadunk néhányan az öregek közül is, akik úgy érezzük, hogy 1 bizony a magyar nép jövendőjéért jogosan aggódhatunk ebben a mai világ- I' zűrzavarban. Komolyan gondolkodó fiataljaink pedig nagyon is aggódnak. 1 Aggodalmaikat olykor elviszik a „szervezetekhez” (ez a szó ma amerikai— ■ magyar vonalon megfelel az amerikai fiatalok által emlegetett „establish- I ment” kifejezésnek), ahol vagy meghallgatják őket udvariasan, vagy nem. | De akár meghallgatják panaszaikat és kívánságaikat, akár nem, az ered­■ mény mindkét esetben ugyanaz: nem történik semmi. Égő tűzgolyó Malton felett Újsághír: A „DC-—8„ Air Capada 621. járatának 108 utasa és személyze­té mind szörnyethalt. Az AIR CANADA pilótáinak higgadt hangja semmit nem árult el a közelgő tra­gédiából, percekkel a tűzhalál előtt- Amint a gép a torontói repülőtér 32. számú kifu­tópályáját megérintette, H. G. Hill másod­pilóta hangját lehetett hallani a földi kont­roli-teremben: — „Túllőttünk a célon", — ami azt jelen­tette, hogy a nagy végsebesség miatt a piló­ták úgy döntöttek, hogy újra felemelkedve, másodszor is megpróbálják a landolást. !S „Még 9000 lábnyi kifutópályája van ... Lehozza a gépet?” — „Nem!” — hangja minden remegés nélkül szólt — „kérjük a távozási kont­rollt!” .­—, „OK, 621, emelkedjen 3000 'lábra és egy jobbkanyar után próbálkozzon újra!” — „Roger” (Vettem) — hangzott az utol­só emberi szó a 621 fedélzetéről. Néhány másodperccel később ja jet a ra­dar-ernyőn háromszoros . nagyságra nőtt, majd örökre eltűnt az ernyőről ... és az ár­nyékvilágból. KÜLÖNÖS VÉGRENDELET . Egy Jacques Bélanger nevű kisfiú éppen Disneylandba készült. A közeli repülés va­rázsa megbűvölte, de ugyanakkor bámula­tos előérzete azt súgta, hogy innen nincs többé visszatérés. Játékairól végrendeletileg rendelkezett, mielőtt felszállt volna a DC—8 fedélzetére: „Ha meghalok’. • . Pouponne nevű kisci­­cámat Mionne-nak adományozom, az EXPO 67 pénzgyűjteménydtnet Lison-nak . j . hoki­­felszerelésemet Daniel és Benoit Mallette­­nek ...” Jacqúes! apja, anyja és tízéves ,húga is a végzetes gépen tartózkodott. Apja az AIR CANADA szerelője volt. Munkapadja más­nap üresen maradt. , AZ UTOLSÓ MÁSODPERCEK Dante Infernójához hasonlatos képek ját­szódhattak le az alatt a rövid idő alatt, ami­kor -az utasok megsejtették; hogy a veszély mértéke halálossá növekedett. A kapitány5 nak talán-vólt még annyi ideje, hogy az ilyenkor 'szokásos „megnyugtató” beszédet elmondhassa: —• „Hölgyeim és Uraim, úgy tűnik, egyik gépünk nem működik kielégítően, ami nem komoly probléma. A DC—,8 képes három, sőt két motorral is repülni.” Ml TÖRTÉNT? A 621. 'járat gyomorfelforgató hevességgel közelítette meg a 11.000 láb hosszú kifutó­pályát- A jet úgy odazökkenhetett a beton­hoz, hogy valószínűleg az összes utasokat ki­rántotta félig a biztonsági övből. Az egyik Pratt and' Whitney motor szikrázva Végig­­súroltá a betonpályát. A rémült utasok ki­nézve, szédült sebességgel láthatták a pá­lyát száguldani. A 165 tonnás gép hirtelen teljes gázzal új­ra a levegőbe emelkedett. A jobb oldalt ülő utasok kétségbeesetten láthatták, hogy az egyik motor füstölögve a betonon maradt. Ezután egy .végtelenségnek tetsző pete múlva a jobbszárny borzalmas fémcsikorgás közepette leszakadt, többezer gallon repü­lőbenzint fröcskölve maga köré. Ettől kezd­ve a lebukó DC—8 gépet a szemtanúk égő -üstökösnek hitték, mely óriási tűzgolyó­kén! száguldott át Malton égén, hogy végül í‘ 300 kilométeres végsebességgel belecsapód- J jón a közeli dombokba. . X ) Reggel: 8«10-et mutatott az óra, mindá jel arra mutatott a tragédia előtt, hogy csa dálatosan tiszta, szép időre van kilátás azon a gyászos vasárnapon. A látási viszonyok tö- m kéletesek voltak . . . AKI VETTE A „HALÁLGÉPET”, AZ SIRBASZÁLLT Fred Moore jogtanácsos, aki 13 darab i DC—8-at rendelt az AIR CANADA számára | Los Angelesből, ugyancsak a tragikus végű g gépen volt. Tehát az a személy, aki aláírta a j szerződést a végzetes jet vételére vonatko- ■ zóan, ugyancsak a sírbaszállt. özvegyén ki- | vül két kislány és egy fiúcska maradt utána, jj SOHA NEM TUDJUK MEG . . . „Talán az apró darabokra zúzódott hűl- § Iák feléről lehet majd valaha is megállapíta- j ni, vajon ki is volt az illető utas” — hang- § zott a szakértői vélemény a személyazonos- g ság-megállapító eljárás során- Az. együttes 1 biztosítási díjak összege eléri majd a 20 mii- § lió dollárt. Az áldozatok fele tehát névtelen 1 sírba kerül. * Á LÉGÖRVÉNY-ELMÉLET- Egyesek szerint az öt perccel hamarabb érkező 621. gép előtt közvetlenül, egy „727” ­­p| szállt fel a 32. pályáról. Hamilton kapi­tány kétségbeesetten „teljes gázt” rendelhe­tett, amikor észrevette, hogy gépé a másik M jet által hagyott légörvénybe került, és eb- | ben a légüres térben végzetes gyorsasággal jj vesztette el szükséges magasságát, olyahy- jj nyira, hogy az egyik motor hozzásúrlódott jj a pálya betonjához. A csiholt szikrák végül jj „öngyújtóként” hathattak. Az „égi máglya- M tűz” után csak egy összetört baba, egy elöl- 9 vadt fényképezőgép és egy kettébetépett tíz- a dolláros maradt úgy-ahögy épségben. A 108 I utas teste a felisnaerhetetlenségig összezú- i zódott azon a mezőn, ahol tavasszal árpát 3 vetettek — és tömeghalált arattak. Síi Legutóbb egy jól kereső fiatal magyar értelmiségi csoport azzal az elgondolással fordult ennek a cikknek az írójához, hogy szükség lenne egy magyar biztosító társaság létesítésére, mely biztosító társaság alapja le­hetne egy olyan nagyszabású magyar gazdasági intézménynek, mely a ma­ga jövedelméből pénzelni tudna egy idegen-nyelvű magyar folyóiratot, könyvkiadót, ösztöndíjakat létesíthetne, segítő akciókat támogathatna és legfőképpen megszervezhetné világszerte azt a magyar nemzeti érdekkép­viseletet, úgy gazdasági, mint politikai síkon, melynek hiányában ide ju­tottunk, ahová jutottunk. Az elgondolás fiatalos ugyan, de megvalósítása nem lehetetlen. Pél­­tdáink vannak rá, akár az írekre, akár a zsidókra gondolunk. Ez a cikkíró úgy érezte azonban, hogy ezek a lelkes fiatalok csak abban az esetben ér­hetnek el eredményt, ha nem elkülönülve kezdenek új nyomot törni a rengetegben, hanem bekapcsolódnak a már meglévő, bár betegesen mű­ködő magyar intézményekbe. Ebből a célból, a fiatalok tudomása nélkül, ez a cikkíró levélben fordult az Amerikai Magyar Szövetség és az Amerikai Magyar Református Biztosító Társaság egyik legfelsőbb vezető urához, azzal a javaslattal, hogy meg kellene talán vizsgálni egy együttműködés lehetőségét a már meglévő szervezet és ezen jószándékú fiatalok között. | Ez a kívánság mélyen megdöbbenthette az „establishment” urait, mivel két hónap elteltével sem méltatták a javaslatot még csak egy udvarias I válaszra sem-Nos, másoknak kórházakat építgető, halott .szoborművekre .adakozó Jmglyekne^, jelentőségével senki sem töroefik), múltat igazoltatgató urak: baj van a hin’taszekes pókhálós amerikai magyar portán! A fiatalok rend­re leszakadnak a vénülő, belülről rothadó fáról és új gyökereket ereszte-. nek maguknak az amerikai földbe. Lassanként megerősödnek és hallani se akarnak majd azokról a kivénült -intézményekről, melyeken belül nem leltek helyet maguknak, legyenek ezek egyesületek, vagy éppen egyház­­községek. Nagyrészük valószínűleg elvész ebben a hatalmas országban, beolvad, eltűnik. Lesznek azonban olyanok is, akik továbbra is magyarok maradnák. Nem annyira nyelvükben és szokásaikban, mint inkább szí­vükben és agysejtjeikben. | ezek az agysejtek dolgozni kezdenek majd amerikai ütemre és létrehoznak új intézményeket és új szervezeteket. Sok­kal kevesebbet, mint amennyi ma van, de annál tartalmasabbakat. A lát­szat szerint minden reménység megvan arra, hogy-az új, most felcserepedő amerikai magyar nemzedék okosabban, jobban és ennél fogva eredmé­nyesebben képviseli majd a magyarságot, mint a mi nemzedékünk. Célszerű lenne tehát, ha azok az idősebb korosztályhoz tartozó ameri­kai magyar „vezetők”, akik valóban szívükön viselik a magyar jövendő sorsát, már most megpróbálnák egyengetni az utat a- fiatalok felé és el­kezdenék építeni a hidat a nemzedékeket elválasztó szakadék fölött. Ne aagódjanak és főleg ne bosszankodjanak, ha a fiatalok egyike-másika már csak törve beszél magyarul. A szándékot és a szándék mögött rejtőző bel­­, ső értékeket tekintsék, ne a külsőségeket. Tartsák észben, hogy a legna­gyobb magyar_.§2échenyi István, egyetlen, szót sem. tudott magyarul ma­kogni fiatal korában. Mégis ő alapította a Magyar Tudományos Akadémiát. ­............................................ ................................................................................................................................................................................................liiiiifM

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék