New Yorki Magyar Élet, 1971 (24. évfolyam, 1-51. szám)

1971-01-02 / 1. szám

2. oldal MAGYAR ÉLET 1971. január 2. m:\mnuv. MAGYAR ELET Since 1957 in Toronto Head Office: 6 Alcína Avenue, Toronto 4, Ont., Canada Telefon: 654-2551 Szerkeszti: A MAGYAR ÉLET SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA KIADÓ: LÁSZLÓ ANDRÁS PATRIA PUBLISHING CO., LTD. Előfizetés: 1 évre 10 dollár, félévre 6 dollár. ,.Second class mail registration number 0003" EGYHÁZI ÉLET Evangélikus Református Magyar Egyesült Egyház és a Független Magyar Református Egyház 423 Queen St. W., Toronto 2-B. Ont. Telefon: 363-9551 Lelkipásztor: Nt. Mező Pál Telefon: 751-6258 Istentisztelet minden va­sárnap de. 11-kor. Ugyan­ebben az időben tartjuk j gyermekeink számára a ' Vasárnapi iskolát. Minden­kit szeretettel várunk. TORONTÓI SZENT ERZSÉBET EGYHÁZKÖZSÉG Telefon: 368-7692 282 Spadina Ave. Szentmisék: hétköznap 7 fél 8 és 8 órakor, vasárnap 9, 10, 11 és 12 órakor. A plébánia iroda fogadó­órái: keddtől—péntekig de. 9—12, du. 3—5 és este 7—9 óra kozott. Szombaton de. 9—du. 3 ig és este 7—8 óra között. Hétfőn zárva az iroda. Magyar óvodánk és isko Iánk első előadási napja az új évben: január 9-én lesz. December 31-én, csütör­tökön este 7.30-kor- évvégi hálaadást tartunk templo­munkban. 1971. január 1- jjn, pénteken vasárnapi mi­serend 9, 10, 11 és 12 óra­kor kezdődő misékkel. Plébániánk kedves hívei­nek kegyelmekben gazdag karácsonyt és áldásos új­esztendőt kívánunk. ANYAKÖNYV: Kereszteltek: Koleszár Borbála. Kovács Glória, Somogyi Péter, Szeibel Ta­más. Házasságot kötöttek: Fo­dor Péter és Kocsis Emő­ke, Luxemburger Tamás és Demeter Aranka. „OH JÖJJÖN EL URUNK A TE ORSZÁGOD . . .” Adási időpontunk minden vasárnap reggel fél Sorától 8 óráig rádió istentisztelet C.H. I.N. FM. 10]-es hullámhosszon. A Magyar Evangéliumi Misszió adása. „OH JÖJJÖN EL URUNK A TE ORSZÁGOD . . .” ELSŐ MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ 439 Vaughan Road Toronto 10, Ont. Telefon: 781 1342 Lelkipásztor: Nt. SERESS ÖDÖN Istentisztelet minden va­sárnap délelőtt 11 órakor. VASÁRNAPI ISKOLÁN­KAT az istentisztelettel egyidőben tartjuk. BIBLIAÓRÁT tartunk csütörtökön esténkint 8 órai kezdettel. Szilveszter estéjén (dec. 31.) 7 órai kezdettel évzáró hálaadó istentiszteletet tar­tunk. ÚJÉVKOR, január 1-én, délelőtt 11 órakor kezdjük ünnepi istentiszteletünket. Ünnepi alkalmainkra sze­retettel hívunk minden Testvérünket A KONFIRMÁCIÓ előké­szítő szombaton du. 12.30 órakor. FELNŐTTEK MAGYAR NYELVTANFOLYAMA szerdán este fél 8 órakor kezdődik. Előzetes jelent kezés és felvilágosítás tele­fonon a lelkés^i hivatal- A SZOMBATI MAGYAR ISKOLÁNK gyermekek ré­szére minden szombaton délelőtt 10.30-kor kezdő­dik. A lelkipásztor fogadóórát tart hivatalában minden csütörtökön du. 3—5 és es­te 6—8 óráig, valamint szombaton du- 2—5 óráig. Igehirdetések: : 1-én Újév napján { MÉG EGY ESZTENDŐ! j 3-án, vasárnap } KI LESZ BOLDOG? j ^miiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii>««i mim ■«•••'it«frvtni*r Lelkészi hivatali órák: keddtől—péntekig 10-től 3 óráig és szombaton 10-től 1 óráig. A lelkipásztor fogadóórái a jelzetteken kívül szer­dán 3—7 óráig. KONFIRMÁCIÓ előkészí­tő, szombaton fél 11-től fél I- ig. SZOMBATI magyar isko­la gyermekek részére fél II- kor kezdődik. Kórházban és otthon lé­vő betegeinket jelentsük be a lelkipásztornak, hogy meglátogathassa őket. ANYAKÖNYV: az egyház szertartása szerint templo­­munkaban házasságot kö­töttek: Slezák Károly. S za­bó Ilona és Killy István, íVladácsi Mária. Magyar Evangélikus Egyház First Lutheran Church 116 Bond Street Lelkész: Nt. Rrachma Gábor Főesperes Lévita: Láng Ferenc Istentiszteletek minden hónap első és harmadik vasárnapján délután 4.30- kor kezdődnek. Londoni Magyar Szent István Templom London, Huron és Webster sarok (közel Highbury Ave. 126 Highway) Lelkész: Fr. Ugrin Béla S. J. Lakás: 525 Queens Ave. Telefon: 434-9963 Szentmisék: vasárnap de. 9.30 és 11 órakor. KANADAI MAGYAR PÜNKÖSDI EGYHÁZ Iste'itisztelet minden vasárnap du. 3—5 és minden csütörtökön este 8—10, Biblia tanítás.­­Istentiszteleteink meg­tartása: az Italian Pen­tecostal Church-ben: 706 College St., Toronto. Mindenkit szeretettel vá­runk. COURTLANDI SZENT LASZLÖ EGYHÁZKÖZSÉG Box 190, Courtland, Ont. Telefon: 519 — 842 8698 Szentmisék: vasárnap 9, 10.30 és 1145 órakor, hét­köznap 7.30 és 8 órakor. Gyóntatás: a szentmisék alatt és külön kérésre bár­mikor. Hivatali órák: minden hétköznap reggel 9 órától •ste 9 óráig. WINDSOR! SZENT ANTAL EGYHÁZKÖZSÉG 1493 Parent Ave., Windsor Telefon: 253-6403 Plébános: CASPAR MARTON P. P. Rectory: 1504 Elsmere Ave. Mindsz.enty Hall: 790 Hanna Street East- Marentette Avenue sarok Telefon: 253-0258 Szentmisék vasárnap: 9.15 és 10-30 órakor, hét­köznapokon reggel 8-kor. Gyóntatás minden szent­misé előtt és külön kérésre bármikor. Magyar iskola minden szombaton de. 10 órakor. KÁLVIN JANOS Magyar Református Egyház 121 Birch Avenue Hamilton 23, Ont. Telefon: 525-3641 Lelkipásztor: Nt. dr. Baksa Csaba Vasárnapi istentisztele­tek de. 10.30-kor. Ugyaneb­ben az időben tartjuk va­sárnapi iskolai oktatásun­kat. Isten igéje után vágyó testvéreinket szeretettel várjuk. Az istentiszteletek magyarul és angolul foly­nak. A lelkipásztor hivatalos órái: kedden és csütörtö­kön 10-től 1 óráig, szerdán 5-tül 8 óráig. Konfirmációs oktatást min­den szombaton reggel 10- től 12 óráig tartunk. Hivatali órák: reggel 9 órától este 9 óráig. Mimiit iimttimiinMiiiMiiiiiittiiiiitttt ti mimnim I Magyar kádárokat keresek ál­­í lan dó munkára, jó fizetéssel, j Tel.: 259-9888 Mr. J. Papp. Cím: j 67 Fifteenth St.. Toronto 14. Ont. 3ROADLOOM-mester faltól-fa­­; iig beszónyegezi lakását. Szó­­[.ivegtipusok minden fajtája — ; minden méretben. Garantáltan ' legjobb árak a városban. Ellen­őrizze árainkat és utána hiv­­j ;on. Bemutatás, árajánlat köte- i lezettség nélkül. Telefon: 1 '"20 0546. vagy 531-9588. Bútorozott nagy szoba, konyha­­! használattal földszinten, csen­des házban a- St. Claír—Bat­­hurst-nél (28 Pine wood Ave.) kiadó. Tel,: 223-4583, vagy 6517643. oo.NLA.\D5> HOOFING. Kérje Pétert. Tel.: 4661465. VILLANYSZERELŐ VÁL­LALAT. Ezernek — Üzletek — Privát házak villanyszerelé­sét nagy szakmai gyakorlat­tal vállaljuk. Kérjen áraján­latot. Telefon: 638-2504. Kioor-on a Bathurst-nél kis mo­dem irodaépületben 4 szobás irodahelyiség, toilettel kiadó. Ideális orvosi rendelőnek, vagy bármilyen más irodának. Havi I $150.00. Independent Real Esta-FONTOS Arany gyűrűk, értékes svájci karórák 40—50° b kedvez­­rnémyel csak magyaroknak. Speciális nyitvataftás min­den szombaton du. 4 óráig, más napokon előzetes tele­fon bejelentés szükséges. VARGA TIBOR órás és ékszerész nagykereskedő 77 YORK ST. SUITE 424 TORONTO 1, ONT. PHONE: 364-5812 GYERMEKGONDOZÁST válla­lók kertes házamban —bármi­lyen kortól — éjjelre-nappalra Tel.: 769 7046. ADIAI VÉRT. ÉLETET ADSZ • • !imfliiiiiliiiiiffiiuiimiiiiutKnitiníiitiiim;umiiiii!tinnHiu:inm[ni!iiuii!!!!iHniiitiiii!iiiti!n<i!i:!fiittti:iiiiiiiiiiiimioinm!imimimiiin!niiiiiinniiHiinHnitmr'iMbiinimiiwi!intiniimiiiiiiiUi7niitiinTiiiiiiii!!iiii:iin:iiMitii!iuiininiiiaiiRiiRniii DIÓFA — TEAKFA — BÜKKFA — DIÓFA — TEAKFA — BÜKKFA — H <u-;*! Dd p CB <u. UJ H < Uh O < — TEAKFA — BÜKKFA U< o Q Dl ITADT KÖZVETLENÜL DU I UK I A GYÁRTÓL TAKARÍTSA MEG A KISKERESKEDŐ HASZNÁT óriási választék li ó lószo bók ban, ebédlókben szőnyegekben, lóm pókban, íróasztalokban, TV-készii lékekben 119Három szoba teljes berendezése mór Nappali szobák, hálószobáik, konyhabútorok mór heti 2 dolláros törlesztésre dollártól Teakfából Németországi Teak bútorok készítünk bútorokat zeneszekrények — közvetlenül Dániából külön rendelésre is közvetlen importáru importálva UNITED FURNITURE FACTORIES 431 King Street West (Spadina Avenue sarok) Toronto Kérje: Mr. Szőkét - 366-3951 Minden torontói magyarnak, Miamiból való visszatérése előtt ingyen adók egy */> bushel na­rancsot. Tel.: Miami 643-5357, este., Középkorú hölgy megismerked­ne 50—70-ig jól szituált úriem­berrel. Válaszokat „Kalandorok kíméljenek” jeligére a kiadóba. Keres középkorú egyedülálló asszonyt bentlakással háztartási munkára 3 gyermekes család Villowdale-ban. Tel.: 921-7426, vaajrjk3-4fl47. Egy amerikai 3 tonnás katonai GMC teherautó kifogástalan ál japotban eladó. Tel.: 532-4072. Középkorú férfi várja annak a kedves hölgynek a levelét, aki igaz felesége tudna lenni egy életr.i át ..Canada” jeligére a kiadóba. tn > í* “A > I 03C 75 ?S "(1> a•—4 a ”0 ■ > S2 Htn > * 7(1> 03 e C I * ■n > Bútorozott szoba konyhahasz­nálattal kiadó. 205 Brunswick Ave. Érdeklődés este 6 óra után. Mr. Horváth: 925-8373. Apróhirdetések ára 15 szóig (kb. 4 sor) 1 dollár; mii den továb­bi 5 szó 50 cent. Jeligés apróhirdetések árához 1 dollá.- külön díj is fizetendő, de jeligés levelek továbbításáért külön portóköltség nincs. Cégek, vállalatok apróhirdetéseihez ugyancsak 1 dollár kü­lön díj fizetendő. — Telefonon nem fogad el apróhirdetéseket a kiadóhivatal. Személyesen, vagy levélben legkésőbb hétfő déli 12 óráig kell az apróhirdetéseket a kiadóhivatalhoz eljuttatni. Levél­ben küldött apróhirdetések ára is mellékelendő. „Kettesben szebb az élet”. Forduljon bizalommal a Há­zasulandók Szövetségéhez, ha boldogság hiányzik az életé­ből. Tel.: de. 10 órától 11-ig és este 7-tól 10-ig. — 532-7884. Mindenfajta biztosítás: TELE­KÉS INSURANCE AGENCY LTD.. 271 College St. (Spadina sarkán) Toronto 2B. Telefon: WA 1-5193, WA 1-5194, HA 1-7743. Műbútor asztalos vállal rende­lésre: modem és provinciális bútorok készítését, javítást, át­alakítást, fényezést, recreation­­room építését, üzlet berendezé­sét. 434 Dundas St. East. Tel.: 921-8150. Gyermekgondozást vállalok sa ját kertes házamban Bathurst— St. Clair-nél. Tel.: 651-7029. 38 acres erdő és szántóföld el­adó Delhi környékén. Ára: $12.500. Tel.: 651-4210. ÜZLET — LAKÓÉPÜLETEK belső és külső átalakítását, Javítását, plaszter, vízvezeték, villany és fűtést vállal 25 éves szakmai gyakorlattal. Valkay József, General Contractor. Tel.: 223-2556. Angol—magyar nyelvtudással bí­ró tisztviselőnőt felvesz utazási iroda. Tel.: Toronto: 537-3131. Komáromi szives bukó galam­bokat — tenyész. fajtiszta, egész­séges állatokat a legmagasabb áron átveszem. Cfm: 88 Ranee Av., Toronto, Ont., Kanada. Te­lefon: 781-5937. HA rossz a TELEVÍZIÓJA. ZENEGÉPE — hívja a 1Ö éve fennálló TOTH TV. SER­­VICE-t. lakásán garanciával javft. TV antenna szerelés. Színes TV-k. magnók, zene­gépek nagy árkedvezmény­nyel kaphatók. Tel.: 633-1332. GYÁSZJELENTÉS DR. TAKÁCH ISTVÁN főorvos Budapesten, hosszú szenvedés után elhunyt. Gyá­szolják Torontóban fiai: Gedeon, István és Balázs, valamint unokái, menyei és kiterjedt rokonsága. Az elhunyt lelkiüdvéért engesztelő szent mise ál­dozat 1971. január 9-én délelőtt 'A 10 órakor a to­rontói Szent Erzsébet rom. kát. plébánia temp­lomban. (Spadina—Dundas.) Az örök világosság fényeskedjék neki! VILÁGHIRADÓ o > B 03G * !* > Az Egyesült Nemzetek Táplálkozási Bizottsága kü­lön Közleményben foglalko­zott a besugárzással tartó­sított élelmiszerek kérdésé­vel. ‘ A közlemény egyik pontjában kitér arra a gyakran felmerülő aggoda­lomra, hogy a nukleárisan besugárzott élelmiszerek rádioaktivitást mutatnak, és ez veszélyes lehet. Leszö­gezi, hogy a félelem alapta­lan .Az Egyesült Államok- ; ban gondos kísérleteket vé­geztek számos laboratóriu­mi állattal — 12 éven át. A besugárzott élelmiszerekkel táplált állatokon soha sem­miféle elváltozást nem ész­leltek. * Nemrég megkezdték Svájcban a Szent Gotthard hegytömbön keresztül ve-! zető alagút építését. A 16 ezer 284 méter hosszú lé­tesítmény a világ legna­gyobb közúti alagútja lesz. Építése hét évet vesz igény­be. Az építés során mint­egy- 1,4 millió négyzetméter kőzetet kell megmozgatni. Elkészülte után óránként 1600—1800 jármű halad át rajta. ★ Az osztrák idegenforga­lom állandó emelkedéséről számol be a most kiadott hivatalos jelentés. Az 1970- es évben közel 25 milliárd schillinget vettek be az idegenforgalomból, ez test­vérek között is egymilliárd dollárt tesz ki és ez jóval több, mint az előző eszten­dőben volt. 1971-re persze még többre számítanak az osztrákok. Dr. Christa Fabinyi, Mrs. Onrot, a legmodernebb Hollywood-i kozmetikai eljárásokat alkal­mazza. Tanítványok szakszerű kiképzésre. 716 Palmerston Ave. Tel.: LE 1-6318. ELTÖRÖTT A FOGSORA? Azon­nal, kitünően megjavítjuk. Hív­ja: 635-9792 telefonszámot. AKAR ÖN IS EGY Jó HAJVA­­GAST? Keresse fel Ligeti volt budapesti Váci utcai férfi fod­rászt, modemül berendezett új üzletében Bill's Barber Shop, 559 St. Clair W. (Vaughan Rd tói nyugatra, a második fodrász­­üzlet a hangszerüzlet mellett). Tel.: 653-3779. Könyvelést, fizetések számfejté­sét, adóbevallást, olcsón, szak szerűen készítem el. Telefon: 481-7037. Hűtőszekrény es mosógép el­adó. Tel.: 789-5972, reggel 7—9 óra között. VILLAMOS SZOLGALAT: vál­lalunk javítási, modernizálási és űi szerelési munkákat. Kíván­ságra 10 éves részletfizetési ked­vezmény kb. 5°/o-os évi kamatra. Aircondition, hűtőszekrény, mo­­só-szárftógép és villamos-tűz­hely javítás. Garantált munka, 24 órás szolgálat. Tel.: 789-5972, Ví.gy 763-6466. KÉNYSZERELADÁS. Bathurst- Barton felett, mindenre alkal­mas berendezett ház, parkolás­sal, alacsony lefizetéssel, 5 éves 7'/i mortgagekkal. Telefon: 789-5665. St. Clair—Winona Pr., szépen berendezett szoba konyhahasz­­nálattal és garázzsal megbeszé­lés szerint felnőtteknek kiadó, il Dundurn Crescent. Telefon: 653-0799. 42 éves korig keresek házvezető­nőt. 2 gyermek van. Megtetszés esetén házasság nincs kizárva. Leveleket a kiadóba „Toronto” jeligére. W'illowdalehan bútorozott szoba főzési lehetőséggel, kis kocsi­nak parkolással a Yonge és Finch közelében kiadó. Telefon: BA 5-6302. • Minden múlandó a valódi ékszer örök Vásároljon a szakképzett BUDAPEST órás és ékszerésztől 55-A QUEEN STREET E. (egy block a Yonge-tól) TELEFON: 366-5046 Uj torontáli és más népművé­szeti összekötők, űj horgolt dup­la ágyteritő eladók. Telefon: 783-1323. AJÁNDÉKTÁRGY ÜZLET nyílt. Saját gyártmányú újfajta mű­anyagból horgolt különlegessé­gek — teakwood, rosewood fafa­­ragványok, bútorok — importált gyönyörűségek. Nyitva minden nap 10-tőI 10-ig. 1582 Dundas St. West. t hálószoba-livingroom-konyha­­fürdőszobás fiat, idősebb házas­párnak csendes házban kiadó. Tel.: 533-7327, du. 4 óra után. 45 éves jó kondícióban lévő, ál landó munkával rendelkező, ma gas férfi ezúton keresi hozzáva­ló hölgy ismeretségét „Jó re­ménység” jeligére. Ügyes kézileányt esti munkára azonnal felveszünk. Telefon: 698-2725. 1 iiiH.MiiniHiiniiimiitiii!!iniiiiimiiiu:iiiii!iimni!iminm«mBimiiHitimiHtnimiMiHn«niOT imnimtin — TE^MFA — BÜKKFA — DIÓFA — TEAKFA — BÜKKFA — DIÓFA — TEAKFA — BÜKKFA — > | Olvassa a MAGYAR ELET-et! iiíiiirmi............................... Bútorozott földszviti frontszoba konyhahasználattal kiadó. Tele­fon: 923-8936, este 5 óra után. FORINT LEGOLCSÓBBAN Europa Hanglemez üzlet 408 Bloor St. W. — *2-8759 BOLDOGSÁG MAGÁNÉLETÉ­BEN! Szerelmi életében, társke­resésében, a házasság kérdése nincs többé a véletlenre bízva! Találja meg élettársát, aki sze­mélyiségéhez legjobban illik, szakemberek segítségét vegye igénybe. Hívja fel Mrs. Fren-t, 532-4208. — 591 Dovercoutr Rd., Toronto 4, Ont. Megismerkednék 20—30 évig, csinos, házias, középtermetű, egyedülálló nővel, házasság cél­jából. 29 éves családszerető fér­fi „Természetbarát” jeligére. Kis teherkocsival fuvaroaást, költözködést vállalok munkaidő után. Tel.: 924-3433. Legnehezebb autóbiztosítás problémájával forduljon blza lommal E. I. Reich irodájához: 394 Bloor St. W. Tel.: 923-7411, 924-6528. Első és második mortgage-kat folyósítok és a legjobb árban átveszem. Tőkéjét legjobban be­fekteti, ha első és második mortgage-t vesz. Restaurantok, üzletek vételére és meglévőkre is kölcsönök. Tel.: 223-2966. du. 4 óra után. Magyar Broker. Gyári kishibás és használt bú­torok. óriási megtakarítás! — Hűtőszekrény (frigidaire $5St villany- és gáztűzhely $25, mosó­gép $27, TV $49, chesterfield $20. Continental ágy $15. — Ma­gyar kiszolgálás, könnyű résa­­letfizetés. — United Furniture Fastories. Uj címe: 431 King Street West „(Spadina sarok) Tel.: 366-3951. FIGYELEM! Bármilyen aszta­los munkára van szüksége, hív­jon bizalommal. Telefon nap­pal: 923-1146, vagy este 920-0588. Bloor—Palmerston sarkon 14 szobás irodahelyiség várószo­bákkal. toilettekkel kiadó. Több mint 2000 négyzetláb. Indepen­dent Real Estate Ltd. Telefon: 924-8769. HÁZASSÁG. Idegenben jobban érezzük a magányt. Házasságot diszkrécióval közvetít: Interna­tional Contact. Tel.:: 481-0277, este 5—10 óráig. Használt bútorát, szőnyegét, hű­tőszekrényét és minden egyéb holmiját legjobban Mihaliknak adhatja el és tőle vásárolhat leg­olcsóbban: 54-A Kensington Ave. Hívásra házhoz megyek. TeL reggel 10-tól este 6-ig: 368-9363. Biztosítási iigvek szakképvisele­te. Autó, betörés, tűz, élet, be­tegség, nyugdíj, partnership. Üzemek, gyárak group-btztosftá­­sa. Speciális biztosítások: Ék­szerek, szőrmék, orvosi műsze­rek, zenei felszerelés, stb. J. LENART INSURANCE AGENT. Tel.: lakás: 924-2362. Saját nevelésű, vágni való disz­nók bármilyen súlyban kapha­tók. Bővebb felvilágosításért hívja: 625-5883, vagy 1 — 519 — 848-2414. FIGYELEM! BUDAPEST TEX­TIL, 227 Augusta Ave. (Bald­win sarok), 364-6284. Itt szerez­heti be a legolcsóbban méteráru szükségletét. Férfi—női angol szövetek. Hazautazók és aján­dékozóknak külön engedmény. A közönség szolgálatára Mrs. és Mr Németh. Orvosi rendelő injekció adásban jártas, angolul beszélő segítsé­get felvesz. Tel.: 483-2255. TV — ZENEGÉPEK JAVITASA ÉS ELADASA. KOSZÓ MIHÁLY ELEKTROTECHNIKUS. TEL.: 625-5613. KIVÁLÓ KÁRPITOSMUNKA! 30 éves szakmai gyakorlat. Ja­vítások a vevő lakásán is. Áthú­zások! Gyönyörű mintákból vá­laszthat. Dolgoztasson ön Is magyar szakemberrel. 789-1607, Sátory. Uj és alig használt ruhák nagy választékban, olcsó áron rész­letre is. óhazai látogatóknak 20 százalékos kedvezmény. Női és férfi ruhát rendelésre Részi­ünk, átalakítást vállalunk sa­ját műhelyünkben. Leslie Cloth­­ng (Fabők László), 7 Kensing­ton Ave., Toronto 2-B, Ontario. Tel.: EM 4-3014. Egyedülálló 27 éves 5.10 magas, Magyarországon főiskolát vég­zett fiatalember vagyok. Meg­ismerkednék kedves, csinos, vígkedélyü, korban, műveltség­ben hozzámillö dolgozó nővel „Megtalállak” jeligére. PLUMBING: mindenféle vtzva­­zetékszirelési munkát vállal li­­cenceval rendelkező szerelő. Ol­csó árak. Tel.: 225-1981, George. MODERN ROOFING, minden­féle űj és régi tetők, csatornák készítését, vagy javítását garan­ciával vállalom. Hívja bizalom­mal. Jánváryt. Üzleti telefon: 535-1440, lakás: 535-3089. Dljta­­an árajánlat. ■mBHBWiBiiafliiii»ninniiniwuiiiinnniiy MONTREAL Magyarországon kötött házas­ság felbontását, magyar bíró­ságtól kérheti. Levélbeli érdek­lődésre díjtalan válasz. Dr. Bar­na Zoltán v. budapesti ügyvéd, 3864 St. Lawrence Blvd., Mont­real. TeL: 288-5241. iiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiumiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiin A MAGYAR ÉLET VENEZUELAI TERJESZTŐ» LOUIS TARCSAY Apartado: 10,895 CARACAS SAB—GRANDA, VENEZUELA limilllllllllllllllllllllllIMIIIIIllli

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék