New Yorki Magyar Élet, 1972 (25. évfolyam, 1-53. szám)

1972-01-01 / 1. szám

2. oldal MAGYAR ÉLET 1972. január 1. num.iKU.KUFe MAGYAR ELET Since 1957 in Toronto llead Office: 6 Alcina Avenue, Toronto 4, Ont., Canada Telefon: 654-2551 Szerkeszti: A MAGYAR ÉLET SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA KIADÓ: LÁSZLÓ ANDRÁS PATRIA PUBLISHING CO., LTD. Előfizetés: 1 évre 10 dollár, félévre 6 dollár „Second class mail regist on number 0003" Evangélikus Református Magyar Egyesült Egyház és a Független Magyar Református Egyház 423 Queen St. W., Toronto 2-B. Ont. Telefon: 3639551 Lelkipásztor: Nt. Mező Pál Telefon: 751-6258 Istentisztelet minden va­­hárnap de. 11 órakor. Min­denkit szeretettel várunk és hívunk. Lelkészi hivatali órák: keddtől—péntekig de. 10 órától du. 3 óráig és szom­„A Magyar Életben megjelent közlemények, vagy hir­detések bármilyen nyomdatechnikai módszer útján való haton 10—12 óráig, újból felhasználása tilos és törvényes eljárást vonhat maga után.” EGYHÁZI ÉLET ELSŐ MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ 439 Vaughan Road Toronto 10, Ont. Telefon: 7811342 Lelkipásztorok: Nt. SERESS ÖDÖN Nt. SZABÓ PÉTER TORONTÓI SZENT ERZSÉBET EGYHÁZKÖZSÉG Telefon: 368-/692 282 Spadina A ve. Szentmisék: hétköznap 7, fél 8 és 8 orakor, vasárnap 9, 10, 11 és 12 órakor. A plébánia iroda fogadó­órái- kedtő!—péntekig de. j ISTENTISZTELET min­^ es\e '7jden vasárnap de. 11 órakor, kozott. Szombaton de. 9 Mindenkit szeretettel vá-ÓH* ~fste ^ ® ora j runk és hívóink, kozott. Hétfőn zarva az iroda. BIBLIAÓRÁT tartunk Magyar iskolánk és óvó-j csütörtökön esténkint 8 dánk karácsonyi szünetet órai kezdettel, tart január 8-ig. A hitokta- VASÁRNAPI ISKOLÁT tás is szünetel. Január 8-án I tartunk a gyermekek ré­­kezd jük el az elsöáldozók j szere minden vasárnap de. és bérmálkozók oktatását. 11 órától. Újévi igehirdetés: VIGYÁZZATOK Vasárnapi igehirdetés: HOSSZAN TÚR ÉRETTÜNK « : és bérmálkozók oktatását. December 31-én, pénte­ken este fólnvolckor évvé­gi hálaadó ájtatosság lesz templomunkban szentségi áldással. Újév napján, szombaton vasárnapi mise­rend 9. 10, 11, 12 órakor kezdődő misékkel. ANYAKONYV: Keresztelés: Bubnic Na­talia, Paukovics Zoltán. Házasságot kötöttek: Csepregi Károly—Lechner llona Kisch István—Vékás Katalin. Temetés: Kovács András (élt 70 évet), Bánsági Gyu­la (élt 68 évet). Nyűgödja­­"ok békességben! MAGYAR ISKOLÁNKAT szombaton délelőttönként 10—12 óráig tartjuk. A lelkipásztor fogadóórát tart hivatalában minden csütörtökön clu. 3—5 és es­te 6—8 óráig, valamint szombaton du- 2—5 óráig. December 31. Esztendő utolsó estéjén fél 8 óra­kor HÁLAADÓ istentiszte­letet tartunk. Január I. ÚJÉV. de. 11 órakor istentisztelet. Január 2. Vasárnap, de. 11 órakor istentisztelet. Magyar Evangélikus Egyház First Lutheran Church 116 Bond Street Lelkész: Nt. Drachma Gábor Főesperes Lévita: Láng Ferenc Istentiszteletek minden hónap első és harmadik vasárnapján délután 4.30- kor kezdődnek. Londoni Magyar Szent István Templom Huron és Webster sarok (közel Highbury Ave. 126 Highway) Lelkész: Fr. Chilla Raymond S. J. Lakás: 525 Queens Ave. Telefon: 434-9963 Szentínisék: szombaton este 7 és vasárnap de. 11.00 órakor. Gyóntatás szentmi­sék előtt, vagy megbeszélés szerint. VASÁRNAPI ISKOLAI hitoktatásunkat az isten­­tisztelettel egyidöben tart­juk. A Bocskav István Férfi- Kör SZILVESZTERI MU­LATSÁGOT rendez decem­ber 31-én, este 9 órai kez­dettel. Meghívók és jegyek igényelhetők a lelkészi hi­vatalnál. ÓÉVI HÁLAADÓ áhíta­tot tartunk december 30- án, csütörtökön este 5ó8 órakor. ÚJÉVI ISTENTISZTE­LETET tartunk január 1- én, szombaton délelőtt 11 órakor. ANYAKÖNYV: a kereszt­­ség szentségében részesült, Dobodinszki Attila John. umiiiiiiiiMuiiiiiimiiiiimiiimmiiiiimiiiiiiiimi MAGYAR RÁDIÓS ISTENTISZTELETEK Minden vasárnap reggel Vi 8-tól 8-ig evangélizációs istentisztelet, este Vi 10-től 10-ig vallásos félóra a C. H. I. N. 101-es FM-en A Magyar Evangéliumi Misszió adásai. Szignó énekünk „Oh jöjjön el Urunk a Te országod . . WINDSORI SZENT ANTAL EGYHÁZKÖZSÉG 1493 Parent Ave., Windsor) Telefon: 253-6403 Plébános: GÁSPÁR MARTON P. P. Rectory: 1504 Elsmere Ave. Mindszenty Hall: 790 Hanna Street East- Marentette Avenue sarok Telefon: 253-0258 CYO Magyar Ifjúsági Egylet gyűlése minden va­sárnap este 7—10 óráig a Mindszentv Hallban. Bth .«SK.- sasa vsmanMMR COURTLANDI SZENT LÁSZLÓ EGYHÁZKÖZSÉG Box 190 Courtland, Ont. Telefon: 519 — 842-8698 Lelkipásztorok: Rév. Máté József, S. J., P.P. Rév. Beöthy Tamás, S. J. SZENTMISÉK: szomba­ton este fél 8 órakor. Va­sárnap délelőtt 9. 10.30 és 12 órakor. HÉTKÖZNAPI MISÉK: reggel 8 órakor. GYÓNTATÁS: a szentmi­sék előtt. Kérésre bármi­kor. HIVATALI ÓRÁK: reg­gel 9 órától este 9 óráig. A TORONTÓI MAGYAR HÁZ ESEMÉNY NAPTÁRA Minden pénteken este 9 órától 1 óráig TÁNCES­TÉLYT rendez HI-LITE CLUB. Minden vasárnap három, minden szerdán este egy mozielőadást tart MA­­GYARFILMEK vetítésével. December 31-én: -C-7TFR1 BÁL SZIL­KANADAI MAGYAR PÜNKÖSDI EGYHÁZ Iste-itisztelet minden vasárnap du. 3—5 és minden csütörtökön este 8—10, Biblia tanítás. Istentiszteleteink meg­tartása: az Italian Pen­tecostal Church-ben: 706 College St., Toronto. Mindenkit szeretettel vá­runk és hívunk. WELLANDI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ 22 Plymouth Road Lelkész: Rev. Pólyák László Tel.: 135-4673 Főgondnok: Kolozsváry Zsigmond Tel.: 735-5321 Istentisztelet minden va­sárnap: angol nyelven: 9 óra 30 perckor; magyar nyelven: 11 órakor. Vasárnapi iskola mind­két Istentisztelet alatt. Nőegyleti összejövtel minden hétfőn 7 órakor. Bethlen Katalin Egyesü­let összejövetelei minden hónap első szerdáján. A lelkész hivatalos órái: hétfőtől—péntekig délelőtt 9—12. KÁLVIN JANOS Magy ar Református Egyház 121 Birch Avenue Hamilton 23, Ont. Telefon: 525-3641 Lelkipásztor: Nt. dr. Baksa Csaba Vasárnapi istentisztele­tek de. 10.30-kor. Ugyaneb­ben az időben tartjuk va­sárnapi iskolai oktatásun kát. Isten igéje után vágyó testvéreinket szeretettel várjuk. Az istentiszteletek magyarul és angolul foly­nak. A lelkipásztor hivatalos órái: kedden és csütörtö­kön 10-től 1 óráig, szerdán 5-től 8 óráig. Konfirmációs oktatást min­den szombaton reggel 10- től 12 óráig tartunk. Hivatali órák: reggel 9 órától este 9 óráig. Apróhirdetés FÜZÖ — MELLTARTÓ, melltar- Dr. Christa Fabinyi, Mrs. Onrot tós kombiné, fürdőruha készíté­sét hozott és saját anyagból vál­lalom. Margaret LAKOS. 437 Lawrence Ave. West. Telefon: 787-7754. Legnehezebb autóbiztosítást problémájával forduljon biza­lommal E. X. Reich irodájához; üj címe: 7 Walmer Rd., Suite i 709, Tel.: 923-7411, 924-6528. I Kis teherkocsival fuvarozást, költözködést vállalok munkaidő után. Tel.: 924-3433. a legmodernebb Hollywood-i kozmetikai eljárásokat alkal­mazza. Tanítványok szakszerű kiképzésre. 716 Palmerston Ave. Tel.: LE 1-6318. ELTÖRÖTT A FOGSORA? Azon­nal, kitünően megjavítjuk. Hív-LZt.h.1 - lÁKOEPt'LETEK belső és külső átalakítását, javítását, plaszter. vízvezeték, ja: 635-9792 telefonszámot, villany és fűtést vállal 25 éves; szakmai gyakorlattal. Valkay j József, General Contractor. Tel.: 920-6045 . AKAR ÖN IS EGY JÓ HAJVA­­GAST? Keresse fel LIGETI volt BUDAPESTI Váci utcai férfi j fodrászt, ahol két elsőosztályú ) volt budapesti FODRASZNO; biztosítja a gyors és jó kiszol­gálást. NŐI HAJVAGAS. Air­­condition. BILL’S BARBER SHOP MEN'S HAIR STYLIST. 559 St. Clair Ave. IV. (a Vaug­han Rd-tól kissé nyugatra a má­sodik fodrászüzlet a Pannónia Delicatessen mellett). Telefon: 653-3779. HA rossz a TELEVÍZIÓJA, ZENEGÉPE — hívja a 10 éve fennálló TÓTH TV. SER­­VICE-t. Lakásán garanciával javít. TV antenna szerelés. Színes TV-k, magnók, zene­gépek nagy árkedvezmény­nyel kaphatók. Tel.: 633-1332. Első és második mortgage-kat folyósítok és a legjobb árban átveszem. Tőkéjét legjobban be­fekteti, ha első és második mortgage-t vesz. Restaurantok, üzletek vételére és meglévőkre is kölcsönök. Vidéki ingatlanok­ra, földre, cottage-ra mortga­ged. Tel.: 635-1285 — este 223-2966. Magyar Broker. FIGYELEM! Bármilyen aszta­los munkára v^i szüksége, hív­jon bizalommal. Telefon este 6 óra után: 920-0588. MOUNT BRYDGES London és Környéke Magyar Református Egyház Lelkész: Vietorisz Lajos Telefon: 264-1351 Templom 81-es ország­úton Mount Brydges és Strathroy között. Istentisz­telet ideje: vasárnap de. 11 órakor. Lelkészi hivatal: 136 Churchill Crescent, Mount Brydges. Hivatalos órák: hétköz­napokon 9-12. Hívásra bár­mikor. Hűtőszekrény es mosógép el­adó. Tel.: 789-5972, reggel 7—9 óra között. NAGY KANADAI GYAKORLAT­TAL rendelkező festő, belső — külső festési és tapétázó mun­kát vállal. Tel.: 789-4682. Angol—magyar nyelvtudással bí­ró tisztviselőnőt felvesz utazási iroda. Tel.: Toronto: 537-3131. VILLAMOS SZOLGALAT: vál­lalunk javítási, modernizálási és úi szerelési munkákat. Kíván­ságra 10 éves részletfizetési ked­vezmény kb. 5%-os évi kamatra. Aircondition, hűtőszekrény, mo- FIGYELEM! BUDAPEST TEX­Használt bútorát, szőnyegét, hű­tőszekrényét és minden egyéb holmiját legjobban Mihaliknak adhatja el és tőle vásárolhat leg­olcsóbban: 54-A Kensington Ave. Hívásra házhoz megyek. TeL reggel 10-től este 6-ig: 368-9363, TIL, 227 Augusta Ave. (Bald­­wir sarok), 364-6284. Itt szerez­heti be a legolcsóbban méteráru szükségletét. Férfi—nőt angol szövetek. Hazautazók és aján- Uj és alig használt ruhák nagy dékozóknak külön engedmény, választékban, olcsó áron rész a közönség szolgálatára Mrs. é* só-szárítógép és villamos-tűz­hely javítás. Garantált munka, 24 őrás szolgálat. Tel.: 789-5972, vagy 763-6466. letre Is. óhazai látogatóknak 20 százalékos kedvezmény. Női és férfi ruhát rendelésre kész! tünk, átalakítást vállalunk sa ját műhelyünkben. Leslie Cloth­ing (Fabók László), 7 Kensing­ton Ave., Toronto 2-B, Ontario. Tel.: EM 4-3014. 2 szoba-konyha, külön fürdőszo­ba bútorozva, Bloor—Dupont között kiadó .Tel.: 531-5200. Bútorozott szoba-konyha-ebéd­­lő, közös fürdőszobával kiadó. 515 Christie St. Tel.: 531-2718, este 5 óra után. Magyarnóták, táncdalok kazet­tás tape-n Európa Hanglemez üzlet, 498 Bloor St. West, To­ronto. KÜLSŐ — BELSŐ FESTÉST, ÁCSMUNKÁT VÁLLALOK. TE­LEFON: 922-8324, este 6 után. Mr Németh. T\ — ZENEGÉPEK JAVITASA ÉS ELADASA. KOSZÓ MIHÁLY ELEKTROTECHNIKUS. TEL.: 625-56X3. „ÉLETTÁRSAT KERESEK’ MAGYARORSZÁGON - USA-han — KANADABAN — EURÓPÁBAN, vagy AUSZTRÁLIÁBAN Ha társtalan — bármilyen korban van, ne maradjon árva, oldja meg problémáját és jelentkezzék a Magyar Élettársat Keresők Klubjába. , A. L. — M. É. K. K„ POST1 OFFICE BOX 396 STATION „E” TORONTO 4, ONT., CANADA ini!iiiiHniiiiu[iiimiinmTninnnii!iHiiiiiiiinii:in!!ii!i!imHiiinH!n!iiuu!:ii!it!iii:!iiiii!ii!i!!iiiimnnmnmimi!imiiMiiniiiHiiHi!i!i!!U!Hniiiniii!iiuff:!i!;]:iiiii!::!iMiiiiii!iiiiiiiniiiiuiirmTmimnim!!iii!i!iimii(iii!inmn[iiiH!n!iiiiii!!iiiii:!ii!mimniiiiinmiiiiiiimii — TEAKFA — BÜKKFA — DIÓFA — TEAKFA — BÜKKFA — DIÓFA - TEAKFA — BÜKKFA — BÚTORT KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓL TAKARÍTSA MEG A KISKERESKEDŐ HASZNÁT óriási választék hálószobákban, ebédlőkben szőnyegek ben, Iá m pák ban, í r óasztalokban, T V -készülékekben Három szoba teljes berendezése már dollártól Nappali szobák, hálószobák, konyhabútorok már heti 2 dolláros törlesztésre Teakfából Németországi Teak bútorok készítünk bútorokat zeneszekrények — közvetlenül Dániából külön rendelésre is közvetlen importáru importálva UNITED FURNITURE FACTORIES 66 Spadina Ave. düng Street sarok) Toronto Kérje: Mr. Szőkét - 366-3951 I — TEAKFA — BÜKKFA — DIÓFA — TEAKFA — BÜKKFA — DIÓFA — TEAKFA — BÜKKFA SZTRICSKÓ István, 217 Dun­­durn St., Hamilton-i lakos kije­lentem, hogy a mai naptól kezd­ve csak az általam és aláírásom­mal ellátott rendelésekért vál­lalok felelősséget. Senki más a nevemben nem intézkedhet. Szépen bútorozott nagy alkovos front szoba, külön főzőhely, sa­ját használatú fridzs, egy sze­mély részére csendes házban kiadó. 690 Bathurst St. (Bloor- Harbord között). Telefon: 535-7251. Eladó komplett Linguaphone, angol nyelvleckék. Lemezek és könyvek. Tel.: 787-1050. Vállalatok könyvelését, adóbe­vallást, jutányos áron vállalok. Tel.: 444-8417. Mindenfajta gyári textil-hulla­dék nagyon olcsón -állandóan kapható. Tel.: 922-1739. Bútorozott szoba, teljes ellátás­sal férfi részére kiadó. Telefon egész nap: 654-2362. Cím: 22-A Tyrrel Ave. PLfTvIBING: mindenféle vizve­­zetéksz ;relési munkát vállal 11-' cenceval rendelkező szerelő. Ol­csó árak. Tel.: 225-1981, George. Jó megjelenésű, kocsival ren­delkező eladókat keres Art Gal­lery, tel.: 259-4265, déli 12-től este 10 óráig. KÖNYVELŐ — nagy kanadai gyakorlattal — kisvállalatok könyvelését, adóbevallását vál­lalja. Tel.: 863-1961. Bőrkabát, női és férfi, nylon bundák, gyermek bundák állan­dóan raktáron és mérték után kaphatók. BARONET CLOT­HING CO. 116 Spadina Ave. 7. emelet. Tel.: 364-5894, kérje Mr. Joe-t. Magányos, rendes fiatalember szeretne megismerkedni, férj­­hezmenni szándékozó leánnyal, vagy független nővel 28 évesig. Tel.: 638-4184. HÁZASSÁG. Idegenben Jobba: érezzük a magányt. Házasságom diszkrécióval közvetít: Intema tional Contact. Tel.:: 481-0277 este 5—10 óráig. KIVÁLÓ KÁRPITOSMUNKÁI 30 éves szakmai gyakoilat. Ja­vítások a vevő lakásán is. Áthú­zások! Gyönyörű mintákból vá­laszthat. Dolgoztasson ön U magyar szakemberrel. 789-1607, Sátory. MODERN ROOFING, minden­féle új és régi tetők, csatornák készítését, vagy javítását garan­­ciával vállalom. Hívja bizalom­mal. Jánváryt. Üzleti telefon: 535-1440, lakás: 535-3089. Díjta­lan árajánlat. DONLAND’S ROOFING. Kérje Pétert. Tel.: 466-1465. Jó állapotban lévő 62-es Pontiac, egy múvész köszörűgép és olaj­­festmények elutazás miatt sür­gősen eladók. Tel.: 537-8728. 51—70 közötti magányos férfi is­meretségét keresi 48 éves, csaló­dott hölgy. „Gyógyítsd meg a szívenfet” jsíigére. Bútorozott szoba főzési lehető­séggel, férfi részére kiadó. Tel.: 533-8335. TÁSKA ÍRÓGÉP OLCSÓN ELADÓ. 964-3719. Biztosítási ügyek szakképvisele te. Autó, betörés, tűz, élet, be tegség, nyugdíj, partnership Üzemek, gyárak group-biztosítá­­sa. Speciális biztosítások: Ék­szerek, szőrmék, orvosi müsze rek, zenei felszerelés, stb. J LENART INSURANCE AGENT Tel.: lakás: 924-2362. Bloor-on a Bathurstnél, kis mo­dern irodaépületben 4 szobás irodahelyiség toilettel kiadó. Ideális orvosi rendelőnek, vagy bármilyen más irodának. Havi $135.00, Independent Real Esta­te Ltd., 924-8769. Mindenfajta biztosítás: TELE­­KÉS INSURANCE AGENCY LTD., 271 College St. (Spadina sarkán) Toronto 2B. Telefon: WA 1-5193, WA 1-5194, WA 1-7743. Bútorozott szoba kiadó dolgozó házaspárnak, vagy nyugdíjasok­nak Willowdale-ban, a Yonge- Finch környéken. Garázs bé­relhető. Tel.: 225-6302. Nagyon szépen bútorozott szo­ba St. Clair—Winona környé­kén, parkolás és konyhahaszná­lattal úriember részére kiadó. Tel.: 653-0799, cím: 11 Dundurn Crescent. Babysittert keresek Etobicoke­­ba, 2 gyermek mellé (az egyik iskolás) heti 4 napra — nem hétvégekre — du. ' 14-től 12-ig. Tel.: 239-5627, délelőtti órákban. Gyári kishibás és használt bú torok, óriási megtakarítás! — Hűtőszekrény (frigidaire $5k villany- és gáztűzhely $25, mosó gép $27, TV $49, Chesterfield $20. Continental ágy $15. — Ma­gyar kiszolgálás, könnyű rész­letfizetés. — United Furniture Fastories. Uj címe: 431 King Street West ..(Spadina sarok) Tel.: 366-395L Ronccsvalles környékén eladó 9 szobás ház, 3 fürdőszobával, $5.000 lefizetéssel. Érdeklőin! es­te 6 óra után: 461-4383. Esküvőkre, partikra, bálokra elsőrendű cigányzenekar vállal zeneszolgáltatást. Tel.: 922-6810, déli 12-ig és este 9 után, szom­bat-vasárnap egész nap. Szorgalmas, becsületes társat keresek kisebb, most kezdő au­tómotor felújító műhelybe, az üzleti rész lebonyolításához, ke­vés befektetéssel Sarboróba. Te­lefon: 755-6329, vagy 699-1658. Nagyon sok levél érkezik aszt­rológiai ügyben. Honfitársaim szíves türelmét kérem, a vála­szokat mindenki megkapja ja­nuár végéig. Boldog ünnepeket kívánok! John Papp, P. O. Box 38745, Hollywood. Calif. 90038. Magyar betűs - kis táskairógép jó állapotban eladó. Telefon: 921-2944, este 8—10 óra között. 51 éves 5’8’’ magas férfi megis­merkedne házasság céljából, rendes özvegy, vagy elvált asz­­szonnyal 40—45 éves korig. „Gyermek nem akadály” jeligé­re a kiadóba. MAGYAR MOTEL a tengerparton, ahol télen is fürödhet a gyógyhatású me­legvízben. Fűtött Uszoda, modem apartmentek kony­hával, Shopping Centre. Közvetlen autóbusz naponta a Disney World-hez. C — BREEZE MOTEL Sarasota, Fia., 6748 Sarasea Circle. Te­lefon: (813) 924-3058. Vizsla kölykök, 9 hetesek, re­gisztráltak, nyírottak eladók. Tel.: 459-1968, Brampton. Magyar és angolbetüs írógépek legolcsóbban Európa Hangle-, mez üzleti 408 Bloor St. West,. Toronto. HA ÁLLÁST, VAGY ORSZA­­GOT AKAR VÁLTOZTATNI, forduljon bizalommal iro­dámhoz. Public Information and Consulting Bureau az egyetlen ilyen természetű magyar törv. bejegyzett iro. da . . . több évi bevándorlá­si és immigration ügyviteli gyakorlattal. USA, Ausztrá­lia és Nyugat-Németország, job counselling service. In­tézzen mindent egy helyen,, tiibb^ év óta a magyarság szolgálatában, gyors, pontos, bizalmas ügyintézés. Az iro­dának a fenti országokban jogi és counselling szolgála­ta van, beleértve Magyaror. szagot is. Joseph K. Tamás­­sy bevándorlási tanácsadó, volt kanadai magándetektív, 394 Bloor St. West, Toronto, Ontario. Tel.: 923-9646. Levél­­beni érdeklődésre készsége­sen adunk felvilágosítást. YORK UPHOLSTERY, 3047 La­ke Shore Blvd. Vállalunk ren­delésre új bútorok készítését, régi bútorok szakszerű javítá­sát, átalakítását és áthúzását. Faltól-falig szőnyegezést, sok gyönyörű szőnyegmintával ren­delkezünk. Garantált munka. Tel.: 251-1332. Üzleti és üzemi könyvelés ellenőrzését, felfektetését, VÁLLALATI ÉS SZEMÉLYI ADÓBEVALLÁS készítését vállalom. LENDVAYANDRÁS ACCOUNTANT TELEFON: 9—7 ÓRÁIG 964-3719 7 ÓRA UTÁN ÉS VASARNAP: 783-1407 MAGYAR CSEMEGEÜZLET A ST. CLAIR—VAUGHAN ROAD MAGYAR NEGYEDÉBEN Európából és Magyarországról importált csemegeáruk. Felvágottak, cukrásztermékek. Frissen pörkölt babkávé különlegességek. Cikória kávé. Autószifón. Likőrös csokoládék díszdobozokban. Eeredeti magyar kézimunkák, kerámiák. Friss meleg házikolbász, hurka, töltött káposzta, fasirozott, sült csirke. PANNÓNIA DELICATESSEN & GIFT 557 ST. CLAIR AVE. WEST (A LIGETI BORBÉLY MELLETT) TELEFON: 651-3318 VÁRJUK! JÖJJÖN! NÉZZEN SZÉT! Tulajdonosok: DEUTSCH LAJOS és FELESÉGE MAGYARORSZÁGON, AUSZTRIÁBAN, KANADA­BAN KÖTÖTT HÁZASSÁ­GÁT FELBONTHATJA 4 HÉT ALATT. Magyarorszá­gon személyesen megjelen­ni sem kell ezen válóperek gyorsan, pontosan lebonyo­líthatók. Bármilyen Magyar­­országgal kapcsolatos jogi ügylet, — kizárólagosan magyar vonatkozású, az iro­dánkon keresztül, Magyar­­országra való utazás nélkül is elintézhető, ezt az iroda felelősséggel vállalja. Cana­dian and Ethnic Family Mar­riage Counselling Service, a magyarországi ügyeinket bu­dapesti jogügyi irodánk in­tézi a legrövidebb idő alatt. Joseph K. Tamássy, Family and Marriagé Counsellor, v. kanadai magán nyomozó, új címe: 1971. szeptember 30-tól: 394 BLOOR ST. W„ TORONTO 4. Tel.: 923-9646. Jó egészség, szebb élet a természet gyógyszertárából. Vitaminok, gyógynövények, teák és más hatásos — a vi­lág minden részéről hoza­­tot szerek — állanak az ön rendelkezésére. Mi : d e n egészségügyi problémája megszűnhet. Vitalitás, élet­kedv. Próbálja ki a Ginsen­­get. Hívja nappal és éjjel 929-5520. Cím: 314 Brunswick Ave., Toronto, Ont. Drő Ver­­hovany.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék