New Yorki Magyar Élet, 1973 (26. évfolyam, 1-52. szám)

1973-01-06 / 1. szám

1973. január 6. HUNGARIAN LIFE IS MAGYAR ELET Since 19S7 in Toronto Head Office: 6 Aicina Avenue Toronto, Ont., Canada M6G — 2E8 Telefon: 654-2551 Szerkeszti ; A MAGYAR ÉLET SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA Elnök: LÁSZLÓ ANDRÁS Kiadó: PATRIA PUBLISHING CO., LTD. Előfizetés: 1 évre 10 dollár, félévre 6 dollár „Second class mail registration number 0003” állapotban van és az állam sem Vizet rá, mert a belépő­jegyekből (kilátás) az Eif­­fej-tornyot feim lehet tar­tani. MARAD AZ EIFFEL TORONY H Magyar Életben megjelent közlemények, vagy hir­detések bármilyen nyomdatechnikai módszer útján való újból felhasználása tilos és törvényes eljárást vonhat maga után." FELHÍVÁS Kedves Honfitársak! Kedves Baj társak! Karácsony ünnepe eltöl­tött a szeretet és a béke gondolatával. Ki-ki a maga módja szerint igyekezett gyermekének, szeretteinek, ismerőseinek a szeretet melegét és jelképét eljut­tatni, kifejezni. Szenteljünk egy pillana­tot azokra a honfitársakra is, akik a hazátlanságot vá­lasztották a Szovjet rend­szer helyett. A Magyar Szabadsághar­cos Világszövetség Kana­dai Szervezetének Ottawa-i Csoportja akciót indított, melynek keretében a né-1 metországi ZIRNDORF-i menekült táborban lakó magyarok gyermekeinek a megajándékozását teszi le­hetővé. Felkérjük a Szövetség tagszervezeteit,. hogy e ne­mes cél támogatásához ere­jükhöz mérten csatlakoz­zanak. Adományokat: „Jövőnk záloga a gyermek” P. O. Box 8501, Ottawa, Ontario K1G 3H9 címre szívesked­jenek legkésőbb 1973. ja­nuár 6-ig beküldeni. Nyugtázás miatt kérjük az ajándékozó nevét és pontos címének megjelölé sét. Gyóni Pál . a Szervezet Elnöke SZENT ERZSÉBET EGYHÁZKÖZSÉG ESEMÉNYNAPTARA: December 31-én, vasár­nap: Szilveszteri Bál. Január 14-én, vasárnap: A Katolikus Férfiak Társu­latának Aavatása és Csalá­di Estje. Január 21-én, vasárnap: ökumenikus Áhitat. Február 10-én, szomba­ton: Farsangi Bál. Március 25-én, vasárnap: Évfordulós vacsora. Az Eiffel-torony fenntar­tása egy vagyonba kerül. Ezért időről időre felröp­pen a hír, hogy ócskavas­nak eladják a tornyot. A párizsiak sokkal büszkéb bek műemlékeikre, múzeu­maikra, mint az Eiffel-to­­ronyra s így nem is na­gyon bánnák, ha a tornyot lebontanák. Most André Garoux, az Eiffel-torony fenntartó vállalat igazgató­ja, — akinek viszont szív­ügye (érthetően!) a vasko­losszus — kijelentette, nincs szükség a torony le­bontására, az még kitjinő MAO UTÓDJA Csou En-laj miniszterel­nök cáfolta azt a véle­ményt, hogy Kínát „az öreg emberek tanácsa veze­ti", azaz a Központi Bi­zottságban csupa 70 éven felüli foglal helyet. Újság­íróknak kijelentette: „A Központi Bizottságban bő­ven akadnak fiatalok is, akik képesek lesznek tőlünk a vezetést átvenni..’ Amikor a riporterek meg­kérdezték: „Ki lesz a veze-Felhívás előfizetőinkhez! Kanadaszerte megváltoztak a postai kerület (zip­­code) számok. Kérjük előfizetőinket, szíveskedjenek kiadóhivatalunkkal az új kerület (zip-code) számot közölni. A kerületszámot kérjük nyomatott betűvel „ÉLETTÁRSAT KERESEK” MAGYARORSZÁGON — USA-ban — KANADÁBAN — EURÓPÁBAN, vagy AUSZTRÁLIÁBAN Ha társtalan — bármilyen korban van, né maradjon árva, oldja meg problémáját és jelentkezzék a Magyar Élettársat Keresők Klubjába. A. L. — M. É. K. K„ POST OFFICE BOX 396 STATION „E” TORONTO 4, ONT., CANADA Allan Mills, kanadai színész é4 népdalénekes alakítja Cameron bíró szerepét a CBC TV-állomáson futó „Fa­mily Court" c. sorozatban. iiiiinnmiiniiiiiniiimiiiiiinnnninnnfiini — TEAKFA — BÜKKFA — DIÓFA — TEAKFA — BÜKKFA — DIÓFA — TEAKFA — BÜKKFA — BÚTORT TAKARÍTSA meg a kiskereskedő hasznát KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓL óriási választék hálószobákban, ebédlőkben szőnyegekben, lámpákban íróasztalokban, TV’készülékekben Három szoba teljes berendezése már119 dollártól Nappali szobák, hálószobák, konyhabútorok már heti 2 dolláros törlesztésre Teakfából készítünk bútorokat külön rendelésre is Németországi zeneszekrények — közvetlen importáru Teak bútorok közvetlenül Dániából Importálva UNITED 66 FURNITURE FACTORIES Spadina Ave. (King Street sarok) Toronto Kérje: Mr. Szőkét - 366-3951 TEAKFA — BÜKKFA — DIÓFA — TEAKFA — BÜKKFA — DIÓFA — TEAKFA — BÜKKFA -t tő Mao halála után?” Csou kijelentette^ „Kollektíva vi­szi majd tovább az ügye­­kef” (Csou vezetése alatt!). Végül arra a kérdésre: „Ki lesz a vezető ő utána?” (74 éves), azt felelte: „Való­színűleg Jao Ven-jüan, a Politbüro 39 éves tagja, a hivatalos pártlap, a Népúj­ság vezérigazgatója" és — ami jelenleg a legfonto­sabb: Mao veje. KÖZELEDÉS WASHINGTON ÉS HAVANNA KÖZÖTT A két állam között 1961 óta megszakadt a diplomá­ciai viszony. Washington érdekeit Silvio Masnata, Svájc kubai követe képvi­seli. Eddig sok dolga nem volt, mert a két állam kö­zött —a repülőgépeltérífé­­seken kívül — közös prob­lémák alig akadtak. Érde­kes, hogy most pont egy repülőgépeltérítés nyitot­ta meg a tárgyalások útját az Egyesült Államok és Kuba között. 12 éve először történt meg, hogy a kubai hatóságok(eddig 84 eltérí­tett repülőgép!) az október végén eltérített „Eastern Airlines” 4 gyilkossággal vádolt hijacker-jét letar­tóztatta. Erre megindultak a tárgyalások a két kor­mány között. AZ ÉSZAKI­SARKVIDÉK BIRTOKLÁSA Amikor Peary tenger­nagy az Egyesült Államok zászlaját 1909-ben kitűzte elsőnek az Északi-sarkra, nagy vita indult meg ar­ról, hogy ehhez volt-e joga? A vita tárgya: Az Északi­sarkvidéket szárazföldnek, vagy nyílt tengernek kell-e tekinteni? (Az utóbbi eset­ben az akció nem volt jo­gos, mert a nyílt tenger nem foglalható el senki ál­tal.) Végül is az ún. szek­torelmélet alapján rendez­ték a problémát, amely szerint az Északi-sarkvidék körül elhelyezkedő vala­mennyi állam osztozkodik ezen a vidéken. Az egyik ál­lam szektorát a másikétól a délkörök választják el, amelyek az illető ország keleti, illetve nyugati hatá­rait metszik. Ennek értel­mében az Északi-sarkvidé­ken 5 állam osztozkodik: Kanada, az Egyesült Álla­mok, a Szovjetunió, Nor­végia és Dánia (ez utóbbi Grönland miatt). nununuiiiiiiuMnuuuuiyHiiisoiiiHiiuniiniiiHiiB8BaiHiiumMHimiiiiifli 274 Vaughan Rd. alatt különbe­­járatü szoba bútorral, vagy Pitéi­kül csendes házban kiadd. Tel.;1 651-1796. Á Apróhirdetés Apróhirdetések ára 15 szóig <kb. 4 sor) 1 dollár; minden továb­bi 5 szó 50 cent. Jeligés apróhirdetések árához 1 dollár külön díj is fizetendő, de jeligés levelek továbbításáért külön portóköltség nincs. Cégek, vállalatok apróhirdetéseihez ugyancsak 1 dollár kü­lön díj fizetendő. — Telefonon nem fogad el apróhirdetéseket a kiadóhivatal. Személyesen, vagy levélben legkésőbb hétfő déli 12 óráig kell az apróhirdetéseket a kiadóhivatalhoz eljuttatni. Levél­ben küldött apróhirdetések ára is mellékelendő. Legnehezebb autóbiztosítást problémájával forduljon biz»­­lommal E. I. Reich irodájához Uj címe: 7 Walmer Rd., Suits 709, Tel.: 923-7411, 924-6528. Első és második mortgage-kat folyósítok és a legjobb árban átveszem. Tókéjét legjobban be­fekteti, ha első és második mortgage-t vesz. Restaurantok, üzletek vételére és meglévőkre is kölcsönök. Vidéki ingatlanok­­ra, földre, cottage-ra mortga­ged. Tel.: 635-1285 — este 223-2966. Magyar Broker. Mosdó, mosogató, WC, porszívó, padlókeféló, ó mosogatógép-szárítógép, tűz­hely, stb. javítását garanciával vállalom. Hívja Pistát. Telefon: 745-1017. Dr. Christa Fabinyi, Mrs. Onrot, a legmodernebb Hollywood-! kozmetikai eljárásokat alkal­mazza. Tanítványok szakszerű kiképzésre. 716 Palmerston Ave. Tel.: LE 1-6318. Nappali bútort egyenesen s gyártól vásároljon! Megspórol ja a kiskereskedő hasznát. Nagy választék chesterfieldekben, sa­rok rekan 'ékban (bárral egybe­építve), Svédországból impor­tált diófa kerevetek. Általunk rendelésre készült laticel pár­nákkal (gumi). Azonkívül kávé­asztalok, lámpák és svéd sző­nyegek részletre is. United Fur­niture Factories. Uj címe: 431 King Street West (Spadina sarok). Tel.: 366-3951. FÜZö — MELLTARTÓ, melltar­tós kombiné, fürdőruha készíté­sét hozott és saját anyagból vál­lalom. Margaret LAKOS, 437 Lawrence Ave. West. Telefon: ELTÖRÖTT A FOGSORA? Azon­nal, kitűnően megjavítjuk. Hív­ja 782 6593 UJ TELEFONSZA­MUNKAT. Mindenfajta biztosítás: TELE­­KÉS INSURANCE AGENCY LTD., 271 College St. (Spadina sarkán) Toronto 2B. Telefon: WA 1-5193, WA 1-5194, WA 1-7743. Családi házban első emeleten 1 szoba, konyha, washroom-os külön lakrész; középkorú nő, vagy rendszerető házaspár részé­re kiadó. Cím: 7 Manchester Ave., Torontói Tel.: 531-7134. Eladó 25 acres farm, 8 szobás házzal és felszereléssel Welland környékén. Érdeklődés torontói telefonszámon: 461-1800, este 5 óra után. LÁNYOK: Nagyszerű alkalom férfiakkal való találkozásra. Randevú szolgálat, csak tagok­nak. $2 ezzel a hirdetéssel, ha 18 és 28 év közötti. 862-1938. HÁZASSÁG. Idegenben jobban érezzük a magányt. Házasságot diszkrécióval közvetít: Interna­tional Contact. Tel.:: 481-0277. de. 10-től 3-ig és este 5—10-ig. DneuimininniuminnuniinfliDiniDumiiimiuniiiiniininmiimuniunmui Gyári kishibás és használt bú­torok. óriási megtakaríts! — Hűtőszekrény $59, gás tűzhely $25, chesterfield $39, cor jinentál ágy $15. Magyar kiszolgálás. Könnyű részletfizetés. United Furniture Factories. 431 King St. West (Spadina< sarok). TeL: 366-3951. Mivel mi mag; árok oly szét­szórtan élünk a nagyvilágban, probléma az Ismerkedés. Ezért így keresem magyar férfi isme­retségét. Bővebben mindenről levelezés *Wján őszintén, becsü­letesen. 0 mem: 7316 Santa Mo­nica Blvl., Hollywood, Calif. 90046 USA (Eliza K.) Féltőm is truck-kal mindenne­mű műikét, szállítást vállalok. Hívjon este 6 után: 638-3100. Biztoutási ügyek szakképvlsele te. Autó, betörés, tűz, élet, be tegség, nyugdíj, partnership Üzérnek, gyárak group-biztosítá s?u Speciális biztosítások: Ék­szerek, szőrmék, orvosi műszó pék, zenei felszerelés, stb. J | LEN ART INSURANCE AGENT TM.: lakás: 924-2362. Magyar borok és likőrök ONTARIÓBAN MANITOBÁBAN SASKATCHEWANBAN ALBERTABAN ÉS QUEBECBEN KAPHATOK • Jászberényi rizling, za­matos, nagyon olcsó. • Szekszárdi vörös. • Egri Bikavér, vörösbor. • Tokaji aszú, a bor király. • Badacsonyi szürkebarát, zamatos pecsenyebor. • Debrői Hárslevelű, zamatos fehérbor. • Barack pálinka. • Császárkörte. • Hubertus. Esküvőkre, partikra engedélyét megszerezzük Házhoz szállítunk. Cosmopolitan Wine Agents Ltd. P. O. BOX 275 TERMINAL „A" TORONTO HA rossz a TELEVÍZIÓJA, ZENEGÉPE — hívja a 10 éve fennálló TÓTH TV. SER* VICE-t. Lakásán garanciával jav(t. TV antenna szerelés. Színes TV-k, magnók, zene­gépek nagy árkedvezmény­nyel kaphatók. Tel.: 633-1332. Uj és alig használt ruhák nagy választékban, olcsó áron rész­letre is. óhazai látogatóknak' 20 százalékos kedvezmény. Női ős férfi ruhát rendelésre készí­tünk, átalakítást vállalunk sa Ját műhelyünkben. Leslie Cloth ing (Fabók László), 7 Kensing­ton Ave., Toronto 2-B, Ontario Tel.: EM 4-3014. PLUMBING: mindenféle vlzve­­zetékszerelési munkát vállal 11- cenceval rendelkező szerelő. Ol­csó árak. Tel.: 225-1981, George. BUDAPEST TEXTIL értesíti kedves vevőit, hogy üzletünket áthelyeztük 770 ST. CLAIR AVE. WEST alá. Tel.: 654.2509, ahol sok új férfi és női anyagokkal, szövetekkel állunk kedves ve­vőink rendelkezésére — olcsó árakon és most már csak egy helyen. Mr. and Mrs. Németh. HÁZASSÁGÜGYI SZOLGALAT. Hölgyeknek díjtalan. Teljes diszkrécióval működő házasság­közvetítő szolgálatunk Európa, Kanada, USA és Dél-Ameriká­­ban. Részletes tájékoztatásért írjon és problémáját mielőbb meg fogjuk oldani. Házasság­ügyi Szolgálat, P. O. Box 127 Stn. „W”, Toronto 15, Ont., Ca­nada. Fél-tonnás kocsimmal fuvaro­zást vállalok. Tel. este 5—8 óra között: 922-2250, Bodrfár «Fe­renc, 29 Howland Avenue. 46 éves, jó állásban lévő férfi megismerkedne házasság cél­jából hozzáillő nővel. Csak fény­képes leyéleket „Uj posta” je­ligére a kiadóba. 39 éves úriember, aki 1973 ele­jén érkezik Ausztráliából, szó­rakozás céljából megismerkedne magyar hölggyel 35 éves korig. Bővebb információit telefonál­jon: 537-4342. Figyelem! Figyelem! Egy 60 éves szegény ember keresi egy 55 év körüli szegény asszony is­meretségét házasság céljából. A szegénység után jön a gazdag­ság. Csak fényképes levelekre válaszolok, kalandorokra nem vágyom. „Húsvéti" jeligére a ki­adóba kérem a válaszokat. Takarítást vállalok heti 2 .nap­ra, keddre és csütörtökre. Tel.: 651*9070. Tóth Béla öccse Pista közli, hogy levelét megkapta. Tel.: 368-6430, cím: 19 Wascana Ave., Toronto, Ont. Zenith — Motorola — Quasar — Philips színes TV-k, vala­mint zenegépek nagy árked­vezménnyel kaphatók. TV — zenegépek javítása. Koszó Mihály. Tel.: 625-5613. Mindenféle villanyszerelési munkát, javítást és újat váL lalok. CüAYDON ELECTRIC, 14 Craydon Ave. Telefon: 769-2159. MAGYAR MOTEL a tengerparton, ahol télen is fürödhet a gyógyhatású me­legvízben. Fűtött úszoda, modern apartmentek kony­hával, Shopping Centre. Közvetlen autóbusz naponta a Disney World-hez. C — BREEZE MOTEL Sarasota, Fia., 6748 Sarasea Circle. Te­lefon: (813) 924-3058. MAGYAR CSEMEGEÜZLET A ST. CLAIR—VAUGHAN ROAD MAGYAR NEGYEDÉBEN A legfinomabb cukrász-különlegességek. Importált csemegéáruk. Babkávé. Felvágottak, likőrös csokoládék díszdobozban, eredeti magyar kézimunkák, kerámiák. Friss meleg házikolbász, hurka, töltött káposzta, fasirozott, sült csirke. PANNÓNIA DELICATESSEN & GIFT 557 ST. CLAIR AVE. WEST (A LIGETI BORBÉLY MELLETT) TELEFON: 651-3318 Tulajdenosok: DEUTSCH LAJOS és FELESÉGE Használt bútorát, szőnyegét, hű­tőszekrényét és minden egyéb holmiját legjobban Mihaliknak adhatja el ős tőle vásárolhat leg­olcsóbban. 181 Augusta Avenue. Hívásra házhoz megyek. TeL reggel 10-től este 6-ig: 368-93691 KIVÁLÓ KÁRPITOSMUNKA! 30 éves szakmai gyakorlat. Ja­vítások a vevő lakásán Is. Áthú­zások! Gyönyörű mintákból vá­laszthat. Dolgoztasson Ón la magyar szakemberrel. 789-1607, Sátory. DONLAND’S ROOFING. Kérje Pétert. Tel.: 466-1465. ÜZLETEK — LAKÓÉPÜLETEK belső és külső átalakítását, javítását, plaszter, vízvezeték, villany és fűtést vállal 25 éves szakmai gyakorlattal. Valkay József, General Contractor. Tel: 221-6822. AKAR ÖN IS EGY JÓ HAJVA­­GÁST? Keresse fel LIGETI volt BUDAPESTI Váci utcai férfi fodrászt, ahol két elsőosztályú volt budapesti FODRÁSZNO biztosítja a gyors és jó kiszól gáláét. NŐI HAJVAGÁS. Air­­condition. BILL'S BARBER SHOP MEN'S HAIR STYLIST, 559 St. Clair Ave. W. (a Vaug­han Rd-tól kissé nyugatra a má­sodik fodrászüzlet a Pannónia Delicatessen mellett). Telefon: 653-3779. Mágyarnóták, táncdalok kazet­tás tape.n Európa Hanglemez üzlet, 408 Bloor St. West, To­ronto. Magyar—angolbetűs írógépek legolcsóbban Europa Hangle­mez üzlet, 408 Bloor St. West, Toronto. Bútorozott szoba, csendes, tisz­ta házban étkezéssel vagy anél­kül kiadó. Tel.: 536-3219. Házvezetőnőt, egyedülállót bentlakással keresünk januártól. 3 felnőtt személy van a ház­ban. Kényelmes lakás, magas fizeti, sc?k szabad idő a meg­felelő* személy részére. Tel.: 781-8070, vagy 488-9792. 1956-ban kijött, első sorban ii telligens, sok oldalú, erős egy< niségű, adott esetben esetle barátkozásra hajlamos, jóméi jelenésű mérnök ismeretsége keresi 40 évtől — elvált asszon — „Találkozások” jeligére a ki adóba. FLORIDÁBA indulunk február 2-án kocsival, 2 személynek van hely benzin hozzájárulással. Te­lefon: 485-2992. Ha házasodni akar, vagy meg felelő barátságot keres, fordul jón hozzánk bizalommal, töbl ezer taggal rendelkezünk. Tele fonáljon: Cosmopolitan Intrc duction Club, Mrs. Fren 532-420' vagy írásban- 541 Gladstone, To ronto. Bizalmas lista $1.00. ADÓ VALLOMÁSÁT szakszerűé: és legolcsóbban elkészíti dr. Bf ranyai Zoltán közjegyző, 60 Bloor Street West, Room 4. T< lefon: 531-5546. Különbejáratú, basement ba kiadó. Autónak garázs Telhető. Yonge—Finch kö ben Willowdale-ban. Tele 225-630?. Középkorú csinosnak mór szorgalmas háziasszony ez keresi hozzáillő, józanéletű fi ismeretségét házasság c bői. Leveleket „Szerény” je re a kiadóba kérek. FLORIDÁBAN ingatl sáriás, eladás céljál egész nyugati oldalc dúljon bizalommal AGOCS SÁNDORH02 Sungate Real Estate (3841 S, Tutié Ave., ta. Fia. 33580) hivt bejegyzett tagja. r iroda(813) 924-1263 kás: (813) 924-3058. Költöztetésben gyaki truck-drivert keresünk naü belépésre. Tel.: 534 Mosogatót, konyhj get és pincérnőt ke landó munkára. , személyesen reggel Csárda Hungáriái rant, 720 Bay Strei EMPIR Villanyszer melt, ttzlef villanyszeri “aí gyaki Kérjen ára 638-2504. vilägh'iradö

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék