New Yorki Magyar Élet, 1974 (27. évfolyam, 1-51. szám)

1974-01-05 / 1. szám

2. oldal MAGYAR ÉLET 1974. Január 5. .... bvscaxllv un MAGYAR ELET Since 1957 in Toronto Head Office: 6 Alvina Avenue Toronto, Ont., Canada MM. — 2E8 Telefon: 654-2551 Szerkeszti: A MAGYAR ÉLET SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA Elnök: LÁSZLÓ ANDRÁS Kiadó: PATRIA PUBLISHING CO.. LTD. Előfizetés: I évre 13 dollár, félévre 8 dollár. POLITIKAI ÖSSZEFOGLALÓNK (Folytatás az M oldalról) hoz képest a kanadai olaj- ■ AUSZTRIA l'J hoz olcsón jut hozzá az ISA: egy barrel ..csak" 55 90 . . . felióe hu van tak taron. AT­MENŐTABORA „Second das* mad tesuüraUuo rtV">tv*r ,A Magyar Eleiben megjeleni közlemények, 'agy hir­detések bármilyen nyomdatechnikai uióds/cr utján való újból ielUaszua.jsa tilos és turvcuycs eljárást vonhat maga után " — B E R E L J E X AUTÓT BECS LEGJUTÁNYOSABB AUTÓKÖLCSÖNZŐJÉTŐL LUDWIG LANCZMANN MOBILA WIEN 4, RECHTE WIENZEILE 21 és 9 A Tel.: 57-24-32 és 54 21-48 Legmodernebb automata vagy sebességváltós autónkkal várjuk önt a repülőtéren. Magyar vevőinknek engedmeuyt adunk. Magvarul is levelezünk. Dayan bízik w a csapatvisszavonás sikerében Az izraeli hadügyminiszter reméli, hogy az egyipto­mi és izraeli csapatok kölcsönös visszavonására sor ke­rül majd a választások után újra összehívandó genii be­­ketárgyalások eredményeképpen. Egyiptom teljes visz szavonulást óhajt az 1967-cs határok mögé. amit viszunt Izrael elfogadhatatlan követelésnek tart. MEGJELENT! MEGJELENT! MEGJELENT* A karácsonyi könyvpiac nagy eseménye: SZUNYÁI ZOLTÁN: ,IGY RENDELTETETT” |j című regénye. Egy dunánlúli kisváros ezer arcú világának döb-j holv rs ec' alapjaiban -znegivtulüll tátsodalmii osztály sodródása a mindent elnyelő terror felé. A 416 oldalas künw ára teljes vászonkötésben, művészi borítóval: 10 dollár és 25 cent portó. Megrendelhető: Deák Iuiszlő, 103 Avondale Ave.,! Willowdnlc, M2N 2Nt. Ont., Canada címén. A Magyar Klet azért küzd. hogy Magyarországon ismét magjai* élet legyen! ■ A GENFI Bf.KF­­TÁRGYALÁSOK Nem különös békehír hogy Izraelnek cáfolnia kellett egv helikopter lelő veséi. Az cg\ ipioiui és izraeli tárgy akiietek áltál ktbo­­csatuit közlemény szukviu \usnga ieUenui. hogy a megegyezés esélyei ha nem is távolodlak, de kulötu* sebben nem kerültek küze­­lebb:-Megegyezés törtéül a csapatv issza s onasok bizonyos elveit Ille­tőé«." Az év utolsó napián tar­tották az izraeli választá­sukat és január első hete ben Géniben újra összeül­nek a tárgyaló lelek. » MFt.IU ISIIT MERÉNYLET KISSINGER ELLEN Brüsszeli hirlorrások sze­rint az arab terrorista cső port. mely nemrég az athé ni és római reptereken 32 ártatlan személyt gyilkolt le. egy nappal előtte líbiai géppisztolyokkal és gráná­tokkal Kissingert szándé­kozott meggyilkolni a bej­rúti reptéren. Amikor a he Ivi hatóságok december 16-án a líbiai tervről érte­sültek. Kissinger gépét ér­tesítették és cgv Bejruttól 60 km-re fekvő reptérre Irá­nyították át. ■ UJ GERILLA-TERROR FENYEGET? A görög kormány Párizs­ból azt az értesülést nyer­te, hogy az arab terrorls­, fálf- _koVAlkiüliV- Ifitlncmnni" íiTfl ’ ,7“* Tvlfle WT SCinVTf.c tiIs Athén lesz, mert január 24- én a ,,Fekete Szeptember’’ elnevezésű gcrillacsoport terroristáit állítja törvény elé. A párizsi értesülést azzal kapcsolatban nyerték á gö­rög hatóságok, hogy fran­cia titkos ügynökök nem­rég 13 pro-arab terroristát tartóztattak le. akiknek vallomása szerint a „kivá­lasztott” európai főváro­sokban erősödni fog a ter­rorcselekmények hulláma. Sílift nwi áldják u At MAS n: utr-Ufsty k*rk..Uk gyógyító luiivii Ku lunbózó kivitelben és tu£* Mgbaa kapható. (Aro: 510 JS UL3S — SMJO — «tan Megrendelhető telefonon Wl-Wtl v*pr leieibni ÍVTUK TRADE IMPORTS US Mulf Ave» Saite 188? Taraula. Ont. MSB 3H3 ttocémőkr» part-time, ro*y tel­jes időre keres belvárusi ven­déglő Tel.: >-4 8803. Apróhirdetés Awoaudeieseg tr* 15 «mg ikb « aur> 1 teü«r: out dec lovad bt 5 mű tt cmuu Jolid* «gnkuirdeidK* irkbai i 4oü4- *ulóc dü U ttotendó, de jeligés levelek unribbltűéért külön ponökoluéf nincs Ogek. vállalatok apróhmtetéaeihea ugrsncskk 1 9~Uat ku ÉP díj tuetendő — Telefonon neat lúgod cl sproaudeieseXet a klsddbivaiai. Saemélyeaen. vagy levélben legkesébb beüo oeU 12 óráig kell sz apróhirdetéseket a ktadóhlvsulhoa el jut tolni. Levél­ben küldött aprdhirdeteeek Ar« 1« meliékeleodó. Legnebeeebb »otdbUtusilá* problémájával tora Újon bta* lommal E. L Reich irodájába«; !OJ címe: 7 Waltner Ret . Suite 709. TeL: 9237411. 924-6KM. tlasyiill bútorát, szőnyegét. hű lósaekrénjet «e minden egyéb bolmiját legjobban Uiholtkn^ ediuujs el es tóle vásárolhat leg­olcsóbban. 181 Augusta Avenue. Ulvgua házhoz megyek. Tat reggel 18-tól este 6-lg: ll.ram magyar szakácsot felve­szünk a Magyar Kastélyba. Tel.: 9233077. Cigányzene szolgái to tás. pariik­ra. esküvőkre. Tel.: 9CS-0525. MAGYAR CSEMEGEÜZLET A ST. CLAIR—VAUGHAN ROAD MAGYAR NEGYEDÉBEN A Pannoni könvviizlct helyett nálunk mcgkapliatja az összes magvar köny­veket, újságokat, folyóiratokat. Eredeti magyar kézimunkák, kerámiák. — Importált csemegeáruk, babkávé, cukrászkülönlcgességek, likörös csokoládék. — Felvágottak, friss meleg házikolbász, hurka, töltött káposzta, fasirozolt, sült csirke. PANNÓNIA DELICATESSEN & GIFT 537 ST. CLAIR AVE. WEST (A LIGETI BORBÉLY MELLETT)) TELEFON: 651-3318 Tulajdonosok: DEUTSCH LAJOS és FELESÉGE Wollersdorf volt ba­rakk-épületeit. ahol na­ponta 100—120 zsidó kivándorló ügyét inté­zik. Rendszerint a schwcchati repülőtérre érkeznek (ami j kb. 20 kilométer Völlers­­dóritól), — és szigorú őri ; zet mellett még aznap to­vább utaznak az EL AL iz­raeli járattal, ahelyett, hogy 3 napot töltsenek, mint azt Schönnuban tet­ték. Bár a wüllersdorfi átme­nőtábor épületeit messziről — és a levegőből — iól ki­vehető nemzetközi Vörös­kereszt jelekkel látták el, mert az átmenőforgalmat újabban ez az önkéntes és semleges jótékonysági szer­vezet bonyolítja le, — Rüsch belügyminiszter „nem lát lehetőséget arra, hogy az esetleg megújuló terrorcselekményeket elő­zetes rendszabályok beve­zetésével megelőzzék . . Szomorú állapotok. 'Huiuiiiiimnimiiiuuiiiiuiiiiiii KÍNA SEGÍT? Pekingi jelentések sze­rint a kínai kormány meg­fontolás tárgyává tette, hogy már az idén télen 20 millió tonna kőolajat ex­­portra bocsát. - A—kínaiak r évente kb. 40 millió tonna kőolajat termelnek és eb­ből c4ak 20 millió tonnát használnak el belföldön. — A szakértők szerint Kína eddig még fel sem mért ha talmas olajtartalékokkal rendelkezik. Könnyűszerrel meg lehetne rízszerezni jelenlegi termelést. NADRAGOS NDK A FEHÉR HAZBAN A Fehér Ház jó példával jár elől az energiatakaré­kosságban. Nixon elnök nem autóval, hanem vonat­tal utazik Floridába a hét­végeken. A Fehér Ház hiva­tali helyiségeiben a hőmé­rő nem emelkedik 20 Cel­sius fok fölé. Ez utóbbi ar­ra kényszerítette a for mákhoz ragaszkodó hiva­talvezetőket. hogy meg­szüntessék egy eddig ér­vénybe levő tilalmat, amely szerint a nők nadrágban nem dolgozhattak a Fehér Ház hivatalaiban. DON LAN U h KOOM.NO. Kérj* Pétert TW.: 466-1465. Mindenfajta új és régi tetők, csatornák készítését, ja Titksát garanciára! vállalom. Hivja bi­zalommal Jirvaryt. Telefon: 5333069. Or. tkrUia Ksbinjt Mrs. Ooxtu. t tofraottematoö HoUywooé-I koam etikai eiJArlaukat alkai­­mMos Tsnltrtnyuk srakxrenl tíMpMsr# 71» Palmerston Ars Tei: LE 1-831». PK.OIKfRT. SLtMKtRT bosuú európai rnkorlattal vál­tatok. Bejrlrnté* trlrfonoa etési nap és vasárnap U. Tel.: CS141S9. Si. Clair—Balhunt kór­­nyék. ELTÖRÖTT A FOGSOKA? Aaoo­­oal. «törően megjavít tűk Hív­ja 7826583 UJ TELEFON SZA­MUNKAT KIS TEHERKOCSIVAL fuva­rozást vállalok munkaidő után. Tel. egész nap: 924-3433 Magyar utazási iroda keres gya­korlóit utazási alkalmazottat angol—magyar nyelvtudással. gépírás szükséges. 537 3131. Telefon: Pulik 14 heiesck. fiák, eladók. Aruk: $40.00, darabonként. Tel.: 499 2039. Takarítónőt keresek szombat-ra. Telefon nappal: este: 484 9831. 783-8338, Nyíregyházáról vagyok látoga­tóban Kanadában. 27 éves. bar­na lány vagyok és megfelelő élettársat keresek. ..Nyíregyhá­za” Jeligére. Kútorozott utcai szoba rendes férfi résiére kiadd. Telefon: 921-6411. Oakwood—St. Clalr környékén szépen bútorozott szoba és egy szoba-konyha csendes házban kiadó. Tel.: 654 0811. Meghízható, főzni tudó házveze­tőnőt keresek heti Üt szil rl bejá­rással reggel fél K-tót du. 4-ig. Avenue ltd.—Kglintun környék. Jó fizetés. Tel. nappal: 7X3 8338, este: 484-9831. Magyar bélyegeimet elcserél­ném más országbeli bélyegekén .TeL; (190-0005. Kellemes tiszta házban szépen bútorozott szoba konyhahnszná­­lattal gentlcmanpak kiadó a Bloor-nál. Minden a központ­ban. Tel.: 536 4106 Szakácsnőt keresek azonnali be­lépésre. Angol nyelvtudás nem szükséges. Tel.: 803-1472. PERCIG SE HALOGASSA t’GYET TOVÁBB, MELY­NEK MEGOLDÁSÁRA EGYEDÜL KÉPTELEN. A legnehezebb be­vándorlási 11 g y 6 ben szakszerű képviselet. Vá­lóperét is gyorsan elintézem, melyen megjelennie sem szükséges, mert a budapesti Jogügyi Irodánkon keresztül teljes értékű jogi képviselet­ről Is gondoskodás történik. Ezenkívül gyorsan és ered­ményesen Intézem minden sutó és baleseti ügyét. Befő. gyásztól!, vitás Workmen's Compensation és bonyolult és elrontott német jóvátétcll ügyelt Is bízza rám. Szemé­lyesen képviselem és biztosí­tom ügyfeleim jogait úgy Ka­­nadábun, mint az ó-hazában. Keressen fel közismert köz­jegyzó irodámban és bízza rám ügyes-bajos dolgait. JO­SEPH K. TAMAÄ8Y közjegy­­zó, 3SM Hloor Street West, To­ronto M5S 1X4, tel.: 923-9646. HA roma a TELEVÍZIÓJA. ZENEGÉPE — hivja a 1» éve fennálló TÓTH TV. SER­­VICE-L Lakásán garanciával Javfl. TV antenna szerelés. Színes TV k. magnók, zene­gépek nagy árkedvezmény­­nyel kaphatók. Tel.: 03-1132. KIVÁLÓ KÁRPITOSMUNKÁI 30 éve« szakmai gyakorlat Ja­vítások • vevő lakásén la Aura­! Gyönyörű nun tokból rá Dolgaztauoo On u magyar szakemberre;. 22X4385, SAtory DJ és alig baszakit ruhák 0*53 választékban, olcsó árun rész­letre la. 0hazai látogatóknak 20 százalékos kedvezmény, férfi ruhái rendelésre készítünk, át­alakítást vállalunk. Leslie Cloth­ing (Fabdk László). 7 Kerning ton Ava.. Toronto 3-B. Ontario Tol.: CM 4-3014 Magyarnóták, táncdalok kazet­tás tape-n Európa Hanglemez Üzlet. 408 Btoor St. West, To­ronto. Eladó azonnali beköltözésre 5 szobás második emeleti örökla­kás Budapesten a Rákóczi úton. Tel.: 834-4744. — V. Bogén, 86 Foilis Ave., Toronto. A MAGYAR ÉLET VENK/.UK.I.AI TERJESZTŐJE LOUIS TÁRCSÁT Apartado: 10.893 CARACAS SAB-C.RANDA, VENEZUELA Aluminium ablak. ajtó. siding felszerelők, vagy ácsmunkához ét|B emberekre van szükségem. MAGIC ALUMINIUM. Ottawa, telefon: 629-7615, Deák János. Vízvezeték szerelést — ÚJ mun­kát, Javítást és átalakítást vál­lalok. Minden munka garanciá­val. Díjtalan árajánlat. Willow Plumbing, tel : 221 6893. KgyrdülaUák. Özvegyek, külön­élők. Ha házasságot akar kötni, vagy baráti kört akar kialakí­tani, forduljon hozzánk biza­lommal. mi megtaláljuk az On részére a megfelelő személyt. Hölgyeknek díjtalan. Telefon: 921-6161, vagy Írjon P. O. Box 771. Station „A”. Toronto. Eladó jő állapotban levő con­tinental ágy. Tel.: 363-0513. PLUMBING!: mindenféle vtive aetéksz-yrelési munkát vállal U- oanceval rendelkező soerelő. Ol­csó árak. Tel.: 225-1981. George. ÜZLETEK - LAKÓÉPÜLETEK belső és külső átalakít Amt, javítását, plasz tér. vízvezeték. villany és fűtést vállal 35 éves szakmai gyakorlattal. Valkay József. General Contractor. Tel: 2216823. AKAR ON IS EGY JO HAJVÁ­GÁSIT Keresne fel LIGETI voB BUDAPESTI Váci utcai férfi J fodrászt, ahol két etsőosrtAlyű volt budapesti FODRÁSZ NO biztosítja a gyors és Jő kiszól gáláét. NO! HAJVAGA.S. Air­­condition. BILLS BARBER SHOP MEN'S HAIR STYLIST; 559 St. Clair Ave. W. (a Vaug­han Rd-lól kissé nyugatra a mA- sodlk fodriszüzlet a Pannónia Delicatessen mellett). Telefoni 653-3779. Magyar—angolbetűs Írógépek legolcsóbban Europa Hangt» mez üzlet, 408 Bloor St. Weak Toronto. Mindenfajta biztosi tAi: TELE­KEN INSURANCE AGENCY LTD., 871 College St. (Spadina sarkán) Toronto ZB. Telefon: WA 1-5193. WA 1-5194, WA 1 7743. .Magyar házlkosztot adnék 2—3 személynek minden nap. vasár­nap Is. 22 A Tyrrel Ave. Tele­fon: 654 2362. — Bútorozott szoba, teljes ellátás­sal, vagy anélkül férfi részére kiadó. 22-A Tyrrel Ave. Telefon: 654 2362. Géplakatos szerelőt, vaseszter­gályost és hegesztőt kercsúnk állandó munkára jó fizetéssel. P. M. Machine and Die Co. Te­lefon: 233 4777. 4H éves. Intelligens, vidám tér jpészetü. független dolgozó nű levelezne, lehetőleg Vancou­ver, vagy környékéről Józan életű Intelligens, dolgozó ember­rel, akinek otthonából hiányzik egy hűséges, szerető asszony, látogatóban voltam Kanndá ban. szeretnék ott élni. Cím: 1067 Budapest, VI., Szondi utca 33. II. em 2. Hungary. Europe. Erdélyitől vagyok látogatóban. Megismerkednék házasság célja Imi kanadai úriemberrel 55 éves kortól. Fényképes leveleket „To­ronto" Jeligére a kiadóba ké­rem. St. Clalr - Kcelc körzetben 2 hálószobás családi ház eladó, vagy bérbeadó. Azonnal beköl­tözhető Tel : 535-3339. PERCIG SE HALOGASSA ÜGYET TOVÁBB. MELY­NEK MEGOLDÁSA R A EGYEDÜL KÉPTELEN. A BARATI TANÁCSOK HASZ­NOSAK. DE A VÉGÉN HOZZANEMÉRTÉS MIATT DUPLA BONYODALMAT OKOZNAK. Válóperek élőt- 11 megfigyelés, személyi nyo­mozás, autó baleseti Ügyek­ben a baleseti nyomozás a helyszínen, ezen ügyek To­ronto egyik legteklntély» sebb magánnyomozó irodá­ján keresztül teljca értékű eredményt szolgáltatnak, mely a magánnyomozó Iro­da írásbeli Jelentése ulapján. bármely Bíróság előtt, érvé. nyes. BÁRMELY MAGYAR VONATKOZÁSÚ ÜGYBEN A LEGTELJESEBB SZAK SZERŰ TANÁCSADÁS. K» resse fel közismert irodá­mat, mely közel tíz éve áll a magyarok szolgálatában. JOSEPH K T AM ASSY, köz­jegyző. volt kanadai magán­detektív. 394 BLOOR ST. WEST, TORONTO M5S 1X4. TEL.: 923-9646. Nappalt bútort egyenesen a gyártól vásároljon 1 Megspórol­ja a kiskereskedő hasznát. Nagy választék chesterfteldekben, sa­rok rekot. ókban (bárral egybe­építve), Svédországból Impor­tált diófa körevetek. Általunk rendelésre készült laticel pán nákkal (gumi). Azonkívül kávé­­asztalok, lámpák és svéd sző­nyegek részletre la. United Fur­niture Factories. UJ címe: 431 King Street West (Spadina sarok). Tel.: 366-3951. TEAKFA — BÜKKFA — DIÓFA — TEAKFA — BÜKKFA — DIÓFA — TEAKFA — BÜKKFA — <u. O <b. 'a£ Uf <ti! H <U. O < Uf 3 3Q <(d H BÚTORT közvetlenül a gyártól TAKARÍTSA MEG A KISKERESKEDŐ HASZNÁT óriási választék a hálószobákban, ebédlőkben, szőnyegekben, lámpákban, íróasztalokban, TY-készülckekben HÁROM SZOBA TELJES BERENDEZÉSE MAR 159 dollartöl NAPPALI SZOBÁK. HÁLÓSZOBÁK, KONYHABÚTOROK — KEDVEZŐ RÉSZLETFIZETÉS • Teakfából készítünk bútorokat külön rendelésre is • Németországi zeneszekrények — közvetlen importáru • Teak bútorok közvetlenül Dániából importálva UHITED FURNITURE FACTORIES (KING STREET SAROK) TORONTO 66 Spadina Ave.-Kérje: Mr. Szőkét 366-3951 TEAKFA — BÜKKFA — DIÓFA — TEAKFA — BÜKKFA — DIÓFA — TEAKFA — BÜKKFA G3 C r. 7: 5 c •n >■ >r, -n> sc T. r.•n > o TI > H m >r -n> Magyar borok és likőrök ONTARIÖBAN MANITOBABAN SASKATCHEWANBAN ALBERTABAN ÉS QUEBECBEN KAPHATOK • Jászberényi rizling. za matos, nagyon olcsó. • Szekszárdi vörös. • Egri Bikavér, vörösbor. • Tokaji aszú, a bor király. • Badacsonyi szürkebarát, zamatos pecsenyebor. • Debrőí Hárslevelű, zamatos fehérbor. • Barack pálinka. • Császárkörte. • Hubertus. Esküvőkre, partikra engedélyét megszerezzük. Házhoz szállítunk. Cosmopolitan Wine Agents Ltd. P. O. BOX 275 TERMINAL .A” TORONTO w’KmmmmmmKmmaeaamtatmmmm I v A MAGYAR ÉLET HIRDETÉSEI EREDMÉNYESEK! rövid hírek A TORONTÓI HELIKON BAL Az idei Helikon Bált ja­nuár 26-án rendezi meg a torontói Helikon Társaság a „Four Scasons-Sheraton Hotel" nagy báltermében (a City Hall-lal szemben). A Bál védnökségét az idén is W. Ross Macdonald. On­tario tartomány kormány­zója vállalta. Akinek bemu­tatják az elsőbálozó lányo­kat. Belépőjegyek az alábbi cím alatt kaphatók: Heli­con Ball Committee, P. O. Box 991, Postal Station „K", Toronto M4P 2E0. A jegyek ára személyenként 30 dollár. Asztalfoglalás — 10 személyig asztalonként — ugyancsak a fenti cím alatt eszközölhető. A HOLLANDOK REMÉNYKEDNEK Joop de Uyl, holland mi­niszterelnök újságíróknak kijelentette: „Hollandia hi­szi. hogy az Európai Közös Piac kiállja a mostani pró­bát és bebizonyítja össze­tartását azzal, hogy- átsegí­ti az országot az arab olaj­zárlat okozta nehézsége­ken. Nem volna szolidáris, ha az egyik tagállam dús­kálna az olajban (Francia- j ország), mialatt mi a teljes gazdasági csőd szélére ju­tunk az olajválság miatt. Egy közös álláspontot kell kidolgoznunk a közel-kele­ti kérdésben, amelyet az­tán megalkuvás nélkül kép­viselünk." A KAKA HASZNA A káka, ez a sásfélékhez tartozó vízinövény most se­gítségére jött az ember­nek a kümyczctelszcnnyc­­ződés veszélyében. A nyu­gatnémet göttingeni Talaj­tani Intézet kutatói felfi­gyeltek arra, hogy a káka valósággal „falja" a vízben oldott ciánkálit, fenolt és a mosószerek maradványait. Kimutatták — továbbá. — hogy ráadásul egy igen ha­tékony antibiotikumot is termel. A kutatók javasol­ják a káka (elhasználását a víztisztító berendezésekben és tenyésztésüket az el­szennyeződött vizekben. SZAPORODNAK AZ ELTŰNÉSEK Sok ezren, sőt tízezren tűntek el Amerikában és Nvugat-Európában az utób­bi évek alatti Az eltűntek közül a legtöbbnek telje­sen nyoma veszett. Az el­tűntek problémájával az Interpol-Rendörség foglal­kozik, amely az idei jelen­tésében hangsúlyozza: ,A megtaláltak zöme azt val­lotta eltűnésének okául, hogy unta eddigi szürke életét, változatosságra vá­gyott. A legnagyobb részük fiatal, utána következnek a gyermektelen, középkorú házas férfiak." GRAFOLÓGIA! Kérjen karok­­tor analízist n chicagói Interna­tional Grapho Analysises Socie­ty tagjától. Beküldendő 10 so­ros szöveg, magyar vagy angol nyelven. Hét dolláros money or­der mellékelendő. Cím: P. O. Box 335. Toronto 5. Ont. Holland — európai orvos csa­lád 4 iskolás gyermekkel (egy egyetemi hallgató) keres bent­lakással házvezetőnőt, némi an- I goi nyelvtudással. Csak gyakor- I lattal rendelkező jelentkezzen, fizetés havi 5250. Telefon este: 223 7548 PLUMBING. GENERAL Szak­­ember mindennemű hűtés, fű­tés. plumbing munkát olcsón el­végez. Tel.: 536-6187. Iparigazol­vány van. Bútorozott szoba felszerelt konyhával 1—2 személy részére kiadó Tel.: 536T953. Házvezetőnőt kint vagy bentla­kással keres apa 2 iskolás gyer­mekkel (7 és 9 éves). Telefon: 425-7868 Segédmunkást sofőr lieen­­ccvel, állandó munkára fel­veszünk. 54 How.den Ave. Scarborough. Tel.: 733-6088. Kérje: Mr. Hidast. FLORIDÁBAN ingatlan vá­sárlás. eladás céljából, az egész nyugati oldalon, for­duljon bizalommal DR. AGOCS SANbORHOZ. aki a Sun gate Real Estate Corp. (3841 S. Tutié Ave., Saraso­ta, Fia. 33580) hivataloson bejegyzett tagja. Telei« • Iroda: (813) 924 1263 — la­kás: (813) 924-3058. Mosogatót, kifiyhal segítsé­get és pincémöt keresünk ál­landó munMrt. Jelentkezés személyeseit reggel fél 10-tőL Csárda Hungarian Reeta» ran», 788 Bay Street. > Otto Rösch osztrák bel­ügyminiszter rendkívül bo­rúlátó módon nyilatkozott a római és athéni repülő tereken lejátszódott rend­­! kívül gyászos cs sajnálatos | terrorcselekmények után. A schonaui szovjet einig­­| ráns zsidó at menő tábor le- 1 zárása után az osztrák ha- I lóságok nyomban tnegnyi­­! tollák a Becs közelében lé­vő

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék