New Yorki Magyar Élet, 1975 (28. évfolyam, 1-52. szám)

1975-01-04 / 1. szám

2 oldal MAGYAR ÉLET 1975. január 4. m&'GiRltVLIFE MAGYAR ELET Anonymus Since 1957 in Toronto Head Office: 6 Alcina Avenue Toronto, Ont., Canada M6G — 2E8 Telefon: 654-2551 Szerkeszti: A MAGYAR ÉLET SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA Elnök: LASZLÖ ANDRAS Kiadó: PATRIA PUBLISHING CO., LTD. Előfizetés: 1 évre 13 dollár, félévre 8 dollár. „Second class mail registration number 0003” ,A Magyar Életben megjelent közlemények, vagy hir detések bármilyen nyomdatechnikai módszer útján való újból felhasználása tilos és törvényes eljárást vonhat maga után.” A szerkesztőség kéziratokat nem őriz meg és nem kiild vissza. TELEFON Visegrádon vágtok. Bu­dapestre kell telefonálnom. Reggel 7-kor láttam hoz­zá, és nyolc óra előtt három perccel szólalt meg a buda­pesti központ. Az 57 perc­nyi várakozást újságolva­sással, dühöngéssel és el­mélkedéssel töltöttem. Azon gondolkoztam, hogy ha például vakbélrohamom volna és mentőket hívnék, vagy ha az országúton köz­lekedési baleset történt és orvost, rendőrt, mentőket keresnék, — akkor se volna sürgős a központnak? Arra gondoltam, hogy nem vol­­na-e okosabb és gyorsabb, ha beutaznék Pestre és sze­mélyesen beszélnék? Arra is gondoltam, hogy bizto­san nagyon foglalt ez a vo­nal? Három perccel nyolc előtt egy kellemes női hang végre megszólalt és megkér­dezte, mit óhajtok? Tudni szeretném — mondottam, — „hogy hét óra óta miért nem válaszoltak?” „Csak most jött be az ön hívása". „Nem volt előttem senki?” „Nem”. „És önök nem hallották, hogy egy órája csörög, búg a vo­nal?” „Nem”. „Az meg hogy lehet?” „Úgy látszik vala­hol elakadt az ön hívása. Műszaki hiba. Van ilyen.” És ezzel az ügy be volt fejezve. A Központ egyálta­lán nem rendült meg, nem kérdezte izgatottan, hogy hogyan is volt ez? Milyen búgást hallottam? Katto­gott a vonal? Nem közölte, hogy azonnal kiadja a mű­szaknak vizsgálatra a rossz vonajt . . . Belenyugodott, hogy a hívás valahol ela­kadt ... Úgy látszik, a magyar postának csak a vonalai rosszak, az idegei jók. F. K. Anonymusnak, Béla ki­rályunk névtelen jegyzőjé­nek kilétén ma is változat­lan hévvel vitatkozik a tudomány —, alakját azon­ban mindenki maga elé tudja idézni. Persze, nem az egykorit, hanem azt, akit — 70 esztendeje — Ligeti Miklós szobrászmű­vésztől kapott: súlyos mél­tósággal ülő, lehajtott fejű, arcát kámzsájába rejtő fi­gurája nélkül ma már egyszerűen elképzelhetet­len volna a budapesti Vá­rosliget, sőt, nyugodtan ki­mondhatjuk, a magyar tör­ténelem sem, amelynek egyetlen más alakja sem ka­pott ilyen egyértelmű, a személyiség szellemi jelen­tőségét átérző és meglátta­tó ábrázolást szobrászaink kezében. — A feladat és a művész ritka szerencsés ta­lálkozása teremtette meg ezt a szobrot. Ligeti Mik­lós messzi kimagasló főmű­vét. Ligeti — aki 30 esztende­je távozott el örökre ebből a világból — iskolázott tu­dásának és hajlandóságá­nak legjavát tudta nyújtani a szobor megformálása köz­ben. Anonymus szobrában bölcs mérséklettel egyesül a Stróbl Alajos tanítványa^ ként megszerzett virtuóz mintázni tudás, amelyet a pesti tanulóévek után Bécs­­ben csiszolt tovább, s vé­gül némi rodini ízeket idé­ző festői érzékletességgel tetézve alakított ki. — Művészi fejlődésének két­ségkívül ez a szobor volt a csúcsa. Ligeti tudása legja­vát igyekezett szobraiba sűríteni —, de az Anony­­musban megidézett lélek már hiányzott belőlük. Fel­sorolhatnánk őket — Bu­dapesten felállított munkái közt van Déryné szobra, a Béke kútja és a Lovastüzé­rek emlékműve. Megmin­tázta Kossuth és Széchenyi alakját. De Ligeti Miklós neve, munkássága a ma számára Anonymus szobrá­val lett egy. Megteremtette a Névtelen alakját, s az megőrzi őt szobrászatunk történetében. H AZ AI HÍREK És koppan a tollaslabda MAGYAR CSEMEGEÜZLET A ST. CLAIR—VAUGHAN ROAD MAGYAR NEGYEDÉBEN Eredeti magyar kézimunkák, kerámiák. — Importált csemegeáruk, babkávé, cukrászkülönlegességek, likörös csokoládék. — Felvágottak, friss meleg házi­kolbász, hurka, töltött káposzta, fasirozott, sült csirke. Nálunk megkaphatja az összes magyar könyveket, újságokat, folyóiratokat. PANNÓNIA DELICATESSEN & GIFT 557 ST. CLAIR AVE. WEST (A LIGETI BORBÉLY MELLETT)) TELEFON: 651-3318 Tulajdonosok: DEUTSCH LAJOS és FELESÉGE A Magvar Vöröskereszt jelenti: „A századfordulón Magyarország lakosságá­nak 7,5 százaléka volt 60 éven felüli. 1973 végén már 18 százaléka. A csaknem kétmillió idős embernek több, mint 35 százaléka egyedül él.” Ehhez a jelen­téshez fűzi megjegyzéseit E. Gy. a Népszabadságban: „Ezek a tények meghatá­rozzák a tennivalókat is: folyamatosan, minden le­hetőség felhasználásával gondoskodni kell az idő­sekről, segíteni őket abban, hogy a nyugdíjas kort mi­nél jobb körülmények kö­zött tudják élvezni. A gon­doskodás formái között szükség van az anyagi se­gítségre, a fizikai gondo­zásra, az egészségügyi ellá­tásra és a hasznos foglal­koztatásra egyaránt. Az ezekkel kapcsolatos eddi­gi eredményeink nem ki­­elégítőek” — fejezi be cik­két az újságíró. ★ Ülést tartott a Kommu­nista Párt Központi Bizott­sága Budapesten. A szoká­sos öndicséret és ön váll ve­­regetés — természetesen — mos* sem maradhatott el: „Minden a legnagyobb rendben van, minden a ter­vek szerint halad.” Éppen csak a tények beszélnek más nyelven: az infláció nő, szörnyen érezteti hatá­sát a kis- és középkerese­­tűekre. Főleg a fűtőanyag árának 30 százalékos eme­lése érinti érzékenyen a la­kosságot. A kommunisták néha nem ügyelnek — és a sorok között elárulják ma­gukat, amikor pl. ezt olvas­hatjuk a KB jelentésében: „A reálbérek 1974-ben 2,5 százalékkal növekedtek ...” öt sorral alább pedig: „A fogyasztói árszínvonal emelkedése 3,6 százalék... Hol itt az életszínvonal emelkedése, — amiről a je­lentés dicshimnuszokat zeng? Saját bevallásuk sze­rint 1,1 százalékkal az árak emelkedése meghaladja a reálbérek emelését. POLITIKAI ÖSSZEFOGLALÓNK (Folytatás az első oldalról) két (Schmidt), az olaszo­kat, Japánt és Argentínát, ráadásul a Mediterrán tér­ségében a portugálok és a görögök kaptak új kor­mányt. A Közel-Keleten Mrs. Gokln Meir átadta he­lyét Yitzak Rnbinna'k. A PLO (Palestine Libera­tion Organization) Egye­sült Nemzetek általi törvé­­nyesítése csaknem háborút robbantott ki. Végül a szovjet—ameri­kai détente látszólag kihe­verte a Nixontól Fordig terjedő változást. Ami részünkre a leg­sajnálatosabb: Közép- Európában megmaradt a status-quo és a jelek szerint a déten­te egyik feltétele Moszkva tulajdonjogának elismeré­se a csatlós-államokra. ■ SÜRGŐS JELZÉSŰ SZOVJET—EGYIP­TOMI MINI-CSUCS­­TALALKOZó Mohammed Gamassi tá­borszernagy Izmail Fahmi külügyminiszter társaságá­ban küldöttséget vezetett Moszkvába s bár a TASSZ szovjet hírszolgálati iroda TEAKFA BÜKKFA DIÓFA — TEAKFA — BÜKKFA — DIÓFA TEAKFA — BÜKKFA — < Uho <U h X< w H BÚTORT közvetlenül a gyártól TAKARÍTSA MEG A KISKERESKEDŐ HASZNÁT óriási választék hálószobákban, ebédlőkben, szőnyegekben, lámpákban, íróasztalokban, TV-készülékekben HÁROM SZOBA TELJES BERENDEZÉSE MAR 159 DOLLÁRTÓL NAPPALI SZOBÁK, HÁLÓSZOBÁK, KONYHABÚTOROK — KEDVEZŐ RÉSZLETFIZETÉS • Teakfából készítünk bútorokat külön rendelésre is • Németországi zeneszekrények — közvetlen importáru • Teak bútorok közvetlenül Dániából importálva UNITEO FURNITURE FACTORIES (KING STREET SAROK) TORONTO 66 Spadina Ave. — Kérje: Mr. Szőkét 366-3951 Hm > > w c P5 P5 > O Ti> ta > P5Ti > act *T) > a Ti> — TEAKFA — BÜKKFA — DIÓFA TEAKFA — BÜKKFA — DIÓFA — TEAKFA — BÜKKFA — DIÓFAI nem jelentette, a delegá­ciót Brezsnyev személyes felkérésére indították sür­gősen útba. A hivatalos közlemény semmitmondó közhelyeket ismételget, rríifif'„az egyiptomi magas szintű küldöttség eszme­cserét folytat olyan ügyek­ben, amelyek mindkét fe­let érdeklik”, de arról egy szót sem írt, hogy Leonyid Brezsnyev ja­nuárra tervezett kairói útját készítik elő,. Bejrúti források szerint a Szovjetunió „olyan aján­latot tett, amelyet Egyip­tom kénytelen volt elfogad­ni” (hogy a GODFATHER c. film-idézetnél marad­junk). Egyrészt Anwar Szá­dat elnök „revizió alá vet­te az 1972-ben kiutasított szovjet szakértők egyipto­mi tartózkodásának újra való engedélyezését”, más­részt az oroszok a legmo­dernebb vadászbombázói­kat, harckocsijaikat és lég­elhárító rakétáikat ajánlot­ták fel (bizonyára nem azért, hogy a fegyverraktá­rakban porosodjanak). A hangulat érthetően el­keseredett Izraelben az oroszok lóhalálban végre­hajtott arab újrafelfegyver­­zési manőverei miatt, hi­szen, — mint Dayan mon­dotta egykor — Tel-Aviv egyszerűen nem engedheti meg magának, hogy alul­maradjon. A Szentföldön „bajo­­nettek árnyékában” ünnepelték a kará­csonyt az összesereg­­lett zarándokok, mert Betlehemet a gerilla­veszedelem miatt izraeli rohamosztagok szorosan őrizték. * Szíria teljes harci ké­szültséget rendelt el, az AL LIWA bejrúti újság szerint „elővigyázatból”, mert az ünnepek alatt .izraeli táma­dás várható” . . . Végül Szadat a CHICA­GO DAILY NEWS-nak adott interjújában kijelen­tette: reméli, hogy az USA Kairó és Moszkva „közele­dése” után az egyetlen meg­oldást alkalmazza, éspe­dig: nyomást gyakorol Iz­raelre. Apróhirdetés Apróhirdetések ára 15 szóig (kb. 4 sor) 2 dollár; minden továb­bi 5 szó 1 dollár. Jeligés apróhirdetések árához 2 dollár külön díj­­is fizetendő ,de jeligés levelek továbbítífcáért külön portóköltség nincs. Cégek, vállalatok apróhirdetéseihez ugyancsak 2 dollár kü­lön díj fizetendő. — Telefonon nem fogad el apróhirdetéseket a kiadóhivatal. Személyesen, vagy levélben legkésőbb hétfő de. 10 óráig kell az apróhirdetéseket a kiadóhivatalhoz eljuttatni. Levél­ben küldött apróhirdetések ára is mellékelendő. Betegek ezrei áldják az AIMANTE MÁGNESES karkötő gyógyító hatását. Kü­lönböző kivitelben és nagy­ságban kapható. (Ara: $10.95 $14.95 — $16.95 — $24.95). Megrendelhető telefonon: 781-9911 vagy levélben. INTER TRADE IMPORTS 145 Marlee Ave., Suite 1807 Toronto, Ont. MBB 3H3 Dr. Christa Fabinyi, Mrs. Onrot, a legmodernebb Hollywood-i kozmetikai eljárásokat alkal­mazza. Tanítványok szakszerű kiképzésre. 716 Palmerston Ave. Tel.: LE 1-6318 . Gyakorlott kiszolgálónöt, jó fi­zetéssel felveszünk. Tüske Meat Market, 566 Bloor St. West. Bútorozott szoba-konyhával és egy bútorozott szoba, jégszek­rénnyel, tűzhellyel és mosogató­val kiadó. Tel.: 533-3984. BÉLYEG ÉS ARANY­­EZÜST PÉNZ LEGJOBB BEFEKTETÉS! MAGYAR, CANADA és a vi­lág majdnem minden ország­nak bélyegei állandóan rak­táron! — Albumok és Bera­kó Albumok kiváló minőség­ben. Kéresse fel üzletemet és győződjön meg alacsony áraimról. INGYENES árlis­ták úgy a bélyegekről, mint az érmekről kapható. LEG­MAGASABB ARAT FIZE­TÜNK BÉLYEGGYÜJTE­­MÉNYÉRT, VAGY EZÜST ÉS ARANY PÉNZEKÉRT. Világ bármely országába bérmentve és ajánlva szállí­tunk. ALBA-REGIA STAMP AND COIN CO. 475-A Bloor Street West, Toronto — Phone: 967-5271 Magyar borok és likőrök ONTARIÖBAN MANITOBÁBAN SASKATCHEWANBAN ALBERTABAN ÉS QUEBECBEN KAPHATOK • Jászberényi rlzllng, za­matos, nagyon olcsó. • Szekszárdi vörös. • Egri Bikavér, vörösbor. • Tokaji aszú, a bor király. • Badacsonyi szürkebarát, zamatos pecsenyebor. • Debrői Hárslevelű, zamatos fehérbor. • Barack pálinka. • Császárkörte. • Hubertus. Esküvőkre, partikra engedélyét megszerezzük. Házhoz szállítunk. Cosmopolitan Wine Agents Ltd. P. O. BOX 275 TERMINAL ,A” TORONTO PEDIKÜRT, MANIKÜRT hosszú európai gyakorlattat vál­lalok. Bejelentés telefonon egész nap és vasárnap Is. Tel. 651-6159. St. Clair—Bathurst kör­nyék. ELTÖRÖTT A FOGSORA? Azon­nal, kitünően megjavítjuk. Hív­ja 782-6593 ÜJ TELEFONSZÁ­MUNKAT. Vízvezeték szerelést — új mun­kát, javítást ,és átalakítást vál­lalok. Minden munka garanciá­­val. Díjtalan árajánlat. Willow Plumbing, tel.: 221-6893. Mindenfajta biztosítás: TELE KÉS INSURANCE AGENCY LTD., 271 College St. (Spadina sarkán) Toronto 2B. Telefon: WA 1-5193, WA 1-5194, WA 1-7743. DONLAND'S ROOFING. Kérje Pétert. Tel.: 466-1485. B. M. S. Magyar Art Gallery 1007 Bloor St. West Telefon: 532-2395 Magyar, kanadai, európai fes­tők festményei jutányos áron kaphatók. Mindenféle képkeretezést vállalunk. Egyedülálló hölgyek és urak, ha társaságot, vagy ismeretsé­get keresnek, lépjenek érintke­zésbe irodánkkal. Hívják Mrs. Frent. 532-4207 számon. Kolozsváron élő, 20 éves egye­temi hallgatónő szeretne leve­lezni hasonló korú fiúval, vagy leánnyal Kanadában. Cím: Ger­gely Erzsébet, Caminul Studen­­tesc, Complex II., Caminul IV., Camera 332. Cluj, Románia. Házasság céljából keresek egy Krisztusban hívó hölgyet 38 éves korig. Válaszokat „Jézus” jeligére a kiadóba. PLUMBING: mindenfelé vlzve zetékszerelési munkát vállal li­­cenceval rendelkező szerelő. Ol­csó árak. Tel.: 225-1981. George. Európai gyakorlattal rendelke­ző, hentesáru készítő szakem­bert keresünk. Tel.: 531-5202. HÁZASSÁG. Idegenben jobban érezzük a magányt. Házasságot diszkrécióval közvetít: Interna­tional Contact. Tel.: 481-0277, de. 10-től 3-ig és este 5—10-ig. Nagyon csinosnak mondott, ma­gas, barna, iskolázott férfi ke­resi 30 éves korig hozzáillő csi­nos, komoly iskolázott hölgy, ismeretségét házasság céljából. Lehetőleg fényképes leveleket .Várok rád” jeligére a kiadóba. Központi földszinti, bútorozott szoba mosdóval magányosnak kiadó. Tel.: 536-7953. KIVÁLÓ KÁRPITOSMUNKA I javítások a vevő lakásán is. Athú zások! Gyönyörű mintákból vá­laszthat. Dolgoztasson ön is magyar szakemberrel. 222-4385. ÜZLETEK — LAKÓÉPÜLETEK belső és külső átalakítását, javítását, plaszter, vízvezeték, villany és fűtést vállal 25 éves szakmai gyakorlattal. Valkay József, General Contractor. Tel.: 221-6822. AKAR ÖN IS EGY JÓ HAJVA­G.4ST? Keresse fel LIGETI volt BUDAPESTI Váci utcai férfi fodrászt ,ahol két elsőosztályú volt budapesti FODRASZNO biztosítja a gyors és jó kiszol­gálást. NŐI HAJVAGAS. Air­­condition. BILL’S BARBER SHOP MEN’S HAIR STYLIST, 559 St Clair Ave. W. (a Vaug­han Rd-tól kissé nyugatra a mi sodik fodrásaüzlet a Pannónia Delicatessen mellet). Telefon: 653 3779. Vállalok mindenféle asztalos munkát, cottage javítást, base­ment kiépítést, bútor átalakí­tást, ajtó tözállósítást (Fire, proofing). Tel. este 5 óra után: 633-1596. A Budapest Meat Market felvesa kiszolgálót, állandóra és part­­time-ra. Kérje Gyulát, telefon: 531-5202. Mindenféle tető és csatorna Ja vitást vállalok a legmegbízha­tóbb munkával és garanciával. Hívja Balogh Roofing-ot. Tel.: 362-5152, vagy 364-5092. Üj és alig használt ruhák nagy választékban, olcsó áron rész­letre is. Óhazai látogatóknak 20 százalékos kedvezmény, férfi ruhát rendelésre készítünk, át­­alakítást vállalunk. Leslie Cloth ing (Fabők László), 7 Kensing­ton Ave., Toronto 2-B, Ontario Tel.: EM 4-3014. Igen forgalmas kanadai ne­gyedben. short-order étkez­dét nyitok. Alkalmazotti, vagy társas alapon keresek — némi szakértelemmel bí­ró hölgyet. Nem az anyagiak, hanem kitartó becsületes együttműködés a fontos. Válaszokat kérem: Mr. P. B. P. O. Box 537 stíl. ,.D” To­ronto 9, Ont. Ha rossz a TELEVÍZIÓJA, ZENEGÉPE — hívja a 10 éve fennálló TÓTH TV. SERVICE-t. Lakásán garan­ciával javít. TV antenna sze­relés. Színes TV-k, magnók, zenegépek nagy árkedvez­ménnyel kaphatók. Telefon: 633-1332. Törzskönyvezett Vizsla és Wei­maraner kölykök eladók. Fedez­tetést vállalunk. Tel.: 1 — 519 271-6654. Mindenféle tető-csatoma-bádo­­gos munkát vállalok garanciá­val, mérsékelt áron 200 miles köriéiben. Dravecz Sheet Metal and Roofing, tel.: (416) 533-3984 este 6 után. Vidékieknek collect hívás. Mosogatót, konyhai kisegítőt és felszolgálónőt keres restaurant, lehet látogató is. Tel,: 531-5872. Két hálószobás apartment ki­adó. Villany, fűtés, parkolás a bérben. 1090 Roselawrí Avenue, közel a Dufferinhez. Telefon: 789-3059, este 5—9 óra között. I -----------——-------------------70-es Buick és egy 70-es Cougar kitűnő állapotban eladó. KING AUTO BODY, 14 Gladstone Ave­nue, tel. -nappal: 534-4171, vagy este: 751-8125. Fél tonnás teherkocsival bármi­féle munkát vállalok. Hétvégén kisebb házkörüli javításokat is. Tel.: 773-5347, este 5 óra után. Zenith — Motorola — Quasar — Philips szines TV-k, vala­mint zenegépek nagy árked­vezménnyel kaphatók. TV — zenegépek javítása. Koszó Mihály. Tel.: 625-5613. MAGYAR MOTEL a tengerparton, ahol télen is fürödhet a gyógyhatású me­legvízben. Fütött uszoda, modern apaTtmentek kony­hával, Shopping Centre. Közvetlen autóbusz naponta a Disney World-hez. C — BREEZE MOTEL Sarasota, Fia.. 6748 Sarasea Circle. Te­lefon (813 ) 924-3058. A MAGYAR MENEKÜLTEKÉRT Forgó Ferenc 24 éves elektroműszerész vagyok. 1973-ban menekültem ki Magyararszágról és most egy svéd menekülttábor­ban vagyok. Szeretnék Ka­nadába kivándorolni. A stockholmi kanadai követ­ségen azzal utasították vissza kérésemet, hogy szerezzek egy kanadai munkaadótól garancialeve­let. Kérem — lapjukon ke­resztül — szerezzenek egy ilyen írást. Bármilyen mun­kát szívesen vállalok. Cím: AMS 64. 200 Flen. Sweden. Europe. KERESTETÉS Pestről keresik aggódó szülei VARGA JÁNOST, aki 1939-ben született. Utolsó levelét Los An­gelesből kapták 1965-ben. Aki tud róla, értesítse: A. Gabler, 197 Laurel Ave., Irvington, N. Y. USA. Miamiban, csendes helyen közel a Biscayne Blvd-höz, jól jöve­delmező 2x2 hálószobás, szép kertes duplex betegség miatt el­adó. Cím: 550 N. E. 64 St. Mia­mi, Fia. 33183 USA. Telefon: (312 ) 759-5121 Csinos magyarországi lányok le­velező társat keresnek: Dancsa Júlia, 6347 Érsekcsanád, Bács m„ Dózsa György út 98 — B. Szabó Ilona, 6347 Érsekcsanád, Bács m., Deák Ferenc u. 11. — Bokor Rózsa, 6723 Szeged, Jó­zsef Attila u. 94/a, Hungary. ALTALANOS műszerészt — fúrógép kezelőt, villanyhe­gesztőt állandó munkára ke­resünk. 54 Howden Ave., Scarborough, Ont. telefon: 752-6088. Mr. Hidas. „FLORIDÁBAN REAL Eí TE ügyben SARASOTA] és a West oldalon 7 i gyakorlattal rendelkezve dúljon bizalommal inga adás-vétel, befektetés, új építés ügyében dr. Aí Sándorhoz, aki tagja A S GATE Real Estate Co-i Iroda: 1944 South Tamil Trail Sarasota, Fla. 33579. lefon: (813) 366-9544 (közt kórházhoz), lakás: (( 924 3058.”

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék