New Yorki Magyar Élet, 1976 (29. évfolyam, 1-52. szám)

1976-01-03 / 1. szám

2. oldal MAGYAR ÉLET 1976. január 3. BUNGASWf UFB MAGYAR ELET Since 1957 in Toronto Head Office: 6 Alcina Avenue Toronto, Ont., Canada M6G 2E8 Telefon: 654-2551 Szerkeszti: A MAGYAR ÉLET SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA Elnök: LÁSZLÓ ANDRAS Kiadó: PATRIA PUBLISHING CO., LTD. Előfizetés: 1 évre 15 dollár, félévre 10 dollár. "Second class mail registration number 0003’’ „A Magyar Életben megjelent közlemények, vagy hir­detések bármilyen nyomdatechnikai módszer útján való újból felhasználása tilos és törvényes eljárást - : vonhat maga után.” POLITIKAI ÖSSZEFOGLALÓNK (Folytatás az 1-ső oldalról) A szerkesztőség kéziratokat nem őriz meg és nem küld vissza. ISK0LÁRI0 Mi az? sorsjáték, ami iskolára jó! Nyer minden jegy Havi három dollár egy vagy évi összeg: $36,50 napi tíz cent ... húzás havonta száz dollár a díja, és remek könyvek kapóra jönnek. üssön a zsebére egy óra munkabére nem lesz vesztére. görög kormány széleskörű r i adókészü! t sége t re nde11 el. mely főleg a külföldi diplomaták ellen tervezett merényleteiket célozza meg­akadályozni. A kormányhoz közel ál­ló „KATHIMERINI” című görög lap a merénylet után közölt cikkében azt állítot­ta, hogy Richard Welch ia tCent­­ral Intelligence Agency (CIA) egyik .Vezető tag­ja volt — és valószínű, hogy bizo­nyos külföldi hírszerző szervezet bosszújaként vé­geztek vele.” Amikor a Washingtonhoz közelálló körök a görög lap értesülését megkérdő­jelezték, kiderült, hogy a görög lap értesüléseit a „COUNTERSPY” 'című washingtoni szélsőbalolda­li sajtó-orgánumból szerez­te. A nevezett Sajtótermék, — mely városi gerillaharc­­ra, házi bombakészítésre és a rendszer ellen kiizde­) lemre buzdítja olvasótábo­rát, — egyben közölte a Görögország­ban állomásozó összes CIA ügynök névsorát Miénk az iskola bár rég jártunk oda egyesek: soha. Jelentkezz az irodán vagy a Magyar Alap telefonján: 921-8882 és köszönt a poéta küldd a pénzt még ma Éljen az Iskolárió magyar iskolának: JÓ. (Decemberi sorshúzást nyerte: Fabók László, a no­vemberit vitéz Szirmay Józsefné. Kővetkező húzás ja­nuár 8.) is. azóta mintegy 5000 ha­lottat tartanak nyil­ván, i— konzervatív becslés .szerint! .. Ford elnök megerősítette a hírt, miszerint Richard Welch a CIA alkalmazásá­ban volt és sajnálatosnak tartotta, hogy az Európá­ban állomásozó amerikai hírszerzők névsorának köz­lésével egyrészt az USA kémei hárító re ndsze re, másrészt az ügynökök sze­mélyazonossága leplezödik le, életveszélybe sodorta őket. Közben az oroszok is kí­nos helyzetbe kerültek’: a görög lap — „equal time” címén — a KGB ügynökei­nek névsorát is közölte . . . I ■ BEJRUTBAN KARÁCSONYKOR IS ROPOGTAK A FEGYVEREK ,.Libanonban inincs |Kará­­csony” — mondotta szűk­szavúan egy kamaszkorban lévő gerilla, miközben tranzisztoros rádióján a „Csendes Éjt” hallgatta, majd belelőtt egy soroza­tot az egyik bejrúti luxus­szálló ablakába. * Amióta 1975 áprilisában újra fellángoltak a harcok a keresztények és a mozli­­mok közötf. Pesti posta MA RIA Az élet minden ügyes-bajos dolgában ad tanácsot. Szenved? Balszerencséje van? Mária megsegíti! Ha üldözik a bajok, tudok segíteni rajta. Tudnia kell, hogy én valóban pszichikailag meg vagyok áldva erő­vel és segíteni tudok önön. Egyetlen látogatás meg­győzi. Sok évi gyakorlat során számos házasságot összehoztam és sokakat újra egyesítettem, akik külön éltek. Ha boldogtalan, bátortalan, vagy sokat iszik, tudok segíteni. Üldözi-e balszerencse önt? A szere­tett lény érzései megváltoztak ön iránt? Én megmon­dom az okát. Beszélek magyarul. Fogadás délelőtt 10 órától este 9 óráig, a hét minden napján. 2879 DUNDAS ST. WEST, APT. 1. (Keele St. sarok) TELEFON: 762-8098. A keszthelyi Festetics-kas­­tély mai hírét elsősorban az 52 ezer kötetes műem­lék-könyvtárnak köszönhe­ti. A könyvtár, amelyet Festetics György, a család kiemelkedő tagja fejlesz­tett jelentőssé, a hozzá kapcsolódó múzeumi tárlat legértékesebb része, volta­képpen az egyedüli eredeti helyén és teljes állományá­ban fennmaradt főúri ma­gángyűjtemény. Az emele­tes könyvtártermet most megnyitották a látogatók­nak, a kastély többi termei­vé! együtt. inata jellemző: nemcsak a főfoglalkozású kisiparosok száma csökkent, hanem a szakmunkástanulók száma is.” Az ok: a kisiparos mos­tohagyermeke a mai rend­szernek. A Szent Ferencről elneve­zett katolikus templomban különleges fohászokat ik­tatlak be a véres polgárhá­ború áldozatainak lelki üd­véért. A libanoni állami rádió je­lentése szerint: „Orvlövészek tanyáz­nak mindenütt, pkik olyan háziasszonyokra is lőnek, akik a fcnin­­dennapos (betevő fala­tért (merészkednek jki az utcára . i A fővárosban karácsony szentestéjén több, mint száz embert kerítettek be és ejtettek foglyul, hogy túszként tartsák őket: amennyiben nem a „he­lyes” származási okmányo­kat mutatták fel. (Jelenleg Libanonban a „legkelen­dőbb” cikk: kétféle ok­mány, mely az illető kato­likus, illetve mozlim vallá­sát igazolja. — Szerk.) Zahle, kifejezetten ke­resztény tartományban egy­szerre hét városban támad­tak a moziknak, akna-per­gőtüzet zúdítva a gyanútlan hívőkre. Sidon városában sorozatos bambarobbaná­sok nyomán teljes lakóne­gyedek pusztultak el. MEGHÍVÓ! A torontói csendőr csoport nevében szeretettel meghívjuk Barátainkat kedves családjával együtt a; hagyományos CSENDŐR BAL RA Jelenleg 12,680 főfoglal­kozású és 3677 nyugdíj mel­lett dolgozó kisiparos van Magyarországon. A főfog­lalkozásúak száma 1972-től 1975-ig több, mint 1700-al csökkent. Például cipész. 514-al, férfi szabó 443-al, női szabó 371-el, fodrász 123-al, szobafestő 301-el csökkent. A statisztikai év­könyv hangsúlyozza: „Az általános csöik'kenés folya­melvct 1976. január hó 10-én, szombaton este 7 órai; kezdettel fogunk megtartani a Szt. Erzsébet Egyház­­község termeiben. Belépődíj személyenként: $7,00. Az est tiszta jövedelmét, — minj azt évtizedeken keresztül tettük — most iS magyar célok támogatá­sára fordítjuk. A szokásos jó hangulat biztosítására minden in-: tézkedést megtettünk. A hosszú ideig tartó postás sztrájk miatt erre a < bálra meghívókat már nem tudtunk kiküldeni, ezért Barátainkat, — akik az elmúlt évek folyamán meg­hívót kaptak s támogattak bennünket — ezúton hív­juk meg és szeretetted várjuk. Vezetőség : t Gyászjelentés A iST. iCLAlR­MAGYAR CSEMEGEÜZLET -VAUGHAN ROAD MAGYAR NEGYEDÉBEN Özv. Csornai IMiklósné szívvel tudatja, hogy férje fájdalomtól inegtört CS0MAI MIKLÓS Eredeti magyar kézimunkák, kerámiák- — Importált csamegeáruk, babkávé, cükrászkülönlegességek, likőrüs csokoládék. — Felvágottak, friss meleg házi­­kdlbász, hurka, töltött káposzta, fasirozott, sült csirke. Nálunk megkaphatja az összes magyar könyveket, újságokat, folyóiratokat. PANNÓNIA DELICATESSEN & GIFT 1975. december 23-án elhúnyt. A temetési szertar­tás 1975. december 26 án volt. 1 Ezúton mondok köszönetét mindazoknak, akik elhúnyt férjem temetésén részt vettek, (virágot küld­tek és mély gyászomban részvétükkel mellet tem áll­tak. Gyászolják Magyarországon és Kanadában élő rokonai, ismerősei, barátai. Nyugodjék békében! Apróhirdetés Apróhirdetések ára 15 szóig (kb. 4 sor) 2 dollár; minden továb­bi 5 szó 1 dollár. Jeligés apróhirdetések árához 2 dollár külön díj­­is fizetendő ,de jeligés levelek továbbításáért külön portóköltség nincs. Cégek, vállalatok apróhirdetéseihez ugyancsak 2 dollár kü­lön díj fizetendő. — Telefonon nem fogad el apróhirdetéseket a kiadóhivatal. Személyesen, vagy levélben legkésőbb hétfő de. 10 óráig kell az apróhirdetéseket a kiadóhivatalhoz eljuttatni. Levél­ben küldött apróhirdetések ára is mellékelendő. MAGYAR MOTEL a Mexioói öbölnél, valamint magyar INGATLANFORGALMI IRO­DA. Kérjen felvilágosítást: C—BREEZE MOTEL, 6748 Sarasea Circle, Sarasota, Fla. 33581. Tel.: 813 — 924-3058, dr. Agocs Sándor. 557 ST. CLAIR AVE. WEST (A LIGETI BORBÉLY MELLETT) TELEFON: 651-3318 Tulajdonosok: DEUTSCH LAJOS és FELESÉGE HIRDESSEN A MAGYAR ÉLET BEN TEAKFA — BÜKKFA — DIÓFA — TEAKFA — BÜKKFA — DIÓFA — TEAKFA — BÜKKFA BÚTORT közvetlenül a gyártól TAKARÍTSA MEG A KISKERESKEDŐ HASZNÁT óriási választék hálószobákban, ebédlőkben, szőnyegekben, lámpákban, Íróasztalokban, TV-készülékekben HÁROM SZOBA TELJES BERENDEZÉSE MAR DOLLÁRTÓL159 NAPPALI SZOBÁK, HÁLÓSZOBÁK, KONYHABÚTOROK — KEDVEZŐ RÉSZLETFIZETÉS • Teakfából készítünk bútorokat külön rendelésre is • Németországi zeneszekrények — közvetlen importáru • Teak bútorok közvetlenül Dániából importálva UNITED FURNITURE FACTORIES Uj CÍM: 522 King SL West Kérje: Mr. Szőkéi 3S6-395I 2882 Lakeshore Blvd, West Etobicoke, Ont — 252-6491 TEAKFA — BÜKKFA - DIÓFA — TEAKFA - BÜKKFA — DIÓFA — TEAKFA - BÜKKFA — DIÓFA FLORIDÁBAN, Sarasota és környékén, ingatlanforgalmi ügyben, egyetlen magyar Real Estate iroda: Lucillee Neff, Florida állam által be­jegyzett broker, Er. Agocs Sándor bejegyzett sales­man. Iroda a Mexikói öböl partján. 320 Beach Rd., Sa­rasota, Fia. 33581, telefon: 813 — 349-3173, vagy 813 — 924-3058. Lakás: 2540 Carlisle Place, Sarasota, Fia. Fordul­janak hozzánk bizalpmmál. Peugeot A mi előzékenységünk az ELAD AS JAVITAS ALKATRÉSZEKNÉL biztosan hozzánk hozza önt. HUMBER BRIDGE MOTORS 4135 Dundas St. W. Islington 239-4395 BEIWIUI A mi előzékenységünk az ELADAS JAVITAS ALKATRÉSZEKNÉL biztosan hozzánk hozaa önt. HUMBER BRIDGE MOTORS 4135 Dundas St. W. Islington J 239-4395 Dr. Christa Fabinyi, Mrs. Onrot, a legmodernebb Hollywoodi kozmetikai eljárásokat alkal­mazza. Tanítványok szakszerű kiképzésre. 716 Palmerston Ave. Tel.: LE 1-6318 . Kárpitos munka Kiváló minő­ségben! Áthúzás, javítás, jótál­lással. Chesterfieldek, fotelek áthúzva, nagyon olcsón! Sátory, 222-4385. Zongoraórát adok privát, min­den fokon. Miss Gast, telefon: 534-7951. Két szobás fiat kiadó január 1- tól, St. Clair—Pinewood kör­nyék. Tel.: 653-3442. Libanonban valóban nem volt karácsony . . . Bútorozott első emeleti szoba, főzési lehetőséggel férfi részére kiadó. Tel.:- 533-3701. Féltonnás teherkocsival kisebb költöztetést és egyéb fuvarozá­si munkát vállalok. Telefon: 633-8583, este 6 óra után. Intelligens, megbízható, gyer­mekszerető, 60 éven túli bejáró házvezetőnő állást vállal heti 2-3 napra, vagy délutánokra. ízle­tesen süt, főz. Tel.: 368-6877. Bútorozott szoba 1—2 személy részére konyhával, vagy konyha­használattal kiadó. Tel.: 536-1691. Melegszívű, intelligens nő, üzlel­­hez, varráshoz ért, 47 éves, ke­res beasületes élettársat 60 éves korig. Cím: Baranyi Emilné, 1156 Budapest, XV., Nádastó Park 4. II. 12., Hungary. Csinos, intelligens, jó üzleti ér­zékkel rendelkező, egyedülálló hölgy élettársat keres, hasonló adottságokkal rendelkező, 45—55 év közötti állandó munkával ' rendelkező úr személyében. I „Boldog új esztendő” jeligére a kiadóba kérem a válaszokat. Házvezetfinöt keresünk bent la kással: Bejárónő van. Egy isko­lás gyermek. Jó fizetés. Te!.: 239-9924, vagy 929-5781. Kérje Mrs. Tajcács-ot. llll!llllllllll]lllllllll|[lllll|[|]||||||lll|IIIIII!lll|[||!llllllllilllllllllllllllllllllll!l|lllllllll A MAGYAR ÉLET HIRDETÉSEI EREDMÉNYESEK! Zenith — Motorola — Quasar — Philips színes TV-k, vala­mint zenegépek nagy árked­vezménnyel kaphatók. TV — zenegépek javítása. Koszó Mihály. Tél-: 625-5613. Magyar borok és likőrök ONTARIÓBAN MANITOBÁBAN SASKATCHEWANBAN ALBERTABAN ÉS QUEBECBEN KAPHATÓK • Jászberényi rizling, zamatos, nagyon olcsó. • Szekszárdi vörös. • Egri Bikavér, vörösbor, • Tokaji aszú, a bor király. • Badacsonyi szürkebarát, zamatos pecsenyebor. • Debrői Hárslevelű, zamatos fehérbor. » Baranckpálinka. » Császárkerte. • Hubertus. • Magyar gyomorkeserű (Hungaricum) Esküvőkre, partikra engedélyét megszerezzük. Házhoz szállítunk. Cosmopolitan Wine Agents Ltd. P. O. BOX 275 TERMINAL „A” TORONTO ELTÖRÖTT A FOGSORA? Azon­­nal, kitűnően megjavítjuk. Hív­ja 782-6593 OJ TELEFONSZÁ­MUNKAT. Vízvezeték szerelést — üj mun­kát, javítást és átalakítást vál­lalok. Minden munka garanciá­val. Díjtalan árajánlat. Willow Plumbing, tel.: 221-6893. Mindenfajta biztosítás: TELE KÉS INSURANCE AGENCY LTD., 271 College St. (Spadina sarkán) Toronto 2B. „Telefon: WA 1-5193, WA 1-5194, WA 1-7743. Két gobelin kép eladó. Méretek: 13”xl7”, 13'/»”xl9W’. Érdeklődni lehet de. 10-től este 6-ig. Tel.: 921-7193. Barátnőt, vagy gazdag amerikai hölgyet keresek ötven évesig. Alacsony, művész-iparos. Házas­ság lehetséges. Tel.: 531-7568. Szegény torontói előnyben. Négy tagú család, gyermek­szerető nénit (nagymamát) keres egy egyéves kisfiú mel­lé bentlakással, könnyebb házimunkát és főzést is ké­rünk tőle. Tel.: Guelph (519) 823-1263, este 5 óra után. TV-Stereo Szerviz ELADAS Hívja Mr. TOTH-ot 15 éve Torontóban 633-1332 Lakeshore Vacuum Repairs, 3813 Lakeshore Blvd. W„ a Brown’s Line mellett, tele­fon: 251-9341 és a 3467 King­ston Rd-on, a Markham Rd. mellett, tel.: 267-8924 Toron­­tóban. Hivatalos megbízottja a Proctor Lewit, Eureka, Hoower, Regina porszívók­nak, de bármilyen más gyárt­mányt is javítunk. Varrógé­peket is javítunk. Eladás és javítás. Hívd e számot ÜZLETEK — LAKÓÉPÜLETEK belsó és külső átalakítását, javítását, plaszter, vízvezeték, villany és fűtést vállal 25 éves szakmai gyakorlattal. V alkay József, General Contractor. Tel.: 221-6822. PLUMBING: mindenfelé vlzve zetékszerelési munkát vállal li­­cenceval rendelkező szerelő. Ol­csó árak. Tel.: 225-1981. George. HÁZASSÁG. Idegenben jobban érezzük a magányt. Házasságot diszkrécióval közvetít: Interna­tional Contact. Tel.: 481-0277, de. 10-töl 3-ig és este 5—10-ig. Jugoszláviában házat vennék, Növi Sad-on. Dollárral fizetek. Tel.: 534-9492, este 7—9 óráig. Keresek bútorozod szobát, konyha használattal Bathurst— Bloor—Queen környékén. Tele­fon: 531-7568. Üjkanadás, 44 éves elvált asz iszony, egy fiú - gyerekkel; kert?-1 sem barátságál annak a józan­­életű embernek, aki élettársam tudna lenni. Leveleket „Nem jó egyedül” jeligére a kiadóba ké­rek. Mindenféle tető és csatorna Ja vitást vállalok a legmegbízha­tóbb munkával és garanciával. Hívja Balogh Roofing-ot. Tel.: 362-5152, vagy 364-5092. Mindenféle tető-csaK) ma-bádo­gos munkát vállalok garanciá­val, mérsékelt áron 200 miles körzetben. Dravecz Sheet Metal and Roofing, tel.: (416) 533-3984 este 6 után. Vidékieknek collect hívás. DONLAND’S ROOFING. Kérje Pétert. Tel.: 466-1465. Mindenféle dry wall munkát, T-bar ceilinget, stacko ceilinget ée fal fújást, külső-belső festést vállalok, garanciával. Telefon: 534-5296, este 6 óra után. Uj férfi ruhák gyári áron. Ala­kítást, javítást vállalunk. Fabók László, tel.: 364-3014. Cím: 7 Kensington Ave., Toronto, Ont. M5T 2J8. Frigidairt, airconditiont, háztar­tási gépeket háznál javítók. Tel.: 638-1702. Társat keresek moving business­­be, aki később átvenné az egé­szet. Tel.: 534-9492, este 7—9-ig. Vállalok mindenféle asztalai munkát, cottage javítást és át­alakítást, basement kiépítést, tűz- és vízkár javítást. Tel.: 633-1596. Automata filmvetítögépek, 18 mm-es, beépített hangszóróval jutányosán eladók. Megtekinthe­tő a Magyar Házban, 840 St, Clair Ave. W. Tel.: 6544926, Mr. Braun. Kiadó szakácsnőt keres a Csár­da Étterem, jó fizetéssel. Jelent­kezés személyesen du. 3—6 óra között. 720 Bay Street. CIMBALMOS .... vendéglőben .... jó alkalom tanítani .... vendég­fellépésekre .... év nem határoz. Leveleket: Michael Furby, 105— 250 Talbot Ave., Winnipeg, Man. 34—38 éves korig, házasság cél­jából megismerkednék, rendes, komoly férfivel. Egy nagyon rendes, nem igényes, szeretetre vágyó, csinos hölgy, társaság hiánya miatt ezúton keresi élet­­tófűt. "LeWekei ^Pillangó” jeli­gére a kiadóba. Üjkanadás, 46 éves, egyedülálló elvált asszony keresem azt a férfit, aki magányomat széppé tenné. Leveleket „Piros rózsa” jeligére a kiadóba kérek. Két sublót, egy tükrös szekrény, két konyha-set, ugyanitt örök­zöldek és kozmetikai szerek kaphatók. Tel.: 782-5284. Egy kézirat átírására keresek egy illetőt, aki hivatalosan tud írni írógépen magyarul és ha le­het angolul ugyanúgy. Egyben keresek egy magyarbetűs író­gépet, lehet olyan használt, ame­lyik már egyáltalán nem hasz­nálható. Cím: Mr. J. Simon, 159-A Dowling Ave., Toronio 3, Ont. St. Clair—Oakwood környékén közel a Magyar Házhoz, csendes, tiszta szoba, főzési lehetőséggel kiadó. Tel.: 654-0811. Keresünk jól főző, megbízható házvezetőnőt. Bentlakással, jó' fi­zetéssel, külön lakrésszel. Tel.: este 5 óráig: 368-3886, este 7 óra után: 533-1662. Szépen bútorozott utcai szoba január 1-re kiadó Queen—Bat­hurst környékén. Tel.: 363-1929. Bevándorlási ügyekben és Európába való vlsszavándor­­lási ügyekben, képviselet és ügyintézés, szakszerűen, ta­nácsadás, útmutatás és felvi­lágosítás,Joseph K. Tamássy bevándorlási tanácsadó, volt kanadai magándetektív, a Dale Investigation Bureau Európai Osztályának volt fő­nöke. Uj címe: 455 Spadina Ave. I. emelet 209 sz. ajtó. Toronto, Ont. Telefon válto­zatlan: 923-9646. iHiiiiiiiiiuiiiiiiminiimiiiiiiiiniimimuiimiraa ONTARIO LEGNAGYOBB HANGSZER SZAKÜZLETE Biztosít teljes választékot, elsőrangú minőséget jótállással, legméltányosabb árat A világ legfinomabb zongorái: Steinway, Bechstein, Bö­­sendorfer, Förster, Petrov, Lindner, Lesage Gitárok, erősítő berendező" sek, harmonikák, hegedűk, dobok Magyar citera újra kapható 214-4672 Reményi és pihenj meg par percreT irirni ti iinrunmnr 3 House of Music LIMITED 553 Queen St. W. TELEFON: 363-1966 J *

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék