New Yorki Magyar Élet, 1977 (30. évfolyam, 1-53. szám)

1977-01-01 / 1. szám

NEW YORKI HUNGARIAN LIFE MAGYAR ÉLET pl 30- No- i< XXX­­L szám- 1977. január IJ szombat. ... ' > Nem sokasig, kanom Lilék s saabad nép lest eruda dolgokat.., BERZSENYI Szaud-Arábián kívül az OPEC 10—15 százalékkal emelte az olajárakat! Újabb arab olajzsarolás ? Magyar katonák Mongóliában! # „Z-vitamin” az USA külügyben A Szovjetunió 33 százalékkal emelte a nyersolajárakat, ráadásul súlyos szállítási tarifát is hozzácsap a méregdrága árhoz, amit a csatlósállamoknak számít fel. — Mauritius szigete, — mely értékes régi postabélyegeiről híres_ 1968-ban Nagybritanniától függetlenséget nyert; a szigeten nemrég tartott vá­lasztásokon a marxisták 29 mandátummal többségre jutottak! — Egy 37 éves los-angelesi repülgépszerelő egy üres „DC—8” személyszállító gép 15 órás ,,el­foglalása” után megadta magát, két túszának csak könnyebb sebesüléseket oko­zott. — Spanyolországban letartóztatták Santiago Carillo-t, a betiltott kommu­nista párt vezérét. — A 16,000 chilei menekült-státusért folyamodók közül Otta­wa 5300 személynek engedélyezte a bevándorlást__Irak az Egyesült Nemzetek keretében működő diplomáciai sértetlenséget élvező személyzete segítségével „M—10” mintájú géppisztoly-rakományt csempészett ki az USA területéről. — Wellington újzéiandi városban a ll htivelyknyi (30 cm) felhőszakadás jelentős károkat és veszedelmes földcsuszamlásokat okozott__Bár az IRA (illegális ír republikánus hadsereg) karácsonyra tűzszünetet ígért, egy londonderry-i rend­őrt a gépkocsijába helyezett időzített bombával gyilkolt le. 1976-ban összesen 23 rendőr esett merényletek áldozatául. — Az Associated Press jelentése szerint az USA 1950—66 között baktérium-háború következményeit vizsgáló kísérleteket végzett néhány nagyvárosban, különösebb utóhatások nélkül. (Az USA hét évvel ezelőtt megsemmisítette a baktériumháborút célzó összes fegyvereit. — Szerk.) -- Haifai tudósok egy hét alatt beérő egysejtű, proteinben dús algatenyészetet víztisztításra, sőt szárnyas-etetésre tettek alkalmassá__A proteinszegény világ­ban nagy érdeklődés mutatkozik a találmány iránt. — A jelek szerint Nagybri­­tannia 1977 elején megkapja a Nemzetközi Pénzalaptól a 4 billió dolláros állam­kölcsön első részletét. — VI. Pál pápa őszentsége 1977-ben boldoggá szándéko­zik avatni Matthew Talbot megrögzött, majd jó útra tért ír alkoholistát, aki ké­sőbb jelentős missziós munkát végzett. (Talbot 1925-ben halt meg._Szerk.)__ Az ARGÓ nevű, libériái zászló alatt közlekedő olajtartályhajó nagy viharban de­rékba tört: a hét és félmillió gallon nyersolaj eláraszthatja a világ egyik leggaz­dagabb amerikai halászati területét, a Georges Bank környékét, óriási ekológiai károkat okozva. ■ MAGYAR TARTALÉKOS KATÓNAK MONGÓLIÁBAN! íSpzáriákor Teltük a" hírt, miszerint tartalékos fcOrbalirero, nem egy eset­ben kiképzés nélküli szemé­lyeket katonai szolgálatra hívtak be. egy évre (!) a tá­voli ázsiai Kínával szomszéd dós Mongóliába. Mivel a be­hívónak egyrésze ún. poli­tikailag megbízhatatlan ele­mekből tevődik össze, a je­lek szerint a hazai rezsim úgy akar megszabadulni a nenfkívánatos elemektől, hötg'.n Jjáfcilkeletre-iíszŐm­­őzi” őket. A másik verzió szerint Kína elleni újabb határvillongások esetén ez­úttal a Varsói Paktum or­szágából állomásoztatnak és mozgósítanak katonai egységeket a mongol határ mentén. ■ AZ OLAJ KÖLDÖK­ZSINÓR ÚJABB CSÁSZÁRMETSZÉSE Az Eury^ai Közös Piac tagállamai jóelőre didereg­nek attól a gondolattól, hogy az amúgyis méregdrá­ga nyersolaj árát az OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries) 10— 15 százalékkal emeli 1977 folyamán, A legutóbbi három év so­rán az OPEC a világ egyik legsikeresebb érdekszövet­ségének bizonyult, mert ez az árkartell az egész világ felháborodása és tehetetlen dühe ellené­re 1973—75 között öt­szörösére emelte a nyersolaj világpiaci árát. Az 500 százalékos emelés végülis az egész világon át­gyűrűzve csaknem a har­mincas évekhez hasonló gazdasági depressziót idé­zett elő, melyet ma is siny­­lenek, mind Keleten, mind Nyugaton. Az OPEC szétrobbantásá­­ra tettek néhány erőtlen, minden gyakorlatiasságot nélkülöző javaslatot, de a nagyhangú fenyegetések ha­tása a falrahányt borsóval volt egyenlő: az OPEC újra emeli az árakat! Első ízben történt azon­ban Qatarban az OPEC ta­nácskozásán, hogy a 13 ál­lam nem értett egyet: 11 OPEC tag 1^77. január else­jétől 10,4 szdiüalékos oflajái­­emelést hajt végre, amit jú­lius 1-én újabb 5 százalék követ. Ahmed Zaki Yamani olaj­­miniszter, Szaud-Arábia képviselője — az Egyesült Arab Emirátusok támogatá­sa mellett — kijelentette, hogy országaik 1977 folya­mán „csak" 5 százalé­kos emelést hajtanak végre. Szaud-Arábia napi 8 mil­lió hordó olajtermelésével az élen áll a világon. Ezt a kapacitást a várható na­gyobb kereslet miatt 12 millió hordóra képes emel­ni, hisz mindenki igyekszik majd az -olcsóbb olajat vá­sárolni. „Mindenki” ezúttal nem szerencsés kifejezés, mert például az Európai Közös Piac országait a szer­ződések a 10—15 százalékot emelt OPEC államokhoz kötik! íme a 13 OPEC állam fel­sorolása, ABC sorrendben: Algéria. Ecuador, Gabon, Indonézia, Irak, Irán, Ku­wait, Líbia, Nigéria, Qatar, Szaud-Arábia, United Arab Emirates, Venezuela. Vajon mi rejlik a szaud­­arábiai ..olcsójánosság” , mögött? Szaud-Arábia a kartell-törvények megsér­tését politikai előnyökért szerel né felhfjszná jni |payes vélemények szerint Szaud- Arábia a közel-keleti hely­zet vajúdó palesztin mene­kült kérdését szeretné ren­­deztetni, cserébe azért, hogy egy évig mérsékletet mutat. összegezve, 1977. január (Folytatás a 2-ik oldalon) nimnmmimmiuiuKiiiiioniintmuiiinmiiasniiit Szegény a brit hadsereg „eklézsiája”... Nyugati honvédelem, óh! Kanada európai katonai kirendeltsége annyira minimális, hogy szá­mos NATO szakértő a nevetségességgel tartja határosnak. A szerény kanadai NATO részvétek állandó viccelődés tárgya: a kedvenc tréfa NATO körökben az, hogy a kanadai hadseregben több a tiszt, mint a közlegény, ami nem is olyan tréfadolog, mert igen közel áll az igazság­hoz. A leggyakoribb utalás az, hogy Kanada közvetlenül Luxemburg, az operett-ország után következik, annyira szerény az ottawai részvé­tel „ütőereje". •' • Anglia egyre gyengülő európai hadserege sem sokkál különb: Geor­ge Brown tábornok, az USA egyesített fegyvernemek vezérkari főnöke nemrég lesújtó véleményt mondott a brit NATO különítmény harcá­szati értékéről: „— Szomorú dolog, hogy Nagybritannia védelme ma ilyen gyenge lábon áll . . . az angol hadsereg csupa tábornokból, ellentengernagyból és néhány katonabandából áll ...” Persze a londoni HUNDAY TIMES sietett Brown tábornok durva lelelplező nyilatkozatát megcáfolni, azonban a védelem felsorakozta­tásakor kiderült, hogy az amerikai vezérkari főnöknek bizony sok esetben igaza volt: A TIMES kénytelen volt bevallani, hogy Nagybritanniában 102 tábornokot, 68 admirálist, 65 légimarsallt és 94 katonazenekart tarta­nak nyilván, tehát minden angol rezesbandára több, mint egy tábor­nok jut! (Itt jegyezzük rpeg, hogy Kanada 25 tábornoki rangban lévő, tölgy­fakoszorús epolettel rendelkező törzstiszttel rendelkezik, ami a had­sereg szerény létszámát alapul véve, ugyancsak túlzásnak számít „Sok a fóka, kevés az eszkimó” alapon.) A brit kiképzés és katonai felszerelés a TIMES szerint még szo­morúbb képet mutat: A Royal Artillery (királyi tüzérség) Wiltshire-ben lévő éleslö­vészeti térségében a tüzérek évent 2 (kettő) lövedéket használhatnak fel! A valóban „ritka alkalom” elve annyira felcsigázza a tüzérek ke­délyét s idegességükben annyira szurkolnak, hogy az első lövés rend­szerint meg sem közelíti a célpontot. (Puff neki!) 2. A Royal Air Force (királyi légierők) PHANTOM harcigépek le­génysége évente Csak egy (1) légi célra kilőtt rakétát használhat fel, takarékossági okokra való hivatkozással! Az üzemanyagot annyira korlátozzák, hogy a függőleges — tehát sok benzint igénylő — repülé­seket betiltották, valahányszor a gépeket esetleges vevőknek mutat­ják be! 3. A sokat magasztalt CHIEFTAIN harckocsi motorja túlmelege­­dés miatt sok esetben leáll, — s egyelőre a hadseregbéli mechaniku­sok számára kemény diónak bizonyul a gyakori motordefektek meg­javítása. 4. Nemrég írtunk az új találmányról, a brit szuperellenálló páncél­ról; amely alkalmazás esetén csaknem forradalmasíthatja a jövőben vívott harckocsi csatákat. Sajnos, egyelőre nem a NATO tankokat sze­relik fel a csoda-páncéllal (!), hanem Iránba szállítják a találmányt. Az ok: az olajgazdag Insallah Sah készpénzzel fizet, és erre az egyre szegényedő Angliának igen nagy szüksége van, bár ezzel azt kockáztat­ják, hogy az Iránnal szomszédos Szovjetunió valamilyen merész rajta­ütéssel, vagy egyszerű kémkedéssel megszerzi a csodapáncél recept­jét. f 5. A félelmetes SKORPIÖ-nak nevezett, különleges kiképzésű harc­kocsi rohamosztagnak, — mely azt a feladatot kapta, hogy a NATO hadgyakorlatok idején az ellenség főerőit megsemmisítse és üldözze, — még mielőtt elérte volna a főeröket, kifogyott a benzinje. Az után­pótlás pedig valahol lemaradt. Az már viccnek is rossz, hogy ez ugyan­csak benzinhiány miatt történt, mert a kiutalt mennyiséget rövidre szabták! Végül a SUNDAY TIMES kiemeli, hogy a brit és a Varsói Paktum hadereje közötti harckocsi-arány jelenleg 6:1 a keleti szovjet-blokk javára, ami ugyancsak nem túlságosan hízelgő hír; ráadásul az elit-, alakulatnak kikiáltott angol RAJNA hadsereg egyáltalán nem rendel­kezik a modern hadviselés egyik elengedhetetlen kellékével: a heli­kopterekből kilőhető harckocsi elhárító rakétákkal. Anti az angol arzenálban fellelhető, az mindössze 20 (húsz) kise­lejtezésre megérett, ócskavasnak számító francia rakéta, ami „nem sok vizet zavar". És. ha ezt az értesülést a SUNDAY TIMES hasáb­jain olvassuk, bizton feltehető, hogy a hír aznap a szovjet hírszerző irodák gsztalára kerül, másolatban, zárójelben megjegyezve, hogy „Eta nye osibka”, vagyis: ez nem sajtóhiba. •> • Röviden, így fest a valaha híres-neves brit hadsereg ún. „ütőere­je” — egy londoni konzervatív lap szerint. És Kanada helyzete? Tíz évvel ezelőtt Kanada 120,000 főnyi had­sereggel „dicsekedhetett". Ma a létszám 50,000-re olvadt! Az angolokat a Nemzetközi Pénzalap — a nyújtandó „fontmentő” 4 billiós segély miatt — költségvetési okokra való hivatkozással továb­bi hadsereg-létszámcsökkentésre ösztökéli, — ami azt jelenti, hogy az elkövetkező négy cv folyamán újabb 35,000 brit katonát szerelnek le! A szomorú mindebben az, hogy a leszerelés Nyugaton „folyama­tosan folyik” anélkül, hogy a Varsói Paktum tömbjétől cserébe hason­ló lépést várnának! Miért? Mert, — mint említettük, — ők is szorgal­masan olvassák a gyengeségeket és hiányosságokat kipécéző SUNDAY TIMES leleplező cikkeit és Brown USA vezérkari főnök leleplező dör­gedelmeit. így látta a karikaturista a Magyar Karácsonyt... Reméljük az Újévben, 1977 Karácsonyakor — minden másképp lesz! DR. NAGY GYÖRGY: rr Őrségváltást, most, amíg nem késő Amidőn novti..’' olsó hétvégén részt vettem a clevelandi Magyar Ta­lálkozón és az Amerikai Magyar Szövetséj*igazgatóságának ülésén, csodálat­tal hallgattam az USA-beli magyar fiatalok előadásait, felszólalásait. Csodál- 1 tam szép, szipte hibátlan magyar nyelvüket, de még jobbaji örültem ánnak ( á lelkes 1'! nek. ejv vi tátié során ntce^YÜyan;.U kMS^bcn | Ez nem ívölt olyan tessck-lássék magyarkodás, haheht komoly, » problé­mák mélyere hatoló, a lényeget s annak megoldását kirqső hartáSs szellem megnyilvánulása. Persze nem értettem mindennel egyet, arritt fhöHlttak, de ez természetes, ez a dolgok rendje. Ami lelkesedéssel töltött el az az volt, hogy láttam az ottani magygr fiatalságban az érdeklődést, a lelkesedést az­iránt, mit is tehetnének a magyar sorskérdések előbbrevitele terén. És ami­dőn a magyar közéletre, annak jövőjére terelődött a szó, egyikük, aki pedig már jól befutott, tekintélyes állásban levő férfi, azt mondta nekem: „At kell adnotok nekünk a vezetést éspedig minél előbb, addig, amíg ti még éltek és segíthettek nekünk jójanáccsal, irányítással, így nem lesz túl nagy a zökke­nő." Ilyen és ehhez hasonló hangot pedig nem egy magyar fiataltól, hanem tucatnyitól hallottam Clevelandban. Ezt a hangot keresem évek óta Kanadá­ban, de nem találtam meg. Valahányszor végignézek akár a KMSZ igazgatósági ülések, akár né­hány más egyesületi megbeszélés résztvevőinek során, látom a mindinkább dercscdő fejeket, a hosszú évek sokszor nagyon is hálátlan magyar közéleti munkájától redőzött arcokat, mindig felmerül bennem a gondolat, az aggo­dalom: meddig bírjuk mi még, mikor adhatjuk át végre helyünket a másod-, vagy akár harmadgenerációs barátainknak? Ne vesse szemünkre senki, hogy nem kíséreltük meg számtalanszor, hogy a fiatalbb generáció tagjait meghívjuk körünkbe remélve, hogy bele­élik magukat a magyar közösségi problémákba, felismerik a reájuk váró feladatokat és átveszik tőlünk a vezetést, amint erre készek. Kevés, nagyon kevés kivétellel 'törekvésünk eredménytelen maradt. A kanadai magyar fia­talok legnagyobb része eddig nem mutatott őszinte érdeklődést a magyar sorskérdésekért való küzdelem iránt. Talán az erdélyi magyarság tűrhetet­len szenvedése volt az első magyar ügy, amely néhányunk szívét megdobog­tatta.' Csakhogy míg nálunk Kanadában egy kezemen meg tudom számolni hány magyar fiatal vett részt az ottawai tüntetésen, addig New Yorkban, Washingtonban a magyar ifjúság százai, sőt ezrei mozdultak meg és köve­telték fennhangon az emberi jogok érvényre juttatását az erdélyi magyar­ságra nézve. Mintha itt nálunk valahogyan félne á magyar fiatalság attól, hogy részt vegyen a politikában, a politikai megmozdulásokban. Pedig alig van a köz­életnek olyan megnyilvánulása, amelyben fontos, igen gyakran döntő szere­pet ne játszana a politika. Hányszor halljuk: foglalkozzunk a kulturális kér­désekkel, de tartsuk távol magunkat a politikától, mert az ún. piszkos mes­terség. Bármint is vélekedjünk arról, hogy milyen, politika nélkül nincs közélet. Legjobban tudják ezt a vasfüggöny mögötti kormányok, éppen ezért minden szabadvilági akciójuk mögött megtaláljuk a politikai motívu­mot, ha az mégoly ártatlannak tűnik is fel a tapasztalatlan szemlélő előtt. Vagyis kell politizálnunk, mégha néha nincs is ínyünkre. Kanadai magyar fiatalok, nők és férfiak, nagyon kérlek benneteket, gyertek közénk, álljatok be a sorba a magyar nemzeti érdekek, a magyar sorskérdések szolgálatába. Gyertek addig, amíg nem késő, amíg mi derese­­dő fejű magyarok még elünk és amíg át tudjuk nektek adni egy, vagy két átélt világháború harcában, sokszor üldözésben, szenvedésben, menekülés­ben megedzett, az új hazában új életet kezdő és alapító tapasztalataink gaz­dag tárházát. E tapasztalatoknak nem szabad kárba veszniük. Ha párosul a ti energiátokkal, erőtökkel, nagy dolgokra lesztek képesek. Nagy dolgokra pedig nagyon is szükség van, mert hisz ti is tudjátok, hogy kevés olyan nép van, amely szerteszét szórva a világon, olyan egyedül lenne, mint a magyar. ’ És legyetek biztosak abban, hogy ez a maroknyi magyar nép nem akar el­süllyedni a világban éshogy érdemes arra, hogy mindenki szolgálja ügyét akinek ereiben csak valamennyi magyar vér is csörgedez. Minden kedves olvasónknak: boldog és sikerekben gazdag újesztendőt kívánunk!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék