New Yorki Magyar Élet, 1977 (30. évfolyam, 1-53. szám)

1977-01-01 / 1. szám

aWfGARIAJf LIFE MAGYAR ELET Since 1967 in Toronto Head Office: 6 Alcina Avenue Toronto, Ont., Canada M6G 2E8 Telefon: 654-2551 Szerkeszti * A MAGYAR ÉLET SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA Elnök: LÁSZLÓ ANDKAS Kiadó: PATRIA PUBLISHING CO., LTU. Előfizetés: 1 évre 16 dollár, félévre 10 dollár. “Second class mail registration number 0003” „A Magyar Életben megjelent közlemények, vagy hir­detések bármilyen nyomdatechnikai módszer útján való újból felhasználása tilos és törvényes eljárást vonhat maga után." A szerkesztőség kéziratokat nem őriz meg és nem küld vissza. Dr. Rékai János „Canada 0rder”-t kapott A „Canada Gazette” 1976. december 18-iki száma kö­zölte, hogy dr. Rékai János, a torontói „Central" kórház magyar sebészfőorvosa megkapta a Governor Generál­tól a „Canada Order" kitüntetést. Dr. Rékai János a ha­todik kanadai magyar, Aki ebben a magas kitüntetésben részesült. Gratulálunk dr. Rékai Jánosnak! — Kívánjuk, hogy még sokáig végezhesse jó egészségben emberbaráti; élete­ket megmentő munkáját, amellyel kiérdemelte a kitün­tetést. A szerkesztőség POLITIKAI ÖSSZEFOGLALÓNK Január, fehér ösvények hava Az elmúlt hetekben sok hó esett. A tó jege, a sziget közelében fekvő szántóföl­dek és az útak mind-mind fehérek. Szeretek ilyenkor sétálni a szigeten, vagy a sziget melletti tó parti úton. Most is erre megyek. Az út kis dombra vezet fel, ahon­nan balfelé pompás kilátás nyílik a tóra, jobb felé pe­dig kicsi erdő van, néhány kedves tisztással. Ragyogóan süt a nap, tel­jes szélcsend van és mind­össze néhány fokos hideg. Eszményi sétára való idő. Ki" is háfífljálörikír# potppás napot és jó nagyof járok.' Utamat a kiserdő keleti tisztása felé veszem, ahol láttam már hófajdokat. Hátha most is szerencsém lesz és találkozom a kedves madarakkal. Amint közeledem a tisz­táshoz egyre óvatosabban megyek és hamarosan meg i$ látom az én madaraimat. Megállók. Előveszem messzelátó­­mat és megszámlálom őket. Pontosan heten vannak. Él­vezik a remek napsütést. Megpróbálok közelebb menni. De ezt már nem jó szemmel nézik és egymás­után szárnyra kapnak. Re­pülnek be a fák közé. Néhány lépést még to­vábbmegyek, amíg végetér az erdő, azután én is dél fe­lé fordulok és nagyon óva­tosan megyek az én grau­­sgaim után. Nem kell so­kat mennem és megpillan­tom őket újra. Mind a he­tet, a fák között. Megint alaposan kigyö­nyörködöm magam bennük, azután visszafordulok és az erdő melletti úton megyek tovább. A lelkem tele van örven­dezéssel, mint mindannyi­szor, ahányszor valami ked­veset, szépet, érdekeset Iá­tok kint a természetben. Szép virágot, érdekes ala­'kú fák, vadmadarat, valami állatot. Ilyenkor mindig gazdag­nak érzem magam, mert úgy érzem, hogy mindaz, amit látok és ami nekem örömet szerez valamikép­pen az enyém. Lassan haladok előre. Majd lassítok, mert el­érkeztem az útnak ahhoz a részéhez, ahol mókusokkal szoktam találkozni. Ilyen szép, napsütéses időben bi­zonyán kijönnek téli rej­tekhelyükről és járnak egy nagyot. És 14ip npátj látom is az egyikét. Apró kis vörös bun­dájú mókus. Szalad a havon és amikor odaér az egyik ju­harfához, felfut annak tör­zsén. Megállók a fa alatt és so­káig elnézem a kedves álla­tot, amint a fa egyik ágáról lefelé néz rám. De úgylát­szik nem érzi magát eléggé biztonságban, mert felka­paszkodik egy magasabban levő ágra. Itt végre meg­nyugszik, kényelembe he­lyezi magát és jó ideig néz­zük egymást. Végül is én unom meg és megyek to­vább. Megfordulok és hazafelé indulok. A mókusokkal újra talál­kozom, de a hófajdok nem jöttek ki az erdőből. Nem baj, az a fő, hogy láttam őket és gyönyörködtem ben­nük a mai szép napon. Állatokkal már nem talál­kozom, de annál nagyobb él­vezettel nézem a remek ha­vas fákat, nyárakat, nyíre­ket, szilfákat, tölgyeket és főként fenyőket, amik talán a legszebbek az összesek kö­zül ilyenkor télen, amikor friss hó esett rájuk. S még mondja valaki, hogy nem szép a tél és ben­ne január, a fehér ösvények tava. Erdélyi Gyula (Folytatás az első oldaldói) ' 1-től a szaudi és az UAE (United Arab Emirates) ere­detű olaj hordónkénti világ­piaci ára $12,08, míg a töb­bi OPEC állam $12,70-ért araija majd a „fekete ara­nyat". ■ KISSINGER UTÁN BRZEZINSKI! Jimmy Carter különleges külügyi tanácsadója-Zbig­niew Kazimierz Brzezinki lett, mint azt kb. félévvel ezelőtt jeleztük. Brzezinski fogja — Cyras Vance kül­ügyminiszter társaságában, — az USA jövő politikai külügyi vonalvezetésének fő irányait megszabni. Brzezinki 48 éves, Var­sóban született lengyel, ap­ja Kanadában konzulként szolgált, ő maga a mont­reali McGill egyetemen vég­zett tanulmányai után Har­­vardon nyert államtudomá­nyi doktorátusi diplomát. Ugyanott 1953—60 között egyetemi tanárként dolgo­zott, utána a Columbia egyetemen nemzetközi ku­tatóintézete fejeként műkö­dött. Brzezinski nagyképessé­gű tudós, aki jól ismeri Ke­let- és Közép-Európát; híres arról, hogy nem bánik kesztyűs kézzel a kommunizmus megje­lenési formáival: a détente megtartása mel­lett több türelmet és több óvatosságot javasol, Kíná­val az oroszok sakkban tar­tására harmónikus kapcso­latokat óhajt fenntartani. Magyar szempontból nem valószínű, hogy sokat vár­hatnánk Brzezinski-től, fő­leg. ha jobban megismer­kedünk családi hátterével: A lengyel származású államtudor elvette Eduard Benes unoká- Emilie Ejenesl fele­ségül. A magyarellenes, tűzzel-vassal beolvasz­tást hirdető kisantant egyik szellemi atyjának unokája bizonyára ha­sonló hagyományok kö­zött nevelkedhetett. Brzezinskit az öt nevében előforduló „Z” betű és az angolok számára kimond­hatatlan neve, végül párat­lan munkabírása miatt ,.Z-Vitaminnak” nevezik. (Szívesebben láttunk vol na valakit, akit a magyar paprika C-vitaminja miat emlegetnek.) ■ EGYHANGÚ IGEN! A SPANYOL DEMOK­RÁCIA KÉRDÉSÉRE Spanyolország 1936 óta tartott első szabad általá­nos, titkos választásán a 23 millió jogosult szavazó négyötöde vett részt. A 94,2 arány fényesen bizonyftja Adolfo Suarez kormánya ál­lal előterjesztett reformja­vaslatok helyességét. A bal­oldal távolmaradásával tün­tetett, míg a Franco-párt hí­veinek tiltakozása csupán 2,6 százalékban nyilvánult meg. A reformjavaslatok sze­rint 1977 tavaszán Spanyol­­országban 350 tagú parla­mentet és 248 tagú szená­tust választanak. Az alsóhá­zat az arányos népképvise­leti elvek alapján választ­ják, míg a felsőházat 1 többségi elv alapján tartott megyei választások alapján alkotják, azzal a kivétellel, hogy 41 felsőházi tagot I. Juan Carlos király nevez ki. Túl a 20-ik bajnokságon Már nem is tartozik a meglepetések közé, hogy az ifjúsági birkózóink újból két bajnokságot nyertek a „To­ronto University” által rendezett ifjúsági szabadfogású aajnokságon. Ezzel fiaink a 22—23. bajnokságukat nyer­ték meg! Igen erős mezőny: 170 induló gyűlt össze a verseny­re. A Kultúrközpont ifjú birkózói ebben a hatalmas me­­tőnyben újból bebizonyították tudásukat, mert két baj­nokságot nyertek és egy 2. helyet szereztek. Bajnokságot nyertek: Dongó Pál a 105 lb-es súlycsoportban és Hajga­­tó Gyula a 143 lb-es súlycsoportban. Második helyet szer­zett Wayne Adlam. A versenyen kimagaslóan jól birkózott Hajgató Gyu­la, aki minden ellenfelét nagy fölénnyel verte meg. Mindent összevetve: ezen a versenyen is a vártnál jobban szerepeltek a Magyar Kultúrközpont fiatal birkó­zói. „AZ UTOLSÓ REFLEKTOR” A Nemzetőrben olvastuk a fenti cím alatt: „Gallicus, aki 25 éven keresztül megal­kuvás nélkül szolgálta a sza­badság ügyét, munkatársi viszonyát felmondani kény­szerült a Szabad Európa Rádiónál, mert írói lelkiis­merete nem egyezett meg a mai divatossá vált ún. „eny­hülés” politikája irányával." Gallicus így búcsúzott hall­gatóitól: „Visszatekintve negyedszázados működé­semre mérhetetlen sok elé­gedetlenség és önvád tölt el ugyan, de erkölcsi gyötrő­dések nem fojtogatnak. So­kat tettem ugyan fogyaté­kosán és még többet rosz­­szul, de bárhogyan is, min­dig lelkiismeretem paran­csa szerint cselekedtem. Eb­ből következik, hogy most, amikor úgy határoztam, hogy búcsút veszek a Sza­bad Európától, ugyanannak a lelkiismeretnek engedel­meskedem, mely útamat ed­dig is mutatta és mutatni fogja még hátralévő éveim­re.” N. S. szak. vezető LUCKY Jewellery Variety VOLT ÉVA JEWELLERY Nagyobb választékkal és ajándéktárgyakkal, ’ bőröndökkel, retikülökkel, óriási üzletemben várom kedves vevőim látogatását 222 AUGUSTA AVE., (Kensington Market) TELEFON: 364-2005 A mintegy 50,000 főnyi kommunista párt törvénye­síteni szeretné működését. E célból — tüntetésként — Santiago Carillo pártvezés előbukkant az illegalitás­ból, sőt törvényellenes saj­tókonferenciát összehíva, bejelentette, hogy pártja az 1977 választások során in­dítani óhajtja jelöltjeit. — „Ha újra visszaszorí­tanak a föld alá bennünket, akkor a következményekért a kormánynak kell vállalnia a felelősséget”, — mondot­ta Carillo. A fenyegetés bevárása helyett a spanyol rend­őrség lapzártakor/letar- U tóztatta Carillo pártve- 1 zért. ■ SZOCIALISTA GYŐZELEM PORTUGÁLIÁBAN Az ibériai félsziget másik államában, Portugáliában a | városi és helyhatósági ví lasztások során Mario Soares szocialis­ta pártja csaknem meg­ismételte országos győ­zelmét, mert az urnák előtt a nép egyharmada (33 százalék) mellette szavazott. A második helyet a mér­sékeltnek számító szociál­demokraták szerezték meg. míg a népfrontszerű koalí­cióban induló kommunista párt váratlanul tért nyert, mert az országos 8 százalék után ezúttal a szavazatok 18 százalékát gyűjtötték ösz­­sze. A taktikaváltoztatás (szélesebb népfront plat­form és két más radikális parttal való érdekszövet­ség) a jelek szerint bevált'1 Alvaro Cunhal pártvezér­nek. A kommunizmus egyik je­lentős portugáliai főfészke az .ALNTEJO” néven is­mert országrész (a Tejo fo­lyón túli terület), ahol a kommunisták által 'felbúj­tatott szegényparasztok a mexikói földfoglaláshoz ha­sonló önkényes kisajátítá­sokat hajtottak végre. Eddig két és félmillió holdat államosítottak s jelenleg kb. 400 mező­­gazdasági szövetkezet dolgozik a volt nagybir­tokok parcelláin, jóval csökkentebb terme­léssel. Az új „téeszcsék" ne­veiből pontosan következ­tethetünk azok pártállásá­ra: „Vörös Csillag' „Május „Októberi Forradalom”, stb. ★ Évi 20 százalékos inflá­ció orvoslására a kormány 60 százalék import fényűzé­si védővámmal iparkodik válaszolni, azonban élelmi­szerellátása 52 százalék arányban importra szorul, úgy, hogy e nyomós ok (niatt az ország gazdasági fáncbeszedéséA.' csak' egy nyugati költsön árán lát­szik lehetségesnek. Nem csoda, ha ez a vicc járja Lisszabon utcán: — „A portugál kor­mány egy pulykához hasonlít . . . Miért? — Mert nem éli meg 1977 karácsonyát!” Kicsi karácsonyi vers N'ÉGYESY IRÉN Kis karácsony, nagy karácsony. Éjszakánkban fehér álom. Kicsi Jézus kicsi jászla harmat teste a szalmába. De jó lenne oda menni nehéz szívünket letenni. Indulni ropogó jégen nem autón, nem szekéren, úgy osonni halkan, szépen megfogózni ingecskédben s mindörökre Veled lenni, soha el nem ereszteni. Kicsi Jézus kicsi jászla harmat teste a szalmába. Kis karácsony, nagy karácsony éjszakánkban fehér álom. ApromraeteseK ara ii> szóig (kb. 4 sor) 2 dollár; minden tova 01 5 szó 1 dollár. Jeligés apróhirdetések árához 2 dollár külön dlj­­is fizetendő ,de jeligés levelek továbbítfkáért külön portóköltség nincs. Cégek, vállalatok apróhirdetéseihez ugyancsak 2 dollár kü lön díj fizetendő. — Telefonon nem fogad el apróhirdetéseket a kiadóhivatal.' Személyesen, vagy levélben legkésőbb péntek du. 5 óráig kell az apróhirdetéseket a kiadóhivatalhoz eljuttatni. Levél­ben küldött apróhirdetések ára is mellékelendő. Bloor-Kecle-nél bútorozott szo­ba-konyha (Flaú 1 személy ré­szére kiadó. Érdeklődés telefff­­non de. 11-ig és szombat-vasár­nap egész nap: 762-7009. 35 éves, dolgozó fiatalember há­zasság. céljából megismerkedne 33 éves korig, rendes, szerény, római katolikus leánnyal, vagy gyermektelen özveggyel. „Vár­lak" jeligére. PEDIKÜR — KOZMETIKA hosszú európai és kanadai gya korlattal. Bejelentés telefonon egész nap. Tél.: 651-6159. St Clair—Bathurst környék Langford Cleaners „a legjobt száraz tisztító". 339 Kerr St., Linbrook Plaza, Maple Grove Drive, Oakville. Tel.: 845-4281. MAGYAR MOTEL a Merioói öbölnél, valamint magyar INGATLANFORGALMI IRO­DA. Kérjen felvilágosítást: C—BREEZE MOTEL, 6748 Sarasea Circle, Sarasota, Fla. 33581. Tel.: 813 — 349-0303, dr. Agocs Sándor. Vízvezeték szerelést — üj mun­kát, javítást és átalakítást vál­lalok. Minden munka garanciá­val. Díjtalan árajánlat. WISow Plumbing, tel.: 221-6893. PLUMBING: mindenfelé vízve zetókszerelési munkát vállal li­­cenceval rendelkező szerelő. Ol­csó árak. Tel.: 225-1981. George. HÁZASSÁG. Idegenben jobban érezzük a magányt. Házasságot diszkrécióval közvetít: Interna­tional Contact. Tel.: 481-0277, de. 10-tól 3-ig és este 5—10-ig. Frigidairt, airconditiont, háztar­tási gépeket háznál javítok. Tel.: 638-1702. Vállalok mindenféle asztalos munkát, cottage javítást és át alakítást, basement kiépítést, tűz- és vízkár javítást. Tel.: 633-1596. TV-Stereo Szerviz ELADAS Hívja Mr. TOTH-ot 15 éve Torontóban 633-1332 Hívd e számot 244-4672 és pihen| meg 1 Dr. Christa Fabinyi, Mrs. Onrot, a legmodernebb Hollywood-J kozmetikai eljárásokat alkal­mazza. Tanítványok szakszerű kiképzésre. 716 PalmerstOQ Ave. Tel.: LE 1-0318 . Kárpitos munka Kiváló minő­ségben! Áthúzás, javítás, jótál­lással. Chesteríieldek, fotelek áthúzva, nagyon olcsón! Sátory, 2224385. Nyomdászokat keres magyar ayomdavállalat. Gyakorlat, szak­tudás leírásával „Nyomdász" jeligére a kiadóba. Bútorozott szoba, kis* konyhával rendes, józan férfinek, Harbord- College környékén kiadó. Tel.: 921-6411. 40 éves, 170 cm. magas TV tech­nikus keresi, kellemes megjele­nésű, emberi értékekre igényes, erkölcsös hölgy - ismeretségét házasság céljából 30—35 éves ko­képpelellátott beimifetkozö le? veire válaszolóit! Merjen őszin­tén írni, nem csalódik. „TCöny­­nyebb együtt" jeligére a kiadó­ba. Magyarországon, kötött HÁZASSÁGÁT 4 hét alatt felbontja okmányait beszerzi, jogügyeit elintézi, foFditásokat eszközöl, sirkövet á^lit fel -FAMILY SERVICE C0. Budapesti jogügyi Irodája P. O. Box 6721 Cleveland, Ohio 44101 USA Telefon: (216) 251-4393 SZŐNYEG LINOLEUM LERAKÁS ÉS ELADAS CARPET LAYING IRODA: 465-7208 LAKAS: 465-3960 este 7 óra után KÉT ÜZLET! KÉT ÜZLET! PANNÓNIA DELICATESSEN & GIFT 557 ST. CLAIR AVE. WEST (A LIGETI BORBÉLY MELLETT) TELEFON: 651-3318 UJ ÜZLETÜNK: 532 Eglinton Ave. West * 488-5092 Importált csemegeáruk, babkávé, cukrászkülönlegességek, likőrös csokoládék — Felvágottak — Eredeti magyar kézimunkák, kerámiák Eglintoni üzletünk specialitása: Hideg-meleg büfé, finom saláták helybeli fogyasztásra és elvitelre Tulajdonosok: DEUTSCH LAJOS és FELESÉGE York Mortgage Broker, 652-3505 díjmentes felvüágosítás kölcsö­nökre. Tekintse meg e lapban a nagy hirdetésem if. imiiiiimuiiiiimiiimiminiiuiuiiuiiiiiiiiiiuiiiiii 0 Mindenfele nyomdai munkát vállal 6 a MAGYAR ÉLET nyomda vállalata. o 6 Alcina Avenue - Telefon: 654-25513 Magyar borok és likőrök ONTARIOBAN MANITOBÁBAN SASKATCHEWANBAN ALBERTABAN ÉS QUEBECBEN KAPHATOK Jászberényi rizling zamatos, nagyon olcsó Szekszárdi vörös I Egri bikavér, vörösbor I Tokaji aszú, a bor király » Badacsonyi szürkebarát zamatos pecsenyebor • Debrői Hárslevelű zamatos fehérbor I Barackpálinka • Császárkörte • Hubertus • Magyar gyomorkeserű (Hungáriáim) Esküvőkre, partikra engedélyét megszerezzük. Házhoz szállítunk. Cosmopolitan Wine Agents Ltd. P. O. BOX 275 fERMINAL X TORONTO Petegek ezrei áldják az AIMANTE MÁGNESES karkötő gyógyító hutását. Különböző ktvllelben é. nagyságban kapható. (Ara: 110,95, - »14.95. - WWS ­­»24,95). inter trade imports 113 Fordwich Cr. Rezdale, Ont. M9« 2T6 Mindenféle tető ás csatorna Ja vitást vállalok a legmegbízha­tóbb munkával és garanciával Hívja Balogh Rooflng-ot. 362-5152, vagy 364-5092. Tel.) INLAND'S ROOFING. Kérje Pétert. Tel.: 466-1485. Mindenféle dry wall munkát, stacko ceilinget és fal fújást, külső-belső festést vállalok ga­ranciával. Tel.: 534-5296, este 6 óra után. Kiadó szakácsnőt keres a Csár da Étterem, jó fizetéssel. Jelent kezés személyesen du. 3—6 óz» között. 720 Bay Street. Uj férfi ruhák gyári áron. Ala­kítást, javítást vállalunk. Fabók László, tel.: 364-3014. Cím: 7 Kensington Ave., Toronto, Onts M5T 2J8. Bútorozott szoba étkezéssel ki­adó Bloor—Dufferin földalatti­nál. Tel.: 536-3219.___________ Delicatessen üzlet kiszolgálónót' keres part-time munkára. Ma­gyarul és jugoszlávul kell be­szélni. Tel. Hamilton: 529-1354. Társaság hiányában ezúton sze* retne józan, dolgozó férfi meg­ismerkedni egy rendes nővel'31 évesig. Tel.: 482-2456, este. JÓL bevezetett Paving és Gene­ral Contracting üzletemhez szorgalmas üzletembert keresek, tőkével. Minden szükséges fel­szereléssel rendelkezem. Becsü­letes, felelősséggel bíró embe­rek írjanak „FORTUNA" jeligé­re a kiadóba. Baromfi tisztításra munkást ke­resünk heti 4 napi munkára, jó fizetéssel. Érdeklődés telefonon nappal: 3664513, este 782-5726, vagy 781-3467, péntek este és szombaton nincs telefon. Cím: 54—56 Kensington Ave. At the ?lear. Gyermekszerető magyar hölgyet keresek heti 4—6 napra bent la-'* !a5saiigHPrtoi kezavelMonr^ reáltól 2ur mépfö 1 dre. Telefon “fitegbeszélés: 1—(514) 464-1357, vagy levélcím: Délibáb Stúdió, 19 Prince Arthur West, Mont­real, Que. Zenith — Motorola — Quasar — Philips színes TV-k, vala­mint zenegépek nagy árked­vezménnyel kaphatók. TV — zenegépek javítása. Koszó Mihály. Tel.: 625-5613. Házak, üzletek tervezését és építését vállaljuk. Átalakítá­sok a legnagyobb szakérte­lemmel. I. F. B. Design & Contracting Co. Telefon: 481-3874, Balázsfalvi. ESKÜVŐI FÉNYKÉPEK mérsékelt áron. Mintaalbumok bemutatása minden kötelezettség nélkül. Hívjon, házhoz megyek. SÁNDOR L. HEGEDŰS 782-3246. ONTARIO LEGNAGYOBB HANGSZER SZAKÜZLETE Biztosít teljes választékot elsőrangú minőséget jótállással, legméltányosabb árat A világ legfinomabb , ■ zongorái: Steinway, Bechstein, Bi> sendorfer, Förster, Petrov, Lindner, Lesage Gltórok, erősítő berendezé­­harmonikák, hegedűk, dobok Magyar citera újra kapható mai House of Music limited 553 Queen St. W. 363-1966 v Központban bútorozott szoba .konyhával, vagy konyhahaszná­­lattak 1—2 személy részére ki­adó. Tel.: 536-1691.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék