New Yorki Magyar Élet, 1980 (33. évfolyam, 2-50. szám)

1980-01-12 / 2. szám

2. oldal MAGYAR ÉLET 1880. januáur 12. HUNGARIAN LIFE MAGYAR ÉLET SINCE 1957 IN TORONTO Head Office: I! Aleina Avenue. Toront«. Ontario, Canada M6G 2E8 Telefon: 654-2551 Szerkeszti: A MAGYAR ÉLET SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA Elnök: LÁSZLÓ ANDRÁS Kiadó: PATRIA PUBLISHING CO., LTD. Előfizetés: 1 évre 20 dollár, félévre 12 dollár. POLITIKAI ÖSSZEFOGLALÓNK — (Folytatás az első oldalról) — „Second Class Mail Registration Number 0003" „A Magyar Életben megjelent közlemények, vagy hirde­tések bármilyen nyomdatechnikai módszer útján való újból felhasználása tilos és törvényes eljárást vonhat maga után.” A szerkesztőség kéziratokat nem őriz meg és nem küld vissza. Érdekességek a NAGYVILÁGBÓL Köztudomású, hogy Nápoly a munkanélküliek fővárosa Annyi a dologtalan, hogy már parlamenti képviselőjük is van Mimmo Pinto sze­mélyében. A városi tanács legutóbb ezer betöltendő ál­lásra hirdetett pályázatot, amelyre 45 ezren jelentkez­tek. Éjjeliőri munkakörre 62 személyre volt szükség. Ti­zenegy ezer-ötszáz jelentke­zett. ötvenkét városi írnok­­ságra 8736-an pályáztak. Nápolybán egy felmérés sze­rint 170 ezer a munkanélkü­liek száma. (La Stampa.) ★ Az angol uralkodócsalád birtokában van Leonardo da Vincinek mintegy ötven olyan rajza,amelyeket alig ismer a világ. A rajzokat nemsokára kiállítják Európa különböző városaiban: a windsori kastélyból megfe­lelő felügyelet mellett át­szállítják a Csatornán és néhány hónapra közszemlé­re teszik. (The Daily Thelegraph). ★ Folyik a birkaháború Ang­lia és Franciaország között. ’Tígy’ angol iföúr, akinek a u 1 MEGHÍVÓ A Katolikus Férfiak Társulata rendezésében a Szent Erzsébet Egyházközség dísztermében, 1980. január 20-án, du. 4 órakor tartandó (,FÓRUM”-ra. Előadó: Dr. Forbáth Péter szívspetíialista. Tárgya: „Szlvaltakok és megelőzésük”. (Vetített képekkel.) Mindenkit szeretettel hív és vár a felmenői között többen har­coltak még Amerika földjén a franciák ellen a 17. szá­zadban, azt ajánlotta.hogy bojkoltálják a francia áru kát. Ne vásároljanak parfő­­möt, ne igyanak francia bort. ne vásároljanak Peur eot, vagy Renault gépko­csit, hogy ezzel megbosszul­­ák a párizsi magatartást, ő már lemondta azt a Citroen gépkocsit, amelyet nemrégen rendelt meg. Sze­­inte a franciák nem értik meg a Közös Piac fontos­ságát. International Herald Tri­bune). ★ Huszonöt ország 30 légi-1 társasága közel 400 légi­buszt rendelt francia re­pülőgépgyáraktól. Világszer­te kelendő lesz, úgy látszik, az Airbus. Ez a repülőgép­­fajta jobban kifizetődik. — I mint az eddigi hagyo­mányos, amelyet a légitár­saságok az utóbbi időben sokszor ráfizetéssel üzemel­tettek. A szakemberek sze­rint 1984-ben havonta nyolc légibusz készül el. (Le Mondé). '’IT' T I „Küzdelem az utolsó le­heletig!” — Halál a kom­munizmusra!" — „El | kezekkel Afganisztántól!" — „A Vörös Hadsereg vo­nuljon ki Afganisztán szedi földjéről!" Néhány afgán átmászott a vaskerítésen s levonta a zászlórúdról a sarló-kalapá­csos vörös lobogót, melyet darabokká tépve elégetlek, majd felvonták a fehér mu­zulmán lobogót. Az afgán tüntetőket az iráni diákok „forradalomvé­delmi” csoportjának puska­lövései szórták szét, mie­lőtt a tömeg behatolhatott volna a szovjet nagykövet­ség épületébe. „Halál az oroszokra! Ha­lál Brezsnyevre!" — kiál­tozta az oszladozó tömeg. Üj-Delhiben mintegy száz afgán diák elfoglalta az afgán nagykövetség é­­piiletét. hogy ezzel is til­takozzanak a szovjet invá­zió ellen. Az Új-Delhibe kirendelt afgán nagykövet, Gul Wa­­íadar pasa ugyancsak a túszok közt található. A tüntetők bevonták í hivatalos „forradalmi” ,af gán zászlót és egy zöld muzulmán lobogót húztak fel helyette. Moshat) szent városban a tömeg ugyancsak eléget­te a szovjet konzulátus or­mán elhelyezett vörös zász­lót s „a Korán uralmának visszaállítását" követelték hazájukban. SZŰNŐ TŰZSZÜNET RHODESIÁBAN? Több mint egyhetes a rhodesiai tűzszünet, azon ban a jelek szerint a geril­lák harckedvének tüze nem lankadt: a tűzszünet élet belépése óta több mint hatvan olyan eset tör­tént. amikor útonáilások tányérakna robbanások s kegyetlen öldöklések gá­tolják a választásokhoz szükséges békés légkör ki­bontakozását. Lord Soames, az ideig­lenes jogkörrel kirendeli brit kormányzó rádiószózat­ban szólította fel az ország közvéleményét, hogy szün­tessék be az áldatlan ge-I rillaharcot és jelentkezze­nek a brit ellenőrző köz­­[ pontokban, ahol a február­ban megejtendő választások idejéig kötelesek tartózkod­ni. Az angol hírmagyará­zók inkább a banditizfnus mint a gerillnmozgalom — számlájára írják a sűrűsödi véres incidenseket. „Né hány gerillacsoport a tűz­szünetet bűnözésre hasz­nálja". . . — jelentették Sa­­lisburyböL Tény az, hogy ha a fekete Hazafias Front nem győz a vá­lasztásokon, azesetben tovább fog harcolni. Ha pedig a feketék győznek, akkor Dél-Afrika valószí­nűleg nem fogja tétlenül nézni határai mentén egy marxista állam békétlen építését, vagy inkább a rombolását. Egy egyszerű brit tize­des csak ennyit mondott: „Csak azt várjuk: a tűz­szünet legalább a válasz­tásokig kitartson, hogy mi­nél előbb pucolhassunk in­nen!” A beke ügye olyan egy­szerű Zimbabwe-Rhodesiá­­ban.. . Sporthírek Az Arany Kupáért játsza­nak ez év végén Urugu­­ayban — a labdarúgó-világ­bajnokság ötvenéves jubile­umát ünnepelve =| a volt aranyérmesek: Uruguay, az NSZK, Brazília. Argentína, Olaszország, valamint Ang­lia helyett a legutóbbi két VB ezüstérmese, Hollandia. A sorozát 1980. december 26-án Urugtiay-Olaszország összecsapással kezdődik. Kristianstad: . A kézilabda Világkupa csoportselejtg^y jében Magyarország 20:15 arányú győzelmet aratott Dánia ellen. I MECIIIVÓ fj A torontói Erdélyi Baráti I -Kör január 14-én, este 8 1 órai kezdettel tartja szo­lt kásös havi összejövetelét a 1 „Csárda” különtermében.— | Előadók: dr. Gyallay Papp i Domokos és dr. Zsigmond § András. RENDEZŐSÉG I witiiiiiiitniiiiiJiiiiiiniiuliiuiiiiliflniiiiuiiunimtiifiistiiiiiiimiiiiiiigniiuniiniimiiiiiiiiitiiiiMininniiiiiiumimiiHiiiiliiiiiiiiiwiniiiiiiiiiiiiuiimmgniniiii«: Mindenkit szívesen A rendezőség lát Stock Reduction SALE 5 PC. BEDROOM Night tables optional. 442900 8 Pc. Bedroom Suite Complete Box Spring A. íjjÍEtí*:( £8 H B;# 4 PC. LIVING ROOM * Includes Sofa, Chair v/l UUUU Lovéseat, Ottoman Tuu 4 Pc. Living Room $orn Sofa & 2 chairs; ottoman -dki w w 3 Rooms * bf> v Furniture ..'«399 CASH and CARRY complete with bn I mittiKj ♦99“ Double toikhett UNITED FURNITURE FACTORIES 522 KING ST W­(1 block W. of Spadiná) 366-3951 OFH MIIT 9-t MT. TOS EHST CREDIT ROMTMENTS TIL MM. A Tito utáni kérdőjel A Jugoszlávia-i háziasszonyok sokáig reszketve fog­ják emlegetni 1979 november havát. Hogy miért resz­ketve? Mert egyszerűén eltűnt a tüzelő! Ráadásul elpá­rolgott a hentesüzletekből a sertéshús, majd utána a marhahús is. A szén, a fűtőolaj, sőt, a gépkocsi hűtő­vízéhez adagolt fagyásellenes folyadék is eltűnt. (Észak- Amerikában ,.antifreeze"-ként ismerik — Szefk.). Kitört a tömeghisztéria, mint az ilyenkor várható: hatalmas sorok képződtek mindenütt, ahol a lakosság bármit. — akármit — remélt vásárolni. A gazdasági helyzet súlyosságára jellemző, hogy Belgrád polgármestere. — melldöngető önkritikát gyako­rolva, — felajánlotta lemondását, amikor kiderült, hogy a jugoszláv főváros napi tejellátása 49 ezer literrel ma­­adt az előírt szállítási szint alatt. Az élelmiszer-hiány­cikkek miatt botrányos helyzet a horvát fővárosban sem ózsásabb: Zágráb Belgrádot okolta például a takarmány eltűnése miatt, annak ellenére, hogy az ország 10 millió tonna gabonát aratott, ami rekord-termésnek számit. A jugoszláviai infláció évi 24 százalékkal sötét ár­nyékot vét a nyolcvanas évek gazdasági esélyeire: az export vonalon stagnálást mutatott, míg az importcik­kek mennyisége 11 százalékkal emelkedett, ami újra csak a külföldi kereskedelmi mérleg megbillenését okozta. Az arab olajtermelő állámök a Jugoszláviának szál­lított évi 2 billió (!!!) dolláros üzemanyagszámlájukhoz hozzácsapták az időközi áremelést, ami újabb 800 mil­lió dolláros államadósságot jelent! Mindenki a Joszip Broz Tito halála utáni, a Var: sói Paktum tagállamai részéről várható, burkolt formá­jú támadás lehetőségéről beszel. A legvalószínűbb forgatókönyv szerint az oroszok, — beépített ügynökeik révén a méltán elégedetlen hor­vátokat Belgrád ellen heccelik. Ez a feladat távol sem nehéz, ismerve a horvátok önállósági mozgalmát, melyet jónéhányszor sikerült Belgrádnak elfojtania, so­rozatos letartóztatások révén. Ha pedig Jugoszlávia belső életében konfrontációra kerülne sor Zágráb és • Belgrád között, az esetben min­denki a Brcz.snyev-elv gyakorlati alkalmazásától tart, — mert „ha bárhol a szocializmus győzelmét, vagy fenn­maradását fenyegetik," a Varsói Paktum tagállamai a­­zonnal intézkednek, akár katonai intervenció árán is, amire nem egy szomorú példa akad. A Svájcból, Nyugat-Németországbó) és Olaszország­ból hazakiildött jugoszláv vendégmunkások egyrészt a helyi munkanélküli tömeget duzzasztják, másrészt a külföldről küldött kemény-valutájuk nem érkezik meg a jugoszláv Nemzeti Bankba, hogy ott a külföldi kereske­delmi mérleget helyrebillentse. Visszatérve a Brezsnyev-elv esetleges alkalmazására, megfigyelők szerint a Szovjetunió, — hogy elkerülje a közvetlen konfrontáció veszélyét a NATO államokkal — bizonyára Vársói Paktumbeli csatlósait tolja előre ju­goszláv területre. — mint azt Afrikában és a Közel-Ke­let egyes országaiban tette, mikor Fidel Castro csapa­tait alkalmazza, akik jelenleg a „szocialista janicsár” szerepét töltik be. Mindenesetre Jugoszlávia kemény diónak Ígérkezik: költségvetése csaknem évi 6 százalékát költi honvédel­mi célokra, ami arányosan megfelel az amerikai kato­nai költségvetés mértékének. Országszerte folyik a la­kosság önvédelmi harcokra való kiképzése és svájci pél­dára, — dtthonában tartott fegyverrel való ellátása. A szerb mindig kemény katonának bizonyult s az önvédelmi gerillaharcokra kiképzett lakosság nehézzé te­szi majd bármilyen behatolónak az életét. Jellemző vé­gül az a tény, hogy az újonnan épített jugoszláv óvó­helyek egy esetleges nukleáris támadást is kibírnak1 Van-e az ön birtokában CARL ZEISS látcső, amin Győr, Hungary felírás olvasható? Van-e önnek valamilyen információja a ZEISS—GYŐR gyárról? Kérem írjon: THOMAS R. SCHREINER Zeiss—Historian Box 173 St. Davids, Ont. LOS 1P0 Apróhirdetés Apróhirdetések ára 15 szóig (kb. 4 sor) 2 dollár; minden további 5 szó 1 dollár. Jeligés apróhirdetések árához 2 dollár külön díj is fizetendő, cfe jeligés levelek továbbításáért külön portókoftség ninc$. Cégek, vállalatok apróhirdetéseihez ugyancsak 2 dollár külön díj fizetendő. — Telefonon nem logad el apróhirdetésekét a kiacfófiiVátaí. Személyesen, vágy levélben legkésőbb csütörtök du. 5 óráig kell az apróhirde­téseket a kiadóhivatalhoz eljuttatni. Levélben küldött apró­­hirdetések ára is mellékelendő. STOVE, FRIGIDAIRE, mosó- és szárítógép, porszívók javítá­sát vállalom. Telefon: 789-4206. £sztetgályos, marós és hegesztő munkákat állandóan kiadunk. Szakmunkásokat ,jó fizetéssel keresünk. Tel.: 755-2229 Vállalok villanyszerelést, min­denfajta vízvezeték-szerelést és asztalosmunkát. , Hívjon biza­lommal esté 5 után; 243-1310. Irodai munkaerőt keresünk, aki középes tempóban Ilid gépírni, s némi könyvelési gyakorlat fal rendelkezik. Angol nyelvtudás nem elsődleges/ Tel.; 654-2555, 9-től 3-ig. Sertések (levágni valók) eladók, Vegyes vagy sZenies tílkarfhűriy­­hval és kukoricával etetették, 2Ó0 lbs.-on felüli súlyúak. Hívja: Szabó Árpádot Bradfordban: 775-5372. „Hűvösvölgy” . Jeligére levél ér­kezel 1. kérjük, Vésve át a kiadó­hivatalban. MACVAR MOTEL a Meiicói öbölnél, valamint , magyar INGATLANFORGALMI IRO­DA, NOTARY PtfBLlC. Kér­­■ jen felvilágosítást: C—BREEZE MOTEL, 6748 Saráséa Circle, Sáfasötá, Fia. 33581. Tél.: (813) 349-0303, dr. Agocs Sándor. Új paplanok és párnák ké­szítését t— saját pehelyböl Is — mindenfajta anyagból és mindéit méretben, régi pap­lanok átalakítását vállaljuk. Ágytakarók ■ és hozzávaló függönyük. készítése. Tele­fon: 797-9021. Tisztviselőnőt kérésünk, ma­gyar, angol nyelvtudás és gépírás szükséges. Telefon: 537-ÍÍ3L Zenith — Motorola.— Quasar — Philips színes TV-k, Vala­mint zenegépek nagy árked­vezménnyel kaphatók. TV — zenegépek javítása. Koszó Mihály. Telefon: 625-5613. Dr. Pókozdi Tivadar kanadai diplomás könyvelő, könyvelését és adóbevallását Időben elkészíti. 455 Spadlna A ve., Sídte 205 Tel.: 598-4218 Függönyök tervezése és Készítése. (Window Blinds, Louver, Dtapes, Wowen Woods) Árajánlattételre házhoz megyünk. 751-1221 Kérje Mrs. Mari Levy-t aki magyartű beszél. A MAGYAR Evangéliumi Rádió ISTENTISZTELETEI MINDEN VASARNÁP REGGEL LEL 8-TúL 8-IG aC.HLN.­­FM 101-en Cím: Hungarian Gospel Radio, P. O. 159, Postal Station „P” Toronto, Ont. M5S 2S7 Canada Felelős szolgálatvezetők: Tóth János és neje Erzsiké. FAIRBANK LUMBER CO. LTD. 2441 DUFFERIN ST. (az Egltntontól északra) TEL.: 789-1194 Nyitva szombaton is . délután 4 óráig. Megbízható faraktár, hol mindenki jutányosán beszerezheti bármilyen épületfa és plywood (fúrni | lemez) szükségle­tét. Vízvezeték szerelést — új mun­kát, javítást és átalakítást vál­lalok. Minden munka garanciá­val. Díjtalan árajánlat. Willow Plurhbing, tel.: 221-6893,. Imre Custom Furniture. Min denféle asztalosmunkát minősé gi kivitelben, recreation-szobát konyhaszekrényt, nappali és hó lóberendezést, egyéni kívánságra készítek. Üzletberendezés és ter­vezés. Hazai vizsgázott műbútoi asztalos. Telefon: 4954)267. VÍZVEZETÉK és FŰTÉSSZE­RELÉST, új munkákat és javí­tásokat garanciával vállal P. K. Plumbing & Heating Ltd. Tele­fon: 654-1111 kérje Mr: Eger­várit. Alkalmi vételf 2 hálószobás bun­galow, közel a Magvar Házhoz, csak $38,000, lefizetés $3,000. 6 szobás ház! Közei a St. Clair­­hez, $48,000-t kérnek érte. 98 acres marhatenyésztő birtok, nagy ház, több külső épület, jó megélhetést biztosít. Ha eladni vagy venni akar hív­jon bizalommal: Mrs, Németh Új TELEFONSZÁM 487-3333, lakás: 485-2992; National Trust Real Estate Co. Segédmunkást — gépek tisztí­tására részidőre felveszünk. Telefon de. 9-től 5-ig: 654-2555. Üj magyar autójavító: „Icarus". Mindenfajta autójavítást, trans­­missiő, elektromos és motor munkák, tune up service. Tu­lajdonos: Tamási István. Tel.: 533-4993. Épületvillamossági tervező iroda keres műszaki rajzo­lókat állandó munkára. Kanadai gyákorlat nem szükséges. Hívja Mr. Sza­most, 445-8255. HERENDI és más márkás porcelánok és kristályok nagy választékban a HERTZ GIFTSHOP-ban. 594 Bloor St. West TORONTO, CANADA 533-5887 TV-Stereo Szerviz ELADAS Hívja Mr. TöTH-ot 15 éve Torontóban 633-1332 Leslie Arvay NOTARY PUBLIC 394 Bloor St. W. Suite 6. TELEFON: 980-3033 Magyar borok és likőrök ONTARIGBAN MANITOBÁBAN SASKATCHEWANBAN ALBERTABAN ÉS QUEBECBEN KAPHATÓK • Jászberényi rizling zamatos, nagyon olcsó • Szekszárdi vörös • Egri bikavér, vörösbor • Tokaji aszú, a bor király • Badacsonyi szürkebarát zamatos pecsenyebor • DebrŐi Hárslevelű zatnatos fehérbor • Barackpálinka • Császárkörte • Hubertus Esküvőkre, partikra engedélyét megszerezzük. Házhoz szállítunk. Cosmopolitan Wine Agents Ltd. P. Ö. BOX 275 TERMINAL „A” TORONTO Mindenféle lapos tetőt, zstngel tetőt, újat vagy javítást, leg­megbízhatóbb munkával és ga­ranciával vállalok. Hívja Balogh Roofing-ot. fel.: 362-5152, vagy 364-5Ö92. Vállalok mindenféle dry Wall és taping munkát, stacko ceil­ing készítést, fal fújást, külső festést, átalakításokat, pince ki­építést, csempézést. Telefon: 534-5296, este 6 után. üj férfi ruhák gyári áron. Ala­kítást, javítást vállalunk. Fabók László, telefon: 364-3014. Cím: 7 Kensington Ave., Toronto, Ont. M5T 2J8. Frigidairt, airconditiont, háztar­tási gépeket háznál javítok. Tel.; 638-1702. 1999-ig ismerheti asztrológiai sorslehelösegéit, szerencsejet, bioritmusát, boldogságát. $99.00. Üj 25 oldalas árismertető 50 cent,. J. Papp P.O. Box 38745 Hollywood, Cal. 90038 USA. K&C Construction! Vállal kő­műves munkát — festést — külső és belső átalakítást — cottage építést pr . kőmunká­kat, csatorna javítást és tisztí­tást. Telefon Toronto: 537-3579 vagy Lindsay 1—705—324-(W2 (hívja collect) Kérje Mr. Ka­­racs-ot. Festést — Vízszerelést és lakás átalakítást vállalok. Telefon: 222-1906 d.u. 4 után. Gyakorlott kiszolgálónőt kere­sünk. 566 Bloor St. W. Telefon: 533-3453. Bútorozott szoba-konyha-ebéd­­lő, egy személynek kiadó. Tele­fon; 656-5056. Cím: 515 Christie St. 39 éves, magányos, barna nő, in­telligens férfi ismeretségéi kere­si és fényképes, kézzel írott le­velét várja, „Professional" jel­igére. Mindefél'e nyomdai mimikát vállal a Magyar Élet nyomdavállalata. 6 Aleina Avenue Toronto Ont. Telefon: 654-2551 Vállalok mindenféle asztalos munkát, ház hozzáépítést és átalakítást, cottage javítást, basement kiépítést, valamint magyaros népi bútor kéázi­­tését. Telefon: 633-159^6 este 6 után. Tetőfedés! Üj munkák — javítások garanciával! Díjtalan ár­ajánlat! 20 éves kanadai gyakorlat. Telefon este 6 után: 826-2823. Elbeszélések i gyermekeknek 244-0029 • • * (Hívd e számot1 244-4672 (és pihenj megi pár percre! EMIL TELEVÍZIÓ szerelő Minden gyártmányú TV-t, rádiót, lemezját­szót otthonában szak­szerűen garanciával megjavítom. 461-3231 Magyar cég ONTARIO LEGNAGYOBB HANGSZER SZAKÜZLETE ITí Biztosít teljes választékot, elsőrangú minőséget jótállással, legméltányosabb árat. A világ legfinomabb zongorái: STEINWAY, BECHSTEIN Bö- SENDORFER, FÖRSTER PET­ROV, LINDNER, LESAGE Gitárok, erősítő berendezések, harmonikák, hegedűk, dobok Magyar citera újra kapható Ren icn iyi [»ui 11 H Hill III II III If j 210 & 230 Bloor Sf. W. Tel.: 961-3111

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék