New Yorki Magyar Élet, 1981 (34. évfolyam, 2-49. szám)

1981-01-10 / 2. szám

2. oldal MAGYAR ÉLET m HUNGARIAN LIFE MAGYAR ÉLET SINCE 1957 IN TORONTO Head Office: 6 Alcina Avenue, Toronto, Ontario, Canada M6G 2E8 Telefon: 654-2551 Szerkeszti: A MAGYAR ÉLET SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA Elnök: LÁSZLÓ ANDRÁS Kiadó: PATRIA PUBLISHING CO., LTD. Előfizetés: 1 évre 20 dollár, félévre 12 dollár. POLITIKAI ÖSSZEFOGLALÓNK — (Folytatás az első oldalról) — SIKERTELEN MERÉNYLETEK SOROZATA DISCARD ELNÖK ELLEN Guadeloupe szigete a ^ai'Lbi-szigetesoport tagja­ként francia fennhatóság alatt áll és arra a hírre, hogy Valéry Discard d'lís­röszakkal távolit majd el Guadeloupe szigetéről,a­­mennyiben azok az év vé­géig nem hagyják el ön­kéntesen a szigetet. Mielőtt discard repülő­­épe elhagyta volna a szi­­etet, egy terrorista bomba obbant a repülőtér «pille-1 laing francia államelnök ­­„magánlátogatást” tesz ; szigeten, a „Guadeloupe Felszabadítás! )ladsereg”lie vés nacionalista tüntetés sorozatot rendezett és az^ zal fenyegette az elnököt, hogy minden francia lakost c-3oao: „Second Class Mail Registration Number 0003" „A Magyar Életben megjelent közlemények, vagy hirde­tések bármilyen nyomdatechnikai módszer útján való újból felhasználása tilos és törvényes eljárást vonhat maga után.” A szerkesztőség kéziratokat nem őriz meg és nem küld vissza. Szovjet fölény Gyászjelentés Heinemann András és felesége megtört szívvel jelentik, hogy szeretett fink ifj. HEINEMANN ANDRÁS 1980. december 25-én. életének 29-ik évében tragikus körülmények között hirtelen elhunyt. Az emlék-gyászistentiszteletet 1981. január 3-án, de. 11 órakor tartjuk a Vaughan Rd.-i Első Magyar Református Egyház templomában. Gyászolják: szülei, testvérei Kati és Attila, nagyanyja, unokaöccse és barátai. Adjon az Isten örök nyugodalmat neki! A gyászoló család A „Stratégiai Tanulmányok Nemzgtközi Intézete” (II SS), amely Londonban szé­kel, nemrégiben ismét mér­leget készített a kelet-nyu­gati erőviszonyokról. Alap­vető megállapítása: a kom­munista blokk, vagyis a Varsói Paktum mind stra­tégiai, mind pedig a kon­vencionális fegyverek terén évekkel megelőzi a NATO- t. A lengyel fejlemények a kölcsönös erőviszonyokon u­­gyan nem változtattak, de ami Lengyelországban tör­tént, felcsillantja annak le­hetőségét, hogy a kelet-eu­rópai biztonsági rendszer la­­zulóban vagy botolóban van, hadseregeinek a megbízha­tósága kommunista szem­pontból kérdéses. Az IISS felszólítja Amerikát új rakéták I I építésére, hogy ellensúlyoz- I ni lehessen a szovjet előre­törést. A Szovjetunió új tengeralattjárókat is beveze­tett, messzehordó rakéták­kal. A robbanó atomfejek a­­ránya kelet-nyugati viszony­latban 3,1 :L a szovjet tömb javára. A legnagyobb a különbség a konvencio­nális fegyverek területén, szintén a Nyugat rovására. | 8 A NATO-államok nemrég felszólították tagosrzágai­­kat. hogy költségvetésüknek legalább 3 százalékát for-1 ditsák védelmi célokra, de több ország, pl. Dánia és Belgium ezt nem teljesíti .A Varsói Paktum tagállamai­nak a hadikiadásai lényege­sen nagyobbak, a keletné­met állam pl.a nemzeti jö­vedelem 6.3 százalékát köl­ti fegyverekre és haderőre. + Gyászjelentés Fájdalomtól megtört szívvel, de a Mindenható akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy ÁBRÁI IÁM ÁLÁDÁRNÉ szül. Siklér Teréz 1980. december 16-án, életének 69-ik évében tragikus körülmények között hirtelen elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 1980. december 20-án búcsúztattuk a római katolikus egyház szertartása szerint a Szent Erzsébet templomból, majd utolsó útjára kísértük a Pine Hill temetőbe. Gyászolják: férje, gyermekei Zoltán. Ferenc, Magdolna családjukkal, valamint négy unokája, s az óhazában élő rokonai, ismerősei. Adjon az Isten örök nyugodalmat neki.' Ezúton mondunk köszönetét mindazoknak, akik a temetésen részt vettek, sírjára koszorút, virágot küld­tek, s mély gyászunkban részvétüket nyilvánították. A gyászoló család lében, mely komoly káro­kat szenvedett, miközben az utcán felvonuló nacionalista terroristák szavalókórust is szervezve tiltakoztak a fran­cia fennhatóság ellen. Giscard a karácsonyi Martinique ugyancsak fran­cia felségterületnek számító szigetén töltötte, családjá­val együtt. Itt a terroristák hatalmas erejű időzített bomba robbantásával tilta­koztak, mely a helyi tele­vízió székházát félig lerom­bolta. A Karibi-tenger francia szigeteinek ellenzéki párt­jai kivétel nélkül bojkottál­­ták a francia államfő láto­mását és távol tartották magukat, azzal érvelve,mi­szerint az elnöki látogatás bár „magánjellegűnek” szá­mított, Giscard igazi in­doka az volt, hogy 1981 áprilisi elnöki újraválasz­tásához nyerjen támoga­tást. Sporthírek Apróhirdetések ára 15 szóig (kb. 4 sor) 2 dollár; amiden mvShhi s szó 1 dollár. Jeligés apróhirdetések áruhoz 1 dollartovábbi 5 szó 1 dollár. Jeligés apróhlrdetesek i külön díj is fizetendő, de jeligés levelek továbbításáén külön portóköltség nincs. Cégek, vállalatok apróin tele lései he ugyancsak 2 dollár külön díj fizetendő. — Telel onon nem fogad el apróhirdetéseket a kiadóim alul. Személyesen, » aty levélben legkésőbb csütörtök du. 5 óráig kell M aprób'róf­­téseket a kiadóhivatalhoz eljuttatni. Levélben küldött apró­­hirdetések ára is mellékelendő. HIVATÁSOS FORDÍTÓ Vízvezeték szerelést — új mun- Mindenléle szöveg fordítását kát, javítást és átalakítást _vai-1981. Január 10. Mindenféle lapos tetőt zsingel tetőt, újat vagy javítást, leg megbízhatóbb munkával és ga­ranciával vállalok. . Hívja Balogh 53318435 vagy 531-1608. Vállalok mindenféle dry wall és taping munkát, sucko cei tag készítést, fal fújést.^USÖ festést, átalakításokat, ^ építést, csempézést. Tdleton. 654-5135 este 6 után.________ 1999-ig Ismerheti asztrológiai sorslehetőségeit bioritmusát, boldogságát »».«) üj 25 oldalas áns-mertetö SO j papp P.O. Box 36745 C Hollywood, Cal. 90038 USA. Festést - Vízszerelést iFEfe vállalja angolról magvarra, ma- latok. Minden miinka átalakítást vállalok. Teí.; 883-4524 vaí. Díjtalan árajánlat. Willow 222-1906 du. 4 után. jyarról angolra, vagy 638-1044. Eltörött a fogsora? Kitünően megjavítjuk. Ügyszintén új fog­sorokat is készítünk. Hívja új k'k'fonszámunkat: 783-2097. Csomagolónőket keresünk he .énként egyszer, 3^4 órai mun kára. Tel.: 654-2555. Plumbing, tel.: 221-6893.______ Imre Custom Furniture. Min­denféle asztalosmunkát minősé­gi kivitelben, recreation-szobát. konyhaszekrényt, nappali és hálóberendezést, egyéni kíván­ságra készítek. Üzletberendezés és tervezés. Hazai vizsgázott mü­­bútor asztalos. Telefon: 495-0267. Gyakorlott kiszolgálónőt- kere­sünk. 566 Bloor St. W. Telefon: 533-3453. _________■ hiteles fordítások Angol, francia,' német, olasz, román és orosz nyelvekről, vagy nyelvekre. Okiratok, diplomák, __ műszaki leírások, találmányok.----------------- i i • Z •iA|1.ni7nV ioffi periratok, iro-ERDÉLYI RÓZSA NŐI ES szövegek, slb. Jutányos I , GYERMEKJUIHA szalonjában űa , ' 3095 tógép, villanytűzhely, porszívó, miírlék utáni rendeléseket és arakon, zoa- -—_---------------­igazításokat is vállal. Telefon: 50 darabból álló he-1225-3377. rendi porcelán, aranyozott l<?p-Míndenféle háztartási villamos­gépek javítása: mosógép, szári­hűtőszekrény. Valamint aircon ditión javítás s egyéb vil­lamossági munkák. STEVEN'S GENERAL ELECTRIC REPAIR. 4 Atlas Ave., (a Magyar Ház kö- főzöfülkéyel bútorozva zelében). Tel.: 656-0841. Két szoba, konyha és egy szoba kemintás kiadó, méretű nercb mda '-«lammt olajfestmények. Tel.. 979-1299. Telefon; 531-5200. 48 éves, független, intelligens nő, ismeretség hiányában ez­úton keresi hozzáillő, komoly gondolkodású férfi ismeretsé­gét. Házasság lehetséges. Fény­képpel ellátott . leveleket „Ta­vasz jön" jeligére a kiadóba kémk. KERESTETES Aki ismeri Regász Jánost vagy feleségét Barbarát, kérjük sür­gősen értesítse a Wappel ügy­védi irodát; Tol.: (416) 598-1333. Cím: 226 Queen St. W., Suite 210, Toronto. Ont. M5V 1Z6. A magyar menekültekért A magyar menekültek karácsonyi segélyakciójára az el­múlt heten újabb adományok érkeztek: Mr. Árpád B. Platthy, Don Mills, Ont Dr. Jean Miko, Quebec, P.Q. Mr. Imre Simon, Elmira, Ont. Mr. Andrew Zubrits, Toronto, Ont. Mr. Gyula Inczedy, Lake Elsinore, Cal., U.S. U.S. exchange $ Total: $10.00 $20.00 $50,00 $20,00 $10,00 $1,88 $111,88 Ezeket utólag küldjük el! Meghívó A torontói Katolikus Fér­fiak 7’ársulata rendezésében lálkozástudomány társpro­fesszora. Előadásának tár­a „Forum” 1981. január 18- gya „Hogyan táplálkozzunk, án, vasárnap du. 4 órakor, a § ,lh.tclell fogyás és hizás Szent Erzsébet Egyházköz- veszélyei.” ség dísztermében előadást i rendez. Előadó: Dr. Heim Tibor gyermekgyógyász, a Torontói Egyetemen a táp-Mindenkit szeretettel hív és vár a rendezőség Gyászjelentés A gyászoló család szomorúan tudatja, hogy MÁTYÁS LAJOS 1980. december 21-én, életének 75-ik évében elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 1980. december 27-én de. 11 órakor búcsúztattuk a református egyház szertartása szerint a McDpugall & Brown temetkezési kápolnából. Gyászolják: felesége Róza, leánya Katalin, veje Ottó, unokái Vivian és Raymond, valamint Magyarországon élő rokonai. A Bp. Honvéd férfi röplab­da csapata hazaérkezett az NDK-beli vendégszereplésé­ről. A piros-fehérek a kör­­mérkőzéses viadalon jól sze­repeltek. két győzelmet ér­tek el, a TSC Berlint 3:0- ra, a szovjet Sask Elstalt 3:l-re győzték le. Két vere­séget szenvedtek az MVTU Moszkvától 3:l-re, az NDK ezüstérmesétől, a Traktor Schwerintől kétórás küzde­lem után 3:2-re kaptak ki. A tornagyőztes az MVTU Moszkva lett, a 2. Sask Elstal, 3. Bp. Honvéd. A torna három legjobb egyé­ni teljesítményét nyújtó' já­tékosainak kiírt dijak kö­zül kettőt Bp. Honvéd-játé­kos nyert el, a 155-szörös válogatott Huszár Ferenc és a 48-szoros válogatott Urbán Vilmos. A Norvieh Kupa nemzetkö­zi asztalitenisz viadal dön­tőjébe két magyar. Jónyer és Klampár került s ezút­tal Jónyer nyert 3:1 arány­ban. MAGYAR MOTEL a Mexicói öbölnél, valamint magyar INGATLANFORGALMI IRO­DA, NOTARY PUBLIC. Kér­jen felvilágosítást: C—BREEZE MOTEL, 6748 Sarasea Circle, Sarasota, Fla. 33581. Tel.: (813) 349-0303, dr. Agocs Sándor. ­Mindeféle nyomdai munlkát vállal a Magyar Elet nyomda vállalata. 6 Alcina Avenue Toronto Ont. Telefon: 654-2551 JULIUS PROFESSIONAL CLEANING SERVICE STEAMCLEANING Szőnyeg . és bútor tisztítást jutányos áron (20 éves gya­korlattal) vállalok. Hívjon bizalommal. Tel.; 247-1525 HERENDI és más márkás porcelánok és kristályok nagy választékban a HERTZ GIFTSHOP-ban. 504 Bloor St. West TORONTO, CANADA 533-5887 Stock Reduction SALE 5 PC. BEDROOM Night tables optional. 442900 4 PC. LIVING ROOM Includes Sofa, Chair Lovéseat, Ottoman 3Rooms !: Of Furniture ! *399 449900 SLEEPS TWO *199°° ■ 8 Pc. Bedroom Suite Complete Box Spring ft. Mattress included. 4 Pc. Living Room Sola & 7{hairs, öltömön CASH and CARRY uxti'plete *Hli faoi 1 mattress ♦9998 Double Boi 8 Matt Single Boi, Matt, Hdbd. UNITED FURNITURE FACTORIES 522 KING ST- W (1 block W. of Spadlna) 366-3951 OPEN IMIIT 9-1 SAT. TO 5 EASY CREDIT NO PAYMENTS TILL DECEMBER Windsori hírek Windsor és Környéke Magyar Egylet dec. 7-én tartotta az ötvennegyedik tisztújító taggyűlését. Tit­kos szavazással a következő új tisztikart választotta meg az ötvenötödik évre: Elnök: Jakobszen Jenő. Al­­elnök: Domiter Géza. Tit­kár: Jurák János. Pénztá­ros: Juhász Károly. Ellen­őrök: Ferenczy Mihály és Prekup István. Jegyző: Ko­vács Miklós. Jakobszen Jenő, már hat éve mint elnök — a tisztikar segítségével — el­érte azt, hogy a Windsor és Környéke a legnagyobb ma­gyar társadalmi egyesülete lett. Gratulálunk az elnök­nek és a tisztikar minden tagjának. Sok sikert kívá­nunk a jövő évre. B. A. FRF CUSTOM FURNITURE LTD. Értesítem Toronto és kör­nyéke magyarságát, hogy bú­torasztalos üzemem megnyi­tottam. 25 éve a szakmában. Újpesti (budapesti) okleveles bútorasztalos ' mester saját tervezésű leány- és fiú-szoba­bútorai (13 db-ból átló),; könyvszekrényei állandóan kaphatók, jutányos, gyári áron. Ezenkívül tervezek, ki­vitelezek lakberendezői szak. tudással.. Mindenfajta lakás­bútort, irodabútort, üzletbe­rendezéseket, kiállítási ter­meket, restaurantokat, ma­gyaros szobákat tájegységek szerint. Régen tervezett elképzeléseit megvalósítom, ha üzemem meglátogatja. 11 Glen Cameron RÖ., Unit 3 (Yonge és Steeles) Thornhill, Ont. L3T 4N3 TELEFON: 881-8243 Miért Angyalföld? Ez a kérdés már Budapest XIII. kerületi Tanácsának is sok gondot okozott. A múlt század derekán ugyan­is az a hír terjedt el, hogy e kerületbe tömörültek az „angyalcsináló” asszonyok, a törvénytelen magzatelhaj­tással foglalkozó bábák. A pletykát az újságok is fel­kapták, szívfacsaró cikke­ket kanyarítottak a bajba jutott lányokról, akik a mai Angyalföld területére zarándokoltak segítségért. A pletykának semmi alap­ja nincs: Angyalföld nem a tiltott műtétek Mekkája volt, hanem egy Engelfeld nevű gazdag kereskedő bir­toka, akinek a neve ma­gyarra fordítva Angyalme­ző, Angyalföld! Az ö emlé­két őrzi a mai napig is az elnevezés. A rablót kirabolták Rio de Janeiro — Az évszá­zad legnagyobb vonatrab­lásának tettesét, a Rio de Janeiróban élő Ronald Biggst kirabolták. Biggs tolérte a betörőt, leütötte Imost már azonban fürgébb volt: u- tünk.. .” és visszaszerezte a' zsák­mányt. Az ex-vonatrabló az újságíróknak mosolyogva je­lentette ki: „Semmi baj, barátok let-PESTI POSTA Az új rendelettel napi e­­zerkétszáz forint ápolási dí­jat kell fizetni azoknak a külföldieknek, akik otthon részesülnek kórházi ápolás­ban. Ezt Ft-ban kell fizet­ni. Egy egyszerű műtét á­­ra 1.500.— Ft, egy közepes műtétért 3-0000 Ft-ot kell fizetni, bonyolult műszeri­gényes műtétnél legkeve­sebb 8.000 Ft a díj. Kül­földi állampolgárnál — a­­zonnali orvosi beavatko­zást igénylő műtétek ki­vételével — a pénzt előre kell letenni, mégpedig az ápolást várható időtartam­ra, teljes egészében. Azok a külföldiek, akik betegsé­gük esetére a magyar Álla­mi Biztosítóval megállapo­dást kötöttek, a díjakat a biztosító fizeti meg a kór­házaknak. Jó szakácsot keresünk, aki hajlandó volna Los Angeles, Ca.-ba állást vállalni. Pontos, megbízható, feJelősségteljes egyén jelentkezését várjuk. Telefon: (213) 938-8096 vagy (213) 622-3137, (nappal). Cím: Mr. Robert Weiss, 138 South Alta Vista Blvd. Los Angeles, Ca. 90036 USA ÚJPESTEN, 2 szóba összkom- VÍZVEZETÉK és FÜTÉSSZE. fartőt, kertes családi ház, sa- RELÉST, új munkákat es lavt­­rázzsal eladó. Telefon: 492-7827 tásokat garanciával vallat P. N. vagy 445-7837, este. Plumbini fon: Szerszámkészítő és boringmill várit. felv & Heating Ltd. Tele- 6544111 kérje Mr. Éger­operator szakmunkást szünk, plastic injection és com­pression mold gyakorlattal. Jó t^s fizetés, túlóra 40 óra után. Extended Health Benefit, Blue Cross, Dental Plan. Telefon: 293-8578. kérje George-ot. KOMONDOR, PULI, világgyőz­­nagysziilők, importált champ, röntgenezett (O.F.A.) C.D. vizsgás szülök kölykei kap­hatók. Párosítás. Veres Tara Farm, R.R.2., Bradford, Ont. LOG ICO. Tel: (416) 775-3763. A King Autobody minden­fajta kocsijavítást garanciá­val vállal. Ha balesetes vagy feljavítás avagy csak fénye­zés. Díjtalan árajánlat és fel­világosítás. Hívja Molnárt 534-4171. 14 Gladstone Ave. (Dufferin és Queen). Feljaví­tott, jó állapotban lévő ko­csik eladók. Segédmunkást — gépek tisztí­tására — részidőre felveszünk. Telefon de. 9-től 5-ig: 654-2555. Modern, első emeleti irodahe­lyiség kiadó a Bloor St. Westen, ■a magvar negyedben. Telefon: 537-3131. Zenith — Motorola — Quasar — Philips színes TV-k, vala­mint zenegépek nagy árked­vezménnyel kaphatók. Koszó Mihály. Telefon: 625-5613. Vállalok mindenféle asztalos munkát, ház hozzáépítést és átalakítást, cottage javítást, basement kiépítést, valamint magyaros népi bútor készí­tését. Telefon: 633-1596 este 6 után. ■Utazási iroda keres gyakor.d ■lőtt tisztviselőt, magyar—an-fl Igol nyelvtudás és gépírás! ■szükséges. Tel.: (416) 537-3131.| TV-Stereo Szerviz ELADÁS Hívja Mr. TÖTH-ot Több mint 20 éve Torontóban 633-1332 LESLIE ÁRVAY Adóbevallások, hitelesített fordítások, végrendeletek stb. 394 Bloor St. W. Suite 6. TELEFON: 960-3033 Elbeszélések gyermekeknél 244-6020 * * • Hívd e számot 244-4672 és pihenj meg pár percre! EMIL televízió szerelő Minden gyártmányú TV-t, rádiót, lemezját­szót otthonában szak­szerűen garanciával megjavítom. 461-3231 Magyar cég A MAGYAR Evangéliumi Rádió ISTENTISZTELETEI MINDEN VASARNAP REGGEL FEL 8-TÖL 8-IG aC.H.I. N.— FM 101-en Cím: Hungarian Gospel Mission P. O. 159, Postal Station „P” Toronto, Ont. M5S 2S7 Canada Kérjük, hogy imádkoz­zanak szolgálataink Áldásaiért. Magyar borok és likőrök ONTARIóBAN MANITOBÁBAN SASKATCHEWANBAN ALBERTABAN és OUEJifctCBEN KAPHATOK • Jászberényi rizling zamatos, nagyon olcsó Szekszárdi vörös • bikavér, vörösbor Tokaji aszú, a bor király Badacsonyi szürkebarát . Pecsenyebor • Debrői Hárslevelű zamatos fehérbor • Barackpálinka • Császárkörte • Hubertus Esküvőkre, partikra engedé,yét megszTMük. Házhoz szállítunk. Cosmopolitan Wine Agents Ltd. P O. BOX ÍT5 TERMINAL *a» TORONTO

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék