New Yorki Magyar Élet, 1982 (35. évfolyam, 2-49. szám)

1982-01-09 / 2. szám

1982. január 9. 2. oldal MAGYAR ÉLET mmaütw/un magyar élet SINCE 1957 IN TORONTO POLITIKAI ÖSSZEFOGLALÓNK — (Folytatás ez első oldalról) — Head Office: 6 Alcina Avenne, Toronto, Ontario, Canada M6G 2E8 Telefon: 654-2551 Szerkeszti: A MAGYAR ÉLET SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA Elnök: LÁSZLÓ ANDRÁS Kiadó: PATRIA PUBLISHING CO., LTD. Előfizetés: 1 évre 20 dollár, félévre 12 dollár. „Second Class Mail Registration Number 0003" „A Magyar Életben megjelent közlemények, vagy hirde­tések bármilyen nyomdatechnikai módszer útján való újból felhasználása tilos és törvényes eljárást vonhat maga után.” A szerkesztőség kéziratokat nem őriz meg és nem küld vissza Sporthírek MEGHÍVÓ A Szt. Erzsébet Magyar Iskola szeretettel meghívja Torontó és környéke magyarságát Tánccal egybekötött VACSORÁJÁRA a Szt. Erzsébet termeiben 1982. január 16-án, este 7 órakor. A HARMONY zenékar játszik. Jegyrendelés a plébánián: 368-7692 Jegyárak: személyenként $12.00 tanulóknak: $4.00 nyugdíjasoknak $8.00 1981. december 13. — A rendőrség letartóztatja a Szolidaritás vezetőségét. AZ USA MEGTORLÓ INTÉZKEDÉSEI MOSZKVA ELLEN Tekintettel arra, hogy a december 13. óta működő lengyel katonai diktatúra nem lazított a népelnyomó présen és az amerikai gaz­dasági megszorításokra újabb letartóztatási hullám­mal felelt, — a Reagan-adminisztráció Moszkvát teszi felelőssé a jelenlegi lengyel válságért és egyenes következmény­ként újabb szankciók al­kalmazását rendelte el. A megtorló intézkedések között elsősorban a transz- A Szómba the- szíbériai, földgázvezetékkel J kapcsolatos USA technológia és felszerelés export-tilalma szerepel, továbbá súlyos szankciónak ígérkezik a LOT lengyel légiforgalmi társaság gépeinek amerikai légikikötőkben való leszállá­si tilalma, amit a lengyel halászhajók amerikai vize­ken való tevékenysége enge­délyezésének felfüggesztése követ. ’ Az USA finommechani­kai gyártmányok kivitele ugyancsak zárlat alá kerül, végül az amerikai pénzintézetek csaknem 2 billió dollár ér­tékű lengyel kölcsöneinek visszahívását is latolgat­ják, ami hasonló intézke­déseket válthat ki a nyu­­;ati bankók vezetőségétől hadjáratát a katolikus egy­ház ellen, ami a népszerű prédikátorok bebörtönzésé- I ben, vagy korai nyugdíjazá­sában nyilvánul meg, rá­adásul a lengye'ck csak külön belügyminiszteri engedél­lyel léphetik át a cseh ha­tárt, — mindezt az örök barátság és a szocialista testvériség nevében! A SINAI FÉLSZIGET KIÜRÍTÉSE Menachem Begin izraeT miniszterelnök azzal vála szolt a szíriai területnek szá­mított Golan-magaslat an­­nexiója miatt tiltakozó új egyiptomi elnöknek, Hoszni Mubaraknak, hogy — a Camp David egyezmény ér­telmében — 1982. április 26- áig kiüríti az 1967 óta meg­szállt Sinai félszigetet. A kairói izraeli nagykö­vet, Moshe Sasson úgy tud­ja, hogy Mubarak egyiptomi elnök — aki Szadat október 6-án történt. meggyilkolása óta áll az ország élén, — feb­ruár havában Izraelbe utazik, ami az államfő el­ső izraeli hivatalos látoga­tását jelentené. | KOMONDOR, PULI, világ* I győztes nagyszülők, impor­téit champ, röntgenezett lO.F.A.) C.D. vizsgás szülők kölykei kaphatók. Párosítás. Veres Tara farm, R.R.2., Bradford, Ont. LOG 1C0 lel.: (416) 775-3763. Apróhirdetés Magyarországon élő, gim­názium negyedik osztályá­ba járó leány, levelezés út­ján szeretne megismerked­ni külföldi diákokkal. Cím: Tóth Zita, 4977 Nagyhódos Dózsa út 42, Hungary. (ózépkorú házvezetőnőt ke­­résünk bentlakással. Kevés angol tudás szükséges. Tel.: 486-7192. MAGYAR MOTEL a Mexi­­cói öbölnél, valamint ma­gyar INGATLANFORGAL­MI IRODA, NOTARY PUB­LIC. Kérjen felvilágosítást: C—BREEZE MOTEL, 6748 Sarasea Circle, Sarasota, Fla. 33581. Tel.: (813) 349-0303, dr. Agocs Sán­dor. Apróhirdetések ára 15 szóig (kb. 4 sort 2 dollárt mmd^ ..II további 5 §ző i, uuiicat. továboitasac» t külön díj is fizetendő, de v,.nrrihirdetéseihez külön portókpltség nincs. Cégek, vállalatok^^Telefonon nem ugyancsak 2 dollár külpn dii petendo, ^lyesen, vagy fogad el apróhirdetéseket a kiadóhivatal. ® aDróhirde­le vél ben legkésőbb csütörtök du. 5 ut-ldött apró­tésekét a kiadimivatalhoz eljuttatni. Leyelbei hirdetések ára is mellékelendő. Eltörött a fogsora? Kitünően Vízvezeték szerelést —^“1 megjavítjuk. Úgyszintén új munkát, javítást és ta a i fogsorokat is készítünk. Hív- fást vállalok. Min en m ja új teietoruzamunkat: ka garanciával, 783-2097. ajánlat. Willow tel.: 221-6893. Plumbing/ Kiszolgálót felveszünk, hentes- és delicatessen üzletbe. Jó fizetés. Ugyanitt hentes mellé se­gítséget keresünk. Tele­fon: 663-8323. F. R. F. CUSTOM FURNITURE LTD, 25 éves gyakorlattal, mindenfajta lakásbútort, irodabútort, üzletberende­zést, restaurantot, magyaros szobákat, stb. tervez, kivi­telez lakberendezői szaktu­dással. hívjon bizalommal. Telefon: 881-8243. Imre Custom Furniture. Min­denféle ds^taíosmunkát mi­nőségi kivitelben, recreati.­­on-szobát, konyhaszekrényt, nappali és hátóbe.rendezést, Öröklakás, csak $42.000. egyéni kívánságra készítek. Ha eladni vagy venríi akar, üzletberendezés és tervezés, kérném hívjon, Hazai vizsgázott mübútar Mrs. Németh, asztalos. Telefon: 495-0267. telefon: 690-8187. ELADÓI Reklám ári $84.000, a Ma­gyar Ház közelében, szép 2 hálószobás tégla bungalow, kitűnő állapotban, lS^o-os kölcsönnel, ' nyitva. Basa­­ment apartment, garázs, azonnal beköltözhető. Eglinton—Victoria, új 2 és 3 jhálószobás öröklakások, 10'/j%-os kölcsön még há-Kiszoigálót és konyhai se. gltséget keresünk felvételre. Cfm; Hungarian Delicates­sen, 471 Bloor Street West, Toronto. Mindenféle lapos tetőt, zsin­­gel tetőt, ■ újat vagy javí­tást, legmegbízhatóbb mun­kával és garanciával válla­lok. Hívja Balogh Roofing-ot. Telefon: 533-8435 vagy 531-1608. Festést — Vízszerelést és lakás átalakítást vállalok. Telefon: 222-1906 du. 4 után. HITELES FORDÍTÁSOK Angol, francia, német, ólasz, román és orosz nyel vekről, vagy nyelvekre. Ok iratok, diplomák, műszak leírások, találmányok, élet rajzok, jogi periratok, iro dalmi szövegek, stb. Jutá nyos árakon. 265-3095. rom évig. Bayview-nál, VÍZVEZETÉK és FŰTÉSSZERE LÉST, új munkákat és javl fásokat garanciával vállal p. K. Plumbing & Heating 1 hálószobás Telefon: 654-1111 kér­je Mr. Egervárit. Ha izületi bántalmai vannak, ha reumatikus izomhúzódása van, jöjjön Warm Mineral Springs-be fürödni, ahol egy 100 méteres átmérőjű tó, s egész évben 87 fokos forrásvíz várja, a State of Florida mérése szerint 9 millió gallon tör fel naponta. WARM MINERAL SPRINGS SPA, San Servando Ave. Warm Mineral Springs, Fla. 33596 Tel.: (813) 426-1692 Ezenközben Kanadában a Canadian-Pólish Congress mélységes sajnálatát és ag­godalmát fejezte ki Trudeau mimszterelnöknelk a televí­zióban elhangzott „évzáró” beszédével kapcsolatban, melyben a kanadai kor­mányfő a Szolidaritás szak­­szervezet „túlzott követelé­seit” nevezte meg.a válság okaként, majd hozzáfűzte, hogy „a katonai diktatúra esete kedvezőbb, mintha szovjet intervencióval, azaz polgárháborúval kellene szá­molni ...” PRÁGA EGYHÁZELLENES HADJÁRATA Megfigyelők szerint a csehszlovák állam, — attól a céltól vezettetve, hogy a csehek és szlovákok „ne kapják ej a lengyel himlőt”, — megkezdte kíméletlen IRAK SZOVJETELLENES MEGTORLÁST LATOLGAT? Szaddam Husszein iraki elnök élesen elitéli az oro­szoknak az Irán javára nyúj­tott szakadatlan katonai se­gítségét és Szaúd-arábia ta­nácsára arra készül, hogy a fagyos USA—iraki kapcso­latokat megpróbálja felme­legíteni. A sors iróniája, hogy Irán, — Irak ellenlábasa, ugyancsak amerikai segít­ségre szorul, mert légiflottája csaknem ki­zárólag USA gyártmányú, ezért sürgős felújításra és pótalkatrész-ellátásra szo­rul. Vállalok mindenféle asz­talosmunkát, ház hozzá­építést és átalakítást, cottage javítást, base­ment kiépítést, valamint magyaros népi bútor ké­szítését. Tel.: 633-1596 este 6 után. R Vásároljon házat, telket, Kalifornia „luxusnegye­dében", Pebble Beach Carmel és Monterey kör­nyékén! Részletes infor­mációt postafordultával. Peter Szabó, Herma Cur­tis, Better Homes and Gardens, 888 Munras, Monterey, CA, 93940. Telefon: (408) 372-4500. „Boldog” Bajorország Egy komoly közvéle- j leginkább ott szeretne élni. ménykutató intézet jelentése A népszerűségben a lista szennt Nyugat-Németország tartományi államai között a vegen van Bréma és Ham­­legnépszerűbb: Bajorország, burg, | legvégén a Saar-vi- Németország többi lakosa | dék. Serdülökorúak részére! Be­tegesen zsíros, mitesszer es, tág pórusos arckezelés. Vi­dékiek részére is. Garantált eredmény. Serényi Mórig kozmetikus specialista, 842 Dovercourt Rd., Tgronto, Ont. M6H 2X3. Telefon: 535-6435. Vállalok mindenféle dry wall1 és taping munkát, stacko ceiling készítést, fal fújást, külső festést, átala­kításokat, pince kiépítést, csempézést. Tel.: 654-5135 este 6 után. Szakácsot vagy íiajcácsnot felveszünk állandó munká­ra. Telefon: 960-3900. Mindenféle háztartási vil­­íamos-gépek javítása: mosó­gép, szárítógép, villanytűz­hely, porszívó, hütőszek­­rény. Valamint aircondition javítás és egyéb villamos­sági munkák. STEVEN'S GENERAL ELECTRIC REPAIR, 4 Atlas Ave., (a Magyar Ház közelében). Telefon: 656-0841. Natco Realtor. Gyakorlott kiszolgálónőt ke­resünk. 566 Bloor St. W. Te­lefon: 533-3453. Stock Reduction SALE SLEEPS TWO *199®“ Mg _ 5 PC. BEDROOM SAQIlOfi Night tables optional. ■ 8 Pc. Bedroom Suite Complete Box Sprin| |. $2qqoo 4 PC. LIVING ROOM Includes Sofa, Chair Lovéseat, Ottoman i'- T-’* v WÍ of >‘Furni|urev P1I15ÉI *499°° 4 Pc. Living Room Sola & 7 chairs; oltom,m CASH and CARRY tompletc 11111 bn t mattién ♦99*b0oi ft MatL «89*» Single 9n.Milt.Hdbt tCQM UNITED FURNITURE FACTORIES 522 KING ST-W­(1 block W. of Spadlna) 366-3951 OPEN MILT $4 MI. TO 5 EAST CREDIT «0 PAYMENTS TILL JANUARY Torontó város Figyelem Az idős háztulajdonosok Toronto városában jogosulttá válhatnak $100 adóhitelre . Ha ön és az élettársa mindketten: • 1982. március 31-én, vagy azt megelőzően betöltötték a 65. életévet • és 1982. március 31 óta kapják q havi federális Guaranteed Income Supplement-et (garantált jövedelem kiegészítés), • az elmúlt 5 év alatt lakó-ingatlan tulajdonosok voltak a város területén • és az ingatlantulajdon a lakásuk, melyre városi adókat vetettek ki, azesetben ön jogosult arra, hogy megkapja Toronto város által az idős háztulajdonosoknak szánt 1982 adóhitelt. Ha jogosult és még nem kapta meg a folyamodvány űrlapot, vagy részletesebb felvilágosítást óhajt, hívja a City Clerk's Department 367-7036 számát még ma. Még azesetben is, ha a múlt évi adóhitelét megkapta- akkor is folyamodnia kell az 1982 adóhitelért. Emlékezzék, az adóhitelért legkésőbb 1982. március 31-i határidőig kell folyamodnia. Roy V. Henderson City Clerk hivatásos fordító Mindenféle szöveg fordítá­sát vállalja angolról ma­gyarra, magyarról angolra. Tel.: 883-4524 vagy 638-1044. Tisztviselőnőt keresünk, I angol—magyűr nyelvtu-1 dós és gépírás szükséges. J Telefon: 537-3131. Mindenféle tetőfedést válla­lok garanciával. Csatornát és lemezmunkát is. Érdek­lődők hívjanak este 8 után. Telefon: 366-0940. Dravecz Sheet Metal & Roofing. HERENDI és más márkás porcelánok és kristályok nagy választékban a HERTZ GIFTSHOP-ban. 504 Bloor St. We«t TORONTO, CANADA 533-5887 Zenith — Motorola — Quasar — Philips színes TV-k, valamint zenegé­pek nagy árkedvezmény­nyel kaphatók. Koszó Mi­hály. Telefon: 625-5613. Mindenféle nyomdai munkát vállal a Magyar Élet nyomdavállalata. 6 Alcina Avenue Toronto, Ontario Telefon: 654-2551 Utazási irodai gyakorlat fal rendelkező tisztviselő' nőt keresünk jó fizetéssel. Magyar — angol nyelv­tudás és gépírás szüksé­ges! Toronto (416) 537-3131. A King Autobody min­denfajta kocsijavítást ga­ranciával vállal. Ha bal­­esetes vagy feljavítás avagy csak fényezés. Díj­talan árajánlat és felvi­lágosítás. Hívja Molnárt 534-4171. 14 Gladstone Ave. (Dufferin és Queen). Feljav,ított, jó állapotban lévő kocsik eladók. LESLIE ÁRVAY Adóbevallások, hitelesített fordítások, végrendeletek stb. 394 Bloor St. W. Suite 6- TELEFON: 960-3033 Elbeszélések gyermekeknél 244-6828 • * # Hívd e számo 244-4672 és pihenj mej pár percre! A MAGYAR Evangéliumi Rádió ISTENTISZTELETEI „MINDEN vasarnap RÉGGEL FÉL 8-TÖL 8-IG aC.H.I.N.­­FM 101-en Cím: Hv.ngaripn Qqsrip! Mission P. O. 15», Postai Station „P” Toronto, Ont. M5S 2S7 Canada Kérjük, hogy imádkoz­*anak szolgálataink áldásaiért. EMIL televízió SZERELT Minden gyártmányú TV-t. rádiót, lemeziát **6t otthonában szak­szerűen garanciával megjavítom. 461-3231 Magyar cég Magyar borok és likőrök ONTARIÖBAN MANITOBÁBAN 8ASKATCHEWANBAN ALBERTÁBAN Jgjg QUEBECBEN KAPHATOK • Jászberényi rizling zamatos fehér bor • Szekszárdi vörös • Kßri bikavér, vörösbor • asz*L a bor király • Badacsonyi szürkebarát zamatos pecsenyebor • Debröl Hárslevelű zamatos fehérbor • Barackpálinka • Császárkörte • Hubertus Esküvőkre, partikra ragedélyét megszerezzük. Házhoz SZállftnnfr. Cosmopolitan Wtoe Agents Ltd.-PT, P o. BON ?75 TERMINAL ,,A” TORONTO —ppä —i A magyar női kézilabda­­'álogatott a romániai Tirgo­­'istében, a Kárpát Kupa emzetközi női kézilabdator­­a utolsó versenynapján íománla A válogatottjával ílálkozott és 28:20 (15:10) rányú győzelmet aratott. A torna végeredménye: NDK 10 pont, 2. OSZSZ­­IK 8. 3. Magyarország 6. Románia A 4. 5. Cseh­­lovákia 2. 6. Románia B mt nélkül. A torna legjobb játéko-1 nak felajánlott különdíját idomé Nagy Mariann kap- j I MILAN — A Szombathe­­| lyi Haladás labdarúgó-csa­pata San Siro stadionban, az AC Milan ellen vívott Közép- Eúrópai Kupa mérkőzést. Az olasz együttes 2:0 (l:0)-ra nyert. A hazaiak végigtámad­ták a mérkőzést, a Haladás | tisztességgel védekezett és futotta erejéből néhány el­lentámadásra, sőt helyzet­­alakításra is. Az olaszok el­ső gólját a lő. percben Col­­lovatti fejelte, a másodikat a 78. percben Incocciatti szerezte, ugyancsak fejes-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék