New Yorki Magyar Élet, 1983 (36. évfolyam, 12-48. szám)

1983-03-19 / 12. szám

2. oldal MAGYAR ÉLET 1983. március l9, C«) fíUNGARWt LIFE MAGYAR ÉLET SINCE pH IN TORONTO Head Office: 6Alcina Avenue, Toronto, Ontario, Canada M6G 2E8 Telefon: 654-2551 Szerkeszti: A MAGYAR ÉLET SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA Elnök: LÁSZLÓ ANDRAS Kiadó: PATRIA PUBLISHING CO., LTD. Előfizetés: I évre 25 dollár, félévre 15 dollár. POLITIKAI ÖSSZEFOGLALÓNK t— (Folytatás az első oldalról) — „Second Class Mail. Registration Number 0003” „A Magyar Életben megjelent közlemények, vagy hirde­tések bármilyen nyomdatechnikai módszer útján való újból felhasználása tilos és törvényes eljárást vonhat maga után." A szerkesztőség kéziratokat nem őriz meg és nem küld vissza Tízev€s a “Carpathian Observer” A .(Carpathian Observer’’ büszkén tekinthet vissza az elmúlt tíz éves -müködéséré: elérte célját: az erdélyi magyar kisebbség tragikus sorsát ma már ismeri az amerikai .közvélemény s ebben a .felvilágósító munkában döntő szerepe volt a folyóiratnak. — E tény bizonyításá­­sánál elég, ha arra hivatkozunk, hogy a Reagan-kormány hivatalosan közölte Bukaresttel, hogy június végén el­veszti "Most favored nation” — vámkedvezményét, amennyiben nem vonja vissza azt a rendeletét, hogy a Romániából kivándorlókat iskolai neveltetésük visszafi­zetésére kötelezték. HITELES FORDÍTÁSOK Angol, francia, német, olasz, román iés orosz nyel­vekről, vagy nyelvekre. Ok­iratok, diplomák, műszak leírások, találmányok, élet rajzok, jogi periratok, iro dalmi Szövegek, stb. Jutó nyos árakon. 265-3095. Csomagolónőket keresünk, hetenként egyszeri alkalom­ra, 3—4 órai munkára. Tel.: 654-2551. Apróhirdetés Apróhirdetések ára 15 szóig (kb. 4 -sor) 2 dollár; 0““den ——■*- 1 .dollár. Jcljges apróhirdetések Arahoz 2 aoiiar további 5 Égő 4 ÖPHP külön díj is fizetendő, de jeligés ievelek jA>yöObita«»ert külön pottóköllség nines'. Cégeit, vállalok >apról)ir^tesemez ugyancsak J2 -dollár külön díj fizetendő. fnsxzifl 0I nnrnhirflótitlifikfit 3 kiiltlollí Vslltll. Telefonon nem európai szövetségesen ,,m •revnek" tartották. Ügyei akkor megjegyzendő, hqg Kohl győzelmét inkább gazdasági újjászervez reményében hozták meg konzervatívabb gondolta i dású szavazók, mintser az Eurórakéták telepítést nek jóváhagyásaként. A „Zöld” párt ezen a terük ten .máris nagyarányú, or szágos jellegű „anti-nuke' mozgalmat szervez. KÉT „OSZLOP” KIDŐLT A KÖZEL-KELETEN? Nem is olyan régen, a: Egyesült Államok - Richarc Nixon kifejezése szerint — „két oszloppal” is rendelke­zett a Közel-Keleten: az egyik -Irán volt, a másik pe­dig Szaúd-Arábia. Az izlám forradalom kö­vetkeztében Irán, mint „osz­lop” — nem erős bástyá­nak, hanem jelentős résnek bizonyult, — hogy az akkori pártzsargónt alkalmazzuk.-Szaúd-Arábia pedig — amióta kezdi elveszteni ve­zetőszerepét !— ‘nagyarányú tekintélyromlást is kényte­len tudomásul venni, mert az OPEC (Organization of Petroleum Exporting Coun­tries) szervezetében már képtelen azt a kizárólagos, KERESSÜK NÉMETH JA NŐST, szül. 1914. május 29- én, Budapesten (anyja neve, ““hm Julianna). Németh János 1958-ban érkezett Kanadába és Torontóban, Forest Hill-ben lakott. Fon­tos üzenet van részére. Aki tud róla, kérjük értesítse a Szent Erzsébet Karitász Bi­zottságot, 282 Spadina Ave., Toronto, Ont. M5T 2E5 Canada. Telelefon: (416) 593-0354. Ont.; N8X 4E5. Vízvezeték szerelést — új munkát, javítást és átalakí­tást vállalok. Minden mun- szekrény ka garanciával. Díjtalan ár­ajánlat. Willow Plumbing, tel.: 221-6893. Ezt a felvilágosító munkát tovább kell folytatni! Ezért a “Carpathian Observer” kiadói felhívják az emigrációs magyarságot, hogy^-még fokozottabb -mértékben pártolják 1 a folyóiratot. — * ■ A “Carpathian Observer” az Erdélyi Bizottság tag­jainak tag illetményként jár a Székely Néppel együtt. Évi tagdíj $10.00, de feliilfizetések, adományok sokat se­gítenek. A lap megrendelésére a legjobb út a csatlakozás az Erdélyi Bizottsághoz, vagy előfizetés, ami szintén évi $10.00 (USA). A lap küldéséhez $10.00-os csekk beküldése szükséges pénztárosunk címére: Böszörményi Sándor, 2808 East -124 Street, Cleveland, Ohio, 44120. A csekket Committee of Transylvania névre kell kiállítani. Külföl­dön megfelelő értékű valuta szükséges a lap járatásá­hoz.-] nem egy esetben „óla. zsarolásra” épített polill ' kát űzni, mint azt -a mull I ban. tette: 1 Má már nem térhetne! vissza az 1973-as idők. ami kor Szaúd-Arábia az olaj vi lágpiacot csaknem ' egyed uralma alá -rendelte. Ma í szabad világ olajtermelésé nek fele nem a Perzsa-öböl országaiból származik. Azok a szaúd-arab kí­sérletek, hogy Irakot — je­lentős anyagi segítséggel győztesnek hozza ki, — ku­darcot vallottak. Azt sem nézi jó szemmel az arab vi­lág, hogy — a nagyhangú | Amerikaellenes kijelentések ellenére Riyadh mégis bil­liókat költ amerikai fegyve­rek vásárlására, de ennek ellenére mégsem számít ka­tonailag „oszlopnak”. * * * Végül a libanoni ese­mények idején a szaúdi be folyás csaknem a nullával volt egyenlő, amikor a vilá­gon semmit nem tettek a tragikus helyzet megjavítá­sa céljából. A szovjet “SS—5” közép­távú rakéták Szíriába va­ló telepítése óta azonban Szaúd-Arábia van talán a legjobban rászorulva az USA „védelmi pajzsára”. Könyvelés, adóbevallás 534-1557 HÜTTER VILMOS BLOOR—BATHURST környék MEGHÍVÓ A torontói „Erdélyi Ba-1 méhen (720 Bay Str. Toron­­ráti Kör” szeretettel hívja to). — a műsor folyamán minden tagját és barátját alNt Turchállyi .Sándor hagyományos, Mindenféle nyomdai munkát vállal a Magyar Élet nyomda vállalata. 6 Alcina Avenue Toronto, Ontario Telefon: 654-2551 fogad el apróhirdetéseket a kiadóhivatal- Személyesen, vagy levélben legkésőbb csütörtök dü. 5 óráig kell téseket a kiadóhivatalhoz eljuttatni. Levélben küldött apro­­* hirdetések ára is mellékelendő. Építész, superintendent-i Eltörött a fogsora? Kitűnően vagy bármilyen más szak- megjavítjuk. Úgyszintén új mába vágó munkát keres fogsorokat is készítünk. Hív­agy környé-. ja új telefonszámunkat: kén. Tel.: (519) 252-3211 783-2097. Cím: János Somfai, 1627 * j ^ y ^ Marentette Ave., Windsor, GENERAL ELECTRIC REPAIR, 285 Rushton Rd. (Toronto). Mindenféle háztartási villa­mos gépek javítása: hűtő­­air-conditioner, villanytűzhely, mosó- • és szárítógép és egyéb villa­mossági munkák. Telefon: 65Ó-0841. Vállalok mindenféle dry wall és taping munkát, stacko ceiling készítést, fal Kérjük honfitársaink anya- fújást, külső festést, átala­­gi támogatását az Európa- látásokat, pince kiépítést, V>an létesítendő „Öregek csempézést. Tel.: 654-5135 Otthonáéhoz. Az „Öreg este $ után> Otthon", otthon az egyedül- - —----------­álló nyugdíjas honfitársaink Imre Custom Furniture. Min­­részére. Érdeklődni lehet: denféle asztalosmunkát mi- Juhász P. , Katalin, 7920 nőségi kivitelben, recreati- Heidenheim, Postfach 1804 on-szobát, konyhaszekrényt, W. Germany, Bankleitzahl, nappali és hálóberendezést, Sparkassa Heidenheim egyéni kívánságra készítek. 632 500 30 Konto nummer; Üzletberendezés és tervezés. 777 852. Hazai vizsgázott múbútor ■ 1 ■ asztalos. Telefon: 475-0267. KOMONDOR, PULI, világ-Festést — Vízszerelést ' és lakás átalakítást vállalok. Telefon: 222,1900 du. 4 Úján. / Mindenféle lapos tetőt, »sin­ge! tetőt, -újat vagy javí­tást, legmegbízhatóbb mun­kával és garanciával válla­lak. Hívja Balogh Roofing-ot. Telefon: 363-1855 vagy 367-0566. Gyakorlott kiszolgálónőt ke­resünk. 566 -Bloor St. W. Te­lefon: 533-3453. HIVATÁSOS FORDITÖ Mindenféle szöveg fordítá­sát vállalja angolról ma­gyarra, magyarról angolra. Tel.: 883-4524 vagy 665-3044. VÍZVEZETÉK és FŰTÉSSZERE­LÉST, új munkákat és javí­tásokat, oLajfűtésről gázfű­tésre való átszerelést, boy­­|er beszerelést garanciával vállal P. K. Plumbing & Heating Ltd. Tel.: 654-1111 kérje Mr. Egervárit. Kitűnő állapotban lévő por­szívók eladók! Ára dara­bonként $40.-. Érdeklődni lehet este 6 után a 789-4206 telefonon. Gyorsan és helyesen író gépírónőt keresünk. Tele­fon: 654-2555. Hazatelepülök figyelem! Balatonnál 6 éves ház el­adó, vagy hosszú időre bér­be adó. .Kétszintes szép ház, teljesen berendezve, — 13 fekhely — nagyon jól jöve­delmező. 300 négyszögöles kert 8 termő diófával. Tel.: (201) 249-8632.. Tel. A KATOLIKUS FÉRFIAK TÁRSULATA Szt. Erzsébet Egyházközség, 282 Spadina Ave., Toronto, Ont. 593-0354 M5T 2E5 1983. március 27-én, vasárnap délután 4 órakor az Egyházközség Szent István termében FÓRUM Előadó: FT. DR. NEMESSZEGI ERVIN S.J., teológiai tanár, noviciusmester. Előadásának tárgya: A TEREMTÉS TEOLÓGIÁJA A FEJLŐDÉSELMÉLET FÉNYÉBEN. ‘Mindenkit szeretettel vár a rendezőség. vacsorával egybekötött találkozójára, amelyet március 21-én, este -tó 8 órakor tartanak a „Csárda” emeleti különter­tart emlékbeszédet „Már­cius 15-ről” és Papp Éva, erdélyi • előadóművésznő szaval. KANADAI képzettséggé) és gyakorlattal rendelke^ ző KÖNYVELŐ, adóbe. vallást és könyvelést vál­lal. Telefon: (lakás) 783-3413, vagy (munka­helyi) 261-3331, ext. 602. Z. Nagy. TIBITŐL — Maga úgy néz ki, mint a harmadik férjem, — szólt az elvált asszony. — Hány férje volt eddig? — kérdezte az agglegény. — Kettő, — szólt az asszony. Ha azt tartjuk, hogy a kemény munka a siker kul­csa, akkor a legtöbb ember álkulcsot szeretne használni. Mi a meghatározása egy orosz vonóshármasnak? VALASZ: Egy olyan vonósnégyes, amelynek a tagjai kül­földi turnéjukról visszatértek Moszkvába. 'MIKI: Megvalósult-e valami gyermekkori álnjod? i TŰNI: Igen. Amikor gyermekkoromban anyám sűrű­­fésüvel fésült, azt kívántam, hogy ne legyen hajam. Ezt ma elértem .. . mert megkopaszodtam. Egy barátom egycsapásra abbahagyta a dohányzást, az italozást, a kártyázást, a zabálást s a szoknyavadásza­tot! — Hát ez hogyan volt lehetséges? — Úgy hogy ma temették. Scarboro-ban < megnyitot­tam egy lovas-farmot, ahol kitűnő ellátást adunk az ön lovának. Úgyszintén ügető- és pa­­cer-lovakat is treníro­zunk és versenyeztetünk. Hívás az esti órákban. Tel.: 439-2952. Hirdessen a MAGYAR ÉLET-ben! ^UickjeC Sxp. %£±±LOn± Xtá. győztes nagyszülők, impor- Mindenféle tetőfedést valla­­■tált champ, röntgenezett l°k garanciával. Csatornái (O.F.A.) C.D. vizsgás szülők és lemezmunkát is. Érdek kölykei kaphatók. Párosítás, lődők hívjanak este 8 után Veres Tara Farm, R.R.2., Telefon: 366-0940. Draveci Bradford, Ont. LOG ICO. Sheet Metal & Roofing. Tel.: (416) 775-3763. -------------------------------­__________i____________ FLORIDÁBAN BÉRBE ADÓ: 65 éves, nyugdíjas férfi, North Portban a GULF olda­­korban hozzáillő, Kanada- Jón, sétatávolságra a meleg ban vagy Magyarországon gyógyfürdőhöz, bérbeadó élő hölgy ismeretségét kere- j<ét hálószobás nappali és si házasság céljából. Levele- konyha, teljes felszerelés­­ket „Toronto" jeligére a ki- se|. $195.- hetenként. Hív-Festést, tapétázást, szak­­szerűen, gyorsan, tisztán, 15 éves gyakorlattal vál­lalok. Díjtalan árajánlat. Tel.: 749-9514. adóba kérem. jón este 8 után: 445-4112. Diplomás, 40 éves, jó meg­jelenésű férfi keresi csinos, házias hölgy ismeretségét (32 éves korig) házasság céljából. Fényképes választ „Tengerentúl" jeligével ké­rem a kiadóba. „Szeretném magam megmutatni” Serfőző Ilona előadóestje A kitűnő színésznő valóban irodalmi -ínyenceknek szánt irodalmi est anyagát állította össze, mert az Ingrid Bergman műsorán szerepelt Jean Cocteau „A telefon” c. virtuóz monológot adja elő a műsor első felében, míg a szünet után Ady, Galgóczy Erzsébet, Endrődy, Szabó Lőrinc, Szép Ernő és Ernőd Tamás müveiből szaval, il­letve ad elő klasszikus veretű sanzonokat. A nagy érdeklődésre való tekintettel (már alig ma­radt jegy!) Serfőző Ilona két előadó-estet tart: az első április 9-én, szombaton este fél nyolckor, míg a második a rákövetkező vasárnap, ugyancsak fél nyolckor kezdő­dik a St. VLADIMIR INSTITUTE THEATRE kitűnő akusztikájú, korszerű világítási berendezéssel ellátott ka­maraszínpadán. Cím: 620 Spadina Avenue. Jegyek egy­ségesen $9 árban 925-0013 számán, vagy a pénztárnál du. 6-tól biztosíthatóak. Aba MAGYAR MOTEL a Mexi­­cói öbölnél, valamint ma­gyar INGATLANFORGAL­MI.IRODA, NOTARY PUB­LIC. Kérjen felvilágosítást: C—BREEZE MOTEL, 6748 Sarasea Circle, Sarasota, Fla. 33581. Tel.: (813) 349-0303, dr. Agocs Sán­dor, J. M. Szabó, tel.: (514) 649-0617, cím: 1135 St. Joseph St., St. Amable, Que. (Montreal környéke), 26 acre-es, - zöldségtermelő farmjára keres több tagú magyar családot munkára, illetve társulásra, megegye­zés szerint. Sürgős. Telefo­náljon vagy látogassa meg. MOTEL, sürgősen, elő-, nyös áron ELADÓ, étté-, remmel, 8 szobával, be­rendezéssel és 18 acre területtel, kitűnő helyen, a Hwy 17 és 531-nél. Ára: $99.000.00. Tele­fon: 1-705-776-2841. KUVASZKÖLYKÖK el­adók! .1 kan, 6 szuka, C.K.C. regisztráltak, már­cius 18-án lesznek 8 he­tesek. Ár: $350.00. Tele­fon: Georgetown, (416) 877-8260. . Nagy Sándor kiállítás”— Torontóban Westown Plaza — Dixon & Islington 2nd Floor, 235 Dixon Rd._ _ _ . _ Weston, Ont. M9P 2M5 241-4654 HIVATALOS MAGYAR UTAZÁSI IRODA 15 percre a belvárostól, Toronto nyugati -negyedében. Toronto- Budapest- Toronto S799.0NŐI .... Budapest - Toronto - Budapest $717.00 Készséggel állunk rendelkezésükre. í Üdülőutak — autóbérlés — csoportos- és üzleti utazások — valamint útlevél- és vizűm szakszerű, udvarias és megbízható intézése. Bővebb felvilágosításért hívja irodánkat, vagy keressen fel személyesen, mindenkit szívesen látunk. Korlatján parkolási lehetőség. Szovjet iskolában a tanító feladja a kérdést: Ki tudja, kik voltak az első emberek? BORIS: Ádám és Éva! TANÍTÓ: Nagyon helyes. És milyen nemzetiségűek voltak? BORIS: Természetesen oroszok. TANÍTÓ. Nagyon helyes. És honnan tudod Boris, hogy oroszok voltak? (BORIS: Először is nem volt fedél a fejük felett, nem volt semmi ruhájuk. Egy fügefalevél és egy alma volt | |l Royal Ontario Múzeum nagyszabású kiállítást rendez az összes vagyonuk — és azt hitték, hogy a Paradicsom- tavaszán és nyarán. A kiállítás március 3-án nyílik ban vannak ... | és július 10-ig tart. ­A kiállítás címe “The Searsh for Alexander”. Nagy Sándor, „világhódító” birodalma a Dunától a Ganges portjáig terjedt. Ebben a hatalmas birodalomban sok mű­vészeti hatás egyesült és keveredett, elindítva -a „helle­nisztikus ’ időszakot. A kiállítás Kr.e. 4-ik évszázadtól a 2-ik évszázadig terjedő időszakot foglalja magába. Meg­ismertet bennünket a jellegzetes művészi és ipari alko­tásokkal, amelyek Nagy Sándor ideje alatt bontakoztak ki. LESLIE G. ÁRVAY Insurance Broker 394 Bloor St. W. Suite 6. Toronto, Ont. M5S 1X4 TELEFON: 960-3033 (Affiliated with L. Haber Ins.) Elbeszélések ! gyermekeknek I 244-6020 • • • (Hívd e számot1 244-4672 l és pihenj meg i pár percre! Vállalok mindenféle asz­talosmunkát, ház hozzá­építést és átalakítást, cottage javítást, base­ment kiépítést, valamint magyaros népi bútor ké­szítését. Tel.: 633-1596 este 6 után. Tökéletes nyári vikend volt: A- nap sütött, enyhe szel­lő fújdqgált, a madarak- csicseregtek — és a szomszéd gyepnyirógépe szerencsére elromlott. Annak ellenére, hogy a szuperszonikus sebességet fel­találták, még eddig. egy feltaláló sem tudta megfejteni a szabadságidő sebességet, mert ez világrekord gyorsa­sággal letelik. Az évet négy évszakra osztották: hólapátolás, mag­vetés, gyepnyirás és falevél összeszedés. Felirat az afrikai Kenya Safari állatkertjében: „Felkérjük azokat, akik a krokodilok medencéjébe hulladékot szórnak, hogy a szemetet sajátkezüleg szed­jék onnan össze!” XXX 9b • S3 A múzeumban 290 művészi alkotást mutatnak be Görögország, Észak-Amerika és Európa minden tájáról nyilvános és magánkézben levő gyűjteményből váloga tott tárgyak ismertetik és gyönyörködtetik a látogatókat Dr. Fedák Jánosnak, a Magyar (Helikon Társaság tag­jának, a múzeum munkatársának oroszlán része van a kiállítás szervezésében. Fedák János 1965-ben jött Ka­nadába. Tanulmányait a Torontói Egyetemen folytatta. Doktorátusi disszertációjának témája a „Hellenisztikus síremlékek . Jelenleg Dr. Fedák a firúzeumi elfoglaltsága mellett a Torontói Egyetemen tanít. TöMöRY ÉVA A MAGYAR Evangéliumi Rádié ISTENTISZTELETEI MINDEN VASARNAP REGGEL FEL 8-TÖL 8-IG aC.H. I. N.— FIM 101-en Cím: Hungarian Gospel Mission P. O. 159, Postal Station „P” Toronto, Ont M5S 2S7 Canada Kérjük, hogy Imádkoz­niuk szolgálataink áldásaiért. A King Autobody n denfajta kocsijavítást­­randával vállal. Ha I esetes vogy feljav avagy csak fényezés, tálán árajánlat és fe lágosítás. Hívja Molr 534-4171.-14 Gladsti Ave. (Dufferin és Quei Feljavított, jó állapot! lévő kocsik eladók. EMIL TELEVÍZIÓ szereli Minden gyártmányú TV-t, rádiót, lemezját szót otthonában szak­szerűen garanciával megjavítom. 461-3231 Magyar cég Zenith — Motorola __ Quasar — Philip, színes TV-k, valamint zenegé­pek nagy árkedvezmény­nyel kaphatók.-Kosró Mi­hály. Telefon: 625-5613

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék