Nógrádi Újság, 1948. január (4. évfolyam, 1-4. szám)

1948-01-11 / 2. szám

IV. évfolyam 2. náak Két konferencia Január 10-én és 11-én 1000 kommunista vezető országos ér­tekezletét tartják meg Budapes­ten a Zeneakadémia nagytermé­ben, január 18-án pedig Sagótar­­jánban rendezik meg a Magyar Kommunista Párt nógrád megyei szervezetének konferenciáját. A legjobb vezető kommunista funk­cionáriusok gyűlnek össze, hogy országunk fejlődésének új fázi­sában megtárgyalják az új ten­nivalókat.­­ Az elmúlt esztendővel a magyar demokrácia fejlődésének igen fontos szakasza zárult le. Túljutottunk a népi demokrácia küszöbén. Ez a fejlődés nem zajlott le simán. Ha visszaem­­lékszünk egy esztendővel ezelőtt a reakció nemzetközi kapcsola­taiban bízva még a parlament­ben ágált és próbálta fedezni és menteni az összeesküvőket. Nem olyan régen még Nagy Ferenc játszotta kétkulacsos politikáját és Pfeiffer próbálta magát de­mokratikus mezben visszacsem­pészni a parlamentbe. Nehéz vál­ságokon keresztül vitt az út, míg a magyar demokrácia meg­tisztult a haladás kerékkötőitől, a reakció lovagjaitól, de a fiatal demokrácia ereje megbirkózott minden nehézséggel. Azóta a gazdasági eredmények egész so­rát is elértük és népünk meg­indult visszavonhatatlanul a népi demokrácia utján. A tisztultabb levegő, az új helyzet új feladatok elé állítja a kommunistákat is. A koalíció egységének megerősítése és a Pfeiffer párt szétzúzása után na­gyobb erővel összpontosíthatjuk cselekedeteinket a gazdasági kérdések, a termelés kérdései felé. Ma az ország döntő kér­désévé vált a 3 éves terv üte­mének fokozása, a terv célkitű­zéseinek a tömegek között való népszerűsítése, annak a gondo­latnak a köztudatba való átvitele, hogy az országot magunknak építjük és ezért minden erőt összpontosítani kell a termelés fokozására. Gyorsvonatpárt kap Salgótarján ,­ s a nyári menetrendben /vy J — Öngyilkosság a Bristol-szállóban — Gyilkosság a Rákosi­­telepen — Nagy előfizetőgyüjtő verseny Egyes lakása ára: 40 fillér, Salgótarján, 1947. január 11 102 százalékkal túlhaladtuk­­ a tavalyi vetésterületet Elértük a vetésterület 98 százalékát. A demokrácia nagyarányú győ­zelméről számol be a vármegyei gaz­dasági felügyelőség évvégi jelentése. A tavalyi hosszantartó szárazság még az őszi hónapokba is benyúlt és okt. kö­zep­én — mikor más esztendően a vetést már nagyjából befejezik — még alig tudták neki kezdeni a vetési mun­kálatokat. Megyénk földműves társadalma azonban nem adta fel a reményt és a legnehezebb viszonyok közepette is nekilátott az őszi vetésnek. Sok helyen a porba vetettek, bízva abban, hogy az őszi eső csak megjön és a vetés kicsirázik. Az áldozatos munkának meg is lett az eredménye, mert az őszi esőzés még idejében megérkezett és az elvetett mag mindenütt kicsirázott. A gazdasági felügyelőség évvégi összesített jelentése szerint az őszi búzavetés területe 52791 hold, a rozsvetésé 20783 hold, összesen 73574 hold A tavalyi őszi vetésterület 71910 hold volt, amit 102 százalékkal haladtunk fül. A megyei 3 éves terv 65000 hold búza és 10000 hold rozsvetésterületet irányoz elő, amit 98 százalékra elér­tünk és ez az időjárás által okozott nehézségeket figyelembe véve igen jó eredménynek mondható. Az enyhe időjárás továbbra is kedvez a vetés fejlődésének és remél­jük, hogy mielőtt a komoly fagy be­­állana, a vastag hótakaró is m­eg fog érkezni. Nagyszabású ünnepségek a centenáriumi év műsorában Kedden értekezletet tartott a 48-as kulturbizottság csúcsbizottsága és ezen az értekezleten megbeszélték az 1948-as esztendő ünnepségeinek keretében megrendezésre kerülő na­gyobb ünnepek programmját. A csúcs­­bizottság a március 15-i, április 4 i és május 1-i ünnepségek programon­­jával a lehető legrészletesebben fog­­lalkozott és kidolgozta azok műsorát. Március 1- re megépítik Salgó­tarjánban a kisállomás épülete előtt a Nemzeti Múzeum lépcsőinek kicsinyített mását, ahonnan Petőfi jelmezbe öltözött szavaló fogja a Nem­zeti Dalt elszavalni. A szónokok is ezekről a lépcsőkről beszélnek. Rossz idő esetén az Ipartestületben rendezik meg az ünnepet, ahol festett díszlet fogja a Nemzeti Múzeum lépcsőzetét mutatni. Az esti műsor az Ipartestü­letben szintén ez előtt a díszlet előtt fog lezajlani. Március 15 ének meg­ünneplésébe az ifjúság teljes mérték­ben bekapcsolódik és a koalíciós pár­tok szónokai mellett ifjúsági szónok is méltatni fogja a nagy ünnep jelen­tőségét. Mint értesülünk, este a bányai kulturcsoport előreláthatólag a „Fiúk, lányok, kutyák" a nagysikerű szín­darabot fogják előadni. Április 4 én, Magyarország fel­szabadulásának ünnepén a nagygyűlés mellett esti előadást is rendeznek az Ipartestületben A műsort az acélgyári kulturgárda fogja adni és erre az al­kalomra minden valószínűség szerint Konstantin Szimonov „Az orosz kér­dés" c. színdarabját tanulják be. Na­gyszabásúnak ígérkezik május elseje megünneplése. Tömegsport bemutató, énekkarok, fák­lyásmenet, tűzijáték, hatalmas felvonu­lás és szórakoztató műsor fogják em­lékezetessé tenni a munka ünnepét. Május elsején fogják lejátszani a me­dence 48-as kupamérkőzéseinek­ dön­tőjét. A verseny március 15 én indul és május elsején fejeződik be. Az esti műsor keretében a tervek szerint a bányai kulturcsoport a „Mosoly or­szága“ c. örökbecsű operettet adja elő Az ünnepségen igen nagy szerep jut a zenekaroknak is. Ünnepélyes üléssel indult Salgótarjánban a centenáriumi év Újév napján ünnepélyes üléssel összes társadalmi egyesületek és testü­­nyitotta meg a salgótarjáni Nemzet . letek képviselői is megjelentek. Bizottság a centenáriumi esztendő Boros Antal elvtársnak, a Nem Délelőtt 11 órakor a városháza ta­nácstermében volt az ülés, amelyen az Heti Bizottság titkárának megnyitója után Blanár Sándor elvtárs polgár­ A Kommunista Párt ennek a feladatnak a megoldását űzte ki maga elé és mind az országos, mind a megyei konferencia előbre visz egy lépéssel a kitűzött után. A felszabadulás óta eltelt három esztendő alatt eddig is megmu­tatták a kommunisták, hogy he­lyesen választják ki a következő feladatokat. A népi demokrácia megvalósulásának útján, a jólét és a béke felé vezető úton most is iránymutatók lesznek szá­munkra azok a határozatok, amelyek a két konferencián megszületnek. mester beszélt a város, a szabadmű­velődési tanács, a Szovjet-Magyar Művelődési Társaság és a Partizán­­barátok Szövetsége nevében. Beszédé­ben Petőfi és Kossuth szellemét mél­tatta. Beszélt a 48-as szabadságharcról, ahol Kossuth a partizánharc módsze­reinek alkalmazásával szálította csata­sorba a népet az osztrák önkény ellen, 1848 egyenes folytatása a magyar demokrácia — mondotta. Ma győzött a demokrácia, de a lelkekben még nem lett úrrá a demokrácia gondolata, ezért kötelességünk az emberek poli­tikai műveltségét is megteremteni — fejezte be. Az ünnepségen a határvadászok és az ifjúság képviselőinek beszédei mellett még Csákvári Julia és Czakó János így-egy szavalata hangzott el.

Next