Nógrádi Újság, 1948. március (4. évfolyam, 10-13. szám)

1948-03-07 / 10. szám

IV. évfolyam, 10. szám. Egyes szám­ára: 40 fillér. ^i^ártúri megyénkben jobb­oldalit a Sz.oe.-dem. jártból Hogyan ünneplünk március 15-én? Ifjúsági gyűlés Balassa­gyarmaton. Lesz-e munkaverseny a Salgótarjáni Gépgyárban? Salgótarján, 1948. március 7 ✓ Súlyosan elitélte a munkásbíróság az acélgyári élelemtár panamistáit A munkásbíróság Gráf-tanácsa­ megvonásával és Salgótarján város! kedden hirdetett ítéletet a,, acélgyári j területéről való kitiltással bőn-" panamisták ügyében. Az ítélet meg­­ tetől. Puskás László raktárkezelőt, alkotása­il a munkásbíróság súlyosbítóCetneki Sándor és Enérei­er István­ körülménynek vette a munkásság ellen­i élelmezési tisztviselőket 8 évi börtön-, elkövetett bűncselekményt, a közellátás­ büntetésre, 1500 forint anyagi elég­­ elleni folyamatos vétséget, valamint az 1 tétel megfizetésére és 5 évi hivatal­i orgazdaságot. j vesztésre ítélték. Kővágó Károly ,olvasó­ j A vádlottak közül 'Pogács István1 egyleti italmérőt'2 év, börtönbüntetés­­és elemtárvezetőt 9 évi börtönbüntetés­­­­sel, 500 forint anyagi elégtétel megfize­ 1­sei, 1050 forint vagyoni elégtétel meg­;­lésével, Salgótarján városból 1 évre­­ fizetésével, iparengedélyének­ végleges­ való kitiltással és iparengedélyének megvonásával sújtották. Szénási István üzletvezető 2 évi börtönbüntetést és és 500 forint pénzbírságot kapott és m gvonták ipar­engedélyét. Szerem­i László élelemtári alkalmazottat 1 évi börtönbüntetésre, Salgótarjánból 6 hó­napra való kitiltásra és 200 forint anyagi elégtétel megfizetésére ítélték. Pogács Istvánná és Huszár Jó­­zsefné bűntársak 2, i­letve 3 hónapot kaptak, de a végrehajtást 3 évi próba­időre felfüggesztették. röüiteJi­énye$ g g­or­s a$ ággal­ elérte szabadlábmhely­ezégét Obrines­di A budapesti ítélőtábla vádtanácsa a salgótarjáni bányász dolgozók leg­nagyobb felháborodására táviratilag szabadlábra helyezte Obrincsák Jensőt, aki sok vagon szénával és nagy mennyi* Obrincsák védelmét dr. Horváth Lóránd helybeli ügyvéd válalta el. A bűnös védelme mellett azoban a derék ügyvéd arra fekteti a fősúri­t, hogy Obrincsák vagyonából amit csak lehető­ség a benzinnel károsította meg a­ pénzzé tegyen, így az egyik ingatlanra MÁSz-t és ezen keresztül a bányász dolgozókat. A rendőrség előzetes le­­tartóztására szóló javaslatát az állam­ügyészség különtanácsa helybenhagyta, de ez ellen Obrincsák ügyvédje talán felfolyamodással élt és tüneményes gyorsasággal eljutott a szabadlábra helyezésig. A bányaigazgatóság és az üzemi bizottság jelentette a felháborító intéz­kedést Hajdú Gyula igazságügyi­­ állam­­tikár elvtársnak és kérte, hogy vizsgálja meg Obrincsák ügyét és juttassa el­ a bányász dolgozók megkárosítóját arra a helyre, ahová való. Azonkívül kérték, hogy mint gazdasági életünkre káros egyént, állítsák munkásbíróság elé, egy vidéki gazdálkodó már­­ 20 ezer forint előleget lefizetett. Úgy látszik, ilyen módon akarják a lefoglalható vagyont eltüntetni. Egyébként megkérjük az ügyvéd urat, adjon magyarázatot arra, hogyan tudta Obrincsák vélelmében két hét alatt az összes igazságügyi fórumokat megjárni és a tábla szabadlábra helye­zését elérni? Más esetekben nem­­ szok­tak ilyen simán és gyorsan csúszni a kerekek ... Hozzáfűzzük, hogy Obrincsák szabadlábra helyezése óta nem tartóz­kodik Tarjánban, pedig a lakhelyét ilyen esetben külön engedély nélkül nem hagyhatja el. Világosszigot vittek a falujárók a napközi otthonba télyának boltíves lakosztályai­­­ n­őst már a gyermekek napsugaras, bol dog napközije, második otthona Karancskesziben múlt vasárnap igen értékes 9 órás rohammunkát végeztek a salgótarjáni falujárók. 18 villanyszerelő az MNDSz napközi ott­honában 9 helyiségbe bevezette a méterről vezették be a külső vezeté­­k7., ^ /Wzwtfc/a repest V két, még egy villanyoszlopot is felállí­­t­ó dor/ f­ 6 4') (1i­!?cn , ?IK voltak az egész medencéből összeváló­­ akár közvetlenre akár a gázolt, önként jelentkezett villany­szerelők. Az esti órákban már villanyfény­ben úsztak „ báró " Prónay volt kis lapon keresztül rendelkezésére áll.­ Minden alaposan megindokolt panaszt azonnal kivizsgálnak és meg­válaszolnak. Újlak az első! A bányászverseny januári ered­ményei alapján az újlaki bányaüzem nyerte a bányász vándorzászlót. Vasár­nap adták át ünnepélyesen a zászlót a bányász szakszervezetben az újlaki bánya dolgozóinak. Az átadáson a MÁSz központot Osztrovszki György igazgaó, ország­­gyűlési képviselő kéviselte, a bányász szakszervezetet pedig Pothornyik József a nógrádi bányászok.., országgyűlési képviselője. Az MKP megyei szervezete nevében Oczel János elvtárs beszélt, majd Császár Pál kerületi bányaigazgató kiosztotta a jutalmakat, átadta a zászlót és köszönetet mondott a bányászok kitűnő teljesítményéért. Szabad-e védeni a jobboldalit? Fölöslegesnek tartjuk, hogy mi­után a balassagyarmati közös pártna­pon az SzDP megyei titkára, Márkus­ Lajos elvtárs bejelentette a jobboldali Fekete Lajos kizárását, érdemben vi­tába szálljunk a SzIM megyei titkárá­nak, Haverla Tibornak a „Nógrádi Hírek­ múlt heti számában lapunk­hoz intézett válaszával. Azt azonban szükségesnek tartjuk megemlíteni, hogy Haverla elvtárs jobban körül­nézhetne a portáján, mielőtt közis­mert jobboldalit és kommunistagyű­lölőt a pártfogásába vesz és olyanokat ír róla, hogy Fekete Lajos híve az egység gondolatának, továbbra is tá­mogatni kívánja a mozgalmat, tehát nem lehet jobboldali.­­ Saját pártja igen hamar rácáfolt erre a kiállásra. Ezek után azt is kétségbe kell vonni, hogy vajjon tényleg megnyugtató-e Haverla elvtársnak az a kijelentése, hogy „a jobboldalt ki fogjuk küszö­bölni és többé nem engedjük szóhoz jutni a mozgalom keretén belül.“ Aggodalmunk egyáltalán nem oszlott el abban a tekintetben, hogy ha a jobboldal kitakarítása a Havernákra volna bízva, ez a tisztogatás hozna-e eredményeket ? A „Nógrádi Hírekének pedig csak annyit, hogy csodálkozunk, hogy ez a cikk a lapjukban megjelenhetett. A Ralston?-bányatelep­ iskolánál új Úttörő csoport alakult 34 kisdiák részvételével. Új megyei vezetőséget választ az UFOSz Március 7-én az ország miden megyéjében ti­ztújító­g­­ ülést tartanak az UFOSz szervezetek. Balassagyarma­­ton is vasárnap kerül sor az UFOSz nógrád megyei szervezete új vezetőségé­nek megválasztására. 1946 elején — választási sike­rein felbuzdulva — támadásra indult a reakció a földreform vívmányai ellen, 650 ezer orgazda érdekeit kellett az úri támadás ellen megvédeni. Szerte az országban egyre-másra alakultak meg az UFOSZ helyi szervezetei,, amelyek magukévá tették a Kommu­nista Párt által kiadott jelszót: Földet vissza nem adunk! Rövid idő alatt ki­épültek a megyei titkárságok és a jog­védő irodák, amelyek első feladatuknak tekintették a föld megvédését és a telekkönyvezés meggyorsítását. Harcos, öntudatos kommunista nős elvtárs. Nemcsak­ a föld megvé­désével harcolt az ujgazdák érdekeiért, de a kommunisták módjára mindenütt ott volt, ahol az ujgazdák érdekeit védeni kellett. Nagy része volt abban, hogy Nógrád megye aszálysújtotta uj­­gazdái az ősszel 300 vagon vetőmag­­kiutalásban részesültek és gondoskodott róla, hogy a vetőmag tényleg a leg­jobban rászorultak kezére jusson. Az UFOSZ-ra vár az a szerep, hogy az újgazdák szaktudását minél magasabb fokra emelje,­­elvezesse őket a belterjes gazdálkodás felé vezető úton. Az UFOSz vasárnap megválasz­tandó új vezetősége — hisszük — ezen a területen is jó munkát fog végezni. A MÁV vasárnap félárú kedvez­ményes utazást biztosít a küldöttek részére. A küldötteknek egész jegyet kell váltaniok a kiinduló állomástól a kigazdák áll­ak az UFOSz helyi és közgyűlés helyére. Visszafelé hz megyei szervezeteinek élére, mint például Nógrád megy­ében Miklósik Já-UFOSz megyei irodák igazolására díj­­talanul utazhatnak.

Next