Nógrádi Újság, 1948. április (4. évfolyam, 14-17. szám)

1948-04-04 / 14. szám

Néprád megye demokr­atkus IV. évfolyam, 14. szám. hatilapj­a Öwmiiníiep 1945. április 4. A Vörös Hadse­reg főparancsnoksága hadijelentésében közölte, hogy Magyarország területét teljesen felszabadították a német és magyar fasiszták terrorja alól. Salgótarján és Nógrád m­egye népe örök hálával és mély szeretettel gon­dol a szovjet katonákra, akik megve­tették Magyarországon a dolgozó nép új világának alapjait. A magyar dolgo­zók nem voltak hűtlenek a kapott szabadsághoz. Látták, hogy a magyar nagybirtokosok, nagytőkések és összes kiszolgálóik, mint szeretnék elárulni felszabadított hazájukat és ezért harcba lendültek az MKP vezetésével és fel­számolták a belső ellenséget bárhol is bújt meg. Most pedig a dolgozók hatalmas pártja, az MKP egyesülve a SzDPárt­­tal, biztosan és következetesen vezeti a dolgozókat a marxista, leninista elmé­let alapján a szocializmus felé. ★ Jóváhagyták a SzDP kizárásokat A nógrádm­egyei egységbizottság egutóbbi ülésén a Szociáldemokrata Párt előterjesztette, hogy Keresztély János SzDP központi kiküldött a nóg­­ád megyei alsó pártszervezetek által j­asolt kizárásokat jóváhagyta. A­izárásokat a helyi szervezetek már­­ ganatosították is. * Élelmiszerjuttatások. Salgótarján polgármesterének köz­­se alapján az április, május és június évi cukorfejadag kiváltásához a pénz­­fymin­sztérum a következő szelvé­­­eket jelölte ki: 69, 70, 209 és 210, ámu közellátási élelmiszerietek cu­­­r felirásu esedékes havi I. szelvé­­­ére 40 deka kristálycukor, a II. szél­­nyére pedig 30 deka kockacukor sorolható. A 225. számú csecsemő­­dlmiszerjegy esedékes havi cukor írású szelvényére 40 deka kristály­­krot és a „1" jelzésű szelvényére­­ deka kockacukrot szolgáltatnak ki. : április, május és június havi 225, 6 és 227 számú élelmiszerjegyek idókes „cukor" felirású szelvényeire deka kristálycukor vásárolható. Miénk a gyár Egyes szám­ára; 60 fillér. '"'i A vallás és közoktatásügyi minisztérium támogatásával rendezett sz­ptarjúi M­­ míműn 2- án, 8-kor Képzőművészeti kiállítás megnyitása a bányatársulati iskolában. A kiálított anyag a Szépművészeti Múzeum anyaga.3- án 10-k­or: Diákértekezlet az Apolló írffiszín­házban a VKM irányításával. 3-án 4-kor: Munkásértekezlet a bányakaszinóban a VKM irányításával. 3- án fél 8-kor: Irodalmi est a bányakaszinóban. Belépődíj egységesen 2 forint. Közreműködnek: Bóka László író, Barabás Tibor író, Cserfalvi­­ Eliz hegedűművész, Demjány Éva szavalóművész, Kassák Lajos­­ író, Török Erzsébet énekművész.4- én 4-kor: Pedagógus és értelmiségi értekezlés a Katolikus Körben, 4- én fél 6-kor: Zeneest az Acélgyári olvasókörben. Közreműködnek Cserfalvi­­ Eliz hegedűművész, Mihály András gordonkaművész, Neményi Lili énekművész, Schneider Hédi zongoraművész.5- én és 6-án este fél 8-kor a Vígopera előadása az acélgyári olvasókörben. Donizetti: Don Paspale Vígopera 3 felvonásban, fordította Fischer Sándor, vezényel Endre Béla rendező Szécsi Ferenc. Norina — — — Gyurkovics Mária Ernest — — — — Szabó Miklós Don Paspulae — Vásárhelyi Endre Jegyző — — — Kishelyi Árpád dr. Malatest*) — dr. Mindszenti Ödön Történik Rómában XVIII században. j Qííyilatko­zat Nógrád és Hont megye koalíciós pártjai 1948 március 31-én tartott párt­­közi értekezleten az alábbi közös határozatot hozták. Négy koalíciós párt kéri a központi vezetőségét, hogy minél előbb teremtse meg országos viszonylatban a nemzeti függetlenségi front létrehozásá­­sának előfeltételeit. Alulírott pártok Nógrád és Hont megyében a mai naptól kezdve közös Prog­ramm kidolgozásával és annak végrehajtásával kívánjuk és fogjuk az egység meg­teremtését politikai, gadasági, szociális és kulturális vonalon egyaránt megvalósítani. Fontosnak tartjuk azért mert ezzel a közös munkával tudjuk leghívebben szolgálni országunk felvirágozását és demokráciánk megszilárdítását a Duna medencében A pártközi értekezlet egyhangúan elhatározta, hogy a jobboldali elemek ellen a legszigorúbb harcot indítja meg nemcsak elméleti, hanem gya­korlati síkon is, s ezzel a munkánkkal is alátámasztjuk országos vezetőségünk nyugodtabb és őszintébb együtt­működését. Szoc. dem. részéről MKP Nógrádmegyei Bizottság részéről Kasza István Sczél János Kisgazda­párt részéről Ha­izer György Nemzeti Parasztpárt részéről Molnár Géza Eltávolították a botrányokozó Szabó tanítót Szabó Miklós zagyvapálfalvai íry tanítót az ellene felmerült szabályta­lanságok miatt a vallás- és közokta­tásügyi minisztérium jóváhagyásával a tanfelügyelőség állásából felfüggesztette. Az új igazgató Horváth Árpád, szom­­­baton reggel 9 órakor veszi át a hiva­talát. A tanfelügyelőséget Mü­ller Pál baglyasaljai igazgató képviseli, — A nép igazi képvrotilja — Új bányászverseny — Amerika igazi arca — Halálra ítélték a lakátt fosztogatót Salgótarján, 1948. április 4. Üzemi értekezlet az acélgyárban Oczel elvtára a múlt csütörtökön üzemi értekezletet tartott az acélgyár­ban. Az értekezleten az egész munkás­ság részt vett. Oczel elvtárs beszédében kihang­súlyozta a munka­verseny fontosságát az életszínvonal emelésének szempont­jából. Rámutatott arra, hogy a múlt rendszer tőkés gazdálkodásával szem­ben ma tervszerűen építik a dolgozók saját országukat. Felhívta a műszaki értelmiség figyelmét, hogy az észszerü­­sítőket és az újítókat a legteljesebb mértékben támogassák. Az értekezlet végén Oczel elvtárs kiosztotta az észszerűsítőknek a NIK jutalmait. * Versenykihívás Az acélgyári acélöntőde, gazda­sági szerszámgyár és hideghengerlő üzemei munkaversenyre , hívták le Csepel, Diósgyőr, Győr, Ózd, a Ganz vagon és a budapesti MÁVAG hasonló üzemeiben dolgozó munkásait. A ver­seny április elsején kezdődik és jun­us 31-ig tart. ¥ Felszabadulási ünnepségek A feszabadulás 3. évfordulójának megünneplésén pártkülönbségre való tekintet nélkül Salgótarján össz«» dol­gozói és ifjai részt vesznek. A felszabadulási váltófutás a rá­dió jelzésére a nagyállomásról indul és négyszáz ifjú vesz részt. A legelső fu­tó koszorút helyez el a felszabadulás­kor elesett szovjet hősi halottak emlékművén. A staféta után fél 10-kor Oczel János országgyűlési képviselő tart ün­nepi beszédet. Oczel elvtárs beszéde után Rajk László belügyminiszter beszédét közvetíti a rádió. Ezt az ün­neplőknek hangszórókon keresztül köz­vetítik. Az ünnepségek további műsorai a kulturnapok programaljával megegyeznek. Ezzel egyidőben in­dulnak meg or­szág­szerte a Népi Mezeibajnokságok is. Ezeken a versenyeken az ifjúság széles rétege megismerkedhetnek A sportszerű versenyzés élvezeteivel.

Next