Szabad Nógrád, 1948. július (4. évfolyam, 27-31. szám)

1948-07-03 / 27. szám

így lehetsz ÉüfflMNK és 1947. májusában ke­rültem át az acéldróthuzó ■ üzem­hez,­­ mely­ kezdő üzem volt. Ilyen még Sal­gótarjánban ezideig sem volt és mi öreg dróthuzók teljes tudásunkat belefek­tettük a munkába. Az üzemben augusz­­tusba megindult a termelés és azután folyamatosan ter­meltünk. Az első hónapban napi termelésem fine­m drót­nál körülbelül 4 mázsa volt. Hónapról-hónapra emelkedett ez a termelés úgy hogy május 1-re elér­tem a 130 százalékot, ami megfelel 5 mázsának. Most pedig julius 1-re 159 szá­zalékot, Vagyis 6 mázsás termelést értem el. Hogy miként értem el ezt az eredményt? A legegyszerűbb munkamódszerrel. Munka kezdete előtt már 10—13 perccel bent vagyok az üzemben. Ezt az időt az előkészületre használom fel és ilyenkor átnézem a gépet,­ amelyen dolgoznom kell. Munk­a közben pedig tapasz­talatoim és gyakorlatom kihasználásával igyekszem a term­elést fokozni. Mun­kámra mindig kellő figyel­met fordítok, hogy a termelés nemcsak mennyiségi, ha­nem minőségi is legyen. Eddig a fiatal drót­húzók a tapasztalat és gya­korlat hiányában nem tud­ták a teljesítményt teljes egészében kivenni a gépből, de remélem, hogy augusztus 1-re az új munkaverseny megindulására az én eredményeimet is túlterhelik, ami a 3 éves terv m­ielőb­bi megvalósítását eredmé­nyezi. Kívánom a műnk társaknak, elvtársaknak, hogy ezt az eredményt elérjék. Írta: Agócs János drótházó, acél­gyári élmunkás AraMfilL 1948 juÜUS 3. IV. évf.27.8* Az­­ egész világon nagy visszhangot keltett a Kommunista Pártok Tá­jékoztató Irodájának közleménye Jugoszláviai Kommunista Pártjának hely­zetéről. A Tájékoztató Iroda élesen elitéli Tito, Kardelj, Djilas és Ranko­­vics elvtársak helytelen politikáját, akik megtagadták a Tájékoztató Iroda ülésén való megjelenésüket és politikájukban szovjetellenes, nacionalista, trockista módszert követtek, amellyel aláásták a Kommunista Párt tekin­télyét. A Tájékoztató Iroda határozatában feladatává teszi a J­KP­ sorai­ban lévő jobb elemeknek, hogy kényszerítsék jelenlegi vezetőiket hibáik nyílt és becsületes beismerésére és kijavítására, a nacionalizmussal való szakításra, a nemzetköziséghez való visszatérésre és arra, hogy minden eszközzel erősítsék az egységes imperialista ellenes frontot, vagy ha erre a JuKP jelenlegi vezetői is képtelenek, váltsák le őket és állítsanak he­lyükre új internacionalista vezetőket. Az egész világ kommunista pártjainak vezetői helyeslően nyilatkoztak a Tájékoztató Iroda állásfoglalásával kapcsolatban. 24 milliárdos beruházás az ő­t­é­v @ b tervre Vasárnap a műszaki értelmiségi­ hét keretében Gerő Ernő közleke­désügyi miniszter ismertette a 24 milliárdos 5 éves terv rendkívüli mé­retű beruházási tervét, amely a Magyar Dolgozók Pártjának egyik leg­fontosabb programmpontja. A terv szerint hatalmasan fog emelkedni a munkásság, a dolgozó parasztság és az értelmiség életszínvonala. Mm n­em­ al ip táblaüveget Zagyvapálfalván A zagyvapálfalvai táb­­laüveggyárban teljes üzem­mel folyik az ország terü­letén nagyon keresett üveg gyártása. A gyönyörűen felszerelt üzem az államosí­tás útján áll. A nagytőke spekulációja azonban — külföldi érdekeltségre hivat­kozva, «■— nem akarja az állam kezelésébe átadni az üveggyárat. Nézzük meg mi is van a spekuláció mögött. Az államosítás ellen dolgozó reakciós elemek szövetkezve a nem kevésbbé demokrácia dieses nagy­kereskedelemmel, megszün­tették a táblaüveg vásárlá­sát és annak árusítását, noha az egész ország területén óriási táblaüveg hiány mutat­kozik, így akarják deficitbe kergetni a gyárat és a mun­kásságot munkanélkülivé tenni. A kormány»­tunk azonban átlát az ilyen spe­kuláción és a dolgozók ér­dekeinek szem előtt tartá­sával felszabadította a táblaüveg árusítását és ezen intézkedés után közvetlen a gyár területén is, bármi­lyen mennyiségben lehet vásárolni tébletveget fi jó termés, az új kenyér és nemzeti összefogás ünnepe Zágráb megyében Mográd megyében egy­­ségbe forrva ünnepelte az új kenyér ünnepét földmun­kás és ipari dolgozó. A sal­gótarjáni szénmedence bá­nyászai ezen a napon fel­keresték a falvak paraszti lakosságát, hogy együtt ün­nepeljenek, együtt örülje­nek a jó termésnek amely most jelentősen emeli a doldozó magyar nép élet­színvonalát. Pásztón O­c­z­e­l János országgyűl­ési képvi­selő, a MDP­ megyei titkára méltatta a nap jelentőségét. Balassagyarmaton Gyön­gyösi János a Kisgazda Párt országos főtitkára be­szélt az uj kenyér ünne­pén. Szécsény községben Kerék Gábor NP. Bla­tt­á­r Sándor szarjáni pol­gármester pedig az MDP­ részéről beszéltek. Cered községben is soha nem lá­tott pompával ünnepelték a a bányászok és földmunká­sok a jó termést és az uj keny­eret. A nemzeti össze­fogás jeg­­ében zajlottak le mindenütt azok az ünnep­ségek és kifejezésre juttat­ták azt hogy a magyar dol­gozóknak egy céljuk van: a felemelkedés és ezért a célért összefogva kell meg­feszített erővel dolgozt­ick FELEMELIK a kenyérfejadagot Az országosan mutat­kozó jó termés lehe­ővé tette, hogy július 1-től meg­szűntessék a kukoricává­­r apói­at Salgó­arjánban is, így már 1-től a kukorica felirású jegyszelvényekre ió kenyeret szolgáltatok ki és az eddigi négy és fél kiló havi fejadaggal szemben 1-től már hat kiló kenyeret kap egy személy egy hó­napra. A közellátási hivatal értesíti a bányai és acél­gyári dolgozókat, hogy az élelmiszerjegyek kiosztásá­nak helye megváltozott. A bányai dolgozók július 5-től a Bartók Béla utcai bánya­ I­lamelyik, e célra kijelölt iskolában, az acélgyáriak 1 helyiségében kapják meg a pedig 9 től az acélgyár va- | jegyeket. 'T helyreállítják az egézségházakat A 3 éves terv kere­tében a dolgozó magyar nép egészségvédelmét szol­gáló egészségházak helyre­állítása és építése szerte az országban gyors ütemben folyik, az Építés- és Köz­­mun­kaü­gyi minisztéri­um irányítása mellett. Nógrád- Hont vármegye területén Salgótarjánban, Kistere­­nyén és Karancsságon állítják helyre az egész­ségházakat a tervhiva­tal által engedélyezett tervkerretből

Next