Szabad Nógrád, 1948. augusztus (4. évfolyam, 32-35. szám)

1948-08-05 / 32. szám

Parasztságunk hű a demokráciához Irta: Szkladán Ágostom főispán Nógrád-Hont vármegye paraszt­sága az iskolák államosítása után ismét bebizonyította a demokrácia iránti hűségét Hiába volt a reak­ció erőlködése, propagandája, pa­rasztságunk végzi a munkáját, dol­gozik, harcol az időjárással is, hogy minél előbb betakarítsa az életet jelentő gabonát. Nem vette el kedvét az esős idő, az üszög-kár, a bundásbogár, amit ellenségeink úgy fel akartak na­gyítani, hogy ezzel nehézséget okozhassanak a kormány­zatnak. Parasztságunk értékeli a jó ter­mést éppen ezért nyugodt és biza­kodva tekint a jövőbe. Tudja, hogy a kormányzat mindent elkö­vet, hogy a kenyéren kívül­­ bizto­sítva legyen minden, amire a dol­gozóknak szükségük van. Tudja, hogy neki is meg kell tenni köte­lességét az állammal szemben, azért maguk a dolgozó kisparasz­­tok állnak a beszolgáltatási ver­seny élére. Nógrád-Hont megyében, északi fekvése miatt, később kezdődött az aratás, mint más megyékben. Parasztságunk mégis arra törek­szik, hogy a beszolgáltatásnál be­hozza ezt az időbeni különbséget, eleget tegyen beszolgáltatási köte­lezettségének ugyanakkorra, mint a többi megyék. Nem így a zsíros paraszt. Az­sír a beszolgáltatás miatt, uszítja a kisparasztot, sze­retné elodázni a cséplést, szeretné a gabonáját a fekete piacon érté­kesíteni, szeretné megtörni, éhha­­lálra ítélni a falusi ellátatlanokat, ipari dolgozókat, hogy újra ő uralkodhasson felettük, éhbérért dolgoztassa a munkásokat. Nem! A demokrácia nem engedi szolgává tenni a kisparasztot. Elég volt­ a kizsákmányolásból, a meg­alázásból, a lekezelésből. A paraszt­ság tekintélyét ma nem holdakkal mérik, hanem azzal, hogy ki mit hoz ki egy hold földről- Látunk olyan gazdát, aki 7—8000 forint hasznot tud kivenni egy hold föld­ből, mert dolgozik, szereti a földet. És látunk olyan kulákokat, akik nem akarják megfogni az eke szarvát, akik szabotálnak, rém művelik a földet, két-háromszáz fo­rint hasznot sérti tudnak kihozni egy hold földből. Ezek a demo­krácia ellenségei épp úgy, mint a kisparasztoké. Tudjuk, kik irányítják­­ ezeket az elemeket. A most lelep­lezett földmívelésügyi miniszté­rium összeesküvői között ott van­nak az Actio Catolica vezetői, a pártonkívüli blokk, a fekete reak­ció. Ezek szabotálták a termelést, ezek herdálták el­ azt a pénzt, amit a mezőgazdaság fejlesztésére, a kisparasztok megsegítésére kellett vo­lna fordítani. Ezeknek válaszol itt Nógrád-Hont megyében is a dolgozó parasztság, a termelési be­­szolgáltatási versennyel. Urak, kár a fáradságért! 1948. SZV g. 5. IV. évf. 32 sz. mi­ntr­ícü a munka hfiscit Több mint 50 nógrádi dolgozó kapott élmunkás jelvényt Augusztus 1-én, a 3 éves terv meg­indulásának egyéves évfordu­lóján a munka hőseinek, az élmun­kásoknak minden üzemben ünne­pélyes külsőségek között adták át az ezüst ötágú csillagot. Azok a munkások, akik megkapták szor­galmas munkájuk után ezt a ki­tüntetést, büszkén viselik mellü­kön, mert a kitüntetéssel együtt kapták meg a magyar nép szere­tetét és megbecsülését. A nógrádi iparvidéken augusz­tus elején több, mint 50 új élmun­kást tüntettek ki. A salgótarjáni bányakaszinóban Kocsis István, a bányamunkások szakszervezetének elnöke tűzte fel Karancs László salgótarjáni építő­munkás, Kovács László forgácsi elővájár és üolkó Gusztáv józsef­­festési elővájár mellére az ezüst ötágú csillagot. Az ünnepségen Hegedűs Kálmán elvtárs, a köz­ponti üzemi Bizottság elnöke mon­dott beszédet, amelyben, kihangsú­lyozta, hogy az élmunkások a mun­kaverseny és a 3 éves terv hősei, akik a magyar dolgozók életszínvo­nala emeléséért küzdenek. Ver­­bóvszki József, a szakszervezet tit­kára és Hajósi János ifjúsági tit­kár meleg szavakkal üdvözölték az új élmunkásokat. A házi ünnepsé­gen a bányász zenekar és a kul­­túrgárda is szerepelt. A salgótarjáni Gépgyárban szombaton este házi ünnepség kere­tében adták át az élmunkások ki­tüntetéseit. Pgner József vasöntő,­­Nádori József gépformázó és Varga Vilmos kulcsformázó szombat óta büszkén viseli mellén az élmunká­sok ezüst ötágú csillagát. Ugyan­csak szombat este a salgótarjáni üveggyár kultúrházában adták át az üveggyári élmunkásoknak a kitüntetést. Bauer Gusztáv, Varga Lajosné részesültek ebben az elismerésben. Eisenkolb Alfonz pedig „kiváló munkáért“ kitünte­tést kapott. A pálfalvai Üveggyárban Jászfalvi Valter vágó jogos büsz­keséggel vette át szombaton a megérdemelt élmunkás kitüntetést. A selyp­ cukorgyárban Habera Béla és Oláh József kaptak él­munk­ás kitüntetést. »Kiváló munkáért“ a balassagyarmati MÁV állomás­főnökségen Juttasi Ferenc, a sal­gótarjáni MÁV állomásfőnökségen Suba Pál lettek kitüntetve, a Vízválasztó erőműnél Telek József lett odaadó muunká­­jáért élmunkás jelvénnyel kitün­tetve. Nagybátonyban Szabó János gépüzem, Dénes Pál Szorospatak, Laczkó Imre kányási aknamélyítés, Becze József Bajk­­akna, Janóést János Kossuth­­táró, Orosz Csordás István trénbá­­nyai munkások kapták meg az él­munkás jelvényt. Kisterenyei üzemeknél ifj. Kotrócz Pál Tordas, Lipták Dezső Tordas, Czene József Fő­völgy, Szomszéd István Fővölgy, Tóth András L Ilonabánya, özv. Babcsányi Andrásné Kisterenye lámpaházi munkások. A többi üzemeknél a követke­zők: Susán Máté Gábor Margittáró, Gyurkovits József Gusztávtáró, Repnik József Salgóbánya, Rubik Ferenc Becske, Sirkó Ferenc I. Ságújfalu, Toldi József Ságújfalu, Pálfalvai István Újlak, Hives Gyula Karancslejtős, Plicza György Jenőakna, Kallár József Fálfalva vontatás, Kakukk Pál Baglyasra­­kodó, Paiz Ferenc János II., Koós István Bazsó Kistelek, László Jó­zsef Kondás Délibánya, Kiss Józef nádújfalusi Délibánya, Halász Já­nos Gátibánya, Szabó Marika Jó­zsef, idősebb I. Kazár, Orosz csor­dás István idősebb szénbánya, Laczkó Imre Kányás, Markó Má­ria Salgótarján nagyiroda, Ková­­csik István központi műhelyben dolgozók kapták meg a kitünteté­seket. Karancslejtős dolgozói nagy lelkesedéssel ünne­pelték az első tervév befejezését. Hamaridesz István és Hives Gyula bányászoknak Mahinyák András bányamester elvtárs nyújtotta át az élmunkás kitüntetést. Az ac Jgyári olvasó kerth­elyiségét augusztus elseje megünneplésére a termelés, grafikonok kiállításával, az ész­szerű­sítők és a megjutalmazottak névsorával, a régi élmunkások ha­talmas lefestett képével és az új élmunkások arcképével díszítették fel. A Himnusz hangjai után Borka elvtárs ismertette a gyár eddigi eredményeit. Utána a Szaktanács kiküldöttje, majd Kiss István MDF titkár beszéltek. Ezután Kiss La­jos elvtárs V. B. elnök kiosztotta az új élmunkásoknak a kitüntetést Csurda Kálmán, Czecze Lajos, Fülöp Béla, Gyarmati Alajos, Lon­­gauer István, Tóth József és Tóth István II. kapták meg az ezüst öt­ágú csillagot. Az élmunkások ne­vében Tóth József köszönte meg a kitüntetést és további munkára szólította fel a dolgozókat. Blanár elvtárs zárószavai után reggelig tartó tánccal ünnepelték­ a dolgozók a nagy napot. •­­Az átvett kitüntetéseket az él­munkások mindenütt büszkén vise­lik mellükön, amellyel az egész magyar társadalom megbecsülése és elismerése jár együtt. Az ezüst ötágú csillag, az élmunkásjelvény tulajdonosa a szocializmusért és a nemzet felemelkedéséért folyó küz­­­delem kitüntetett harcosa. Olyan, mint harctéren a tűzvonalban ki­tüntetett honvéd, aki a győzelemért legtöbbet tett. Példás munkája mindannyiunkat arra ösztönöz, hogy legalább hasonlók legyünk hozzájuk. Kiss Lajos Acélgyári VB. elnök átadja Czecze Lajos­­nak az élmunkásj­el­vényt. Karancs László és Kovács László mellére tűzi az ezüst ötágú csillagot Kocsis István a bányász szakszervezet elnöke Kurokra kerültek a beszolgáltatási hiénák Szátok községbe szövetkeztek­ a nép ellenségei, akik saját javukra akarták fordítani a nép vagyonát, a beszolgáltatási búzát. A merész vállalkozás azonban kudarcba ful­ladt, mert Babicz József, Erős Já­nos ellenőr, Puruczki géptulajdonos még idejében leleplezték a csaló­kat és átadták őket az illetékes hatóságnak, hogy elnyerjék méltó büntetésüket.

Next