Szabad Nógrád, 1948. október (4. évfolyam, 41-44. szám)

1948-10-07 / 41. szám

A pártsajtónak Pártunk életében mindig kiemelkedő jelentősége és szerepe volt. Ma a sajtó felelőssége és feladata még nagyobb, mint eddig. Az állandóan folyó osztályharc új megoldásra váró feladatokat tűz ki, új helyzeteket­ állít a dolgozók elé. Ezek­nek megoldásától függ a tovább­­fejlő­­dés, előrehaladás. A sajtó­­a Párt életé­ben megmutatja a tennivalókat, rámutat a helyes irányra. Ezenfelül pedig nevel. Olyan elméletet hirdet és visz a­­ dolgo­zók elé, amely már győzelemre vitte­ a szocializmus gondolatát, a marxizmust- 1 Cilinizmust. A sajtó összekötő kapocs a párt felsőbb és alsóbb szervei között. De vajjon betöltheti-e a sajtó e je­lentős feladatot, ha nem olvassák, nem terjesztik. Igen nagy hiba az, hogy a Párt sajtótermékei nem jutnak el olyan mértékben Pártunk funkcionáriusaihoz, mint ahogy azt a megoldásra váró nehéz feladatok megkívánják. A Párt központi és helyi lapját egyaránt olvasni kell. Persze sokan az árán keresztül ítélik meg az értékét. Ez pedig nem helyes. A pártsajtó értéke abban áll, hogy tanít és utat mutat olyan célok felé, amelyek­­ jobb társadalmi formát teremtenek a dolgozóknak. Tehát, amikor Pártunk Központja ok­tóber hónapot a Szabad Nép, mint köz­ponti lap terjesztésének szentelte, min­den pártfunkcionáris és párttag vizsgál­t­­meg önmagát, hogy eleget tett-e ennek az elemi kötelezettségének és ezen túl­menően pedig igyekezzen általában a pártsajtó hatásterületét növe­li és ezzel előbbre vinni a dolgozók ügyét. Muni­sértekexie is­ tartott a Vöröseredzt Kétnapos munkaértekezletet tar­tott Balassagyarmaton a Vörös­­kereszt megyei szervezete. Az ér­tekezlet megtárgyalta mindazokat a szociális és egészségügyi problé­mákat, amelyek a közeljövőben napirendre kerülnek. Dr. Benedek Jenő és Vilmond Gyula a népjóléti minisztérium képviseletében vá­zolták a minisztérium tervét a munkásvédelem érdekében. Az ér­tekezletet Salgótarjánban is meg­rendezik. ICOö forint jutalom Fejenként 250 jönni •jutalomban részesültek az acélgyár augusztus hm; fiengerészversenyének győzte­sei. Dán­csek Ferenc, Fukó lírán, Tercsén­yi An­­ni és Farsang János he­nyeréssért nyerték meg a ver­­senyt. Fasiszta provokáció a szüreti mulatság után Szombatról vasárnapira virradó éjszaka Lipták István gépgyári­­ k­épformázó feleségével hazafelé igyekezett a szüreti mulatságról. Előzőleg a mulatság színhelyén az Ipartestü­letben néhány rendetlen­kedő egyént rendreutasított, amiért megfenyegették. Hazafelé menet aztán többen rátámadtak és verés közben demokrácia- és népellenes szavakat kiabáltak. A tette«ek kéz­­r­ekerítésével a nyomozás folyik. Október 10-től 1S-ig tart a ménre! versenykiállítás Balassagyarmaton Az egész megye dolgozói, mun­kások és parasztok lázasan készül­tek a kiállításra. A magunk részéről a megye dolgozóinak ezt a megmozdulását a legnagyobb örömmel üdvözöljük. A 3 éves terv sikeréhez és az életszínvonal felsím­éléséhez ez a kiállítás kétségtele­nül h­ozzá fog­­ járulni. Az eddig el­ért eredmények bemutatása to­­vábbi munkára serkenti majd megyénk dolgozóit, Terjed a brigádmozgalom az acélgyárban A vasöntöde első rohambrigádjá­­nak példáján most már egyre­-mára alakulnak meg at brigádok az acél­gyárban. Az acélöntödében 12, a drótgyárban szintén 12, a­ gazda­sági szerszámgyárban 17, a hideg­­hengerműben 4, a vasöntödében pe­dig 3 a­ megalakult brigádok szá­ma. Valamennyi brigád célul tűzte ki az 5 hónapos részletterv 4 év fry­­hónapos végrehajtását a jobb- és többtermelés, az önköltség és a ■‘m elejt csökkentés és a kíméletlen harcot­ a reakció ellen. Mii is fiiéra helyett 5-6 perc Hatalmas, 1200 kilós kalapácsot állítottak üzembe az acélgyárban. A bombasérült hámort­­ k­éthónapi munkával állították helyre a dol­gozók. Az új kalapács rendkívüli jelentőségű a termelés szempontjá­ból. Egy-egy munkadarabot két és félóra helyett 5-6 perc alatt­, lehet a kívánt formára kalapálni. Ára 60 fillér 194­8. eh?. 7. I ft évf. 41. sz. igy nap alatt három napközi otthon Soha olyan öröm nem volt még emberek arcán, mint vasárnap a mátraaljai községekben, Mátraszele, Síomokterenye és Zabarban­. Zászló­­erdő és díszkapu fogadták Olt Kár­oly népjóléti minisztert és Her öné Fazekas Erzsébetet, valamint az építésügyi minisztérium kiküldöt­teit, akik eljöttek, hogy átadjanak rendeltetésének legnagyobb kint­­eseink, gyermekeink részére 3, napközi otthonos óvodát. Mátraszelén, Homokterenyén, Zabaron egybehangzóan mondotta OH Károly népjóléti miniszter, a demokráciának legfontosabb , a gyermek és azokért, valamint a dolgozókért mindent megtesz a kor­mány.­­­­ Gezötte Fazekas Erzsébet, aki nógrád-’sont megyei Vöröskereszt tit­kársággal élen járt a napközi otthonok létrehozásában, hangoztatta, hogy ez a­ napközi otthon létrejött, a bányászok és ipari munkások odaadó munkájának köszönhető. A vasárnap felavatott 3 napközi otthon diadalmasan hirdeti már most a demokrácia építő erejét és fogja hirdetni örökké az az em­ber, aki majd kikerülve falai közül, halad a virágzó élet felé. D]j Károly és Szkladán Ágoston Nógrád megye parasztjai a demokrácia mellett szavaztak be szolgáltatásokkal A vármegye parasztjai ez év szeptember 20-ig A, B, C, D. vételi jegyre összesen 1901 vagon gabonát szolgáltattak be. Az Országos Közellátási Hivatal előírt ütemterve szerint szeptember 20-ig 1063 vagon kenyérgabonát kellett volna a köze­lálás rendelkezésére bocsájtania a megyének.­ezzel szemben 147­ vagon kenyérgabonát adott be a megye, ami 138 százalékos teljesítést jelent. A megye járásai közül balassagyarmati 125, a nógrádi 114, a tarjáni 105 százalékos beszolgáltatással emelkednek ki. Az egyes községek pedig még ezek­nél is jobbak. Így Zagyvaróna 187, Nézsa 178, Vizslás 150, Mohora 147, Cserhát­­surány 137 százalékra teljesítették a dolgozókkal szemben fenná­ló kötelezettsé­güket. A nógrádi gazdák ezzel a tel­jesít­ményükkel az országban is az elsők között állnak. A Gazdasági Főtanács pedig póth­telt bocsájtott az Országos­ Közellátási Hivatal rendelkezésére, h­ogy a beszolgáltatásban legjobb eredményt elérő vár­megyék, községek és gazdák értékes ju­talmi­ban részesülhessenek. A legjobb eredményt elérő községek Földmíves Szövetkezetei nagyértékű­ gépjutalmat kap­nak. Előreláthatólag­ a beszolgáltatási verseny eredményeinek kiértékelésére még e hónap végéig sor kerül. Szüret Nagymaros környékén lázas ütemmel folyik a­ szőlőszüret és Az eddig üresen ásítozó kosarak egy­kettőre megtelnek finom ízlek­,­a szőlővel, hog­y piacra kerülve, a ből­­gőzökhöz jusson. Mintagazda Bedő Gábor, a sziráki járás min­ta­gazdáj­a Cczel János országgyű­­léi képviselő, MDP megyei titkár­nak mondja termelési eredm­ényeit és a mintagazda kongresszus ese­ményeit. Bedő Gábor mintagazda tervgazdálkodással érte el azt az eredményt, hogy a sziráki járás mintagazdá­ja lett. M­egszünt a rögtönbíráskodás A már korábban kiadott kor­mányrendelet értelmében életbe lé­pett rögtönbíráskodás megszűnik.­­Azonban a rendelet értelmében egyes bűncselekményekre, még to­vábbra is hatályban marad. Ezek­nek a bűncselekményeknek elköve­tése természetszerűleg rögtö­nbí­­ráskodást von maga után. .

Next