Szabad Nógrád, 1948. november (4. évfolyam, 45-48. szám)

1948-11-04 / 45. szám

Az „Őszirózsás forradalom“ harminc esztendővel ezelőtt kezdődött: 1918 október 31-én és csak 194b-ben, a végleges magyar felszabadulás után fe­­jeződik be, a szovjet csapatok segítsé­gével. A kezdet, a 1918 októberi polgári demokratikus forradalom helyes volt, szükségszerű átalalkulás volt, szükség­­szerű átalakulás, amelyet a történelmi fejlődés h­ozott létre. A második lépés, az 1919-es proletár forradalom, a Forra­­dalmi Kormányzó Tanács létrehozása, a polgári forradalomból szocialista forrada­lomba való átmenet is hatalmas lépés tolt előre, a dolgozók végleges felsza­­badu­lása felé,­­ de a hiszékenység megalkuvás, a jobboldali szociáldemokra­ták téves tanainak érvényesülése bukás­hoz vezetett. Hiába volt Lenin figyel­meztető szava, amelyet kérdésként, rá­­diósürgönys­ég, küldött Magyarországra m­­ég a proletárdiktatúra második napján: »...Van-e kommunista többség a kor­mányban?.... Ak­kor ül össze a szovjet kongresszus? Miben nyilvánul meg, hogy a szocialisták elismerték a proletariátus diktatúráját?...« A kérdések mögött bí­rálat, tanács és féltő gond húzódott meg, amely — a későbbi események bebizo­nyították — nagyon is jogos volt. A­­­ kommunisták gyengesége ,a szociállde­­m­okraták tévedései, a külső reakciós tá­­­adások, szégyenletes bukáshoz vezet­tek. Az ellenforradalom nehéz esztendei következtek. A nyomor, a jogtalanság, a terror 25 esztendeje. Lenin­­ szitué lát­noki, vigasztaló szavai égtek csak az öntudatos, bátor harcosok szivében: »...Az elbukott Magyar Szovjetköztársa­ságot követni fogja a győzelmes máso­dik!...« És valóban, 1945-ben az a Szovjet nép, a mely 1918-ban Lenin vezetésével dicső­ségesen fejezte be forradalmát, az el­­nyomott magyar népe­t is felszabadította. Lehetőséget adott rá, hogy a 30 eszten­dővel ezelőtt elkövetett hibákat helyre­hozzák és a boldogságot, békét, szabad­ságot, jólétet jelentő szocialista építés útjára lépjünk. Első a Gáti-bánya A nógrádi bányakerület szeptember havi mu­nkaversenyében az első a Gátbánya 203.38 ponttal. Utána következik József lejtős 191.90, Újlak 114.50,­­Gyöngyös­visonta 110.90 és Jenőakna 103.30 pont­számmal. Ezért harcolnak a brigádok Amióta a brigádmozgalom elterjedt a trjáni iparmedencében, sokan tettek fe­­l kérést, mi a brigádok célja, feladata és hogyan hajtják azt végre, erre adott választ pénteken este az acélgyárban megtartott brigádvezetői értekezlet. Legtöbb helyen maguk a munkacso­portok alakultak át brigáddá. Azonban a vigadnak már konkrét, kézzelfogható télt kell maga elé tűzni. Így a számok­ban kifejezett eredményeken keresztül ellenőrizni tudja saját magát.. A kollek­­ív szellemnek, kölcsönös segélynyujtás­nak kell érvényesülnie, hogy a gyengéb­bet taníthassa, nevelhesse az erősebb. A brigád feladatul tűzheti maga elé a se­­lejtcsökkentést, a munkafegyelem meg­­«iiárdítását, a munkatervek túlteljesíté­sét. Politikai célokat is kell maga elé tűznie a brigádnak. Így például, hogy közösen járnak pártnapra, megbeszélik a Szabad Nép cikkeit. Mindezek a munkák akkor lesznek ér­ték­esek és eredményesek, ha külön bri­­gádértekezleteken megvitatják az ered­­m­ényeket és hibákat is. J Ara 60 fillér 14148. nov. 4­VI. évi. 45. sz. Ifjak szive egyet dobban: felépítjük új hazánk... Vasárnap bensőséges keretek között ünnepelte Salgótarján ifjúsága a 30 éves Komszomolt, a Szovjet Ifjúsági Szövet­ség 30 éves évfordulóját. Korán délelőtt zenés gyülekezés volt a Petőfi­ téren, ahonnan az ifjúmunkások, diákok, úttö­rők hatalmas tömegei felvonultak a Sza­badság-térre és megkoszorúzták a Szov­jet hősi emlékművet. Koszorúzás után az Apolló filmszínházban nagygyűlést ren­dezett az ifjúság, ahol megjelent a város vezetősége. A budapesti kiküldött beszé­dében ismertette azt a hatalmas munkát, amelyet a Komszomol a Szovjet nép felemelése érdekében végzett. A Kom­szomol, a Lenin-ifjúság példaként kell hogy álljon a magyar ifjúság előtt, hogy hozzájuk hasonlóan­­ vegye ki részét a demokratikus Magyarország újjáépítésé­ből az ifjúság is — mondotta beszédé­ben. — A salgótarjáni ifjúság lelkesen tett hitet a gyűlésen, hogy valamennyien méltóak kívánnak lenni ehhez a dicső­séges múltú Szovjet ifjúsághoz. Délelőtt fél 11 órakor a Komszomol ünnepségek keretében nyitt meg az Ipar­testület kultúrtermében az Ipartestület által rendezett gyönyörű iparostanonc­­kiállítás. Az iparügyi miniszter képvise­letében Solymár Géza miniszteri osztály-­­tanácsos nyitotta meg a kiállítást, ame­lyen a salgótarjáni nagyüzemek és a kis­iparosoknál foglalkoztatott tanulók vettek részt szebbnél-szebb munkával. Maga a kiállítás szinte páratlan volt a maga ne­mében. Óriási munkát vett igénybe az anyag öszeállítása úgy a rendező ipar­­testület, mint a kiállító tanoncok részé­ről. A kiállítás egész héten nyitva lesz és a kiállított tárgyakat az Ipartestület, valamint az iparügyi minisztérium által juttatott értékes ajándékokkal jutalmaz­zák meg. Ugyancsak a Komszomol ünnepséghez kapcsolódott a Szabadságharcos Szövet­ség által rendezett motoros és kerékpá­ros bemutató sportverseny és délutáni sportbemutató. Azzal, hogy a salgótarjáni ifjúság ilyen impozánsan, hatalmas lelkesedéssel ünnepelte a Szovjet ifjúság 30-ik évfor­dulóját, hitet tett amellett, hogy vala­mennyien ettől az ifjúságtól vesznek példát a tanulásra, munkára és a béké­ért való harcra. »Éljen a 30 éves Komszomol!« A salgótarjáni ifjúság hatalmas tábora lelkesedéssel ünnepelte a 30 éves Szovjet ifjúságot. kormány Mindszenti uszításainak Vessen véget a Kedden tartotta Nógrád-Hont várme­gye törvényhatósága közgyűlését. A gyűlésen Szkladán Ágoston ismertette vármegyénk eddig végzett munkáját, amelynek nyomán hidak és lakóházak épültek. Hangsúlyozta, hogy a legna­gyobb szigorral biztosítani kell az őszi szántás-vetés sikerét. A közgyűlés elítélte Mindszenti her­cegprímás reakciós tevékenységét. A bi­zottsági határozat egyhangúlag kimondja, hogy a demokráciának olyan főpapokra van szüksége, akik valóban a krisztusi felebaráti szeretetet és békességet hirde­tik, nem pedig békétlenséget és nyugta­lanságot keltenek a dolgozók között. Kimondta még a közgyűlés, hogy akik a dolgozó nép kenyerét veszélyeztetik rémhírek terjesztésével, azokra a kor­mány minden erejével sújtson le. Mind­két határozatot az illetékes kormányzati szervekhez terjesztette fel a törvényha­tósági ülés. Ugyancsak elítéli Mindszenti felforgató tevékenységét Zagyvapálfalva Nemzeti Bizottsága is. A hercegprímás tevékeny­ségét károsnak tartja és kéri a kormány­zatot, hogy vessen véget működésének. A hideghengermű dolgozói 55 százalékai téliesítették­ túl a tervet A felszabadulás óta hónapról-hónapra emelkedik az acélgyári hideg­hengermű termelése. 1948 januárban még csak 268 tonnát, most pedig októberben már 500 tonnát termeltek. Ezzel a hároméves terv előirányzatát 35 százalékkal, az 1938-as­ esztendő átlagos teljesítményét pedig 20 százalékkal teljesítették túl. Ennek az eredménynek az elérésében nagy szerepük volt a munkabrigádok­nak, mert rajtuk keresztül lényegesen megjavult a munkafegyelem. Kik az új élmunkások Pothornyik József elv­­társ, a­­ Bányamunkás Szakszervezet helyettes főtitkára adta át a nóg­rádi bányakerület leg­jobb bányászainak az éli munkás kitüntetést. A kitüntetettek között voltak Juhász József salgótarjáni, Eperjesi Lajos gyöngyszi­­sontai, Fodor József, Szeberényi András, Szomszéd József, Vaspá­ Laszti, Czikora Gyula, Ludvig András, Somoskői László kisterenyei, Bakos János, Lukács Aidái, Pintér Antal ilonabányai, Farkas József Répási István, Répás Imre, Való István mátranováki, Bocsó József, Soó József zagyvapálfalvai, Danyi István, Molnár Lajos, Pader Győr­y, Koós Imre nagy­­bátonyi, Barabás István, Nagybicske László, Sulyok István, Surányi János és Szűcs Árpád szorospataki bányászok. A gyűlés résztvevői egyhangúlag el­határozták, hogy a francia bányászok megsegítésére fejenkint 2 foritot aján­lanak fel­ Tűz az acélgyárban A múlt héten, csütörtökön este 6 óra­kor veszedelmesnek ígérkező, tűz kelet­kezett az acélgyárban. A hengertsztergo­­mfíhely melletti raktárban eüialmozott gyúlékony anyagok ismeretlen okokból tüzet fogtak. Az acélgyári és a városi­­ tűzoltók 21 emberrel és 3 fecskendővel vonultak ki a tűz oltására. MegleszteU munkával egy félóra alatt­­ sikerült a tü­­zet lokalizálni és így nagyobb kár m­n történt. A tűz szính­elyén sebest­­­­s nem volt. Leváltották az Acélgyár munkás­ vezetőit •Kedden délután fél 6 órakor az Acél­gyári MDP taggyűlést tartott, ahol meg­jelent Marosán György országos főtit­kárhelyettes és Szőnyi Tibor elvtárs, az országos szervezési osztály vezetői, va­lamint Oczel János megyei titkár. Szőnyi elvtárs ismertette a Politikai­ Bizottság által kiküldött Felül­vizsgáló Bizottság munkájának eredményeit, az­ Acélgyári vezetőséggel kapcsolatban. Az acélgyár munkás vezetősége visszaélt a beléje helyezett bizalommal. Jogtalan le­vonásokat eszközöltek a dolgozók iize-e sóból, önmaguknak különböző címeken segélyeket utaltak ki, kétféle könyvelést vezettek az ellenőrzés félrevezetésére, eltitkolták politikai múltjukat és az elle­nük felszólalókat terrorral hallgattatták el. A munkásárulókat, a dolgozók ellen­ségeit ezért el kell távolítani a munkás­­osztály soraiból. Kizárásra javasolta a Felülvizsgáló Bizottság: Kiss István, üzemi párttitkárt, Zsélyi János káder­­vezetőt, Kiss Lajos UB elnököt, Fi­a­­vacska Gyula­ UB alelnököt, Hábel József megyei R. G. vezetőt, Godó János nagy­­műhelyi párttitkárt, Tarjáni István terv­­megbízottat és Várszegi­­ Sándor sod­ronyüzemi titkárt. A taggyűlés egyhangúan elfogadta a kizárási­­ javaslatot. A felszólalásokra Marosán elvtárs adta meg a választ. A taggyűlés végén hosszan eltették­ Rák­osi elvt­ársat és az Internacionálé elire kie­­sései fejezték be a gyűlést.

Next