Szabad Nógrád, 1949. január (5. évfolyam, 1-4. szám)

1949-01-06 / 1. szám

Sokszorozokt erőnk A Magyar Dolgozók Pártja politikai Bizottságának szeptem­ber­­ 2-án hozott határozatát a kagf­elül­vizsgálattal kapcsolatban­­ óriási érdeklődéssel fogadta a párttagság és a pártonkívüliek, fvagy más pártokban lévők té­t­ege. Az érdeklődés csak fokozo­­tt, amikor a munka rövid időn belül megkezdődött és a vezető funkciókban lévők közül eltávoz­tak az oda nem való elemek. Be­fellegzett a konjunktúra-lovagok, bak, lejárt a karriervadászok ideje és az osztály árulók, vagy ,magukról megfeledkezett korrupt (m­unkásvezetők­től is megszabadult­­ munkásság, akik fekélyként te­rebélyesedtek és élősködtek a dol­­lgozók bőrén és veszélyeztették a­­ további fejlődést, felemelkedést tatunkét és békességet Ezen ele­knek eltávolítása óriási eredményt mentett és a Párt, a Magyar Dol­gozók Pártjának jelenlegi meg­erősödése kellett ahhoz, hogy mindezt végre lehessen hajtani. Az eddigi eredmények azonban­­ még nem kielégítőek. Különösen nem akkor, ha figyelembe vesz­tejük, hogy a párttagságnak csak egy kis töredéke, a rendszeres pártmunkát végzők és pártfunk­­cionálisok között történt meg­­ eddig. (Megyénkben ezek közül is többen kimaradtak.) Ezek közé pedig neh­ezebben furakodhattak be az osztályidegen elemek, vagy nem odavalók. A tisztségekbe ke­­rülő elttársakat már eddig is job­ban megvizsgálták, hogy honnan került tisztségébe és nincs-e vé­letlenül valami a füle mögött. A­­ vizsgálat azonban nem volt töké­letes,­­ ezt az újabb felülvizsgá­­lat igazolta. A legnagyobb veszélyt Pártunk­­ szempont­jából azok az elemek je­lentik, akik a sokszázezer becsü­lete­s párttag, egyszerű ipari, földmíves, vagy szellemi dolgozó között húzódnak meg és a háttér­ből próbálják megbontani a Párt­­szervezeti egységet. Igyekeznek akadályozni a pártmunkát, kerék­kötői a politikai irányvonal betar­tásának. Rémhíreket suttognak, amivel a munkafegyelmet próbál­­­ják lazítani. Sztrájkra, munka­megtagadásra buzdítanak, hogy ne sikerüljön végrehajtani a 3 éves tervet, hogy csökkenjen a terme­lés, ezen keresztül az életszínvo­nal és az elégedetlenség csak fo­kozódjon. »Ártatlan« vicceket me­­sélnek az elvtársak a háborúról, az amerikaiak atombombájáról és egyéb álomról. Mindezt pedig tervszerűen folytatják a párttag­ság között. A volt csendőrök, ka­tonatisztek, nyilassá aljasodon tisztviselők és kérgestenyerű lum­­­penproletárok, akik kegyetlenke­­d­éseikért, a múlt rendszer alázatos­­ kiszolgálásáért, árulásért, besu­­jgásért abban az időben nagyon­­ jól éltek. Ezek az elemek nem va­lók a Pártba, a munkásosztály él. Csapatába, ahol törhetetlen hittel­­ és lelkesedéssel harcolnak, dolgoz­tak a szocialista Magyarország m­egvalósulásáért. Ezek között sokan vannak olya­nok, akiket a pénz ördöge, vagy a gyávaság vezetett arra az útra, hogy osztályárulók lettek. Megté­­vedtek, mert hanyagságból, nem­törődömségből vagy egyéb oknál fogva nem illeszkedtek bele az új társadalmi rendszerbe. Nem­­ ké­pezték magukat és nem végeztek semmiféle munkát a közösség ér­dekében, ezért talán háttérbe szo­rultak. Ezt azután úgy ítélték meg (teljesen helytelenül), hogy ez személyes támadás ellenük. Nem gyakoroltak önkritikát akkor sem, azóta sem és nem is igye­keztek megváltozni. Jelen pillanat­ban ezek eltávolítása pártunkból egyik legfontosabb feladatunk. A megtévesztettek, a hibákat elkö­vető párttagok, akiket kizárnak majd a pártból hibáik miatt, kell, hogy önkritikát gyakoroljanak. Számtalan lehetőséget nyújt a magyar demokrácia és a Párt arra is,­­hogy további munkájuk­kal bizonyítsák be hűségüket a magyar demokráciához, és segít­senek a szocializmus építésében. Aki­k pedig visszaminősülnek párttagjelöltnek még apróbb hibák miatt, azok p­edig a tagjelöltség idejét szorgalmas munkával tölt­sék el. Képezzék magukat, fej­lesszék tudásukat és a pártmunka minden vonalán erejükhöz, szel­lemi képességeikhez mérten vé­gezzenek olyan munkát, amellyel bebizonyítják, hogy megváltoz­tak. Hibáikat levetkőzték, a mu­lasztásaikat bepótolták... A tagfelülvizsgálat hatalmas munkájában ehhez a ponthoz ju­tottunk el. Párttagságunk hatal­­mas tömegét egyénenkint nézik meg, vizsgálják felül és a felül­vizsgáló bizottságok állapítják meg róluk, hogy érdemesek-e to­vábbra is a párttagságra. A Párt statisztikai adatai azt bizonyítják, hogy sokan vannak olyanok, aki­ket osztályhelyzetünkéi fogva is nehezen lehet elképzelni a mun­kásosztály élcsapatában. Nemcsak kispolgári, hanem nagypolgári ele­mek, nagykereskedők, volt föld­­birtokosok. Ez nem jelenti azt, hogy ezek között nem lehetnek őszinte harcosai a szocialista esz­mének. Nem jelenti azt, hogy a kiskereskedők, tisztviselők között nem lehetnek jó kommunisták.­­ Éppen ezért a Politikai Bizottság határozata értelmében minden párttagot külön-külön és alaposan vizsgálnak át a felülvizsgáló bi­zottságok. Ez a munka nemcsak érdeklődé­sét keltette fel a párttagságnak és pártonkívülieknek egyaránt. A tagfelülvizsgálat eredményének könyvelhetjük el a fokozódó párt­munkát, a tanulás szorgalmazását a fizikai és szellemi fejlődést. A pártonkívüliek és más pártban lé­vők is fokozott figyelemmel fog­lalkoznak a politikai kérdésekkel Kezdik megismerni a pártonkívüliek is a marxizmus-leninizmus kérdé­­seit és igazságait Elismeréssel adóznak az MDP, a kommunisták eddig végzett jó munkájáért és biztosra veszik ők is, hogy ennek az egységes, jól képzett, szívvel­­lélekkel dolgozó, következetes har­cában soha meg nem hátráló pártnak sikerül kivívnia a szocia­lizmust Magyarországon is Rá­­kosi Mátyás vezetése mellett. A munka láttán ezek a pártonkívü­liek is megértve a marxizmus­­leninizmus igazságait segítenek az élcsapatnak elérni ezt a rég óhajtott célt, így sokszorozódik erőnk és így jutunk közelebb a szocializmushoz. Holló Gyula Forgácsi asszonyok rohammunkája Az MNDSz Forgács bányatelepi szervezetének négy asszonytársa rohammunkával 120 kötényt négy nap alatt varrt meg. Ezeket kö­tényeket a nyugdíjas asszonyok között osztották szét. Karácsony­kor pedig az iskolás és óvodás gyermekeknek csomagot adott az MNDSz, a Szakszervezet pedig 25 könyvet osztott szét. Nagy hiba, hogy az MNDSz frigácsi szerve­­zeténél minden munka a vezető­ségre hárul, a tagok alig veszik ki részüket. Jó volna, ha a jövő­bee a tagok is többet dolgoznának a té­­rt. Ársfeefllfir 1349. lOBBEf «i T. éffilfB« f. sr Mindszenti nemcsak a nép, hanem az egyház ellensége is volt a felszabadult kispapság véleménye szerint A Mindszenty letartóztatásával felszabadult papok Nógrád-Hont vármegyében egymásután nyilat­koznak, hogy a főpap ■ milyen becstelenül viselkedett Az aláb­biakban közöljük Szabó László es­peres és Thuróczi Eunőch plébá­nos nyilatkozatát. »Megmozdult az ország, mert nem tűrhette tovább az Igazság meghamisítását Megmozdulása Krisztus evangéliumi cselekedeté­nek követése, mai bátor és csodá­latos megismétlése. Az Ő szent haragja és felháborodása ébredt fel, amellyel a templomot meg­­szentségtelenítő és bemocskoló kufárokat a templomból kiker­gette és nem engedte, hogy az anyaszentegyház politikai kufárok gyülekező helyévé váljon. A szószék ezután a krisztusi szeretet és igaz tanítás szent igén­yének hirdető helye lesz. Mi tiszta és szent egyházat akarunk, ahol nem nyüzsögnek és tevékenyk­ed­­­nek politikai kufárok. A magyar­ nép felismerte a demokrácia in­tézkedéseiben és intézményeiben a krisztusi szeretet és igazságos­ság valóságos, kézzelfogható, nettó álszent, csak szavakban élő érvé­nyesülését. A magyar fiatalság és vele együtt élő és érző katolikus papi­ság egyre nagyobb számban döb­ben rá arra, hogy Mindszenty ér­sek nemcsak a magyar demokrá­ciának, a népnek ellensége, hanem magának az egyháznak is. " Ki a kufárokkal, a romlásba, pusztulásba vivő politikusokkal as­ Isten egyházából.« Szabó László esperes! Thuróczi Eunoch plébános,­ Csécse. A 30 éves Kommunista Párt kiállítási anyaga November 30-án, a Magyar Kommunista Párt 30 éves évfor­dulóján megnyílt a Párt kebelén belül működő Magyar Munkás­­mozgalmi Intézet kiállítása a ma­gyar munkásmozgalom történeté­ről. A kiállítás anyagának megisme­rését a vidék számára is lehetővé akarja tenni a Magyar Munkás­­mozgalmi Intézet. Ezért vándor­­kiállítást rendez. A vándorkiállítás Salgótarjánban 8 és 9-én lesz a Bá­­nyakaszinóban. Érdekessége a kiál­lításnak, hogy igen sok Salgótar­ján anyag kerül bemutatásra, ami dokumentálni fogja a környék és a város mozgalmának életét az illegalitás idejéből A rendezőség mindent elkövet, hogy a nagy ér­deklődésre való tekintettel zavar­talanul folyjon le a megtekintés. Ezért tervszerűen állította fel a látogatási időt, ami a következő­képpen zajlik le: Szombaton a város iskolái láto­gatják meg a kiállítást. Este az MNDSz egyik csoportja. Vasárnap az üzemek dolgozói a következő­képpen: 9 órakor az Acélgyár, 10 órakor a bánya és bányai szerve­zet­ek, 11 órakor a gépgyár és üveggyár, 12 órakor Forgács, Somlyó, Hungária, vasút, 1 óra­kor az OTI, Posta, Városi I. kör­zet, Városháza, 2 órakor Vízvá­lasztó, Vasötvözetgyár, 3 órakor rendőrség, honvédség, pénzügy­­őrség, tűzoltóság és a Szabadság, harcos Szövetség, 4 órakor az RG. Utána a csoportokhoz nem tarto­zók nézhetik meg a rendkívül fontos és érdekes kiállítást. A vi­dékről bejövő elvtársak föltétlenül csatlakozzanak a szervezetekhez. A megtekintés lehetőleg szerve­zetileg folyjon le. így kell dolgozni! Szép karácsonyi ajándékkal lepte meg a vízválasztói MNDSz a gyermekeket. Karácsonykor tar­totta első előadását az asszonyok által létrehozott bábszínház. Ezen­kívül még 20 kötetből álló ifjú­sági könyvtárra is adtak. Az ezek megvásárlásához szükséges ös­­­szeget a december elején tartott teadélután jövedelméből teremtet­ték elő a lelkes asszonyok. ft­m­unk­ások i­ utazása A salgótarjáni kiskereskedők­ 5200 forintot ajándékoztak a sal­­gótarjáni iparmedence élmunkásai­nak. Ebből a salgótarjáni üveg­­gyár 400, a gépgyár 800, az acél­gyár 1200, a salgótarjáni szénbá­nyák pedig 2800 forintot kaptak. Ennek az összegnek a kiosztása az egyes üzemekben már meg is történt. A bányai alffeszfak ruh»lsonf0*A«i dM* Egy legújabb kormányrendelet előírja, hogy az állami szénbányá­szatban alkalmazott altisztek ré­szére havi 50 forint ruhakoptalási díjat kell folyósítani. A francia bányászokért A Petőfi-bányatelepi Bányamun­kás Szakszervezet a francia bá­nyászok részére 6156.20 forintot ajánlott fel. Az alagútfúrásnál dolgozók pedig 6715, a fuvarosok 56, a kubikusok (Szabó-csoport) 232, sziráki csoport (Agócs-cso­­port) 32­50 forintot adtak össze. Ez összesen 13.190.70 forint. Új Népbolt Forgácson Forgács bányatelepen december 23-án a Népbolt új árudát nyitott. Ez a munkások kérésére történt, mert így nem kell hosszú utat megtenniük a másik élelemtárig. Az új áruda 3 nagy helyiségből áll és textiltől kezdve a fűszer és cipőáruig mindent megtalálnak benne a dolgozók. Nemsokára egy hentest is beállítanak, hogy a friss Húsellátás is biztosítva legyen. A szellemi dolgozók brigádja Brigádot alakítottak az acél­gyári szellemi dolgozók. A brigá­dok a különböző osztályokon ala­kultak meg, így a műszaki ügyvi­tel osztály, gyártás tervezés, gyártás ellenőrzés, időelemzés, ha­táridő iroda és a gyártási előké­szítés szellemi dolgozói vállalták­ a brigád keretén belül a munka­menet fokozását és az önköltség csökkentését. A brigádok felelősi­­ dr. Wittmann Endre. 35 év a bányában Révész Imre elvtárs, a Szén­ipari Igazgatóság dolgozója, aki hosszú időt töltött Salgótarjánban, most ünnepelte a szénbányáknál munkában eltöltött 35-ik évfordu­lóját. Kossa István elvtárs, mi­­niszterv dicséretben részesítette. Megszűnt a szopptrajegy December 31-ével a szaf* panjegy is megszűnt Eg az államosított gyárak növekvő termelésének eredménye. 3300 méter­éit 5 hónap alatt Az 5 hónapos terv soránl­ 1? millió forintot fordított a Terrbía­vatal bekötőutak építésére. Nagyf­rád-Hont vármegyében a juttatottt összegből 3300 méter hosszúságú utat építettek. Hi'davetés Apcot. Felavatták a 35 méter nyú* lású apci zagyvahidat, amelyet a fasiszták romboltak le. A híd v­as* betonból készült.

Next