Szabad Nógrád, 1949. március (5. évfolyam, 9-13. szám)

1949-03-03 / 9. szám

Megyénk literi problémái. Gyakran halljuk azt a jelszót: »Tiéd az ország, magadnak építsd!« Nézzük, mit mutat ez a valóságban. Postásán azt, amit kifejez! Az ér­tei­m a dolgozóké, természetesen így a gondja, baja is a dolgozóké. Épí­­ted­, vezetni is a dolgozóknak kell De hogy építsük, hogy vezessük, ha nem ismerjük jól a problémákat. Hadd hívjam fel a figyelmet egyné­hányra a fontosabbak közöl. A ® sezejm­e<$a«ági problémák közül most elsősorban besz­élnünk kell a tavaszi m­unkaterv végrehajtásáról, annak ellenőrzéséről. Meg kell néz­nünk, hogy gépéllom­ágaink trakto­rai, felszerelései készen álltak­« ki­javítva a tavaszi munkára. Ellen­­őrozni kell a manáutulajdonba« lévő »toksorokat, is. Elvégezték-e ősszel a rájuk kirótt munkát, igyekeznek-e bekapcsolódni­­ a tavaszi munkába. Meg kell néznünk, hogy szerződéses m­indket kik «* milyen mértékben) kötöttek. Van*e mindenkinek vető­magja? Ez ma a­­ döntő kérdés, ezzel kell foglalkozni a Pártoknak, tömeg­­szervezeteknek, a közigazgatásnak, mindenkinek, aki a demokráciát van hivatva erősíteni. "Hogyan ellenőrizzük a tavaszi munka végrehajtását? A községek elfogadták a az agyei tervből, hogy milyen terményből mennyit akarnak termelni. A községre elfogadott mennyiséget szétosztották a gazdákt között földjük nagyságához mérten. Községi termelési felelősöket és dü­­lőbotosokat állítottak be az irányító és ellenőrző munkára, ezeknek a máni­áját kell most mindnyájunknak segíteni. Tőlük megtudhatjuk, hogy melyik gazdának miből mennyit kell vetni, s ha már ezt tudjuk, könnyű megállapítani, hogy az illető eleget tett-e a vállalt kötelezettségének, se­gít-e a tervszerű munka elvégzésében, vagy szabotálja azt. Különös go­n­­dal kell ellenőrizni a cukorrépa, olajlen és a napraforgó elvetését, s mert ezekből a cikkekből minden mennyiséget könnyen tudunk értéke­síteni, s ezeknek a termelése jó jö­vedelmet biztosít a gazdáknak. A gépállomásoknak segíteni kell a szántás előjegyezte­tésében. Ezzel olcsóbbá tesszük a szántást, másrészt elkerüljük, hogy a gépek egyik dű­lőből a másikba fölösleges utakat figyeltpk azért, hogy egyik vagy má­sik driwben kisebb vagy nagyobb darabot felszánthassanak. Különös gonddal kell ellenőrizni, hogy a ma­­gántraktorok milyen mértékben kap­csolódnak be a munkába. Az őszi szántásnál azt tapasztaltuk, hogy a kulák traktortulajdonosok igyekez­nek magukat kivonni a munkából. Megállapítottuk, hogy az őszi szán­táskor 321 traktor közül H0 kulák traktortulajdonos­ nem vett részt a munkálatokban kü­lönféle ürügyek­kel. T­ermészetesen ezek ellen a ha­tóság a legszigorúbban el fog járni. Szükség esetén a gépeket elkobozza. Azok részére, akik szerződéses termelést kötöttek, a vetőmag a MOSzK útján biztosítva lesz, de biztosítva lesz a termelő szövetke­­zeti csoportoknak is, amelyek vala­milyen oknál fogva termelési szer­ződésekkel k­ént biztosítottak maguk­nak vetőmagot. A mezőgazdaság problémái közül ezek a feladatok. Persze volna még ezenkívül sok m­ás, mint az állatte­­nyésztés­ (főleg sertéstenyésztés) kér­dése, de egy cikk keretében ezt le­hetetlen ismertetni, azért csak arra törekedtem, hogy a legégetőbb kér­désekre hívjam fel mindenkinek a figyelmét, aki támogatni, erősíteni akarja demokráciánkat. Dolgozó parasztságunk birkózott már nehezebb feladatokkal is, his­­­szük­, hogy megyénkben a tavaszi munkát is eredményesen fogják el­végezni. Sukhdán Ágoston A grúz tánc- és énekegyüttes Salgótarjánba is ellátogat A haladó szellemű népi kultúra büszke zászlóját kétségtelenül a Szovjetunió zenei és prózai nagy mesterei viszik!! Ez a kultúra, — amely napjainkban Magyarországon a legnagyobb példákkal bizonyítja a realista művészetet — felbecsülhe­tetlen érték. Politikai győzelmek után most a szov­jet zene és práea hódít egyre nagyobb tömegeket. Vá­rosunk dolgozói is rendk­­ívül nagy terdeklő­déssel várják a szovjet mes­terek vendégszereplését. Nagy szó, hogy ez a város is részesülhet majd e l­ben a sziget-lelket nemesítő lát­ványban. A rohamosan fejlődő MSzMT rendezésében gróf ének- és táncegyüttes érkezik Tibikből Salgó­tarjánba, hogy ezzel is közelebb hozza vármegyénk dolgozóit a ke­leti kultúra nagyságához. Ez a meg­nyilatkozás Nógárd-Hont vármegye bányászai, gyári dolgozói és haladó értelmisége háláját, megbecsülését fogja adni, hogy az eredeti Grúzabb­­ház, Mongrel énekek március elején felcsendülhetnek az Iparszü­­let dísz­termében. Tudjuk, hogy ez a kultúrakció megyénk legnagyobb ünnepnapja lesz, de büszkék vagyunk egyben arra is, hogy kultúránk és egyéb vív. Hiányaink iránt érdeklődő szovjet vendégeinknek mi is bemutathatjuk haladó szellem­k művészetünké!. I i­nkássig és a ntílpzó parasztság szövetségét erősíti a március 4—S-ig rendezenlő árubemutató Balas­sa­gyarmaton a Szövetkezeti Áruellátó N. V. haUassagyarmati kirendeltsége a Múzeum összes helyiségeiben megyei árubemutató kiál­ítást rendez március kő 4, 5 és 6-án. Ez az árubemutató szemléltető ké­pet fog adni az ipari munkásság által gyártott iparcikkek minőségéről és arról, hogy a magyar nép az ipar terén megnyerte a 3 éves tervet. Az árubemutató cél­j: a dol­gozó parasztság megismerje azokat a mező­­gazdasági és egyéb ipari­­ cikkeket, amelyeket a munkás kezek a gyárak­ban, munkaversenyeken keresztül termelnek a parasztság számára. Ifc as árubemutató közelebb busza a munkásosztályhoz a vele szövetségben álló, dolgozó parasztságot. Az árubemutatón a magyar ipar minden termékét kiállítja a N. V. Kiállításra kerülnek: mezőgazdasági kisgépek, kézieszközök, ruházati cikkek, háztartási felszerelések, vas, edény, fűszeráru, szeszes italáruk és a most 18 hónapos részletre kiadhuttó kerékpár, motorkerékpár, varrógép és rádió is. Az ünnepélyes megnyitó március hó 4-én reggel 9 órakor a Múzeum nagytermében lesz. Megnyitó beszédet Hovanecz Béla elvtárs, a Szövet­­kezeti Áruellátó N. V. vezetője mond. A megnyitáson részt vesznek az MDP képviseletében Oczel János képviselő elvtárs, a vármegye főispánja, alispánja, a város polgármes­tere és a Függetlenségi Népfrontba tömörült pártok és tömegszervezetek képviselői, vidéki szövetkezeteknek vezetői és küdöttei. Az­ árubemutató a fent nevezett napokon reggel 9 órától este 9 óráig lesz nyitva. Megte­­kintés díjtalan. A Salgótarjáni Áruellátó N.V. 4—3-án szintén árubemutatót rendel. AraCtDIilléf, ■BBBIIILL.. JiJillU.. I' Wj 1S49. március 31 V. é¥feiYea 9. n. A áa&smélt nagy lelkesedése mellett aláíratnak még a Népfront bizottságok kosl­ehtár­at. A táviratok minden­kor szeretet« és ragaszkodást fejez­nek ki. Legutóbb Felsőtől«] községbe­n­ Pintér József, a Független Ki­gazda-­párt tagja szólalt fel: »A kisgazda párt nevében inhoz,­lom a Függetlenségi Népfront meg­­alakulását, a Népfront Országos I­z­mosát és annak elnökét, Rákosi Mátyást, a Magyar Dolgozók P­ártj­á­nk nagyszerű vezetőjét. A pártom nevében elfogadom a Függetlenségi Népfront országos programját, azt helyesnek tartom és úgy fogok dol­­gozni a­ Népfronton belül, hogy kö,­sós munkával mielőbb elérhessük m­indannyiunk célját, a szocializ­must.* Február 27-én megyénkben az alábbi helyeken alakultak meg a Népfront ideiglenes népi bizottsá­­gai: Érsek­vadker­t, Nógrádkövesd, Berecel, Iliny, Nógrádmarcal, Pat­­varc, Calgaguta, Devercsény, Becsk­e, Hagyag, Örh­alom, Oltár, Szügy, Cseszte e, Mohora, Magyarnándor, Szanda, Terény, Cserháthaláp, Cser« fcátsurány, Herencsény, Ipolyszög, Dejtár, Patak, Drégelypalánk, Ipolyi vece, Hont, Bernecebardti, Kemence, Peröcsény, Vám­o­ inikola, Ipolytöl­­gyes, Lelkes, Ipoly­da­mázsa, Szob, Márianosztra, Kóspallag, Zebegény, Nagymaros, Kismaros, Nógrádverőce, Szokolya, Nagybörzsöny, Tésa. Itt említjük meg, hogy a megyei, népi bizottságban a Szakszervezetek részéről Kocsis István megyei titkár lett beválasztva. Ahogy azt a megyei népi bizottság programjába lefektette, egymás után alakulnak meg a népfront helyi bi­zottságai. A dolgozók mindenütt lel­kesedéssel üdvözlik a megalakult bizottságokat. A megalakulás napját minden községben ünneppé teszik a dolgozók. Ezt az ünnepélyes napot felhasználják arra, hogy üdvözlő táviratban keressék fel a Magyar Függetlenségi Népfront ideiglenes Országos Tanácsának elnökét. Rá. I salgótarjáni szalázkK vértalkésak választatta lévai József elvtársat A salgótarjáni állami gimnázium Diákszövetsége­ február 26-án nagyszabású ünnepséget rendezett abból ez alkalomból, hogy Révai elvtárs, a Szabad Nép főszerkesz­tője elvállalta az iskola feletti védnökséget. Révai elvtárs elfog­­laltságára való tekintettel nem tu­dott megjelenni az ünnepségen. Jelen volt azonban Pásztor Ist­ván ügyosztályvezető a kultusz minisztériumból, Pálffi Endre a főigazgatóság részéről és V­­ar­hegyi György, a Diákszövetség országos főtitkára. Lelkesen ünnepelték Nógrád dolgozói a Vörös Hadsereg f^Mállásának 31. évfordulóját Nógrád megye dolgozói méltó ke­­retek között ünnepelték meg a Vö­rös Hadsereg fennállásának 31. éves évfordulóját. Salgótarjánban a szabadságtéri Szovjet emlékműnél hatalmas tömeg gyűlt egybe. Az emlékmű alatt két honvéd, két rendőr, két repülős és két rendezőgárdsista állt díszőrséget. Papp Gyula elvtárs megnyitója után Szabó József rendőrőrnagy ünnepi beszédében mutatott rá a dicsőséges hadsereg fejlődésére és nagy szere­­pére a második világháború folya­mán. A beszéd után a pártok, a tő­­­ke­szervezetek és a vállalatok kül­döttei helyezték el koszorúikat, majd elvonulással fejeződött be az ünne­pély. Kisterenyén Oczel János elvtárs, megyei titkár, országgyűlési képvi­­selő tartott ünnepi beszédet. A Szov­jet hősök emlékművének megkoszo­rúzása után zsúfolásig megtöltötték a kultúrházat a kisterenyei dolgozók. Oczel elvtárs beszédében kifej­tette, hogy a Vörös Hadsereg a nép hadse­rege, egy a néppel és ezért tudott, a második világháborúban olyan fé­nyes győzelmet aratni A mi néphad­­seregünknek is ilyennek kell lennie és Rákosi Mátyás útmutatása szerint kell haladnia. Szilágyi Gáborné a kisterenyei asszonyok nevében kö­­­szöntötte meleg szavakkal a felsza­badítókat. Balassagyarmaton Toldi János megyebizottsági tag méltatta a di­csőséges Vörös Hadsereg felszabadító tevékenységét. Mintegy 3 ezer em­ber gyűlt össze a szovjet hősök em­­­lékművénél és lelkesen éltették a Vörös Hadsereget és­­ nagy vezérét, Sztálint. Nagy számban jöttek össze Etes község dolgozói is, hogy lerójják ke­gyeletüket az Etes község határában elesett szovjet hősök emlékművénél és megemlékezzenek a felszabad tó Vörös Hadseregről. Nagybátonyban ezekatiar­ul nagyszámú közönség vett részt a Vörös Hadsereg 31 éves fennállói sán­ak megünneplésén­. Cserhátszi­­rányban Holer István és Varga Ferenc méltatták a Vörös Hadi­sere­g szerepét. A község lakos­sága hatalmas rózsa­koszorút he­lyezett el a hősi halált halt ezŰy­ t­jet katonák sírjain. Nemti bányai telepen a szovjet hősök sírjainak megkoszorúzása után ,a Kaszinói nagytermében tartottak megemlít­kezést a dolgozók. íz új üzemi bizottságait megválasztása dösitö Mulat az üzemek életében A Szaktanács II. teljes ülésének határozata értelmében március 7-ével Nógrád-Hont megyében is megkez­dődik az új szakszervezeti üztemi bi­zottságok megválasztása. A szakszer­­vezetek megyei titkársága felhívja Nógrád megye összes üzemeit és szakszervezeti csoportjait, hogy az előkészítő munkálatokat már most kezdjék el. Ennek értelmében meg kell választani a 4—6 tagú üzemi funkcionáriusokból álló előkészítő bizottságot. Döntő feladat az előké­szítő bizottság elnökének a megvá­lasztása, mert a választás előkészí­tése az ő feladata, azonkívül ő ter­jeszti a jelöltek listáját a közgyűlés elé. Az új üzemi iizotság meg­válasz­­tása tehát fordulatot jelent a szak­­szervezetek és az üzemek elejéből és ezért fontos, hogy az megfelelőért legyen előkészítve­­a lefolytatva. Újból lesz mozi Szócsényben­ Az elmúlt hetekben Szócsőn­, községből küldöttség kereste fel a ■ Magyar Filmipari NV-ot és kéril­ték, tegyék lehetővé, hogy közsé­­­­gükben újból meginduljon a film­­ vetítés. A Nemzeti Vállalat rovtn­desen kiszáll a helyszínre, hogy megindíthassák a vetítést Szói­csínyben is. A mozi kezelését a Földmívesszövetkezetnek adják át kezelésre.

Next