Szabad Nógrád, 1949. május (5. évfolyam, 18-21. szám)

1949-05-05 / 18. szám

V. évfolyam, 18. számára. 63 FILLÉR Ha kéké! akarsz, igénnél szavazz! Megvertük a tőkét — gyárat építettünk magunknak KözéppszisztsősunH raenfísBI? n mezS­­gfizetcs^gi lörddékfizetés old! 1849 május Május elsejét, új nemzeti ünnepünket felejthetetlen seregszemlével ünnepelte megyénk Az ötödik szabad május valóban neem­zeti ünneppé vált a dolgozók hatalmas seregének. Soha még ilyen felszabadultan nem ünnepelt a ma­gyar dolgozó nép, mint május 1-­én. Ü­nnepi díszt öltött az egész ország k­özte megyénk is. A falvakban, a városokban, már a kora reggeli­­ órákban zeneszó ébresztette me­gyénk dolgozóit. A gyönyörű nap­sütés zászlóerdőben találta a váro­sokat, a falukat. Salgótarjánban a Petőfi téren volt elhelyezve a díszemelvény, ahol a Párt, tömegszervezetek, tár­sadalmi szervezetek, honvédség, rendőrség, élőmunkások küldöttei helyezkednek el. A feldíszített Pe­tőfi tér pompásan domborítja ki e nap jelentőségét. Az emelvénnyel szemben öröklángot tartó oszlop volt elhelyezve. Rajta a béke­galambbal. Mellette a zenekarok játszottak pattogó indulókat, ame­lyeknek hangjai mellett vonult a végeláthatatlan sereg. A felvonulást a Szabadságharcos Szövetség.,. motoros százada nyitja m­eg, majd sorra következnek ke­rékpárosaik, a honvédség díszsza­kasza, a Szabadságharcos Szövet­ség repülőszakosztálya egyenruhá­ban­, a rendőrség példásan fegyel­mezett oszlopa. Hatalmas taps dü­börög fel. Utána tűzoltók, postások, a játékvezetők egyesülete élen egy hatalmas síppal. Ezután az acél­gyári élmunkáso­k csoportja követ­kezik, az acélgyári dalárda­ ,a mű­szaki iskola. Egyes csoportok el­vonulásánál galambok repülnek a magasba a békét szimbolizálva, jel­képezve. Az acélgyári MNDSz, szellemi dolgozóit, a kórház, egyes üzemek külön-külön jelképes szerszámaikkal autóra szerelt készítményeikkel. A hengermű minden egyes dolgozója botra szerelt csillaggal vonulnak el. Ott látjuk sportoló szakosztályai­kat. Vízválasztói erőmű hatalmas földgömbbel jön, ami szimbolizálja, hogy a kapitalistáknak mi a céljuk. Majd a Zagyvarakodó dolgozói von­­ulnak el az emelvény előtt. Nem fejeződik be a felvonulás ezután jöne­k a salgótarjáni üveg­gyár dolgozói fehér ingben és piros nyakkendővel. Megjelenésük hatal­mas tapsot vált ki a nézőközönség­ből, azonkívül egy autóra szerelve teljes kem­encét építettek, a mely miellett élethűen mutatták be az ü­vegfúvás. Most egy hatalmas zászlóerdő következett, ami alatt az Üveggyár, öreg munkások lépked­nek délcegen. Nem marad el a vas­­ötvözet gyár sem, kohójukat mu­tatják be autóra szerelve, ami hir­deti, hogy az előirányzatot 4 szá­zalékkal túlteljesítették. . A zagyva­­szervezet lovasokkal kerékpárosokkal vonulnak fel, m­ajd a kerékpáros tűzoltók cso­portja következik. A zagyvarónaiak csoportjában apró gyermekek cso­portja a békét éltetve vonul el. A parasztszekéren kisgyermekek szí­nes csokra látható. A sompskőiek kerékpáros osztagát nagy taps fo­gadja. A kőbányászok a megmun­t győztes öntudata, vezetőivel séttéphetetlen egységben összefor­rott nép öröme és megrevidíthetet­­len biztonság­érzete tette a nagy nemzeti ünnepet felejthetetlenné. Győzelmi ünnep volt megyénkben május 1. A nehézségeink és ellen­­ségeink felett győzelmet arató ün­nepet látott a hepe-hupás vár­megye. Mindenki arcán a felszaba­­dultság, a vidámság látszott. Fe­lejthetetlen kép volt ez. Zászlók erdeje, díszítések soka­­­kait köveik mintadarabjait mutatták be. Az első körzet soha nem látott tömeget mozgatott meg. A kiske­reskedők és kisiparosok Rákosi elv­­társat éltetve vonultak fel. Majd­­ ezután az OTI, Városháza kocsiva­l szerelt irodarészt mutattak be. Egy pillanatra megszakadt a felvonulás,­­ mintha csak érzékeltetni akarná a következő scopert nagy jelentősé­gét. a bányászok, a József lejtős élüzem következett a felvonulás­­­ban. A kocsira szerelt bányában mutatták be a széntermelés mai modern kiaknázását, másik kocsin az atombombát gúnyolják ki. Majd egy gépkocsin a körülöttünk élő népi demokráciák fiai elevenednek meg nemzeti viseletben. Az orvosok és ápolók fehér köpenyben vonul­nak fel. Karán*­salja _ kerékpárosz­­taggal vonult fel. A Népbolt három r­ l — Q CAr^llTA ti 0T11113 113 S Idilli. Balassagyarmaton már a kora reggeli órákban felsorakoznak­­ a dolgozók az orosz emlékmű előtt, valamennyien izgatottan készülnek, hogy elvonuljanak a vármegyeházá­nál felállított díszemelvény előtt, ahol helyet foglaltak vármegyénk vezetői, dolgozó él munkások, egy­ház képviselői. Ott láthatjuk az emelvényen Oczel János elvtársat, a parasztpárt megyei titkárát, vala­mint a tömegszervezetek és közü­­letek képviselőit. Féltizet mutat az óra, amikor a felvonuló sereg első részlege meg­érkezik a díszemelvény elé, a sza­badságharcosok motoros szakosztá­lya ez. A zagyvapálfalvai Szil zenekar egyenruhában pattogó in­dulókat játszik és a dolgozók egyre jönnek a meglepetések sorozatával. Elöl az MDP szervezetek majd az MNDSz hatalmas békeággal egy földgömb tetején szimbolizálva a békéért való ragaszkodását. Az asszonyok ajkán felcsendül a „Bé­két akarunk — Népfrontra szava­zunk!” kiáltás. Mindjárt következ­nek utána a sportolók. Feszes tar­tással, délcegen lépkednek, ajkukon vidám énekszó, indulók hangjai. Lépésüket ütemes taps kíséri. Az értelmiségi dolgozók, a pénzügy­őrök, valamennyi hivatal részt vesz lelkesen a felvonulásban. Meglepe­tésszámba menő volt a szövetkeze­­teket ellátó Nemzeti Vállalat fel­vonulása. Ez a dekoráció­­ valóban megmutatta az életszínvonal fel­emelkedését, mert autóikon ott volt mind­az, amit a 3 éves terv nyúj­!­s&ga’ felvillanyozta az embereket, s összeforrottságuk mindenütt meg­mutatkozott a tömegek felvonulá­­­sában, amely mindent elsöprően­ hullámzott. A felvonulások szín­helye és a gyűlések tereire. Vala­mennyi ünnepi helyen részt vettek a Függetlenségi Népfrontba tömörült pártok szónokai, akik szóltak a nép­­­hez és a dolgozók nagy táborához. Méltatták az ötödik szabad május nagy jelentőségét, élelmiszerosztályait és a harmadik kocsin büffé volt, amely a felvonu­lás után szolgálatot teljesített. A gépgyár asszonyai egyforma pet­­­e­lyes ruhában vonultak fel, a dol­gozók autóra szerelve az ötéves tervet mutatták be és a békéhez való ragaszkodásukat hangsúlyoz­ták ki. Végeláthatatlan volt a tö­meg. Vizslás, Forgács, Hungária Egyesített Dalkör, Somlyó, ifjak, diákok, úttörők szemkápráztató volt színes felvonulásuk. A diák­szövetség, pedagógusok, ipari ta­nulók, kereskedelmi leányiskola pél­dásan fegyelmezett sorai. A bag­­olyasaljai Népfront lovasbandériuma, Rendező gárda. A somoskőújfalusi pályafenntartás, vasutasok, köz­ponti műhely, pálfalvai üveggyár készítményeiket bemutatva vonul­t fel. tott az ország dolgozóinak. Szín­pompás, kedves látványt nyújtott úttörők nagy serege. Énekszó csendült ajkukon. Az emelvény előtt virágkoszorrú lebbent a ma­gasba és repült a megyénk vezetői felé. A parasztpárt, a kisgazdapárt lovasszekéren vonultak el. A vasút dolgozói, a kórházi orvosok fehér köpenyben, a SzIT, a seprőgyár, a diákszövetség, az EPOSz s vala­mennyien ott voltak lelkes hangu­latban vonultak a sportpályára. 11 órakor nyitotta meg a május 1-i nagygyűlést a kisgazdapárt megye­bizottsági tagja, Gyarmati Lajos. Majd Oczel János elvtárs, MDP megyei titkár szólott az ünneplő tömeghez. Beszédében ismertette a 3 éves terv eredményeit, majd rá­mutatott az elkövetkezendő 5 éves tervben megvalósulandó vívmá­nyokra. Lelkesen tapsolt a hatal­mas tömeg, mikor Oczel elvtárs a Népfrontot, valamint Rákosi Mátyás Hatalmas ünnepség volt me­gyénk minden egyes községében. Magyargécben már hajnali 2 órától zenés ébresztőket adott a község­ben, az ifjúság. Endrefalva község­ben egyöntetűen vonultak­­ el a dol­gozók ünnepelni. Rétságon soha nem látott tömeg sorakozott az ünnepi díszemelvény elé. Szobon lelkesen ünnepeltek a dolgozók. Ugyancsak Szirákon és­ a sziráki járásban impozáns és felejthetetlen volt az új nemzeti ünnepünk nagy seregszemléje. Szécsényben már szombaton este nem mindennapi élményben volt része a lakosságnak. Fáklyás, ze­nés felvonulás volt a főutcán. Az ablakokat és az üzlet kirakatait íz­lésesen feldíszítették. A házak zászlódíszbe öltöztek. Vasárnap reggel zenés ébresztő , volt és 9 órakor megkezdődött a felvonulás. A sportpályára vonult fel az ün­neplő közönség, mozgalmi dalokat énekelve. Oravecz elvtárs, központi elvtársat említette meg beszéde so­­rán. A nagygyűlés lefolyása után nem ért véget Balassagyarmaton május­i ünneplése. Délután a vá­ros parkjában népünnepélyt tartot­tak­­ a dolgozók, ahol büffék és­­ egyéb szórakozások álltak rendel*­­­kezésükre az ünneplőknek. A szónok tartott ünnepi beszédet. Ér­­­­sekvadkerten mintegy egész nap­­ ünnepelt a lakosság. Délelőtt üll* a népi gyűlés, délután pedig a sport­­­pályára vonultak fel, ahol a Salgó­­­tar­jáni Tárna vendégszerepelt. ~ A 1 felvonuló lakosság hangosan éltette­­ a Népfrontot, Rákosi Mátyást, va*­­­lamint az ünnepségen megjelent . Oczel János megyei titkár elvtár­­* sat.­­ Megyénkben május elseje soh­a­a nem látott tömegeket mozgatott meg. Mindenki egyformán lelkes.* i dett ezen a seregszemlén. A dolgi>& í­rók ajkán felhangzottak a munkáá­­­s mozgalmi indulók. Vidáman m­ene­ 21 telt minden ember. A Független­­­­­ségi Népfront, amelynek az élén ,1­4­ Magyar Dolgozók Pártja áll, szélié j­i tótta ezen a napon fel a dolgozó* I­kát, a jobblét, az 5 éves terv meg­­­­­­valósítására. Amely mellett hitet­­ tett megyénk valamennyi dolgo­­s­­­zó­ja. Tarjámban első a József lejtős is.Békét akarunk...“ hangzott a kiáltás a gyarmati nők ajkáról Dolgozó parasztságunk boldog ünnepe Kádár János em­e társ Salgótarjánba jön május 8-án dolgo­ Május 8-án nevezetes napja lesz Salgótarján­bóinak Kádár János elvtárs belügyminiszter, a nógrád-he­­ves-honti választókerület listavezetője tart nagygyűlést. Erre az alkalomra ipari munkások, bányászok, értel­miségiek, kiskereskedők és kisiparosok nagy gonddal és örömmel készülnek. Pártunk­ a Magyar Dolgozók Pártja egyik legharcosabb, legjobb katonáját küldi Salgótarján­ba. A gyűlést délelőtt tartják a Petőfi téren és a dolgozók hatalmas tömege vonul fel. Ezen a gyűlésen ismét eltért hitet tesznek Pártunk és a Népfront politikája mellett és egy emberként állnak nagy vezérünk, Rákosi Mátyás,» mögé. BÜSZKÉK VAGYUNK: Megyénk első a tavaszi ütemterv végrehajtásában Nógrád-Hont vármegye dolgozó­i parasztsága ismét nagyszerű tanú­bizonyságát adta annak, hogy a­ demokráciát a munkájával is leg­teljesebb mértékben támogatja. 94 százalékos tényleges bevetett­ területtel az ország megyéi között­i elsőnek került ki a tavaszi ütem­­i tervből. Ez az eredmény fényesen bizonyítja a dolgozó parasztság hovatartozását. Már az ősszel is az előkelő második helyet foglalja el megyénk .a mezőgazdasági munká­­­ban. Csak egy tél múlt el azóta és­­ a megyénk parasztjai ezalatt az­­ idő alatt is a fejlődés fokán hatal­masan léptek előre. Ma már tudja minden paraszt, hogy az ország felemelkedését a becsületes munka szabja m­eg. Tudja minden paraszt, hogy ez a munka, amit a demokrá­ciában végez, nem olyan, mint a múltban volt. Hiszen a munka pon­­ton elért eredmények dicsőséget, megbecsülést hoznak magukkal. Rákosi elvtárs mondotta: „Leg­főbb érték­ az ember." Ez az em­ber megmutatkozott megyénkben legfőbb érték is lett, bizonyítja eztl munkája, az ország területén elért nagy, eredmény és bizonyítja a­ munkát az is, hogy a megyénkben* szerte bokrosodva nő a kenyért je­lentő búza. Magasan felfelé törve, mint ahogy felfelé tör az életszín,a vonal is. Meghajtjuk a dicséret zászlaja!* parasztságunk előtt. És úgy tekin­tünk rájuk, mint az ország legelső és lege­uti­daÍQsab­b parasztjaira,

Next