Szabad Nógrád, 1949. augusztus (5. évfolyam, 32-34. szám)

1949-08-11 / 32. szám

V. évfolyam, 32. szám Dolgozó népünk alkotmánya Történelmi harcában népünk újabb győzelmi állomáshoz érkezett. A nagy Szovjetunió győzelmes had­serege szabaddá tette országunkat és a magyar nép szabadon építhette országát, megsemmisítve a belső és külső ellenség bázisát. A Magyar Dolgozók Pártja és Rákosi Mátyás következetes politikai vezetésével mély szocialista tartalmat adott a népi demokráciánk jellegének és Hazánknak­ És Hazánkat az urak országából a dolgozók hazájává tette. Győzelmünk újabb gyümölcse a Magyar Népköztsaság alkotmánya rövidesen kormányunk, népi parla­­mentünk jóváhagyásával népi de­­­mokráciánk alaptörvénye lesz. Tör­vénybe iktatva szilárdítja meg ed­­digi eredményeinket és széles lehe­tőséget ad népünknek a további fejlődéshez. Az új alkotmány a dolgozó nép hatalmát erősíti meg gazdasági és politikai életünk minden részében Először a magyar nép életében tör­vénnyé emeli a dolgozó nép hatal­­mát. »Magyarország Népköztársaság­ a magyar népköztársaság a munká­­sok és dolgozó parasztok állama. A magyar népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé . . . A ma­­gyar népköztársaság alk­lma védi a l­­ig­ázó nép szabadságát és halai­nál, az ország függe­lenségét s harcol az emberi kizsákmányolás­nak minden formája ellen, szervezi a társadalom erőit a szocialista épü­lésre.a Alkotmányunk születése vissza­­nyúlik a nagy októberi forrada­lomig, amikor a Szovjetunió bolse­vik pártja Lenin vezetésével a szov­jet proletariátus forradalmi harcá­val megteremtette a világ első szo­cialista államát és később fiaikat áldozták népünk szabadságáért. Al­kotmányunk számára is a világ leg­­haladottabb alkotmánya volt példa­kép, szerkezetében és sajátosságai­­ban annyira, amennyire ezt viszo­nyaink fejlettsége megengedi. Amikor népünk e fontos kérdés megvalósítását hajtja végre, ne fe­ledkezzen meg egy percre sem arról a harcról, amelyet a béke tábora a háborús uszítók ellen folytat. A magyar népköztársaság alkotmányá­­nak célja dolgozó népünk szabad­ságának és hatalmának m­egszilárdí­tása és továbbfejlesztése­ Kapita­lista országok alkotmánya a kizsák­­mányolók uralmát biztosítja a dol­gozó népnek és kimondja a kapi­­talizmusra a halálos ítéletet. Új alkotmányunk nemcsak erősíti Pártunk vezetésével országépítő eredményeinket, hanem meghatá­rozza a fejlődés útját. Az alkot­m­ány biztosítja a munkások, a dol­­gozó nép jogait és életszínvonalá­nak, kulturális felemelkedésének lehetőségeit. Biztosítja a dolgozó parasztság jogát a földhöz, bizto­sítja további felemelkedésének le­hetőségét, a mezőgazdaság szocia­lista fejlődésének útját. Dolgozó népünknek el kell ismernie alkot­mányunk nagy jelentőségét, éreznie és látnia kell, hogy új szakasz nyílt meg a magyar n­ép életében. Tudatossá kell, váljon minden munkásban, dolgozó parasztban és a néphez hű értelmiségben, hogy a népköztársaság alkotmánya az egész dolgozó nép törvénye amelyet ma­gáénak vall, megtart és mindenki mással is megtartat Az alkotmány szilárd alapot biz­tosít ahhoz, hogy Fa­luik irányító sálffal a munkásosz­tly vezetés ír­t, bölcs tanítónk, Rákosi elvtárs út­mutatása mellett egyre nagyobb erővel, lendülettel építjük a szo­cialista Magyar­országot. Üdvözöljük nagy Pártunk it­t, Rákosi Mátyás elvtársin dolgozó népünk első alkotmányának meg­teremtőjét a népi d­mokráciánk győzelmeinek tervezőjét. Hatalmas sikerrel mutatkozott be Tarjánban az olcsó, ízletes szabad kenyér Hétfőn­ volt a bemutatkozója az új szabad kenyérnek Tarjánban Az első nap még csak keveset sütöttek a pékek. Arra gondoltak, hogy esetleg nem fog elfogyni. Tíz óra felé a legtöbb üzletben már a kö­vetkező párbeszédet lehetett hal­lani: — Van még szabad kenyér! — Már kifogyott, kérem — mondja a kiszolgáló és a kenyér• nélkül távozó vevő nagy szenteket meresztve nézi azt, akinek tarsolyá­ban a fehér, jóillatú kenyér lapul Kedden már nemcsak reggel, ha­nem délben is piacra dobtak szabad kenyeret, ennek ellenére még­sem jutott mindenkinek. Olyan nagy az érdeklődés. A dolgozó asszonyok nagy megelégedéssel beszélgetnek kormányunk újabb intézkedéséről és arról, hogy a háztartásokban a jó kenyér megjelenése óta jelentő­­sen felszökött a kenyérfogyasztás. A gy­erekek többször jönnek be kenyeret kérni. A munkába induló családfő nagyobb darab kenyeret tesz a táskába és a munk­a,elven nevetve újságolják egymásnak az életszínvonal rohamos emelkedését Kétmillió forint jutalom a terménybegyüj­­tési verseny legjobbjainak Nógrád vármegye az országos terménybegyüjtési versenyben or­szágos viszonylatban az ötödik he­­lyen áll. Ha tekintetbe vesszük, hogy megyénk a múlt évben a be­szolgáltatás terén előkelő helyet foglalt el, akkor meg kell állapíta­ni, hogy a begyűjtés ütemét még tovább­­ kell fokozni Kormányunk intézkedése, amelynek értelmében kétmillió forintot osztanak szét a versenyben legjobb eredményt fel­mutató parasztok, földmíves szö­vetkezetek, termelő szövetkezeti csoportök jutalmazására, a verseny­készséget nagymértékben emeli és megyénkben is meghozza eredmé­nyét. ÁRA 60 FILLÉR Háttérmunkánk feladatai Mi lendülettel folytatódik megyénkben­ a terménybegyűjtés A VIT-ünnepségen­ Hlgrádban Bányászaik jönnek a győzelem Pártjába 1949 augusztus 11 Három és fél százalékkal túlteljesítettük­ 1 terv előirányzatunkat az első félévben E hét elején tették közzé az or­szágos tervhivatal közleményét a hároméves terv végrehajtásáról. 1949 első­ félévében „Az ipar ter­melése 1949 első felében 27,1 szá­zalékkal haladta meg az előző év megfelelő­ szakaszának termelését, ezzel a félévi előirányzatot 103,5 százalékkal teljesítettük” — állapít­ja meg a közlemény. Mezőgazdasági téren is hatalmas lépéseke­t tettünk. A vetésterületek növekedése a gépállomások mun­kája segítsége a dolgozó paraszt­ságnak az előirányzat jelentős túl­teljesítését eredményezték. Az emelkedő életszínvonal a reálbérek növekedésének eredménye, hogy az utasforgalom a vasútnál a megelőző év azonos időszakához képest 4,2 százalékkal emelkedett. Beruházási téren az állalmháztar­ i­í­tás egyensúlyban­ tartásával az elő­­irányzatnál egymilliárd forinttal na­­gyobb összeget fordítottunk orszá­gunk építésére, fejlesztésére. A magyar nép újabb győzelmét­ jelentik ezek a számok­­ . A tervgazdálkodás rendszerét szemben a tőkés anarchisztikus terj­meléssel, állandó felemelkedést! előrehaladást biztosít a dolgozó, né­­pünk számára. j i : Jh.’IiÍJíÜ* ' ----------------------t Népi Köztársaságunk új címere. Jutalmazás iparmedencénkben Üzemeinknél, bányáinknál már több helyen lelkes hangulatú gyűlé­sek zajlottak le- Az 1949. év el­ő félévében kitűnt dolgozókat jutal­mazták meg- Valamennyi helyen a legjobbak, a legöntudatosabbak kapják a jutalmakat. Nagybátonyban Sándor Pál elv­társ szénipari igazgató adta át a dolgozóknak a Szaktanács ajándé­kát. További jó munkára buzdította a nagybábonyi dolgozókat, Salgótar­­jánb­­n­ Potl­ornyik József elvtárs bányászképviselő jele­nétében kap­ták meg a legjobb bányászok a népi demokratikus állam elismeré­­sét. Az ü­veggyárban most készülnek erre az alkalomra- Tizenharmadikán lesz a jutalome;­adás. A többi üze­mekben is rövidesen megtartják. Valamennyi helyen olyan irány­ban folynak az előkészületek, hogy ez a nap ne egy egyszerű pénz­átadási aktus legyen, ne valami bér­­kiegészítési dologhoz hasonlítson, hanem meg­legyen az a jelentő­sége, amelyet megérdemel­ Fáradsá­gos munka jó szervezés és öntudat eredménye, amikor egy ötemben jutalomban részesülnek. Megelége­déses és örömmel veszik ezt a többi dolgozók is, hiszen a termelés emelkedésével nemcsak jutalom jár, hanem az egész nép életszínvonalá rak em­elked­ése. Fokozottabban bekapcsolja a kisiparosságot a kormány­ a tervgazdálkodásba A kormány mindjobban bele­kapcsolja a kisiparosságot a­ tervgazdálkodásba. A kisi iparoság által végzett köz­írt jeti munkának értéke júniusi­ban meghaladta a tízmillió­ forintot, júliusban pedig a­ húszmilliót. A romlakás helyr­reállításnál 16,5 millió forinti értékben kapott munkát a­ kisiparosság. Az ötéves tervi során még fokozottabb mért­­ékben foglalkoztatják majd a kisiparosságot. Már eddigi 5 ezer KIK ház karbantartá­­sát­ végzi a kisiparosság. ÍAS MÁV 2 millió forint értékben] adott munkát *" lakatos kis*] iparosokból álló egyesülési­nek. A bőripari termelőszö­­­vetkezetek a következő 3 hó*] napban 10 millió forint ér­­tékű cipőt szállítanak a Cipő-] kereskedelmi N. V.nek, aj Ruhaipari N. V. 43 millió fo­­rint értékű ruhát rendelt a ruházati ipari szövet­kezet ’k­í­nél. Szovjet dolgozók az iskolákért rA­cskalovi ás kurszki területein munkáskü­ldötteinek szovjetjei tö­­rös vándorzászlókat rendszeresítet­­­tek a városok vagy kerületek szá­­mára, amelyek győztesen ker­ülne­ke ki az iskoláknak az új tanévre való­ legjobb előkészítéséért folytatott­ versenyből. Jó munkát végez TonJ­sajev kerület, ahol m­áris biztosítot­ták az iskolák egész téli tü­zelet szükségletét. Felépítették itt az új tanítói lakásokat is, s rádióval lát­­tak el minden 7 osztályos iskolát,­ azonkívül öt vetítőkészüléket aján­dékoztak az iskoláknak. Elkészült Csajkovszkij bronzszobra Moszkvában Elkészült Csajkovszkijnak három méter magasságú bronzzobra, amel­­yet a fővárosban az Állami Konzer­vatórium előtt állítanak fel. A szobrot a Szovjetunió híres szab, más­ művésznője, Vera Muhina ké­szítette. Vera Muhina eddig három­­szor lopott Sztálin dijat.

Next