Szabad Nógrád, 1949. szeptember (5. évfolyam, 35-39. szám)

1949-09-01 / 35. szám

SpB flPÖGRHD V. évfolyam, 35. számÁra m FILLÉR A Szovjetunió példája nyomán a lelkési termelőszövetkezet A Magyar Dolgozók Pártja Nógrád-Hont Megyei­ Bizottsága szeptember 2-án d. e. 10 órakor Salgótarjánban termelési értekezletet tart Vasárnap indulnak megyénkben a labdarúgó bajnokságok . reifes' W £ £?. ■ 1949 szeptember 1 A béke hatalmas ifjú seregének találkozója befejeződött Elutazásuk előtt megyénkbe látogattak a külföldi ifik Vasárnap Bud­apesten a világ­­ifjúság küldöttei ezzel zárták a talál­kozásukat: »Esküszünk, hogy ezt a békéért és boldogulásért vívott harcot győ­zelemre visszük!« Ezrek kiáltották az eskü­szót, ami millióknak hangja volt. Mindaz ami két héten keresztül maradandóvá vált a békéért vívott harcban, benne volt abban a kiáltásban, abban a fogadalomban, hogy: Esküszünk! Fogadalmat tett az ifjúság a harcos összefogásra és arra, hogy minden­ben követi a dicsőséges Szovjet­unió ifjait, a lenini Komszomolt­ Ezen a találkozón a világ 84 nem­zetének fiataljai láthatták, hogy mit nyújt az ifjúságnak a szocialista fej­lődés, hogy mindenben példaképen álltak a komszomolok A zárónagygyűlés felejthetetlen pillanataivá vált, amikor Rákosi elvtárs népi demokráciánk bölcs és szeretett vezére búcsúzott el dől­gőző népünk nevében a világ ifjú­ságától- Ezek a fiatalok sohasem fogják elfelejteni harcaik közben Bem a földkerekség minden részét, mikor Rákosi elvtárs szólt hozzá­juk: — Az ifjúsági világtalálkozónak kz volt a célja, hogy hitet tegyen 02 emberi lux­adás legfon­o­abb ügye, a tartós béke megvédése m­e­­lett és fokozza a harcot a k­ird­­csörtető nyugati imperialisták ellen, akik egy harmadik szörnyű világ­háborút készítenek elő. Egyszer­smind kiállás akar lenni ez a talál­kozó a haladó ifjúsági egység mel­lett is- Sikerült-e ezeket a célok­at elérni? Igen! — Tapasztalhatták, hogy a béke tábora hatalmas és gyorsan növek­szik; hogy a béketábor az egész világot átfogja és nincs a felének olyan országa, amelyben az ifjúság, a dolgozó nép legjobbjai ne küzde­­nének a teremtő békéért az angol­szász imperialista rablók ellen. Megyénk fataljai, de maga a dolgozó nép is örökre szívébe zárta a világifj­úsági találkozóra össze­­seregle­t fiala­lkát. Rákosi elvtárs beszédében rámutatott, hogy a ma­gyar ifjúság jó példaképet válasz­tott- A mi népünk, a magyar dol­gozó nép forró szeretettel zárta szívébe a találkozón összesereglett haladó ifjúságot különösen szívébe zárta a hatalmas Szovjetúnió képviselőit, a Kom­zomolt­ . . Megyénkben ez a szerettet meg­nyilvánult a dolgozókban. Csak egy nagy szeretet, tisztelet és megbe­csülés válthatja ki a tömegekből azt a lelkesedést, amivel Salgótarján­ban­­ fogadták a lent járt Komszomol fiatalokat. Hétfőn aztán, amikor megérkez­tek különböző országok YIT küldöttjei is megyénkben szinte egy emberként nyújtották megyénk dolgozói kezüket, amiben benne volt a segíteni vágyás, az együttérzés azokkal az elnyomot­takkal szemben, akik még sínylőd­nek az imperialisták súlyos igája alatt. Selypen hatalmas tömeg várja a küldötteket, virágeső és az üzemek dolgozóinak minden szeretete hal­mozza el őket. Salgótarjánban. Nem mondta senki nem hívta senki a dolgozókat mégis az a szeretet és ragaszkodás, ami a világ d­olgozói­­hoz köti őket, többezres tömegre szaporította fel a várakozókat. Mi­kor a vonat begördül az állomásba, csillogó szemek tekintenek az érke­zők felé. A sorok közül egy egy­szerű parasztasszony piros muská­lit tartva kezében lép a néger küldött elé és elcsukló hangon csak ennyit mond: »Édes fiam« és kezéb­e nyomja egyszerűen a valahonnan a környékről szedett egyszál st­ros muskátlit. Lehet erről az együtt­­érzésről többet bes­éln­i? Vagy a Petőfi téren maga a fogad­z­ás, ahol a munkájukhoz sietők ezrei gyűlnek össze és üdvözlő szavak után virágesővel és csókkal halmoz­zák el a fiatalokat. A béke harcos megnyilvánulása volt ez is. Megyénk dolgozói még hatalma­sabb erőt adtak a harcos fiatalok­nak a béke erőinek megszilárdítá­sához. Az üzemekben szeretettel vették körül a küldötteket és mutatták büszkén azokat az eredményeket amit mi már a hatalmas Szovjet­unió segítségével és bölcs vezérünk, Rákosi Mátyás irányításával már elértünk. Acélgyár, vizéé! •­­A gépgyár a bányák. ...a fiaikat várták volna úgy üdvözölt a küldötteket. Egybehangzón mondták: »Mi már szabadok­gyünk, de harcolunk éltettek is.«­ A V­IT-fiatalok küldöttsége vála­­­­zott a szerető fogadtatásra: — A mi harcunk még nem feje­­­ződött be. De mert tudjuk, hogy­ mellettünk álltok, harcolni fogunk, hogy mi is ilyen szabadon élhes­­­sünk. Megyénk dolgozóinak SzeratetaJ hazájukig kíséri a harcos fiatalokat és ez a szeretet nagyobb lendületet fog adni részükre a békéért vívott harcukban. Magyar-szovjet barátsági nap Salgótarjánban szeptember 10—11-én Szeptember 10-én és 11-én nagy­szabású MSzT barátság nap lesz B­algótarjánban. Az első este a Petőf­ kulturgárda a ,, Moszkvai jel­em” című darabot adja elő. Va­sárnap délelőtt avatják az MSzT székházát, melynek keretében meg­választják a Magyar-Szovjet Tár­saság megyei vezetőségét. A szov­jet hősi emlékmű megkoszorúzása után a volt Ipartestület dísztermé­ben tesznek hitet a magyar-szovjet barátság mellett, majd este a Ma­gyar Színház tagjai a magyar Iro­­dalom élő nagyságainak felléptével Új Világ címen művészestet tar­tanak. 4.S­uráli fémöntők sikerei Az egyik novo-tagil­ Martin, üzemben újabb automata gépeket ál­lítottak be. Ez jelentősen meggyor­sítja a termelést. Július folyamán ez az üzem 154 gyorsöntést vég­zett. Munka­verseny folyik a Mar­tin-kemencék javítási munkálatai­ban is. A terv az egyik Martin-ke­mence általános javítására 10 tel­jes napot irányzott elő. A ver­­senyben ezt a munkát 7 és fél nap alatt végezték el. A nagy Martin­kemencék generáljavításában ez az­ eredmény országos csúcsteljesít­ményt jelent. A helyi szovjetek tagjai az aratásnál A Lvov vidéki falusi szovjetek elhatározták, hogy tagjaik szemé­lyesen részt vesznek a betakarítási munkálatokon. A kezdeményezés kitűnően bevált. A szovjetek kép­viselői megállapították, hogy a kol­hozparasztok a begyűjtéseknél túl­­teljesítik a normát. Ha hibák for­dultak elő, azokat a szovjetek kül­dötteivel együttesen azonnal ki tudták küszöbölni. Csütörtöktől fél kilóval több lisztet és jegy nélkül adják a kenyeret Az idei beszolgáltatás hűen tük­­rözi vissza parasztságunk ragasz­kodását a népi demokráciához. En­nek köszönhető, hogy kormányza­tunk, figyelembe véve a termény- és gabonagyűjtés eddigi kedvező eredményeit, szeptember elsejével eltörli a kenyérjegyet és a főző­liszt fejadagot 2-ről 2­50 kilóra emeli. Csütörtök regg­eltől már nem kell többé a háziasszonyoknak a kenyérjegyet keresgélni és 8 év után a kenyérjegykötegek papírzáz­­dákba kerülnek. Megyénk dolgozói tudják, hogy a felszabadító Szov­jetunió támogatásának és a Párt helyes politikájának eredménye a háborús emlékek fokozatos meg­szűnése. Amíg nyug­aton a jegyre kiszolgált kenyérfejadagot is csak* kentik, addig nálunk bőségesen k­* hét vásárolni fehér, félbarna ke­­nyeret — jegy nélkül. Sürgősen adják bie a szerződéses gabonát A földművelésügyi minisztérium felhívása a gabonatermelőkhöz és földművesszövetkezetekhez A földművelésügyi minisztérium felhívja azokat a szerződéses ga­bonatermelőket akik őszi árpa- és rozstermésüket még nem adták be, hogy a begyűjtést sürgősen végez­zék el A terménybeadás kérése hátráltatja az őszi vetések időben történő elvégzését, mert a begyűj­tött gabonamagvakból választják ki a minőségi magvak egy részét. Ugyanakkor felhívja a földműve­lésügyi minisztérium a földműves­­szövetkezeteket is, hogy a begyűj­tött őszi árpáról és rozsról heten­ként legalább kétszer tegyenek je­lentést a mezőgazdasági igazgató* ságoknak, hogy a begyűjtött mag­vak minőségi elbírálása minél han marabb megtörténjék. A jelentés­­­tétel alkalmával küldjék be a be­gyűjtött magvak nyersminta-vétele­­zését is, mert ez meggyorsítja a­ minőségi kiválasztást. Szemináriumot végeznek a falujárók A salgótarjáni üveggyár falujáról Szemináriumot végeznek, hogy mi­nél felkészültebben tudják a dol­gozóknak Pártunk politikáját­­ tuda­tosítani. Az egyik elvtársn­ő nem tudott Szemináriumra járni, mert házukat tatarozták. Hogy a munka hamar elkészüljön, a többi falu­járók rohammunkával segédkeztek. Újabb­­ 1S ezer lakásba vezették be a gázt Leningrádban Leningrádban az utóbbi hat hó­nap alatt 38 km. új gázvezetéket raktak le, 10—10 km-rel többet a terv előirányzatánál. Ezzel egyidő­­ben 89 ezer lakásba szereltek fel gázberendezést. Leningrád gázellátását még to­vább fejlesztik. Új gázhálózatot raknak le több utcában az év vé­géig, összesen még 30 km. hos­­­sz­úságban. Az Elnöki Tanács törvényerejű rendelete a tagosításról A Magyar Közlöny auguszus 30-i száma közli a Népköztársaság El­nöki Tanácsának 1949.3. számú tör­vényszerű r­endeletét a mező- és erdőgazdasági ingatlanok részleges tagosításáról. A törvényerejű ren­delet szöveget így hangzik: "A mezőgazdaságban az okszerű gazdálkodást sok ese­ten megne­hezíti a birtoktestek széttagoltsága. Az érvényben lévő tagosítási jog­szabályok alapján a földek össze­vonása nehézkes bonyolult és hos­­­szadalmas eljárás. A Népköztársaság Elnöki Tancsa a dolgozó nép érde­kében ezzel a törvényerejű rende­lettel biztosítani akarja, hogy a bir­toktestek összevonása részleges ta­­gosít­ás útján a legmegfelelőbb mó­don megtörténhessék.« A rendelet a továbbiakban a 14. pontot ismerteti. »A földművelésügyi miniszter megyénkben kizárólag az alábbi 21 községben engedélyezte a részleges tagosítást: Becske, Bérces, Cserhát­turány, Debercsény, Beltúrt ,­segy- Erdőkü­rt, Erdő­tar­csa, B­erenc­­ényi Keszeg, Kutasó­t, Letkés, Pa­jtás, Piliny, Lucfalva, Magyarnándors, Szente, Szirák, Terecske, Va­syarc, Varsány.« A jelen közleményben felsorolta­­kon kívül több tagosítást nem en­­gedélyeznek.H Parasztküldöttség­­, az üveggyárban Legéndi és Nőtincsi parasztkül­­döttség látogatott el a salgótarjáni üveggyárba, ahová elhozták az ipari dolgozóknak az új kenyeret. A­ gyár dolgozói szűnni nem akaró­ éljenzéssel vették át dolgozó pa­­rasztladnktól az idei termésből súj­tott első kenyeret. A küldöttség­ meglátogatta az üzemet és hosszú ideig beszélgettek egymással. •

Next