Szabad Nógrád, 1949. október (5. évfolyam, 40-43. szám)

1949-10-01 / Külön képes kiadás

UAICOSI elv­társ pénteki Sieszódáben ismét utat mutatott a dolgozók millióinak Hatalmas ünneplés közepette állt fel Rákosi elvtárs és mondta el beszédét Pénteken este megyénk ös­­­szes dolgozói pártagok és pár­­tonkívüliek, asszonyok és ifjak a rádió mellett ültek, hogy hall­hassák Rákosi elvtárs nagy be­szédét, melyet a nagybudapesti pártaktiván mondott el. Az az öröm, az a győzelmi hangulat, mely megremegtette a sportcsar­nokot Rákosi elvtárs beszéde alatt átterjedt megyénk minden rádió hallgatójára is. Együtt örül­tek, együtt lelkesedtek és együtt tapsoltak a nagybudapesti párt­­aktiva tagjaival. Rajk kombardj­ának leleple­ s­zése ma már teljes jelentőségben­­ áll előttünk. Sikerült leleplezni­­ az ellenség veszedelmes ötödik­­ hadoszlopát, amely beszivárgott a n­ nk közé és a párton, a népi f­ícián belül készült titok­ 1 banárra ’ hol minden 1 . , megsemmisítse. E le­­g ípdK kapcsolatban fény de­ <rütt ~ amerikai imperialisták i stratégiai tÉrvárcs . ~ nem I kevesebbet tűzG1., i c­ ul, mint- i hrtrTw .17 m­ vilá­­ gháboru beve­ r­zetése képen, az összes népi demokráciákat kiszakítsa a Szov­jetunió vezette békefrontból és az imperialisták táborába vigye át. Az imperialisták tervének tengelye és alapja az az árulók­ból, kémekből, Gestapo ügynö­kökből álló banda lett volna, amely most Jugo­szlávia élén áll. Ennek a gyülevészban­­dának lett volna az a feladata, hogy az amerikai imperialisták megbízásából faltörő kosként sze­repeljen a népi demokráciák el­len. Ma már világosan látjuk, hogy ha az aljas tervük sikerül Magyarország afféle amerikai gyarmattá vált volna, amelyet Tito és belgrádi csatorna egyéb szemete albérletbe kapott volna meg. És amelyet Tito spiclijei : Rajk Lászlóék, Rop Antonok, Bán Antalok, Pálfiak mint hely­tartók kormányoztak volna ... Nekünk most az ellenség tet­tein keresztül* kell újra megta­­nulnunk, hogy népi damaukrác/^0'* szocialista építésünk gerince Pártnak, & \A DOLGOZÓK PÁRTJA de sse csak a politika terén eher a kommunista. Minél erősebb ez a Párt, annál erősebb és egészségesebb a népi demokrácia. Meg kell tanulnunk T^k a pörnek a fényénél, hogy k­isabbra kell vonni pártunk­ban a g­­yelm­et, a tudást, az elméleti szinvolF­­­ * emelni kell és hogy­ati. ezen a téren ed­dig tettünk az e. égendő. Legfontosabb^ tanulság azonban szám­unkra,­­hogy ’^fokoznijjj kell az ébersége­j az ellenséggel szem­ben, nanem­ a termelés frontján is. Értse meg, hogy a hanyag, rossz munka, a sok selejt, az anyag pocsékolás, géptörés, rossz minő­ség, a norma lazítás, bércsalás... Nemcsak gazdaságilag, hanem politikailag is árt a demokráciá­nak. A magyar dolgozó nép politikai érettségének biztató jele, hogy ezt az összefüggést a R­i­p­­per nyomán azonnal fel is is. Száz és száz üzem, nú­k Rajkék árulására többtem­lessel, jobb munkával felel. Ezt üzenik a gyárak, ezt üzeni a falu, amely a maga részéről a termés jó be­adásával a vetés jó elvégzésével felel az árulóknak. Rajk és áruló Bandája nagy károkat okozott, de nagy a lecke is, amellyel meg­­tanította­k bennünket arra, hogy sikerrel és ébs­ebben folytathassuk m­inden­ sorak.Shoa a szocializmus építését Érettebbé, magabiztosabbá tette az egész Pártot, az egész ma­­gyar demokráciát. Végeredmény­ben az ellenség kezdeti sikereit visszájára fordítottuk és egy ve­szélyes csatát győzelmesen vív­tunk meg. Mi úgy számoltuk fel az amerikai imperialisták és Tito gaz ügynökeinek szervezetét, hogy ugyanakkor a demokrácia építő és teremtő munkájának lendülete nem tört meg. Létrehoztuk az új alkot­mányt, megkezdtük az alkotmány­nak megfelelően az állam és az egyház szétválasztását. Merendez­­tük a Világifusági Találkozót és a Világifjuság kongresszusát, amelynek folyamán heteken át több mint tízezer külföldi ifjú tanulhatta megismerni és tisztelni a magyar népi demokrácia béke­akaratát, eredményeit.­ fj e­zoBep M külön képes kiadása 1949. OKTÓBER HÓ 1-ÉN így kesd időt... „Jegyezzen mindenki tervkölcsönt. Építsük ezzel is a boldog erős független Magyarországot!, — hangzott szerdán este a rádióban a magyar kormány felhívása az ország dolgozó népéhez. Egyemberként mozdultak meg az acélgyári népnevelők még aznap este, hogy megbeszéljék a tenni­valókat. “A mi üzemünk első lesz ebben is!.. . Most megmutatjuk hűsé­günket a Párt, a kormány iránt!" — hangzik az egységes akarat megnyil­vánulási Nagy feladatra készülnek a népnevelők, tudják, hogy ez az az alkalom, amikor minden erejüket és tudásukat az országépítésre fordíthatják. Nem csak a férfiak mozdultak meg, de itt vannak a dolgozó as­­­szonyok is. Az ötéves tervről a boldogabb tétről, a háztartás gond­ta­­ lanabb ve­zetéséről van szó. Meg arról, hogy gyermekeinknek biztos jövője legyen . Úgy érezz­ánk — mondják hogy nekünk ebben a munkában sokkal jobban ki kell vennünk részünket mint a férfiaknak, mert az 5 éves terv a­z asszo­nyok előtt olyan jövőt nyit meg amilyenre a múlt rendszerben nem i­s lehetett gondolni „ Az acélgyár után a város és a megye valamennyi helyén igy jöttek ö­sze a népnevelők, hogy a Párt és Rákosi elvtárs által megmutatott fel­itőlt iG'E'Utsék. Ahogy megbeszélték a tennivalókat máris indultak ki a­­ ara a dolgozóik­ Ari­ 7?, hogy magyarázz­a a tervkölcsön jelentőségét, hogy ... világosítsák, a dolgozókat"rrrú'yen i­íel. ói ótf.Vog' jövő jxjfglvalósitását segítjük elő a jegyzéssel. A karancsaljai határban Kristóf M­hály és Fazekas Lajos dolgozók, parasztok figyelmesen hallga fják a népnév.lőt, aki a terv­­kölcsönről beszél velük Fontosnak tartjuk ezt, mert az égetően sürgős eszű munkákat is félbehagyják néhány percre és szinte egyszerre válaszolják: — Tőlünk telhetően hozzájárulunk a tertkölcsön sikeréhez, hogy ezzel is szorosabbra fűzük szövetségünket a munkásosztállyal. Bizonyságot akarunk tenni az MDP és bölcs vezetőnk Rákosi elvtárs mellett, hog mindenben lelkesen követjük, mert tudjuk, hogy ez a tervkölcsön nekünk, dolgozó parasztoknak hz'*'*'- -­bb eletet hoz Megszüntettük a háborús gázdilkolás utolsó maradványát a kenyérj egyet elvégeztük a termés begyűjtését, elvégeztük több mint háromszáz községben a termelőszövetkeze­tek fagyosítását, maguknak a termelőszövetkezeteknek ugrás­szerű növelését és végül, de nem utolsó sorban elkészítettük demokráciánk gazdasági megerő­sítésének egyik legjelentősebb lé­pését az 5 éves tevkölcsönt. Ipari termelésünk tervszerűen fej­­­­lődik és minden tény azt igazolja, dolgozó népünk a városban csak úgy, mint a falun megértette ennek a kölcsönnek a jelentő­ségét. Megértette, hogy nemcsak egyszerű gazdasági kérdésről van szó, hanem ezen túlmenőleg a tervkölcsön jegyzése újra máta­hogy 3 éves tervünket ez év vé­gére hat hónappal az eredetileg kitűzött pont előtt 100 százalé­kig teljesítjük. Ugyanezt mondhatjuk el a faluról is. Eddig 9 millió 450 ezer méter­ mázsa gabonát gyűjtöttek be. Jója lesz a magyar dolgozó nép politikai érettségének, áldozatkész­ségének, hazafiaságának. Magyar Dolgozók Pártja demokráciánk minden hűséges katonája minden magyar patrióta ezúttal is ."fogja eladni burgonyáját, vagy órát, amelynek »árából a köl­­nit kifizeti, de már­is 100 és t­o­ ytatás a 4. oldalon) A terménybeadás az idén hasonlíthatatlanul gyorsabban, szervezettebben és lelkesebben folyik mint tavaly. Most egy Hatalmas, uj gazdasagi nepes «cellosi nozepepen vagyunk Magyar Népköztársaság Kormá­nya tegnap fordult felhívással a dolgozó néphez. Kérte, hogy 500 millió forint értékű tervköl­­csönt jegyezzen. Az eddig be­futó értesítések azt mutatják, hogy egye radárként teljesíti bizafias kötelességét és a kölcsön jegyzésével ad választ a népi demokrácia minden ellenségének Az eddigi eredmény az, hogy 506 millió 45 ezer forintot je­gyeztek, ami meghaladja e kitű­zött kölcsönösszegek! A tevjt'*' aláhúzva^ parasztí ' • p fog>­ • h Biztosak vagyunk benne, hogy a tervünket e téren is a magyar­­ dolgozó parasztság segítségével 100 százalékig teljesíteni fogjuk.I

Next