Szabad Nógrád, 1949. november (5. évfolyam, 44-47. szám)

1949-11-05 / 44. szám

Megyénk dolgozói az Októberi forradalom 32. évfordulójának megünneplésére készülnek A Szabad Nógrád előfizető gyüjtőversenyében a Sziráki-járás vezet V. évfolyam 44. szám­­­ára 50 fillér 1949. november 5. A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 32. évfordulója „Az Okóberi Forradalom­ győ­zelm­­e gyo­ ce.­es fordulatot jelent az emberiség történetében, gyökeres fordulatot a kapitalizmus törté­nelmi sorsában, gyökeres fordula­tot a világpi­­letariátus szabadság­mozgalmában, gyökeres fordulatot az egész világ kizsákmányolt tö­megeinek harci módszereiben, szer­vezeti formáiban, mindennapi éle­tében és hagyományaiban, kultúrá­jában és ideológiájában. Ez az alapja annak, hogy az Ok­tóberi Forradalom nemzetközi jel­legű, világméreti forradalom. Ez a gyökere annak a mély szimpátiának, amelyet minden or­szág el­nyomott osztályai éreznek az Októberi Forradalom Iránt, amelyben felszabadulásuk zálogát „látják.” (Sztálin.) A nagy és dicsőséges Októberi Forradalom 32. évfordulóját ünne­pelik a világ szabadságszerető né­pei, a vlág dolgozói. Népünk mér­hetetlen nagy szeretettel és a Szov­­­­­jetunió iránt érzett határtalan ra­­­­­gaszkodással, a döntő, világtör­ténelmi jelentőségű évforduló tu­datában ünnepel a dolgozó milliók­kal. 32 évvel ezelőtt az emberiség két kimagasló forradalmárának, Leninnek és Sztálinnak a vezetésé­vel,, élen a nagy Bolsevik Párttal, győzelemre vitte az orosz nép, az orosz munkásosztály harcát az ok­tóberi forradalmat. Az Októberi Szocialista Forrada­lom nagy és világot formáló jelen­tőségét napról-napra igazolják azok az események, amelyek az emberi­ségre kihatnak, amelyek az egész világot állandó forrongásban tart­ják. Minden esemény igazolja, hogy az Októberi Szocialista Forradalom új korszakot nyitott meg az embe­riség életében: a kapitalizmus pusz­tulásának, a szocializmus győzel­mének korszakát. 1917 október nagy csapást mért a kapitalizmusra, amit sohasem tud kiheverni. Ezt a csapást kö­vette soron a többi, hogy végleg el­pusztítva, szabaddá tegye a világot a népek számára, hogy ne legyen többé nyomor,­­szenvedés, háború és félelem. Az Októberi Forradalom legjelen­tősebb eredménye, hogy szétszag­gatta a kapitaliz­mus egész világot átfogó rendszerét, kiszakította a vi­lág egyhatodát a kapitalizmus ki­­zsákmányolása alól, megsemmisí­tette a földesurak, a gyárosok, a bankárok uralmát, a hatalmat a dolgozó nép vette a kezébe és fel­építette a szocializmust. Sokmillió kizsákmányolt vágya valósult meg. Az­ elmélet, a gyakorlatba ment át, létrejött a kizsákmányolásmentes osztálytársadalom, az orosz mun­kásosztály, Lenin, Sztálin vezetésé­vel. Lendületet és reményt adva a világ minden dolgozó népeinek, lé­tével bizonyítva, hogy a munkás­­osztály harca meghozza a gyümöl­csét. Ezen a győzelmen lelkesedve erősödnek a munkásosztály szerve­zetei, példaképük a győztes forra­dalom szocialista országa. Ez a példakép áll minden kommunista párt előtt, amely népének harcát, vezeti és irányítja az elnyomók ellen. A Nagy Októberi Forradalomban született és megerősödött Vörös Hadsereg békés, építő munkájában , állandóan képezte és tovább erősí­tette felkészültségét, mert tudta, hogy a pusztuló kapitalizmus ké­szül arra, hogy halálos veszélyében tűzcsóvát dobjon a világra. Felké­szült és megmentette a világot a pusztulástól, nagy áldozatot hozva az emberiségért. Szétverte a fasisz­ták hadseregét és történelmi jelen­tőségű győzelmei útján felszabadí­totta az elnyomott népeket, szabad­ságot, függetlenséget adva ezeknek az országoknak, új nagy területeket szakított ki a kapitalizmus elnyo­mása alól, újabb hatalmas csapást mérve a tőkés világrendszerre. Így lett népünk is szabad a Nagy Októ­beri Forradalom nyomán, kiszorítva a kizsákmányoló osztályok marad­ványait, megteremtve a dolgozók hatalmát, a szocializmus építését. A cári Oroszország a népek bör­töne volt. Az Októberi Forradalom ezeket szabaddá és egyenlővé tette. Ennek példáját követve, harcol az egész világ gyarmati népe Indiá­ban, Vietnámban, Malájban és egyebütt a szabadságért és füg­getlenségért. A szovjet hadsereg­­ szétverte a támadó Japán impe­rializmust és lehetővé tette a kínai nép felszabadító harcának győzel­mét. Egy 470 milliós nép szakította ki magát ismét a kapitalizmus világ­­rendszeréből és csatlakozott a szo­cializmust építő országok táborá­hoz. Az Októberi Forradalom ered­ménye a harmadik hatalmas csapást — amely a kínai nép forradalmát vitte győzelemre — egy nagy tá­borrá erősítette a Szovjetunió ve­zette béketábort. Mindennél világosabban igazol­ják ezek a győzelmek a nagy Ok­tóberi Forradalom világot jelentő e­szméjét és Molotov elvtárs szavai­nak igazságát: „Minden út a kom­munizmushoz vezet." Ez az út min­den nép számára világos és jár­ható. Biztatója, szilárd támasza, forrása a nagy Októberi Forradalom győzelme a szocialista állam. . a Szovjetunió gazdasági, politikai, katonai, erkölcsi és kulturális fölé­nye a tőkés országokéval szemben. Ezért ünnepli a világ haladó em­berisége november hetedikét a maga legnagyobb ünnepeként, ezért tekintenek ezen a napon a legna­gyobb szeretettel és hálával a Szov­jetunióra a népi demokráciák or­szágai, — Kínától a Német Demo­kratikus Köztársaságig —, éppúgy, mint azok a népek, akik most vív­ják nagy harcukat, hogy lerázzák magukról a kapitalizmus bilincseit. Az erők hatalmassá nőttek a bé­ketábor oldalán a kapitalisták ret­tegnek, félelmüket növeli fenyegető gazdasági válságuk, és mint ahogy a gyáva kutya ugatja, akitől fél, úgy akarják elriasztani a népek ha­talmas béketáborát. Háborúra uszíta­nak, támaszpontokat szerveznek, fegyverkeznek, szövetségeseket ke­resnek, nagy zajt csapva, és saját félelmüket, nyugtalanságukat szeret­nék a békés építő országokra át­ruházni. A Szovjetunió az októberi esz­mék nyomán nyugodtan folytatja következetes békepolitikáját. Köréje csoportosulva a békés építő munkát folytató népi demokráciák. A Szov­jetunió mellett állnak bizakodva a szabadságukért, a függetlenségükért harcoló elnyomott gyarmati népek, a kapitalista országok egyre na­gyobb nyomorban és bizonytalan­ságban, az egyre fokozódó terror­ban élő dolgozói, mint ahogy a Szovjetunió köré tömörülnek a jobb, békés és félelem nélküli biztos jövőjükért harcoló nők és ifjak a vi­lágon. A béke, a demokrácia, a ha­ladás hívei, hatalmas megmozdu­lással a világ különböző pontjain hallatják hangjukat megmutatják elszántságukat és erejüket. A béketábor napról-napra újabb győzelmeket arat­­ a Szovjetunió messzetekintő, következetes és vé­gig őszinte békepolitikájának ered­ményeképpen. Az jelenti újabb győ­zelmét, hogy az állandó tűzfészek­nek felhasznált és fegyverbe öltöz­tetett, az elnyomott nemzetek féken­­tartására mozgósított Németország is a fejlődés útjára lépett. Megszüle­tett a Német Demokratikus Köztár­saság, amelyben a nép, a demokra­tikus erők fejlődésével az európai béke szilárd pillére lesz. A béke­tábor erejét és sikerét növelte az a győzelem, amelyet Rajk és bandá­jának megsemmisítésével értünk el. Nagy csapást mérve ezzel az ame­rikai tőkések politikai vonalára. Le­lepleztük a világ előtt az amerikai ügynökök Tito és a jugoszláv nép hóhérainak igazi arculatát. A meg­félemlítésre és az amerikai katonai szervekre is hatalmas csapást mért az a hír, hogy a Szovjetuniónak is van atombombája. A félelem, a za­var egyre nő a kapitalisták sorai­ban, szűkölve vonítanak tehetetlen­ségükben, míg a világ dolgozóit erejük tudatában vetett biztos hit tölti el. A béketábor­­ legyőzhetetlen, mert főereje a népek szabadságáért folyó harc vezetője a hatalmas Szovjetunió. A Nagy Októberi Szocialista For­radalom új korszakot nyitott meg a magyar nép történetében is. Fel­szabadítva népünket az évszázados rabságból, szétverte a népellenes államgépezetet és megteremtette a lehetőségét, hogy népünk saját sor­sának irányítója legyen. Népünk a munkásosztály vezetésével, élen a kommunisták pártjával, élni tudott az adott lehetőségekkel és érdemessé vált az előlegezett bizalomra. Ke­mény harcban megvertük az ellen­séget kivetettük állásaiból és a pa­rasztsággal szoros szövetségben építjük a szocializmust. A Szovjetunió a szocializmus fel­építésével a kommunizmus felé ha­lad. Tapasztalataival, eredményei­vel segíti országunkat, a népi demo­kráciákat, amelyek most rakják le a szocializmus alapjait. Mindazt az eredményt, amit eddig elértünk és amelyet alkotmányunk összefoglal, lerögzít, törvényesen biztosít, a Nagy Októberi Forradalom, a Szovjetunió felszabadító harcának, napról-napra megnyilvánuló segítségének, telim­ként érhettük el így tudott és csak így lehetett, a Szovjeunióra támasz­kodva, népünknek a szocializmus építéséhez kezdeni, és csak a Szov­jetunió támogatásával lehet a vilá­gon bárhol, a szocializmust építeni. A magyar nép nagy győzelmek­kel ünnepli az Októberi Forrada­lom 32. évfordulóját. A hatalmát gyakorló nép akarata fejeződik ki abban a hatalmas változásban, ami országunkban végbement. Ország­építő hároméves tervünket, a kitű­zött idő előtt hét hónappal, a leg­több területen még hamarább, befe­jezzük. Ezzel közelebb hozzuk öt­éves tervünk megindulását,­­ és annak célkitűzését, a szocializmus megvalósítását. Erre készül dolgozó népünk ifjúsága az iskolák padjai­ban, és néphadseregünkben, amely­nek ereje eredményeink és békés építő munkánk védelmét biztosítja. Amikor népünk az eredmények mellett ünnepli az Októberi Forrada­lom évfordulóját, nem feledkezhe­tünk meg egy pillanatra sem a nagy Sztálin tanításáról: „Nem szabad a dolgot úgy elképzelni, hogy vala­mely ország, vagy néhány ország munkásosztálya a szocializmus, sőt a kommunizmus felé fog haladni, a többi ország kapitalistái pedig kö­zömbösen, ölbetett kézzel fogják ezt nézni ...A valóságban a kapitalis­ták minden tőlük telhetőt el fognak követni, hogy az ilyen országokat megfojtsák." A Rajk-banda leleple­zése fényesen igazolja és bizonyítja, hogy mennyire érvényesek Sztálin elvtárs szavai a mi helyzetünkben. Sikerült leszámolnunk a munkaosz­­tály és népünk ellenségeivel, mint az imperialisták ügynökeivel, ami­ben Lenin és Sztálin legjobb ma­gyar tanítványa vezette népünket. A dolgozók pedig azzal válaszolnak, hogy többet jobbat termelnek, erő­sítik­­­ hazánkat, a béke táborát, eme­lik népünk jólétét szilárdítják ha­talmukat. A Nagy Októberi Forradalomban a hős orosz munkásosztály és a szovjet népek győzelmét a két nagy proletár hadvezér, Lenin és Sztá­lin által kiformált Bolsevik Párt vezette. Az októberi győzelem párt­ja a történelem viharában edződött és minden csatából újult, megnöve­kedett erővel került ki, mert erejé­nek kimeríthetetlen forrása maga a dolgozó nép, amelyet Lenin és Sztálin a forradalmi élenjáró el­mélet szellemében nevelt. Lenin és Sztálin pártja, a Bolsevik Párt mintájára szerveződtek meg az egész világon az új típusú munkás­pártok. A Párt tanításai tapaszta­latai, legyőzhetetlen fegyvert adtak a kommunisták kezébe: a marxiz­­must-leninizmust. Mindjobban megközelíteni, ha­sonlóvá válni a nagy Bolsevik Párthoz, ez minden kommunista párt legfőbb kötelessége. Ezt bizo­nyítja a mi számunkra is a Rajk­­banda leleplezésének tanulsága. Mint ahogy meg kell tanulnunk a szovjet emberektől a munkához való viszonyt és a termelés terén el kell sajátítanunk a termelékenység eme­lésének szocialista módszereit, úgy a politikai harcban is példaké­pünknek kell tekintenünk a töme­geket mozgósító és magával ra­gadó Bolsevik Pártot. Lenin és Sztálin tanítványai, Rákosi elvtárs­sal az élen, a Bolsevik Párttól ta­nulták meg az ellenség elleni kö­nyörtelen harcot. Leleplezni és meg­semmisíteni még ha a Párton belül is húzódik meg. Kötelességünk munkálkodni Pártunk építésén. Meg kell tanulnunk a Bolsevik Párttól az éberséget és azt, hogy az éber­ség nemcsak a Pártvezetőség és az Államvédelmi Hatóság ügye, ha­nem az egész dolgozó népünké. Különösen áll ez az osztályharc legerősebb frontján a termelés vo­nalán. Keményen, következetesen dol­gozni Pártunk élcsapat jellegének megszilárdításán. Megerősíteni Pár­tunkat a dolgozó nép legjobbjaival. Elmélyíteni, szorosabbá tenni kap­csolatainkat dolgozó népünkkel, fej­leszteni elméleti színvonalunkat, tu­datos szocialista tartalmat adni bé­kés építő munkánknak. A magyar nép annál jobban fogja feladatait megoldani, minél egységesebben követi a Bolsevik Párt példáján nevelkedett Pártját, a Magyar Dol­gozók Pártját, minél inkább segíti harcában, hogy hasonlóvá legyen a nagy Bolsevik Párthoz. Az Októberi Forradalom ünnepén eddigi harcunk és eredményeink még jobban elmélyítik mélységes hálánkat és ragaszkodásunkat, megingathatatlan egységünket a Szovjetunió és Sztálin elvtárs iránt. A Szovjetunió győzelme a fasizmus felett és segítsége tette lehetővé né­pünk felemelkedését, hogy népünk szabadon és békében, a többi sza­badságszerető népek sorában, a ha­ladás élén építheti boldog, virágzó, teremtő jövőjét. Hűségünk a Szovjetunióhoz egyet­­ jelent’ d­olgozó n­épün­khu­z, i cializmus felé haladó szabas­zánkhoz való hűségünkkel. A szereti a Szovjetuniót, az sa­­pét sem szereti, az ellensége népének. A Szovjetunió b­án ség, a munkásosztály nemzetköz harcához való szolidaritás, egyben a legmélyebb, igaz hazaszeretet, né­pünk szeretete és boldogulásának legfontosabb követelménye. Az Októberi Forradalom 32. év­fordulójára Lenin nagy művének folytatója, az októberi eszmék meg­valósítója, a szocializmus diadalá­nak nagy vezére, Sztálin elvtárs felé tekintenek határtalan tisztelettel, forró szeretettel a béke, a szocializ­mus hívei az egész világon, hogy méltó keretek között ünnepeljék meg születésének 70. évfordulóját. Népünk is csatlakozva a haladó emberiséghez, méltóan készül a nagy ünnepre. A világbékéért folyó harcban a szocialista tábor erejét, eredményét fokozva a Szovjetunió iránti hűséggel egységesebben, szo­rosabban, zártan, sorakozik­­ fel nagy lelkesedéssel Pártunk mögött, Lenin és Sztálin nagy magyar ta­nítványa, a magy­ar nép szeretett és hű fia, Rákosi elvtársunk mögött. Köszöntjük a világot formáló nagy Októberi Szocialista Forradalom 32. évfordulóját! Éljen a szovjet népeket győze­lemről győzelemre vezető dicső Bol­sevik Párt. Lenin és Sztálin Pártja, a kommunista pártok nagy példa­képe! Éljen a mi forrón szeretett Sztá­lin elvtársunk, a világ dolgozóinak nagy vezére, a magyar nép őszinte barátja! Előre Lenin, Sztálin zászlaja alatt, Rákosi Mátyás vezetésével, a szocialista Magyarországért! Éljen győzelmeink szervezője a Magyar Dolgozók Pártja és népünk éber és bölcs vezére, Rákosi Mátyás! Éljen a Nagy Szovjetunió, a népek­­ békéjének megdönthetetlen bástyája!

Next