Nógrád, 1971. szeptember (27. évfolyam. 205-230. szám)

1971-09-24 / 225. szám

f Munkásélet és művelődés jut-e idő a kultúrára? A LAMPART Zománcipari Művek Salgótarjáni Gyáregy­ségében csaknem háromezren dolgoznak. A dolgozóik negy­ven százaléka szocialista bri­gádtag. Ottjártunkkor felke­restünk néhány brigádot: munka melletti kulturálódá­si lehetőségeikről beszélget­­­ ■*, különös tekintettel a s­z­>­li«fa brigádmozgalom ‘felében vállalt kulturális T­ ládáink teljesítésére. Kékük .József szocialista brigád, TMK-műhely. Az egyik legrég­ebben­­, tizenkét éve alakult közösség. Varga József, Galló István, és Vere­­bélyi László, a beszélgetés résztvevői. Kevés, kevés... — Jó, hogy van, kell, szük­séges a szocialista brigádmoz­galom — kezdte a beszélge­tést Varga József. — De sok­kal nagyobb lehetőségei van­nak, mint amennyivel pilla­natnyilag élünk. Gondolom, nemcsak a ZIM-esek eseté­ben, hanem valamennyi szo­cialista brigádnál legproblé­másabb a kulturális vállalások teljesítése, egyáltalán a mun­kások kulturális élete. Mert például mit vállaltunk mi is? Színházlátogatás két alkalom­mal, könyvtári tagság, közös kirándulás, s, hogy szakmai­lag továbbképezzük magun­kat. Kevés az emberek ne­velését, önképzését, tanulását serkentő intézkedés, tevékeny­ség. — A válallásokat maguk, a brigádtagok teszik. Az elmon­dott hiányosságokat figyelem­be véve kötötték-e meg az idei szerződést? — A szakszervezeti bizott­ságtól kapott vállalási terv alapján kiválasztjuk, amit brigádunk kivitelezhetőnek ta­lál. A különböző címek elnye­réséhez megvannak a meg­határozott szintek, követelmé­nyek. Ahhoz, hogy továbbra is megtarthassuk a kiváló cí­­­met, ötven óra társadalmi munkát kell végezni. Sok. Mert jobb szervezés, munka­­fegyelem mellett kevesebb idő alatt is el lehet végezni ezt a munkát, s így több idő jutna a kulturális eseményekre. (Nem ebédszünetben kellene tartani a szakmai előadáso­kat.) Műszaki brigád vagyunk — Az igazság az — folytat­ja a beszélgetést Galló Ist­ván technikus, —, hogy az utóbbi években végrehajtott re­konstrukció, gyors fejlődés mellett nem jut idő beszél­getni az emberekkel. Műszaki brigád vagyunk. A fizikai dol­gozók szakmai műveltségét elősegítő előadások tartását vállaltuk. De ez kettős, mert ha a dolgozók nem igénylik, nem jönnek el, hiába pró­bálkozunk. A mozgalom „nagyságát" abban látom, hogy a résztvevők emberileg kerül­nek egymáshoz közelebb, több­nyire a termelő munka során. Csak egy kicsit több erkölcsi megbecsülésre számítunk, le­hessen érezni, hogy szocialis­ta brigádtagok vagyunk. Verebélyi László, a TMK KISZ-ti­tikára: — Művelődési lehetőségeink — itt főleg a KISZ-eseket fi­gyelembe véve — minimálisak. A szocialista brigádmozgalom­­­ban végzett munkák tulajdon­képpen szorosan összefüggnek szervezeti tevékenységünkkel. S, például, van üzemi kultúr­­házunk, de létezését nem­ na­gyon vesszük észre. A sajtók­ban mun­kásnőket kérdeztünk. Beles Béláné, autogénhegesztő: — A szocialista brigádok működését a termelésben le­het leginkább érezni, pozití­van­ összekovácsolják a bri­gád tagjait a különböző mun­ka utáni összejövetelek. Szín­házlátogatás, olvasás, könyv­­­vásárlás szerepel vállalásaink­ban, amit ebben az évben teljesítettünk is. Nagyon jól érzem magam a brigádban, de nagy törődést várunk. — Nem kielégítő az üzemi kultúra — kapcsolódik a be­szélgetésbe Balázs Gyuláné, műhelybizottsági titkár. Hogy változtatni tudjunk ezen, egy­részt több időre lenne szük­ség, másrészt a gazdasági ve­zetésnek nemcsak akkor kel­lene foglalkozni a dolgozók­kal, ha azok kérik, hanem néhányszor nekik is kellene kezdeményezni. Gyakrabban összehívni a brigádvezetőket, tájékoztatni, elbeszélgetni ve­lük, nemcsak gazdasági kérdé­sekről, hanem más jellegű problémákról is, mint például a művelődés helyzete, kultu­rális lehetőségek, stb. Igényes emberek A szakszervezeti bizottságon olvasgattuk a szocialista bri­gádmozgalom jelentéseit, ös­­­szesítőit. A kulturális vállalá­sok teljesítése rubrikáiban „nagy” számokat találtunk. A Vasas Szakszervezet lapjára 2800-an fizettek elő, a külön­böző oktatásokon 1500-an vet­tek részt, s az utolsó értéke­lést megelőzően 56 TIT-elő­­adáson 3007 dolgozó vett­ részt. Az ismeretterjesztő elő­adásokról nem tettek emlí­tést a beszélgetés dolgozói. Nehézségeik nem abból adód­nak, hogy a központilag biz­tosított, szervezett akciókban nem vehetnek részt. A Szocia­lista cím arany, ezüst fokoza­tának elnyerése során fo­rintban kapott jutalmat sem keveslik. Szeretnék, ha nem­csak a tervet teljesítő, minél jobb gazdasági eredményt el­érő, esetleg a statisztikai ada­tokat széppé tevő munkást látnák bennük­­, hanem mint igényes emberek, várnak több törődést! •JOkb­er Osgyáni Lajosné A moszkvai Nagyszínház és a leningrádi Kirov Opera és Balettszínház táncművészeinek ma világszerte,nincs párja. Ha valakinek kétségei voltak e tekintetben, a Fehér éjsza­kák című riportfilm, amely a leningrádi balettfeszt­várról számolt be, balettbetéteivel végiképp eloszlatta a kétségeket. Csenterics Ágnes, aki a riportot készítette, a filmet írta és rendezte, bizonyítékul a mai szovjet balett, szinte valam­­en­­­nyi nagyságát felvonultatta. Jó szórakozást nyújtó 35 per­cet töltöttünk Leningrádban, s kedvet kaptunk a balett ere­dete után kutatni. Tudvalevő, hogy a balett olasz eredetű szó, annyit jelent, hogy táncocska. A népi táncjátékokból, a táncos közjátékokon át fejlődött ki a mai, klasszikus és modern értelemben vett balett. Az első táncjátékot az olasz Belgiogoso, Medici Katalin udvari táncmestere rendezte 1581-ben, A királyné víg balettje címein. A francia közvetí­téssel orosz földre is eljutott kezdeményezés jó talajra ta­lált, hiszen az orosz néptánc már a múltban is a legfejlet­tebb, legkiterjedtebb volt a világon. A vidám, vetélkedő pe­­repljaszok és a játékos horovodok jó alapot képeztek a ba­lett kialakulásához. Az első orosz udvari balettkart Anna Ivanovna cárnő alapította Pétervárott, 1736-ban és két év múl­va ugyanott balettiskolát állított fel. Hogy ebből milyen világ­raszóló iskolák alakultak ki, azt többek között balettfejedel­mek Pavlova, Preobrazsenszkaja, Karszarina, Fokin, Nyi­­zsinszkij, Szemjonova, Anyiszimova, Mihajlov, Ulanova, Du­­gyinszkaja, Szergejev, Csabukiani, Messzerev, Gabovics, Le­­pesinszkaja, Seleszt, Pliszeckaja, Bregvadze, Kondratov, Oszipenko, Sztrucskova és Mojszejeva neve is mutatja —, hogy „csak néhányat” említsünk a balett koronázatlan ki­rályai és királynői közül. A Szovjetunió balettművészete nem véletlenül áll világviszonylatban is a legelső helyen. ★ Ma, pénteken a variációról „tanulnak” a Nyitott füllel című műsorban (17.55), utána az Amazonas őserdeibe láto­gatunk el, Miszlay Gyula perui útifilmje segítségével (18.20), a Három srác a hadseregben ezúttal a harckocsizók életével ismerkedik (18.35), történelmi érdekességeket ígér Szabó György Széchenyi meggyilkoltatása című filmje (20.00), az Interfórum ’71-ben pedig Roman Jablonski lengyel gordon­kaművésszel ismerkedhetünk meg (21.50). L. Gy. Kulturális KÖNYVAUKCIÓT, magyarul A világ legkisebb könyvének, mindössze 700 forint a kikiás­­könyvárverést tartanak no- amelyet Abraham Lincoln írt tási ára. Az árverésre kerülő n­vember 20—21-én a MOM és a mérete mindössze 3,5 közül a legdrágább az 1665­ színháztermében, Budapesten, milliméter, négyzet alakú, ben kiadott Ortelius-kötet, amelyben 100 metszet is ta­lálható, s kikiáltási ára tizen­kétezer forint. A könyvaukció iránt megyénkben is nagy az érdeklődési A valóban vásár­ló szándékú könyvínyencek szerkesztőségünkben bete­kinthetnek az antikvár könyv­aukció teljes katalógusába. * A MOPRESSZÓ MŰSORA iránt többen is érdeklődtek szerkesztőségünkben. A Tar­­ján-ver­ deglőben minden ked­den este hét óraikor­­ tartja előadását a ,,mozi”. A héten a Crossbow-akci­ó című, szín­­es amerikai, háborús kard­odzija ment Sophia Lorennel a f0­ szerepben, szeptember 28-án­­ A bűntény majdnem sikerült, színes, olasz—francia bűnügyi filmet, október 5-én pedig a sikamlós témájú, színes, ro­mantikus kosztümös NDK ka­­rand­filmet, a Maga tetszik nekem-et vetítik. * KÜLFÖLDI MEGHÍVÁST KAPOTT a balassagyarmati Mítoszától Kálmán Művelődési Központban működő társas­­táncklub. Csehszlovákiába, mégpedig Baleken lépnek fel szeptember 25-én és 26-án, az ottani Táncpalotában, a megrendezésre kerülő nem­zetközi versenyen. Minthogy a balassagyarmati táncosok si­kereinek híre a határon túlra is el­jutott, odaát is nagy vá­rakozással tekintenek a balas­sagyarmati táncosok bemutat­kozása elé. A BÁNK BÁN OPERAVÁL­TOZATÁT kedden mutatja be Salgótarjánban keddtől, há­rom napon át a debreceni Csokonai Színház társulata. Az előadások kezdete az el­terjedt hírekkel ellentétben kedden, szerdán és csütörtö­kön egyaránt este hét óra. A 4 NÓGRÁD—1971. szeptember 24., péntek ” J A japán film Legutóbb az indiai film­gyártás jellegzetességeit ele­meztük, most a japán film né­hány jellemzőjét említenénk, minthogy a filmklub októberi műsorában a japán filmek ve­títése is megkezdődik. Japán filmjei ismertebbek, s egyben kedveltebbek az in­diai produkcióknál. Az utóbbi évtizedben filmforgalmazá­sunk jóvoltából a magyar kö­zönség is több világhírű film­rendező néhány hírneves al­kotásával ismerkedhetett meg. A filmklub programjában szereplő filmek mindegyike az ötvenes években készült. Mon­danivalójuk azonban ma is aktuális, meggyőző erejű, mű­vészi megvalósításuk magá­val ragadó. Japán filmgyártását Európa és Amerika a második világ­háború után kezdte megismer­ni, amikor a japán rendezők jó részének figyelme — nem utolsó sorban a háború elvesz­tése következtében — a nem­zeti önismeret, a társadalmi kérdések vizsgálata felé for­dult. A figyelem kölcsönös volt: Európa és Amerika kul­­túrkincsei eljutottak Japánba és termékenyítőleg hatottak a hazai művészek alkotó képze­letére. A nyugati kapcsolat rést ütött az ősi japán kon­venciók szilárd bástyáin, s a régi és új harca során termé­szetesebbé vál­tak a társadal­mi-emberi kapcsolatok. A fil­mek egy csoportja e problé­makörrel foglalkozik. Egy má­sik kérdéscsoportot alkotnak a feudális Japán viszonyait, a szamurájok életét feldolgozó filmek. A társadalmi igazság­talanságok feltárásával legin­kább a nagy filmgyártó mo­nopóliumok anyagi támogatá­sát nem igénybe vevő, úgy­nevezett független filmalkotók foglalkoznak (Yamamura, Ku­rosawa, Kobayashi, Imai stb.) A bemutatásra kerülő öt ja­pán film közül három ilyen. Satoru Ya­mamura az em­bertelen bánásmód ellen fel­lázadt halászok drámáját örö­kítette meg 1953-ban készített Rákhalászok című filmjében. A halásztársaság nyomorúsá­gos éhbérért a maximális munkát sajtolja ki munkásai­ból, testi épségükkel, életük­kel mit sem törődve. Ösztö­nös lázadásukat a fegyveres matrózok különösebb erőfeszí­tés nélkül törik meg, halállal büntetve a hangadókat. A modern témát Yamamura jel­legzetesen japán stílusban dolgozta fel: ütemszerkeszté­sét a lassú és gyors képek me­rész váltakozása, színészi já­tékát az ősi kabuki színház­ra emlékeztető túlhangsúlyo­­zottság jellemzi. Az 1958-as velencei film­­fesztivál nagydíjas filmje. A riksakusi egy a társadalom perifériájára szorult nyomorú­ságos pária története — Ina­­gaki mesteri rendezésében. Az 1960-as év legszenzáció­sabb filmje Kaneto Shindo Kopár szigete volt, melyet Moszkvába fődíjjal jutalmaz­tak. A film egy szegény japán parasztcsalád életének szoci­ográfiai pontosságú leírása. Furcsa film, játék és doku­mentum egyszerre. A táj és a megfeszített munka, a lé­tért folytatott mindennapi küzdelem sajátos harmóniában olvad egységbe. Realizmusa szűkszavú és könyörtelen. Hangja, a tragédia ellenére is, a reménységé. Shindo először 1952-ben forgatott filmjével, a Hirosi­ma gyermekeivel hívta fel magára a figyelmet. Erkölcsi tisztasága, felelősségérzete már ebben a munkájában megmutatkozott. A film a hi­­rosimai atomrobbanás követ­keztében valamilyen sérülést hordozó gyermekek sorsát tár­ja fel, s egészét tekintve fáj­dalmas felkiáltás, felhívás az emberiséghez az atombomba elleni harcra, a békéért. A legnagyobb élő, és egy­ben a legnyugatibbnak tartott japán rendező Akira Kuro­sawa filmje, a Vihar kapujá­ban ezer évvel ezelőtti időkbe visz vissza. Egyetlen történe­tet mesél el, ahogyan azt a négy résztvevő látta, átélte. Az igazság nem derül ki, a film ennek ellenére mégsem pesszimista, mert a szegény favágó mélyen humánus cse­lekedete megnyugtatóan zárja a véres történetet. Kurosawá­­nak ez a rendezése 1951-ben Velencében a nagydíj mellett elnyerte a kritikusok díját is. Az említett rendezők ma, az igénytelen erotikus és gengsz­terfilmek dömpingje idején is, megőrizték emberi felelősség­­érzetüket, művészi tisztaságu­kat, s továbbra is a japán filmgyártás élvozVatába tartoz­nak. 4 Sulyok László í Biennálé Költészeti bienniálát rendez­nek Győrött november 18— 19-én, amelyen a legjobb versmondók vetélkednek egy­mással. Az országos vers­mondó versenyen, amelyre hi­vatásos népművelőket is rend­szeresen meghívnak, Nógrád megyét két balassagyarmati meghívott is képviseli: Csi­­kász István tanár, a Madách Imre Irodalmi Színpad veze­tője, és Mészáros Ágnes nép­művelő, az irodalmi színpad tagja. Mindketten itthon is hasznosítani kívánják majd győri tapasztalataikat. í Hejőcsaba Hejő Csaba Telefon: Miskolc 38-711. Gyöngyös, Gorkij u. 23. Telefon: Gyöngyös 13-73. " ‘ '• I ""»• Eger, Lenin út 129-131. Telefon: Eger 17-47. Salgótarján, Rákóczi u. 233. Telefon: 25-30. '

Next