Nógrád, 1985. február (41. évfolyam, 26-49. szám)

1985-02-09 / 33. szám

r . Hajnaliban arra ébred­, stell, hogy valaki ököllel veri az előszobaajtót és kiabál. Turnovszky nyitott ki, viasz­mécsessel. Rögtön félretolták ez útból, s három férfi tódult a lakásba: mindhárman nyi­­las karszalaggal, bőrövvel, pisztolytáskával és fekete, el­­lenzős sapkával. — Kicsoda maga? — rivaliit e mérnökre az, amelyik elöl Ejött: egy öles termetű, bőr­kabátos férfi, aki körül kel­lemetlen pálinkaszag úszott. — De kérem... én rimafői Turnovszky Tivadar okleve­les. .. — hebegte a mérnök, a bőrkabátos azonban nem fi­gyelt rá, benyitott az egyik lakatlan szobába. De hirte­len visszafordult, zseblámpája­— kint­ vannak... Mit szól­tak, jól elintézem őket? Így kell ezt: szépen, finoman. . . Még egy ideig hallották az őrjárat zajongását a folyosó­kon és a lépcsőházban, aztán végre csönd lett: a nyilasok nyilván odébbálltak. Tur­novszky egy elégedett puszit nyomott felesége homlokára, s visszabújt a még langyos dunyhák közé. De rögtön nyá­vogott is egyet. — Mi baj, cicu? — Hova tetted az órámat, fiam ? Keresni kezdték, de hiába* a drága, svájci aranyóra el­tűnt az éjjeliszekrényről. A mérnök, előbbi ijedelmét fe­ledve, magánkívül ugrott talpra, volt, egy kis zsebkendővel szárítgatta a szemét. Jutka a kályha mellett ült, lábát a szék alá húzva, sápadtan. Gazsó megállt az ajtó mel­lett, egyik keze még a kilin­csen. — Jó reggelt, fiacskáim, már felébredtél? Kialudtad az iz­galmat? — fordult feléje rög­tön Turnovszky, s az ezüst­tárcáját nyújtotta. — Egy jó reggeli cigarettát? Gazsó nem mozdult el az ajtó mellől, egy gyilkos pil­lantással végigmérte, s olyan durván, hangosan támadt rá, hogy az asszony mélyebbre bújt az ágyba. — Nem szégyelli magát? Mit akar ettől a lánytól? KARINTHY FERENC: BUDAPESTI TAVASZ (Részlet) ival Turnovszky arcába vilá­gított, s a boldog meglepetés hangján fölkiáltott: — Apuskám! Hiszen te zsidó vagy! Turnovsi­ky majdnem el­ájult az ijedtségtől és az ar­cába lehelt szesz erős szagá­tól. Kotorászni kezdett zsebe­iben, de a bundája volt rajta s alatta pizsama, csak egy fényképes v­illamosbérletet ta­lált. Fölmutatta, és magas fej­­i hangján, amelyet a rémület kiszárított, igyekezett bizony­gatni : — Kérem, én ősi keresztény famíliából. .. egyébként köz­löm, hogy nemességünket har­madik Károly alatt... A nyilas kiverte kezéből a bérletet. — Az az irat lehet hamis! Levette sapkáját, és egy koc­kás zsebkendővel megtörülte izzadó homlokát. Rágyújtott, a mérnök arcába fújta a füs­töt, aztán elfordult, és társai­val a szobákba csörtetett. Turnovszkyné halk sikollyal ugrott ki az ágyból, s ösztö­nös mozdulattal a csavarokat kezdte kiszedegetni hajából. Az alacsonyabbik nyilas, egy cigányképfl alak, az ágy alá világított. — Kit keres maga az én ágyam alatt? — kérdezte az asszony mosolyt erőltetve ar­cára. A nyilas nem válaszolt. A három ember teljesen megtöl­tötte a nagy lakást: össze­vissza rótták a szobáikat, min­den lyuikat végigszimatoltak, a fiúik arcába világítottak, de sehol sem állapodtak meg, nyilván kerestek valakit. A harmadik nyilas, egy szőke tejföl­ ősszájú, pattanásos ka­masz pimaszul­­ beletúrt Jutka ágyába, és a lány melléhez nyúlt. Jutka teljes erejével a suhanc kezébe harapott. — Hülye! — jajdult fel a fiú, és karját visszakapva pisztolytáskájára ütött. — Azt hiszi, megijedek magától? Én jövő héten százados leszek! Jutka felült az ágyban, és dühtől szikrázva előrehajolt. — Menjen innen a fenébe, érti? Végül ismét. Turnovszkyt szedték elő, aki közben meg­találta az összes iratait, és szétrakta őket az asztalon. A bőrkabátos egyetlen mozdu­lattal lesodorta a sok papirost. — Ki jött ide az éjjel? — Kérem, úri becsületsza­vaimra. .. — Ide figyeljen, mi egy alacsony, bajuszos, vörös em­bert keresünk. Saját szemem­mel láttam, hogy ebbe a ház­ba szaladt be. Elhiszi nekem? — Én elhiszem, de a mi lakásunkban... úri becsület­­t sza­vamra... Miikor a nyilasok kifelé in­dultak, a bőrkabátos még egy­szer bevilágított Turnovszky képébe. — És jó lesz vigyázni, a puskám, mert mi mindent tudunk. Én csak annyit mon­dok: nem vagyok szívbajos ember... A mérnök még mindig sá­padtan, de kezeit sebesen dör­gölve tért vissza az előszobá­ból. . — A fene egye meg! Utánuk megye­k! Feljelentem őket a p­­arancsnokuknál — Totó, azt hiszem, te nem vagy épeszű... A mérnök még sokáig nem tudott elaludni, újra s újra dühbe lovalta magát. Gazsó, ak­i a másik szobában fe­küdt, csöndes elégtétellel hall­gatta Turnovszky szűnni nem akaró halik szitkozódásait... ... Amikor felnyitotta a szemét, újra a mérnök hang­ját hallotta, s egy pillanatra azt hitte: még mindig az órá­ját panaszolja. Pedig odaát most vitatkoztak valamin: közben reggel lett. Mintha az asszony csendesen sírt volna, aztán Jutka hangját hallotta. Gazsó felült az ágyban, és fi­gyelni kezdett. Zoltán még aludt. — Nem kérnélek rá, kislá­nyom— hallotta­ a mérnök gyors, dallamos mondatait —, nem kérnélek, ha nekünk is nem volna félnivalónk. De légy okos, és lásd be: most az órámat vitték el, de ez az éjszakai eset sokkal rosszab­bul is végződhetett volna, és akármikor megismétlődhet. Azt nem hiszem rólad, hogy bajba akarod keverni Ilma nénédet, aki annyi jót tett veled. Pedig ha következete­sen végiggondolod... — Én nem félek, én sem­mitől sem félek — mondta Turnovszkyné. — És hová menjen innen szegénykém eb­ben a szörnyű bombázásban? — Te azt nem tudod meg­ítélni fiam, hogy neked mi jó és mi rossz. Én vagyok érted felelős. .. Ez egy veszélyes ház, ahol már nyomoznak, ahova egész biztosan vissza fognak jönni, és ti csak egy­másra hívjátok fel a figyel­met. Itt két szökött katona bujkál meg ti ketten, kicsit c sók egy lakásra. A saját ér­deke is azt kívánja, hogy ne maradjon itt tovább. El fog­juk látni pénzzel, élelem­mel. .. Gazsó nem tudta, miért ve­szélyes, ha a lány itt van, csak azt értette, hogy ki akar­ják tenni, és nincs hová men­nie. Az, hogy a mérnök ilyen kegyes szavakba csomagolja a dolgot, felháborította: az álom rögtön kifutott szemé­ből, fölugrott, és kezdte ma­gára ráncigálni a nadrágját. Gazsó a lánnyal eddig nem sokat beszélt, és azt is inkább csak sejtette, mi fűzi Zoltán­hoz. Az itt lakók közül mégis Jutkát érezte tán a legköze­lebb magához, mert ő volt az egyetlen, a­ki minden leeresz­kedés és tettetett közvetlen­ség nélkül tudott szólni hoz­zá, s ha jókedvű volt, kedve­sen beszélt, de ha félt a bom­báktól, vagy valamiért elszo­morodott, azt sem akarta el­titkolni. Nem ébresztette fel Zoltánt, ujjával hátrasimította fekete, sűrű haját, kopogott a szom­széd szoba ajtaján, de a vá­laszt sem várta meg, benyi­tott. Turnovszky felöltözve, cigarettát töltögetve magya­rázott, az asszony még ágyban Turnovszkyt azonban nem tudta kihozni a sodrából, fél­rehajtotta fejét, s mint aki még örül is Gazsó belépté­­nek, egy nyájas mosolyt kül­döt­t felé. — Hallottad, miről beszél­tünk. Kitűnő, akikor segít­hetsz meggyőzni a hölgye­ket. .. — Hiába csavarja: ez a la­kás nem a magáé. Akik itt laktak, azok elutaztak, és a kulcsot Pintéréknek adták. Innen maga senkit el nem küld. A mérnök vékony, hosszú tenyerével az arca előtt inte­getett, s mint aki csak egy félreértést igazít helyb­e, még készségesen magyarázta: — Tévedsz, fiacskám, Koch Endre engem bízott meg a la­kás kezelésével. Ha óhajtod, parancsolj, a megállapodás... Egy géppel teleírt papirost vett ki a fiókból, s az asztal­ra terítette. Jutka felállt, hal­kan kiment a szobából. Ga­zsó megvetően előrebiggyesz­tette az ajkát. — Az az írás hamis. Maga csinálta, akár a többit. A mérnök feleségére pil­lantott, felállt, megfogta Ga­zsó zubbonyát. — Különben is tudod te, fiam, hogy ki ez a lány? Egy bujkáló zsidó, aki más néven él. Ha megtudják, mindnyá­junknak kampec, neked is, nekem is... Turnovszkynéból újra kitört a zokogás. Gazsó csak a vál­lát rándította, lerázta magá­ról a mérnök kezét. — No és ha akárki? Talán az utcára menjen aludni? Ide figyeljen, hagyja békén azt a lányt, mert ha még nem volt megpatyi­ngolva, hát kaphat egyet-kettőt... Turnovszky kitátotta a szá­­­­ját, aztán újra becsukta, a székre huppant. — Hiszen ugyanazt akarjuk mind a ketten. Én is csak azt mondtam, hogy ha ennél biz­tosabb helyet találunk ne­ki. .. — Akkor is itt marad — mondta Gazsó, és kiment a szobából. A mérnök egy zseb­kendővel törülgetni kezdte az arcát, homlokát. — Az ember idefogadja, jót tesz vele, és tessék: ez a hála! OLVASSUK ÚJRA­­ EGYÜTT! Karinthy Ferenc: Budapesti tavasz A felszabadulás a magyar irodalom egészében alapvető változást hozott. A korábbi írófejedelmek eltűntek, a val­lásos, katolikus erkölcsi szem­lélet, a Tóth Tihamér-i „tisz­ta férfiúság” és kapcsolt ré­szei megszűntek favorizáltnak lenni. Az új erkölcsi normák a baloldaliság jegyében fogal­mazódtak meg, az addigi ül­dözöttek hősökké váltak, mint­­egy itt is talpra állítva azo­kat az alapvető természetes és általános erkölcsi normákat, melyekből eddig csak azokat­­ harsogták, amelyek a hatalom demagógiájához szükségesek voltak. Természetesen előbb a líra és a novella kelt az új szél szárnyán a magasba, de ezt rövidesen követték azok a­­ már korábban megírt regé­nyek, amelyek a fasiszta cen­zúra következtében nem lát­hattak napvilágot. Aztán je­lentkezett az új prózaíró-nem­­zed­ék, amely élete tanén­yének irápta a háborút, a felszaba­dulást, az újjáépítés éveit. Azt a hatalmas társadalmi válto­zást, amit 1945, majd'­ a koalí­ciós idők, aztán a fordulat éve jelentett, borzasztóan nehéz lett volna egy nagy társadal­mi körképben akkor összefog­lalni. A magyar élet bonyo­lultságát, ellentmondását iga­zán egy olyan kötet tudná pon­tosan tükrözni, amely a kisebb prózai műfajokból (elbeszélés, interjú, riport, karcolat, hu­­mor csak) a­d a bő válogatást, hiszen ezek gyorsaságuknál, valóságtükröző erejüknél fog­va hívebben követhették a napról napra változó és gyak­ran máig ható ellentmondáso­kat hordozó eseményeket. A korszak jelentős írói — Karinthy Ferenc, Déry Tibor, Urbán Ernő és mások — ri­portkötetekkel váltak ki az iro­dalomból. S csak az ötvenes évek elején jelentek meg azok a regények, amelyek már iro­dalomtörténeti miak­adandóság­­gal ábrázolták a felszabadu­lás pillanatát. Ezek között talán a legje­lentősebb Karinthy Ferenc Bu­dapesti tavasz című műve, mely 1953-am jelent meg, s amelyből 1955-ben film is ké­szült. A mű a magyar társa­dalmi osztályok teljes körké­pét adja abban a huszadik század közepi állapotban, ahogy Budapesten, a körülzárt fővárosban létezhettek. A cse­lekmény helye tehát az or­szág fővárosa, az időpont az a másfél hónap, amikor a szov­jet hadsereg már ostromgyű­rűbe fogta a várost, s az em­berekből a kiélezett, életha­­láli helyzetben kitört valóságos természetük Az író két kato­­n­ah­ősét még bejutat­­­a a kö­rülzárt városba, az egyik csa­ládját mennek meglátogatni és aztán végig, ott is marad­nak. Az ő sorsuk hálójába kerül­t embereket ismerjük meg: a katonaszökevényeket, üldözötteket, a hatalomban tobzódó, de az orránál tovább nem látó nyilas söpredéket, mindazokat, akik ennek a negyven évvel ezelőtti világ­nak élő részesei voltak. Karinthy műve nem nagy­ lélegzetű regény. Egy gyorsan olvasó ember három óra alatt végezhet vele, viszont ebben a három órában érzékletesen tornád fel az olvasó előtt an­nak a szörnyű pár hétnek minden lényeges eleme. Tör­ténelemkönyv — lebi­lincselő­­en izgalmas történetben elbe­szélve. Aki hozzákezd, biztos, hogy nem tudja letenni. Itt valósultak meg — vagy talán kezdtek teljessé válni — Ka­rinthy Ferenc prózairól eré­­nyei, ő soha nem bonyolult. Az élet kompl­ikáltságát ne­hézkességgel, modorossággal nem is lehet híven visszaad­ni. Áttetsző, világos szerkezet, rendkívül jellemző portrék, pontos leíró mondatok — mindez érdekes, fordulatos cselekménybe ásva­zva. Ezek az erény­ek. S az eredményes, lényegretörő, elbeszélő emlé­kezetbe tapadó regény Szalontay Mihály SASS ERVIN: NAPISTEN PAJZSAI hidakat építek aranyhidakat virág­­hidakat öleléshidakat szeretethida­­kat és átkelek azokon a felhőket tartó tornyokig és együtt kiáltom a harsonákkal a dombok tengerén pi­rosló tulipánmezőknek pirosodjatok vérszínű lángok t­ hidak pillérei táruló szirmok lángoljatok ti a napistennek rubinpajzsai és védjé­­tek a hidakon megérkezöt A nemzet festője Barabás Miklós emlékezete Barabás Miklósnak, nemze­ti festészetünk klasszikusá­nak 175. születésnapját ünne­peljük február 10-én. Történelmünknek félig fe­ledésbe került alakjai közé tartozik, bár valamelyik mun­káját bizonyosan, ismeri né­pünk apraja-nagyja, mert hi­szen az ő ecsetje, karcolótű­je nyomán alkotunk képet magunknak a reformkor nagy­jairól, Széchenyiről, Kossuth­­ról, Deák Ferencről, Wesselé­nyi Miklósról, Eötvös József­ről, Petőfiről, Arany Jánosról, Jókai Mórról, hogy csak a legnagyobbakat említsem. A „nemzet festője” volt, mint Reviczky írta róla: „És, hogy csodálják késő unokák, meg­fested korod arcképcsarno­kát.” Életműve a reformkor képeskönyve — egy európai rangú művész szemével néz­ve. Erdélyben, Háromszékben, Mánkusfalván született elsze­gényedett székely nemesi csa­ládból. A nagyenyedi kollé­giumban tanult. Itt nyert alapvető­ műveltsége, melyet egész életén át fejlesztett, ki­váló nyelvtudása, elhivatott­ságot sugalló magatartása tet­te alkalmassá arra, hogy a magyar művészeti élet későb­bi vezetői közé emelkedjék, s hogy rangos feladatát, a m­agyar nemzeti festészet meg­alapozását betöltse. Már a kol­légiumban elkezdett festeget­­ni, majd Neuhauser Ferenctől elsajátította a festészet alap­elemeit. Bécsben rövid ideig J. Under tanítványa volt, még­is főiként autodidaktaként tartjuk számon. Jó szerencséje és szakmai kíváncsisága min­dig összehozta olyan festők­kel, akiktől művészeti felfo­gásban és technikában is so­kat tanulhatott. Itáliai tanul­­mányútján W. L. Leitch an­gol a­kvarellfestőtől, későbbi jó barátjától a vízfestés fejlett technikáját és az új, nagyvo­nalúan kezelt természetá­b­rá­­zolást sajátította el, Kolozs­várt pedig Barna Gábor a divatos­­ litográfia titkaiba avatta be. Ráday gróf meghívására a f­ővárosba utazott, ahol a vi­láglátott, hat nyelven beszélő nemesi értelmiségi hamar kapcsolatot talált a pesti szel­lemi élet vezérkarához, Bajzá­hoz, Vörösmartyhoz, Toldy Ferenchez, Tasner Antalhoz, Széchenyi István gróf titkárá­hoz. Hírnevének kibontakozá­sához Széchenyi is hatható­san hozzájárult, a­ki naplójá­nak tanúsága szerint műter­mének gyakori látogatói közé tartozott. Portréját is megfes­tette. A Magyar Tudományos Akadémia megrendelésére is több portrét festett, ő volt az első magyar festő, aki hivatá­sából nálunk meg tudott élni. A különféle sokszorosító tech­­ni­ká­kat is magas színvonalon alkalmazta. Az altmannchoz számára kedvvel rajzolt, a sajtóportrét például ő honosí­totta meg Magyarországon. Fő műfaja a portré. Kiváló jel­­lemábrázoló képessége volt. Általában a megnyerő voná­sokat emelte ki képein az ak­kor divatos finom na­turalizmussal, az arc részleteinél sokat időzve. Kotoritiáin virágkorában az erős színek, a párizsi kék, a bordó és a mélybarna ural­kodtak. Képeivel nagy sikert aratott, huszonhat éves korában a Tu­dományos Akadémia levele­ző tagja lett A kor kedvelt műfaját, életképet­­ keveset festett, bár ezekkel is nagy si­kere volt, mert a többször meg­festett Galaimbpostávail, vagy a Vásárra ballagó erdélyi bér­es oláhokkal, amely Vásárra induló oláh család címen vált ismertté. A reformkor min­den jelentős eseményében részt vett, megörökítette pél­dául a Lánchíd alapkőletéte­lét. Kiemelkedő jelentőségűek apró tájképvázlatai, melyek­ben hegyi ember létére az al­földi táj megkapó szépségét is felfedezte (Alföldi táj gé­­meskartell.) Naplójegyzetek szerint az 1848-as forradalom és a sza­badságharc bukása mélyen megrendítette. Az abszolutiz­mus éveiben lelki válságon esett át, képeinek színvilága megsötétült. Művei fáradtab­bak, de egy-egy gyöngyszem azért akad köztük, mint Bit­tó Istvánné leheletfinom arc­képe. Bár továbbra is övé a „Nemzet festőjének” büszke cí­me, megrendelői megfogyat­koztak. Talán anyagi nehéz­ségei ösztönözték arra, hogy 1863-ban az am­ikor új fényké­pezés területére is kirándulj­­on. Haláléig a haladás tánJ­toríthatatlan képviselője volt! 1898 februárjában hunyt e­l a nemzet gyászától kísérve. Brestyánszky Ilona 1 Galambposta Önarckép 1 NÓGRÁD — 1985. február 9., szombat

Next