Nógrád, 1989. január (45. évfolyam, 1-26. szám)

1989-01-07 / 6. szám

4 NOCRAD Legendák és tények Burjátiából Petőfi Sándor és a szibériai Petrovics A segesvári csatavesztés­kor 1849. július 31-én nyom­talanul eltűnt Petőfi Sándor költő, a forradalmi sereg őr­nagya, az 1848. március 15-i pesti forradalom vezéregyé­nisége, Bem tábornok had­segéde. A költő az ütközet­ben fegyvertelenül, polgá­ri ruhában, gyalogosan vett részt. Eltűnését követően, nevé­vel sokan visszaéltek, szél­hámosok, akik elsősorban külföldön, népszerűségének fényében tetszelegtek. A nemzet kegyelete több tucat sírhantot „emelt”, de mind­egyikről bebizonyosodott, hogy a hantok alatt nem Petőfi nyugszik. Petőfi halálát a segesvári csatamezőn kortársai közül sokan kétségbe vonták. Eg­­ressy Gábor, a színész, Pe­tőfi közeli barátja írja Szászsebesről 1849. augusz­tus 9-én keltezett levelében : „Bem másik segéde, Lő­­rincz megkerült. Ez azt mondja, hogy az általános zavar percében látta Sán­dort, vászon­kabátban, gya­log az országúton keresztül futni, s a kukoricaföldek fe­lé tartani. Talán mégis si­került megmenekülnie, s ed­dig alkalmasint Tordán, családjánál van.” Köztudott, hogy Szendrey Júlia is csak a második há­zasságának megköttetése miatt nyilváníttatta halottá férjét, de még évek múlva is visszavárta — amint nap­lójában írja is. Az osztrák hatóság cselnek vélte Júlia korai házasságát Horváth Árpáddal, amely 1850. júli­us 21-én Pesten, a Szent Li­­pót plébánia kápolnájában köttetett meg. A házasságot követően, élénken nyomoz Petőfi után a bécsi titkos­­rendőrség, és figyelteti volt feleségét, Horváth Árpádné Szendrey Júliát. Egy 1853 július eleji, Kempen altá­­bornagynak, a bécsi titkos­­rendőrség főnökének cím­zett londoni jelentésben ez olvasható: „A népszerű nép­­költő Petőfy, akit halottnak tartanak, Pest vármegyében rejtőzködik, felesége, hogy nyomát elmossa, beleegye­zésével házasságra lépett...” Szántófy Antal Szentlipót­városi plébánost, aki Júlia második házasságát megkö­tötte, jelentéstételre köte­lezték, s ennek a­ plébános 1853. december 29-én írás­ban tett eleget. Ebben a volt férj, Petőfi halálára vonat­kozó bizonyosság igazolásá­ra elsősorban Júlia nyilat­kozatát említi. Albrecht fő­herceget nem győzhette meg a jelentés, mert Heydte ez­redest is jelentésre kötelez­te. Heydte 1849. július 31-én a kora esti órákban, az ütkö­zetet követően, a kozákok után lovagolva, „közvetlenül a szö­kőkútnál Fehéregyháza és Héjjasfalva között egy leszúrt felkelőtiszt mellett, ki már nadrágjáig le volt vetkőztetve", több vérrel be­mocskolt iratot talált, közöt­tük Kemény Farkas jelenté­sét Bemhez, és 100 darab dekorációt, zsineggel össze­fűzve. Közelebbről szem­ügyre vette — de mint ír­ja: „a halott előttem telje­sen ismeretlen volt, sovány, kicsiny, száraz arcú, nagyon határozott kifejezéssel és nagy fekete körszakállal. Nadrágja fekete pantalló volt. Később tudakozódtam több felkelőtisztnél, ezek­nek az adatoknak a közlé­se mellett ezután a szemé­lyiség után, és a legtöbb kö­zülük úgy vélte, hogy a ha­lott bizonyosan Petőfi volt, akit az ütközetben még lát­tak Bem oldalán, de akit az ütközet­ után senki többé nem látott”. A titkos jelentés csak a trianoni békekötést követő években került Magyaror­szágra, egyéb katonai ira­tokkal. Érdekes, hogy az utóbbi három évtizedben írt Petőfi-élet­rajzok a Heydte által leírt személyleírást egyáltalán nem, vagy csak pontatlanul közlik. A jelen­tésből, mely a csata után közel öt év elteltével ké­szült, egyértelműen megál­lapítható: a holttest azono­sítása nem történt meg, olyan személy nem­ látta, aki Petőfit is ismerte ! Tudott, hogy a költőnek sohasem volt korszakába, sőt, Egressy Ákos szerint az 1848 márciusi napokban szakállát leborotválta, és „ezek után folyvást csak ba­juszt viselt”. 1849. július 5—17-e között Orlay Petrich Sománál Mezőberényben tartózkodott, az ekkor ké­szült festményen spanyolos kis szakállal ábrázolták. Heydte többször nyilatko­zott újságoknak, találkozott Lengyel József orvossal is, aki valószínűleg utolsóként látta a menekülő Petőfit. (Lengyelnek az ezredes he­gyes, szőke­ szakállú egyént említ.) Petőfi segesvári halála so­ha nem nyert bizonyítást­­— csak feltételezést —, ezért az eltelt több mint másfél évszázadban sokszor foglal­koztatta a közvéleményt. Az 1940-es években Magyaror­szágon a Magyarság című lap hasábjain Abonyi Ernő ír a szibériai Petrovicsról. Az írásokból az is kiderül, hogy Tisza Kálmán minisz­terelnöksége idején az or­szággyűlésen is felvetődött Petőfi szibériai fogságának híre, de az kivizsgálatlan maradt. Az írások közlik többek között az I. világhá­borús zentai magyar hadi­foglyok visszaemlékezését, akik azt állították, hogy Szibériában találkoztak Pe­tőfi unokájával, Viktor pet­­rovval. Ugyancsak az emlí­tett írásokban szerepelnek a következő állítások : Petőfi a Baky családhoz írt leve­leket Szabadszállásra, hogy fogságban van. Előkerült a fogoly Petőfi térképe, amelyben Orjolig vezette a foglyok kiharcolá­sának útvonalát. Szibériá­ban előkerült Petőfi halotti anyakönyvi kivonata. — Bi­zonyítható, hogy Petőfinek valóban volt Baky István nevű barátja, aki „földbir­tokos és postamester, a vá­ros legtekintélyesebb férfia” volt. Svigel Ferenc, I. világhá­borús magyar hadifogoly, 1943-ban nyilvánosságra hozta fogságból hazacsem­pészett újságkivágásait, amelyekben szerepel : a szi­bériai sírról készült felvé­tel, egy Petőfinek tulajdo­nított versrészlet, alatta a költő két alkalommal azo­nosított aláírása, 1853-as dá­tumozással. Napjainkban a szibériai verzió új­rafelvetője Vaszi­­lij Vaszilijevics Pagirja munkácsi helytörténész és irodalomkutató, aki már négy éve foglalkozik e té­mával. Egy poros padláson akadt rá a Magyarság című újság számaira. A kutatás­ba aktívan bekapcsolódott Alekszej Vaszilijevics Tyi­­vanyenko, a Szovjet Tudo­mányos Akadémia Burját Intézetének munkatársa, aki kollégáival sok figye­lemre méltó érdekességre bukkant a távoli Bajkál vi­dékén. A Svigel által hazacsem­pészett újságkivágások va­lóban orosz újságokból szár­maznak. Előkerült egy 1889- es fényképfelvétel a bargu­­zini temetőről, melyen szin­tén látható a már említett sírhant a kereszttel. Való­színűleg ezt a sírt találta meg Barátosi Lénárt, ma­gyar Ázsia-kutató a század elején. (Est 1939. április 26-i száma.) Megtalálták E. Eliaszov professzor 1937-ben készült feljegyzéseit, amelyeket a Morokov család tagjaival történt beszélgetéseker ké­szített. Ezekben szerepel egy „titokzatos” ember, akit az 1850-es évek elején szállí­tottak Barguzinba, erős fegyveres kísérettel. Senki nem tudta róla, hogy való­jában kicsoda, és miért ke­rült Szibériába. Csak azt tudták, Alekszandr Sztyepa­­novics Petrovicsnak hívják és a postamester házában helyezték el. Petrovics 1854- ben feleségül vette a posta­mester lányát, Anna Konye­­covát, gyermekük is szüle­tett, aki 1907-ben elköltö­zött Barguzinból. Petrovics középtermetű volt, sötét hajú, néha ba­juszt viselt. Szeretett üldö­gélni a folyóparton, gyalog bejárta a környező telepü­léseket, de Agafonovóba, a lengyel internáltak telepére tilos volt elmennie. Szerette a fürdőt. Szombatonként a gazdag emberek házainál és az utcán előad­ásokat tar­tott, oroszul furcsán beszélt, erős akcentussal, verseket írogatott. A helybeliek gyakran fordultak hozzá ta­nácsért, értett a gyógyítás­hoz. Nem pravoszláv hitű volt, nem hitt Istenben, templomba nem járt, ke­resztet sem hordott. Rendőri felügyelet alatt állt, a hely­beliekkel nem beszélhetett poitikáról. Köztudott volt róla, hogy ért a fafaragó-, a kovács- és az ónozómesterséghez. Raj­zolt, ikonokat festegetett, gyakran halászgatott. Ha a múltjáról érdeklőditek, ki­tért a válasz alól — így ma­radt „titokzatos” ember ha­láláig. 1856 májusában halt meg, tüdőbajban, Barguzin­­ban temették el. Felesége, Anna (másodszor is férjhez ment, és 104 évesen, 1935- ben halt meg) csak Petro­vics halálát követően árul­ta el barátnőjének, M. I. Morokovának, ki volt való­jában a férje: „A felkelő nép egyik vezére volt, részt vett a királyával szembeni harcban, mely az orosz cár és Ferenc király győzelmé­vel végződött. Egy vesztes csatában sebesülten egy tö­megsírba dobták, de egy ka­tona megmentette, és a kö­zeli erdőben rejtette el.” Nagyon röviden így hang­zik a lejegyzés. És ami tény. Barguzin régi temetőjében a pravoszláv hívőktől távol, egy ligetben Anna Sztyepa­­nova Tokareva sírja mellett, József Varga, Károly Far­kas, István Domorót sírjá­nak szomszédságában, pár méterre Zombori, Kalmár, Csizmadia, Bodor nevű sze­mélyek sírjától — akiknek keresztnevei már sajnos fe­ledésbe merültek — talál­ható egy sírhant. A negyve­nes években még kereszt je­lölte, s amelyet P. Murav­­jev 1987-ben ismét azonosí­tott. A hantok alatt a titok­zatos Petrovics alussza örök álmát, aki az 1850-es évek­ben bizonyíthatóan Bargu­­zinban élt. Senkit nem kívánok meg­győzni, hogy a szibériai Pet­rovics azonos Petőfi Sándor­ral. De a két személy kö­zötti hasonlóságok elgondol­koztatóak. Petőfi is közép­­termetű, sötét hajú volt, bajuszt is hordott. Vonzó­dott a természethez, külö­nösen szerette a folyókat, amelyek nemegyszer adtak ihletet költeményéhez. Ra­jongott a színjátszásért, ő maga is foglalkozott vele még elismert poéta korában is. Republikánus volt, nem volt vallásos, Zoltán fiát is csak a családi csetepatét követően tudta keresztvíz alá vinni a bába, a költő tiltása ellenére. „Legalább a neve legyen pogány” — ír­ta. Közismert volt a kéz­ügyessége (rajza Aranyról, Bemről, Zoltán fiáról). TBC-s betegségek a Pető­fi családnál is kimutathatók, maga Petőfi is szenvedett ki­­kiújuló tüdőbetegségben. Ilyenkor nem ment orvos­hoz, betegségét nem kezel­te. Gyermekkorában kovács szeretett volna lenni, erről többször említést is tesz... A Petőfi Irodalmi Múzeum Budapesten ma is őriz egy nyírfakupát, amelyet ő ma­ga faragott az erdélyi tá­borban. Az Eliaszov-archívumból több orosz nyelvű ismeret­len szerzőtől származó vers került elő, amelyek egy ré­sze foglalkozik a transzilvá­­niai eseményekkel, verselési stílusuk feltűnően hasonlít Petőfi verseléséhez. Különö­sen igaz ez az Álmok, a Keserves életem volt... cí­­műekre. Hosszú lenne elemezni, hogy a fel-felbukkanó kér­déseket miért nem vizsgál­ták meg körültekintően, de talán egyet mégis érdemes megemlítni. Alekszandr Gerskovics szovjet és Csák Gyula magyar író foglalko­zott legutóbb 1968-ban a szi­bériai verzió létjogosultsá­gával, és tagadó válaszra jutottak. A kutatásban részt vett Sz. F. Kovái professzor is. Amikor 1985-ben felke­reste őt V. V. Tyivanyenkó, és ismertette az újbóli ku­tatások eredményeit, azokat figyelemreméltónak tar­totta, és elismerte, hogy ko­rábbi döntésük elhamarko­dott volt. A levéltárakban ugyanis kizárólag Petőfi és nem Petrovics írásos nyo­mait keresték... Kizárható-e hát teljesség­gel Petőfi Sándor szibériai „utóélete”? Csank Csaba A színház, ahol vakok játszanak Ez a színjátszókör je­lentősen különbözik a töb­bi moszkvai kultúrházban működő amatőr színtár­sulattól, mivel az itt ját­szók többsége vak. Ha az ember nem tudná, nem is venné észre, annyi­ra biztosan mozognak a színpadon, olyan élesen rea­gálnak partnerük minden mozdulatára. Ez megfeszített munka eredménye, hiszen a szerep elsajátítása, belső átélése mellett meg kell tanulniuk szabadon mo­zogni a színpadon és kon­­taktust teremteni társaik­­kal és az általuk nem lá­tott nézőkkel. Ezzel a mun­kával nagyon magas szín­vonalat értek el, és olyan népszerűséget, ami túlnőtt Moszkva határain. Az önképzőkör kezdetei a 60-as évekhez vezethetők vissza, amikor is Moszkvá­ban, a Vakok Össz-orosz­­országi Szövetségének klub­jában megkezdte működé­sét egy amatőr színpad. Nem volt saját épületük, egyik bérelt teremből a másikba vándoroltak. 1970- ben felépült a vakok kul­­túrháza, és a színpad vég­re otthonra talált. 1989. JANUÁR 7., SZOMBAT Könyvkuckó Mátrateren­yén­ Mátraterenyén a könyv­tárat nem könnyű megtalál­ni. Nem az idegenek sze­me elől kívánták elrejteni, csupán a célszerűség hatá­rozta meg a helyét. Az ál­talános művelődési központ, az iskola és a könyvtár szer­ves egységet alkot. A hár­mas tagoltság előnyére vá­lik a lakosságnak és a gye­rekeknek egyaránt. — Főleg gyerekek láto­gatják a könyvtárat — mondja Kortis Gyula könyv­tárvezető. — Ez abból adó­dik, hogy az iskola szom­szédságában vagyunk. Vé­gül is jó ez, mert a gye­rekek naponta „érzik” a könyveket, megismerik ezt a világot. Rendszeresek a napközis foglalkozások, a könyvtári órák. Létezik úgy­nevezett Könyvkuckó is. Ebben a formátumban meg­tanulják a könyvtári alap­ismereteket. Így­ megis­merhetik a katalogizálást, a könyvek elhelyezésének módjait. Bekapcsolódtunk a Gárdonyi Géza olvasópá­lyázatba is. Húsz tanuló lelkesen tevékenykedik ben­ne. A könyvtár állománya meghaladja a 30 ezer köte­tet. Az olvasói létszám 300 fő. S, hogy haladjanak a korral, számítógéppel sze­retnének katalogizálni a ké­sőbbiekben. Ezért is nyúj­tották be azt a pályázatot, amivel 250 ezer forintot le­het nyerni. Ha ez nem si­kerül, akkor megelégszenek egy Robotron írógéppel, amely megkönnyíti a fel­dolgozást. Egyébként a ka­talogizálás az új könyvtá­ros, munkatárs, Nagy Ani­kó feladata lesz a későb­biekben. A fiatalok könyvtárba va­ló csalogatásának egyik mód­ját a videózásban látják. Korszerű berendezésekkel rendelkeznek, így ez nem okoz gondot. A klasszikus könyvtári szolgáltatások mel­lett ennek is létjogosultsá­ga van. De másfajta ren­dezvényekben szintén lát­nak fantáziát. A minap járt itt Kun János előadó­­művész és a NÓGRÁD új­ságírói tartottak ankétot. — Anyagi bázisunk jó­nak mondható — folytat­ja Kornis Gyula. — Az éves költségvetésünk eléri az 50 ezer forintot. Bár, ha változatlan marad ez az összeg, nyilvánvaló, előbb­­utóbb kevésnek bizonyul. Hiszen az új könyvek árai folyamatosan emelkednek. A selejtezési átlagunk évente körülbelül 200 kötet. Persze ez változó. A raktározásunk megoldott, tehát adottak a feltételek. Az olvasott könyvek nagy része a felnőtteket figye­lembe véve itt is a krimik, az irodalmi lektűrök irá­nyába torlódik el. A gye­rekeknek nyáron olvasó­tábort szeretnének létrehoz­ni. A résztvevők minden­nap bejárnának, és reggel­től estig tartanának a prog­ramok. Még a kisebb diá­kok hazajárása sem lehet gond, mert nagyon ked­vező a szülői munkakö­zösség hozzáállása. Mátraterenyén a könyv­tárban nem várják ölbe tett kézzel az olvasókat. Tesznek is azért, hogy töb­ben járjanak, próbálják megszerettetni az olvasást. Még a látszólag alig kap­csolódó programok is bur­koltan ezt a célt szolgál­ják. Például nyelvtanfo­lyam és a számítógép­­szakkör is egy kicsit a köny­vek megszerettetésére irá­nyul. Ádám Tamás Az új könyvtáros, Nagy Anikó könyvet ajánl. Aforizmák a Lítiferaturnaja Gazdából Ványka azt hiszi, hogy ő a legokosabb a világon. Ezért mások kissé buggyantnak tartják.☆ Bumburnyakov annyira meg tudta játszani magát, hogy mindenki művésznek tartotta.☆ Seherszkij nagy embernek látta magát a tükörben. An­­­nyira megörült, hogy még a házak is ugrálni kezdtek — ráadásul féllábon. , _ ☆ A kardnyelő megmakacsol­ta magát: kijelentette, hogy ezután csak rozsdamentes acélkést hajlandó ebédelni. , ☆ Ádám csak azért harapott az almába, mert azt hitte, hogy vitamint fog enni. Az­tán rájött, hogy ő is olyan bűnös, mint Éva. ☆ A szakáll igen alkalmas arra, hogy megszelídítse a pofonütést. Sokszor néhány csepp is elég, hogy kicsorduljon a türelem pohara. ☆ Némelyek abban a re­ményben dörzsölik a vállu­­kat, hogy a nyakukat szap­panozzák.☆ Vámpírok! Jelentkezzetek önkéntes véradóknak! ☆ Hogy lépést tartsunk az idővel, autóba kell szállnunk. ☆ Aki sokáig rejti a fejét a homokba, ne csodálkozzon, hogy strucctoli nő rajta. ☆ Életünk két sávon fut. Az egyik a balszerencse sávja, a másik az akadály sávja. ☆ Egyszer volt, hol nem volt egy revizor a közélelmezés­ügyi igazgatóságról. Sajátos gondolatokat szült munka közben: „Ami az egyik füle­men be, az ugyanazon a fü­lemen jön ki.”

Next