Új Nógrád, 1991. december (2. évfolyam, 282-305. szám)

1991-12-18 / 296. szám

8 Világcsúcs a Mont Blanc-nál • Két éve még­ csak négy or­szág legjobb rövidpályás gyors­­korcsolyázói indultak a Mont Blanc (Monte Blanco) olasz elővárosában rendezett Aosta Kupán, az elmúlt hétvégén már 11 nemzet short track-esei ver­sengtek egymással az Alpok hegyei között fekvő festői tele­pülésen. Az olimpiai számmá előlépett rövidpályás gyorskor­csolyázás legjobbjai ezúttal az ötkarikás játékokra összeállí­tandó nemzeti csapatokba kerü­lésért is küzdöttek. A viadal leg­jobb eredményét az olasz Hugo Herrnhof érte el, aki a férfi 500 méteren 44.44 mp-cel egy szá­zadmásodperccel megjavította honfitársa, Orazio Fagone kishí­­ján négy éve éppen Budapesten elért világrekordját. Albertville-i érdekességek • A február 8-án kezdődő 16. téli olimpiai játékokon 57 számban - közte néhány bemu­tató jellegűben - avatnak baj­nokot. Mivel a jégkorongban, a síugrásban, az északi összetett­ben, a bobosoknál, a szánkó­soknál és a váltókban csapatok (is) versengenek, összesen 330 érem talál gazdára. A szervezők már korábban bejelentették, hogy a medálokat üvegkristály díszíti, amit a leghíresebb pári­zsi kristály-tervező álmodott meg. A neve minden bizonnyal ismerősen csenghet a sportked­velők számára, hiszen Lalique arról kapta nevét a hagyomá­nyos francia nemzetközi mű­­korcsolyázó verseny, amely idén egyben előolimpiai viadal is volt. Távozik a súlyemelők főtitkára • A Magyar Súlyemelő Szö­vetség hétfői rendkívüli ülésé­nek a központi témája a barce­lonai játékokra készülő bő olimpiai keret névsorának elfo­gadása volt, ám a napirendet a főtitkár, kívülállók számára meglepő bejelentése tette külö­nösen izgalmassá. Szalai György azt kérte ugyanis, hogy munkaviszonyát december 31- ével közös megegyezéssel bont­sák fel. Ez kevésbé finoman azt jelenti, hogy a súlyemelők fő­titkára lemond tisztségéről. Az adidas támogatása • Az adidas Budapest Kft., a Magyar Csapat olimpiai alapít­vány arany fokozatú támogatója 33,5 millió forintot áldoz a jövő évi olimpiai játékokon részt vevő magyar sportolókra. Az Albertville-be utazókat tíz, a Barcelonában szereplőket pedig tizenöt féle szereléssel látják el. A nyári résztvevőket a gyár új, a Best of adidas néven forga­lomba hozandó, szuper szere­lésben versenyeznek majd. Bene Ferenc születésnapja • Negyvenhetedik születésnap­ját ünnepeli Bene Ferenc. A Fe­rike néven közismert csatár To­kióban játszott az olimpiai baj­nokságot nyert magyar váloga­tottban, sőt a gólkirály is ő lett. Nyolc bajnoki cím tulajdonosa az Újpesti Dózsával, hetvenhat­szor szerepelt a válogatottban. SPORTTUKOR Nehezen indult, de jól végződött az idei munka A Salgótarjáni Síküveggyár SE Sporttelepének klubjában ta­lálkoztak kedden délután a Nógrád Megyei Sportági Szak­­szövetségek elnökei, hogy érté­keljék az 1991-es évet és ta­nácskozzanak az új feladatairól. A 26 sportág képviselőjét, a meghívottakat Horváth Mi­hály sporttanácsnok üdvözölte, majd Répássy László a megyei hivatal sportfőmunkatársa tar­tott vitaindítót. Nem volt kön­­­nyű év -mondta többek között. - A szervezeti és finanszírozási bizonytalanság miatt, a korábbi évekhez viszonyítva nehezeb­ben indult a munka. Kérdésessé vált a versenynaptárban terve­zett közel 600 megyei sporte­semény egy részének lebonyolí­tása. Szerencsére a megyei köz­gyűlés biztosította a SPORT-n keresztül a szövetségek műkö­déséhez szükséges pénzt, így ha egy kicsit késve is megkezdőd­tek a bajnokságok, versenyek. Az események ellentmondá­sosak. Más megyékkel ellentét­ben nőtt az egyesületek száma, újak alakultak például Sóshar­­tyánban, Nógrádmegyerben, Nógrádszakálon, a szakosztá­lyok viszont kevesebben van­nak: alig 300-an. Tartja pozí­cióit a sí, atlétika, sportlövészet, tenisz, vívás, visszaesett a boksz és a birkózás. Labdajáté­kok közül örvendetes az SKSE kosárlabdázók szereplése. Kü­lön kategória a labdarúgás: jó utánpótlás, középszintű, anyagi gondokkal küzdenek a felnőtt szakosztályok. Számos színvonalas, vagy érdeklődésre számottartó ren­dezvényt bonyolítottak le Nóg­­rádban az idén: például a Palóc Kupa nemzetközi focitornát, a Therwoolin Triatlont, az AP­­Rekord 15 ugrógálát, a Mogürt Salgó Rallyet. Ezek megszerve­zésében kiemelkedő munkát végeztek az érintett szövetségek elnökségei,aktívái. A jövő év indulása biztosnak látszik. Az országgyűlési dönté­sének értelmében január 1-től megyei sportigazgatóság mű­ködik. A tanácskozás rés­­t­e­ ói elégedetten nyugtázták az idei munkái A francia Rambo Az 1991-es BEK-döntő előtt - sokan emlékezhetnek rá - győzelmet ígért, s biztosra vette, hogy csapatát, az Olimpi­­que Marseille-t a jugoszláv Crvena Zvezda sem tudja meg­állítani. De megállította . . . „Majd 1992-ben” - hangzott a lakonikus jóslat, de Bernard Tapie az Olimpique Marseille elnöke és tulaj­donosa újfent tévedett. Ezúttal ugyanis a Sparta Praha parancsolt megálljt Európa egyik, legtöbb pénzéért össze­­verbuvált és legnagyobb költséggel fenn­tartott sztárcsa­patának, áthúzva Franciaország talán legsikere­sebb üzletembe­rének számítás­­ait. Kérdés ezek után, hogy a hiú, a vereséget és a veszteséget egyaránt gyűlölő Tapie miféle lé­pésre szánja el magát, már amire idény közben egyáltalán elszánhatja magát. Persze az OM szerepeltetése csak amo­lyan költséges hobbi a 48 éves francia számára, akinek vagyo­nát több százmillió frankra be­csülik, akinek mellesleg Marse­­ille-ben egy csodálatos jachtja horgonyoz, aki - ha sietős a dolga - Corvette típusú sugár­­hajtású magánrepülőjén röpköd /­­Tapie karrierje francia, de még amerikai mérce szerint is unikum. Szegény családból in­dult: apja fűtő, anyja ápolónő volt. Tizennyolc évesen éne­kesként próbálkozott, nem is si­kertelenül: a „Lányoknak már nem hiszek” című kislemezéből 100 ezernél többet adtak el. Fel­fedezője Sascha Distel nagy jö­vőt jósolt neki. A nyughatatlan Bernard azonban átpártolt az autóversenyzéshez. Itt nem sok babért aratott, úgyhogy kevés­sel később végzettségének meg­felelő munkakörbe került, azaz elektromérnökként dolgozott. Erre is gyorsan ráunt és ügy­nökként, vállalkozási tanácsa­dóként folytatta. Ebbéli tehetségét talán érzé­kelteti a következő eset. Párizs felé autózva gyorshajtás miatt rendőrmotoros állította meg. Az akkor éppen té­vékészülékkel „házaló” Tapie hiába próbálta meglágyítani a rend szigorú őrének szívét, csak a bírság felét sikerült le­sírnia. Amikor azonban túlesett a zsebbevágó formaságokon, Tapie nyomban átvedlett ügy­nökké, s percek alatt eladott egy tévét bírságoló­­jának. Jutaléka éppen fedezte a büntetés össze­gét... Bernard Tapie egyébként tucat­jával vásárolt és vásárol csőd szélére került tönkrement cége­ket, amelyeket azután vagy talpraállít vagy­­ némi manőve­rezés után - ismét értékesít. Legnagyobb, egyben legkocká­zatosabb vállalkozásakéként az Adidas bekebelezését emlege­tik, amely állítólag egy milliárd márka befektetéssel járt. A pénzügyek francia Rambó­­jaként, Szuper-Tapie-ként, „1000 voltos főnök”-ként em­legetett milliomos politikai kö­rökben is nagy tekintély, 1989— óta parlamenti képviselő. Port­réjához hozzátartozik, hogy a nők kedvence, s azt mondja a fáma, nem csupán a pénzéért szeretik ... Második házasságában él, első és második feleségétől is két gyermeke született. Nagy barátja a finom ételeknek, a jó boroknak, de legnagyobb szen­vedélye a futball. Balszerencséjére. Bernard Tapie Meghalt a lovagló mesteredző Nyolcvannégy éves korában elhunyt id. Tóth Béla mester­edző, egykori lovaglótanár, aki évtizedeken át irányította a lo­vas- és az öttusaválogatott fel­készülését. 1991. december 18., szerda //Őszi pingpongbúcsú - vereséggel Nagybátonyi Bányász-Pécsi Zöldért 6-12 Bátonyterenye, 50 néző, v.: Juhász, Varga Ö. Győztek: Petró 2, Frei 2, Iva­­nics és a Petró-Ivanics páros ill. Gyén 4, Dr. Szita 4, Diófási 2, Túri és Gyén Szita páros. A hazaiak háromesélyesnek vélték ezt a találkozót, de dön­tetlennél rosszabb eredményre semmiképpen sem gondoltak. A párosok döntetlenre marad­tak - mivel az Ivanics-Petró pá­ros hozta a győzelmet. A továb­biakban is jól alakultak a dol­gok hiszen Frei és Petró egya­ránt győztesen hagyta el az asz­talt Diósfási és Túri ellenében, de Ivanics kikapott a nála jobb dr. Szitától, s mivel az ifi a kö­vetkező mérkőzés volt, már döntetlenre is állt (3-3) a talál­kozó. Sajnos ettől kezdve már a hazaiak csak egyenlíteni tudtak egészen 6-ig, onnan pedig már arra sem futotta. Az idényzáró napon senki nem azt nyújtotta, amit vártak tőle, így a várva várt egy pont­ból nem lett semmi. Veresé­gükkel a hazaiak tömörítették a tabella alsó felét. Kövendi J.: A csapat tagjai nem fogják föl, hogy ha így ját­szanak, veszélybe kerül a bent­­maradás, ami egyenlő minden előnyök megszűnésével . . . Megyénk és Losonc erősíti kapcsolatait Együttműködést írtak alá Dr. Jaroslav Zinger, a Já­rási Sportszövetség titkárának vezetésével losonci sportveze­tők látogattak Salgótarjánba. A megyei sportszervek kép­viselőivel a több évtizedes Nógrád-Losonc sportegyütt­működésről tárgyaltak. Bár még hátravan a szomszédos városban a december 26-i ka­rácsonyi futás - melyen szá­mos salgótarjáni atléta rajthoz áll - a sportvezetők pozitívnak értékelték az 1991. évi sport­kapcsolatokat. Megállapodá­suk értelmében az új évben el­sősorban atlétika, kosárlabda, labdarúgás, tenisz, és termé­szetjárás sportágakban tervez­nek közös találkozókat és szakembercseréket. Iksztotó - plusz 100 szelvényért! Az Új Nógrád totótippjei, 51.hét 1. Arsenal-Everton 1 2. Chelsea-Oldham 1 3. Manch. Utd.-Aston Villa 1 4. Avellino-Lecce 1 5. Bologna-Venezia 1 6. Brescia-Piacenza . 1 7. Cosenza-Ancona • x 8. Lucchese-Cesena 2 9. Messina-Pisa x 10. Padova-Modena x 11. Reggiana-Palermo x 12. Taranto-Casertana 1 13. Udinese-Pescara 1 Pótmérkőzés: 14. Liverpool-Manch. C. 1 Iksztotó Az Új Nógrád és a Szerencse­­játék Rt. közös játékában,*az Iksztotóban azt kell megtippelni fogadóinknak, hogy a heti totó­ban hány mérkőzés végződik döntetlenre, azaz "ikszre". (Ha tehát Ön úgy gondolja, hogy az 51. héten 7 darab iksz születik, akkor a mellékelt négyzetbe a 7-es számot kell beírnia!) A helyes megfejtők között minden héten 500 forint értékű totószelvényt sorsolunk ki. Az 51. hétre azonban a játékunk 100. nyertesének - a Szerencse­­játék Rt. plusz 100 totószel­vényt ajánlott fel! Elmúlt heti pályázatunkra 401 darab­­ szel­vényt küldtek be olvasóink. A helyes tipp: 4 Telitalálatot 47 fogadónk ért el. Közülük 9 darab totószel­vényt nyert: Szerencsés Gyula, Bátonyterenye, Szabadság út 35. 8­8 darab totószelvényt nyert: Tóth Jánosné, Salgótar­ján, Arany János út 7. és Fe­kécs Istvánná, Salgótarján, Petőfi út 145/c. Nyerteseink közül a vidékiek postán kapják meg a szelvénye­ket, a salgótarjániak a 200. Számú Totó-Lottó Kirendeltsé­gen (Salgótarján, Arany J. út 13.) vehetik át. Az Iksztotót az Új Nógrád szerkesztőségébe kell bekül­deni. Feladási határidő: péntek. IKSZTOTÓ Ez az Ön lapja! / ’ /" T ' J ' ^ " .Megyei napilap. Főszerkesztő: SULYOK LÁSZLÓ. Főszerkesztő-helyettes:KELEMEN GÁBOR. Kiadó: Axel Springer-Magyarország ( 1 | '/ 0 I d 0 L * !Kft. Nógrád Megyei Irodája. Felelős kiadó: KULCSÁR JÓZSEF irodavezető. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Salgótarján, Erzsébet (volt Palócz Imre) tér 4. Postafiók: 96. Telefon: 32/16-455. Telefax: 32/12-542. Telex: 229109. Főszerkesztő 32/10-589. Sportro­­vat:32/14-596. Esti nyomdai szerkesztői ügyelet: 10-869. Irodavezető: 32/12-542. Hirdetési osztály: 32/11-504. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető: bármely hirlapkézbesítő postahivatalnál, a posta hírlapüzleteiben és a Hirlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR) — Budapest XIII., Lehel út 10/a. 1900 — köz­vetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR Postabank Rt. 219—98636 021—02799 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj egy hónapra 245 forint, negyedévre 735 forint, egy évre 2940 forint. Előállítja a Nógrád Megyei Nyomdaipari Vállalat, 3101 Salgótarján, Erzsébet tér 4. Telefon: 32/17-177, 10-379,10-233. Felelős vezető: KELEMEN GÁBOR igazgató, HU ISSN 0865—9095. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem adunk vissza! KÖVETKEZŐ SZÁMUNKBAN: Beszélgetés a kárpótlási igényekről Megyénkben egy 11­1 esztendős szurdokpüspöki asszony is a kérelmezők között szerepel.

Next