Nők Világa, 1938 (5. évfolyam, 1-10. szám)

1938-12-01 / 10. szám

A NŐK VILÁGA NANKING ELFOGLALÁSA Elmondja John Maloney amerikai orvos, aki húsz éve teljesít szolgála­tot Kínában és végigélte a nankingi modern szaturnáliát. Nanking elfoglalása a japánok által a modern történelem legnagyobb mészár­lását eredményezte. Húszezer ember: férfiak, asszonyok, gyermekek a mészár­lás áldozatai. Négy héten keresztül vér­patakok folytak a nankingi utcákon. A japán katonaság, amennyire csak le­hetett, megakadályozta, hogy az öldök­lés története a nyilvánosság elé kerül­jön. Minden közlekedést elzártak Nan­king és a külvilág között. Az újságok tudósítói hasztalan erőlködésnek tartot­ták a városban maradást s a japán had­vezetőség örömmel segítségükre sietett, hogy elutazhassanak. A misszionáriusok a jövő felé fordították szemüket és a je­lenről bölcsen hallgattak. Természetesen a japánok előzetesen felszólították a külföldieket, hogy hagy­ják el a várost s legtöbben igy is csele­kedtek. Összesen tizennyolcan marad­tunk amerikaiak Nankingban és velünk egy maréknyi más nemzetiségű. Szoron­gással tekintettünk a jövő elé, de az éle­tünk, vagy a megélhetésünk idekötött a kínaiak közé, akikkel együtt éltünk a béke éveiben. Küldöncök és drótnélküli távíró se­gítségével kiharcoltunk úgy a kínai, mint a japán hadvezetőségtől egy sem­leges zónát a nemzetközi társaság és a menekülők számára. Beletartozott ebbe a területbe az amerikaiak által fenntar­tott Ginling College és a nankingi egye­tem. Rizsét és lisztet raktároztunk fel ezeknek az épületeiben, a város rendel­kezésünkre bocsátott négyszázötven kí­nai rendőrt, hogy fenntarthassuk a ren­det. A kínai katonaság a várost teljes rend­ben ürítette ki. Sem a külföldieknek, sem a belföldieknek kárt nem okoztak, a lakosság nyugodtan viselkedett, pánik­nak nyoma sem volt, a kínai katonák megfizették mindenért, amit vásároltak és tiszteletben tartották a civil polgárok jogait. December 12-én a hátramaradt kínai véderő elmenkült s ezt a menekülést pá­nik követte. A városból a Yangce felé vezető széles út három mértföldnyi hosz­­szúságban tömve volt menekülő civilek­kel és katonákkal. Egy muníciós teher­autó felrobbant az uton, a tüzet nem le­hetett oltani, a menekülő bulik és szeke­rek valósággal keresztül rohantak a lán­gokon. Természetesen, rettenetes torló­dás keletkezett, de nem tartott sokáig. Az út fölött csakhamar japán repülőgé­pek jelentek meg, alacsonyan szálltak, szinte seperték a földet s kattogó gép­puskáikkal lekaszaboltak mindenkit, ka­tonát, civilt egyaránt. Sem a beteg, sem az elaggott nem menekülhetett. Másnap hullahegyeken mászkáltam, mikor kimentem az utcára, hogy meg­nézzem az egy nappal előbb meg szép, mutatós sugárút romjait. Huba és huha mindenütt, sok helyen nyolc tíz egy­más fölött. így végződött Nankingban a kínaiak békés, rendezett uralma s mi eléggé nai­vak voltunk valamennyien, hogy higg­­jünk a japán röpiratoknak, melyeken ez a szöveg állott: “Maradjon mindenki a hajlékában, Japán szomszédaitok azért jönnek, hogy segítsenek nektek helyreállítani a bé­két.” A röpirat ígérete helyett azonban kez­detét vette egy négyhetes ördögi állatias­­ság, a kínai békés és védtelen otthonok elpusztítása. Mikor a japánok bevonultak a város­ba, elébük mentünk és megmutatok ne­kik a nemzetközi városrészről szóló egyezményt és ígéretüket vettük, hogy megkímélik a lefegyverzett kínai kato­nák életét. Csakhamar végigszaladt ez az újság a városon, seregestül jöttünk hoz­zánk kínai férfiak és gyermekek, átad­ták fegyvereiket és helyébe a mi védel­münket kérték. Néhányan csak akkor ad­ták át a fegyvert, mikor mi, külföldiek határozottan megígértük nekik, hogy életben maradhatnak. Nagyon megbán­tuk később ezt az ígéretünket. Láttam a belsővárosban bevonuló ja­pánokat. Ebben a városrészben vannak a kormányzóság és a hivatalok, a civil la­kosság ijedten futott a bevonulók elől s láttam a japánok sortü­zét a megrebbent, fegyvertelen civilekre. A japánok való­sággal sportot űztek a kínaiak lepuffan­­tásából, céltáblául állították őket és nevettek a jól sikerült lövésnek. Keres­kedőt, diákot, bulit egyaránt, válogatás nélkül lelőttek, s a jelenet valósággal az ördög táncára emlékeztetett. Elkezdődött az asszonyok utáni vadá­szat. A japánok minden lakásba beha­toltak. Ha valaki ellenük szegült, a ba­­jonettel elintézték. Hatvan éves öreg­asszonyok és tizenegy éves lánykák sem kerülhették el sorsukat, sokat közülük borzalmasan megcsonkították. Borzal­mas valami volt hallani a bezárt ajtók mögül a rettenetes asszonyi sikongáso­­kat. Egyetlen napon át sikerült a japánokat távoltartanunk a kialkudott nemzetközi területről, de már a második napon egy nagyobb fegyveres katonai csapat betört területünkre s elvitték a látszólag fizi­kailag erős férfiakat és fiukat s a né­hány fegyverétől megfosztott katonát, akiket a szabadban találtak. A foglyokat negyvenes-ötvenes csoportokba kötöt­ték, úgy vezették el két és tíz perccel később gyors gépfegyvertüzet hallot­tunk. Ott halt meg abban a csoportban egy igen értelmes kínai diák is, aki négy éven át dolgozott velünk együtt. December tizenhatodikától a helyzet még veszedelmesebbé vált. Aznap elra­gadtak a nemzetközi telepről több mint száz asszonyt, közöttük nyolc könyvtá­rosnőt az egyetemi könyvtárból. Teher­autókon, csoportokban vitték el őket. Ettől az időtől az asszonyok menekül­tek, ha csak messziről is megláttak egy japán katonát, mellékutcákon bujkáltak és menedékhelyért könyörögtek. Kilenc­ezer asszony gyűlt össze a telepen, el­rejtettük őket egyetlen nagy épületben. Aznap elvittek ötven rendőrünket, vala­mennyit agyonlőtték. Hiába protestál­tunk mi amerikaiak, a japán tisztek ne­vettek rajtunk. Két nappal később a lángok csaptak magasba a város valamennyi negyedé­ben, a japánok, miután megölték az élő­ket, most a házaikat gyújtogatták. A menekülteket, azokat is akik hoz­zánk menekültek, kifosztották minde­nükből, még az utolsó maréknyi piszkos rizsét is elvették tőlük a japán katonák. A legkisebb ellenállásnak halál volt a biztos fizetsége. Megpróbálkoztunk azzal, hogy a pa­rancsnoksághoz forduljunk, de a káplár volt a legmagasabb rangú katona, akit találhattunk, angolul persze nem beszélt. December 19-én japán követségi tisztvi­selők megígérték, hogy hamarosan hely­reállítják a rendet, ennek bizonyításául mutatós dokumentumot adtak ki a kül­földiek vagyonának tiszteletben tartásá­­ról, természetesen minderről tudomást sem szerzett a japán katonai horda. Na­ponta tízszer ki- bejártak a külföldiek háza­iba, csakúgy, mint a kínaiakéba, minden elvihető értéket elvittek. Hiába tűztek valamelyik házra amerikai lobo­gót, a japán katonák letépték s sárba­­tiporták. Véres testek hevertek mindenfelé. Ku­tyák szaglásztak holttesttől holttestig. A hullaszag kibírhatatlanná lett. A kínai Vörös Kérész megpróbálkozott, hogy megtisztítsa az utcákat. Hatalmas kopor­sókat ácsoltak, de fel sem használhatták őket. A japánok örömtüzeket raktak a koporsókból, a vöröskeresztesek hulláit pedig odadobták a többi közzé. December 20-án egy erélyeshangú fel­szólításra a japán követség egy attaséja (Folytatása a 12-ik oldalon)

Next