Nővér, 2017 (30. évfolyam, 1-5. szám)

2017 / 1. szám - Balogh Zoltán: Kétszáz éve született Kossuth Zsuzsanna, Magyarország első főápolója Kétszáz éve született Kossuth Zsuzsanna, Magyarország első főápolója

ta a figyelmet arra, hogy a tábori kórházak főápolónője munkáját csak úgy tudta sikere­sen ellátni, hogy bírta az akkori kormányzat teljes támogatását, valamint az orvos szak­ma pártfogását. Mindezek mellett meg tud­ta szólítani a társadalmat annak érdekében, hogy munkájukat anyagilag és erkölcsileg is támogassák. A jelenkor ápolásügyének is hasonló dol­gokra van szüksége. Kiemelten fontos, hogy legyen Nemzet Ápolási Stratégia a hiány­szakmák (pl. ápoló, szakápoló) megszünte­tésére, komplex program induljon az állás­helyek betöltésére, az ápolás körülménye­inek javítását célzó eszközök beszerzésére, u­gyancsak fontos egy országos médiakam­pány indítása a jövő ápolóinak toborzására, az egészségügyi szakdolgozók megbecsülé­séért, az álláshelyek betöltéséért, a szakdol­gozói pálya vonzóvá tételéért, a biztonságos betegellátás megteremtéséért. További halaszthatatlan kormányzati in­tézkedés meghozatalára van szükség annak érdekében, hogy az egészségügyi tevékeny­séget végző munkavállalók helyzetének ja­vítása tovább gyorsuljon. A bérfelzárkózta­tás megindítása során szerzett tapasztalatok birtokában lényeges változások következze­nek be a fekvő- és járóbeteg ellátás mellett az alapellátásban és az otthoni szakápolásban foglalkoztatott szakdolgozók körében. A Magyar Ápolási Egyesület Kossuth Zsu­zsanna emlékének megőrzésére 1998-ban emlékdíjat alapított. A szervezet küldetésé­nek tekintette Kossuth Zsuzsanna misszió­jának közvetítését, a hazai ápolásügy rend­szerének elismerését. A kitartó törekvések eredményeképpen a Magyar Országgyűlés a 5/2014. (11.7.) számú határozatával febru­ár 19-ét­­ Kossuth Zsuzsanna születésének napját - a Magyar Ápolók Napjának nyilvá­nította. A Magyar Nemzeti Bank éves nyilvános konzultáció hirdetett emlékérmék 2017.évi kibocsátás kapcsán. E konzultáció keretében a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara az Emberi Erőforrások Minisztériuma tá­mogatásával emlékérme kibocsátását in­dítványozta a Magyar Nemzeti Banknak. A MESZK által kezdeményezett - Kossuth Zsuzsanna születésének 200. évfordulója al­kalmából megjelenő - érme méltó emléket ál­líthat Magyarország első főápolójának. (Az MNB által kibocsátott emlékérmék a piacon szereplő egyéb érméktől abban különböznek, hogy hazánk törvényes fizetőeszközei.) A Magyar Ápolási Egyesület Kossuth Zsu­zsanna születésének 200. évfordulóját em­lékévvé nyilvánította. Az Egyesület közre­működve más szakmai szervezetekkel, így a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kama­rával, ápolóképző helyekkel, így például a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karával ünnepi rendezvények, szakmai na­pok, és versenyek szervezésével emlékezik az egykori főápoló alakjára és tetteire. 3. Rabati Magda: Meszlényiné Kossuth Zsuzsanna 1817-1854. Novoprint Bt. Budapest, 2005. 4. Várfokné Fehér Rózsa: Kossuth Zsuzsánna szelle­mi öröksége. Magyar Ápolási Egyesület. Budapest, 2014. 1. Kertész Erzsébet: Kossuth Zsuzsanna. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1983. 2. Mucha M. Katalin: Balogh Zoltán, Bugarszki Mik­lós: Két évtized - a Magyar Ápolási Egyesület hite­les története. Magyar Ápolási Egyesület, Budapest, 2009. 5 Nővér, 2017, 30 (1), 1-44.

Next