Magyar numizmatikai adattár (1910)

Felhívás előszó helyett

4. az önként ajánlkozó vagy felkért munkatársaktól beküldött anyagot az Adattár szerkesztő bizottsága veszi át, beiktatja a beküldő megnevezésével az Adattárba s gondos­kodik arról, hogy az Adattár végéhez csatolandó nagyon részletes név- és tárgymutató az adatok megjelenésével párhuzamosan készüljön; 5. a Numizmatikai Adattár szerkesztő bizottságának a Numizmatikai Közlöny min­denkori szerkesztője is tagja és minthogy a Numizmatikai Közlöny a társulatnak tudo­mányos és igazi orgánuma, mindazok a beküldött adatok, amelyeket a Numizmatikai Köz­löny szerkesztője kívánatosaknak ítél, a Numizmatikai Közlönyben teendők közé; a társulat ugyanis első­sorban a saját folyóiratának irodalmi anyagszükségletéről kíván gon­doskodni ; 6. a közlésre felvett adatok a megjelenés sorrendjében folyó számmal ellátva a Numiz­matikai Közlöny alakjában, hozzácsatolt külön lapszámozott lapokon teendők közzé, lehetőleg 4 oldalnál nem kisebb részletekben, a megjelenés idejének megjelölésével, de megkö­tése nélkül; 7. az így összegyűlő anyag, amint a szerkesztő bizottság belátása szerint kellő meny­­nyiségűnek látszik, címlappal és a 4. pontban említett tárgymutatóval, mint az Adattár első kötete, lezárandó s a további anyag folytatólagos folyó­számával mint a második stb. kötet anyaga teendő közzé s hasonló módon látandó el címlappal és tárgymutatóval; a X. kötet tárgymutatója az első 10 kötet anyagát fogja összefoglalni; 8. hogy az Adattár később a Numizmatikai Közlönytől különválasztva is rendelke­zésre állhasson, az egyes lapokból minden egyes megjelenés alkalmával 100 példány külön nyomtatandó s a kötet befejezése után összeállítva mint önálló kiadvány kezelendő. E megállapodáshoz a társulat 1909. évi közgyűlése hozzájárulván, a szerkesztő­­bizottság működését megkezdette azzal, hogy az első adatokat, amelyeket e tervezet közzé­tétele előtt összegyűjteni tudott, e felhívással egyidejűleg közzé teszi. Ez adatok átolvasása egyúttal magyarázatot is ad a tervezethez, amelyet minden, a numizmatika iránt érdeklődő olvasónknak szíves figyelmébe ajánlunk. Befejezésül pedig azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulunk az érdeklődőkhöz, hogy e nemzeti és tudományos szempontból hasznos vállalkozásunkat minden, bármily csekélynek vagy jelentéktelennek látszó adat beküldésével is támogassák. Minden legkisebb adat fon­tossá válik, mert a magyar nemzeti önállóságnak ércből való emlékeit, a magyar pénzeket és érmeket ismerteti s mint a múlt emléke, a jövőnek nyújthat értékes tanulságot. Budapest, 1909 december 31. A szerkesztőbizottság: Dr. Finály Gábor Gohl Ödön Jeszenszky Géza Kampacher Pál Dr. Zimmermann Lajos.

Next