Numizmatikai Közlöny, 1943 (42. évfolyam)

Leszih Andor: Iskolai signum 1832. évből - Faludi Géza: Adatok a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgyűlései érmeinek történetéhez

1844) használta. 1686-ban boltozat alá véteték; utolsó díszítésén, m­elly közel 30 évig tartott, pécsi mesterek dolgoztak.“ 2. Kassa—Eperjes, 1846. 500 db bronz- és 30 db ezüstérmet rendeltek (levél­tári adat, Molnár Béla dr. közlése). Gohl szerint (Magyar Orvosok Emlékérmei) csak 6 ezüst pld. veretett. 3. Sopron, 1847. A bécsi pénzverőben 600 db bronz- és 6 db ezüstérmet verettek, a bronzérmek dbja 50 pengőkrajcárba, a 2 latos ezüstérmeké 4 pengőforintba, a bélyeg­zők 200 pengőforintba kerültek, úgyhogy a város összesen 724 pengőforintot fizetett ki (Sopronvárosi tanácsjegyzőkönyvek 1747. évi 2640. és 3650. számú pontjai; vitéz dr. Házi Jenő főlevéltáros közlése). 4. Marosvásárhely, 1864. A nem jelzett érem szerzője Radnitzky Károly bécsi éremvéső (Stempelsammlung 6181/82. sz. Csak a hátlapi vezető van meg. Huszár Lajos a M. T. M. Éremtára őrének közlése). 5. Fiume, 1869. Az érem szárazföld felé fordult, toronyzászlós, ritka változatá­nak, melyből eddig csak bronzpáldányokat ismertünk, egy ezüstpéldánya vált ismeretessé (a Pázmány Péter tud. egyetem orvoskari könyvtárának gyűjteménye). 6. Győr, 1877. 600 db bronzérem (a 90 kr) és 15 db ezüstérem (a 6 frt) készült; az éremvésőnek (Seidan) 250 frtot fizettek ki. Az összes költség tehát 880 frtra rúgott (Sefcsik Ferenc városi főlevéltáros adata). 7. Nagyszeben, 1914. A gyűlést a háború kitörése miatt nem tartották meg. A vándorgyűlések alapítóinak emlékére vett Bene-Bugát jutalomérem azonban ennek a városnak nevét és az 1914-es évszámot viseli (leírását lásd Huszár-Procopius, Medaillen und Plakettenkunst in Ungarn 6365. sz.). Az ifj. Vastagh György vésője alól kikerült éremből, tudomásom szerint, 2 aranypéldány került eddig kiosztásra. Egy-egy bronz­példánya a M. T. M. Éremtárában és a Pázmány Péter tud. egyetem orvoskari könyv­tárában. 8. A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgyűlései éremsorozatának, mely hazai éremművészetünkben egészen egyedülálló és külföldi viszonylatban is párját ritkítja, az 1886. évben vége szakadt, hogy művészietlen jelvényeknek adjon helyet. Ennek magyarázatát megleltem Chyzer Kornélnak a Vándorgyűlések történetét 1840-től 1890-ig tárgyaló munkájának 40. lapján Itt ugyanis a következők olvashatók: ,.Ezen gyű­lés volt az első, melynek emlékére Besztercebánya városa rendkívüli lelkesedésében emlékérmet is veretett, mely sallangot (általam kiemelve) későbbi gyűléseink alkalmá­val elmaradhatatlannak képzelték s még legújabb időkig sem vetették le Pedig mennyi­vel hasznosabb emléke lett volna az érem költségén elősegített egészségügyi vagy termé­szettudományi munka. De hiába! Sok idő kell még ahhoz, míg fajunk egész gyakorlatilag fog gondolkozni és cselekedni.“ Könnyen érthető tehát, hogy a vendéglátó városok, a Ván­dorgyűlés elnökének ezen hivatalos nyilatkozata után már nem terhelték meg pénz­tárukat ilyen sallangok elkészítésének költségével, hanem megelégedtek azzal, hogy ked­ves vendégeiket olcsó jelvényekkel ajándékozzák meg. Hogy a jeles Chyzer ezen nyi­latkozatában, mellyel a további emlékérmek verésének útját vágta, mennyire tévedett, azt nem kell bővebben e helyen magyaráznom. Csak röviden utalni akarok arra, hogy míg­ az érmek már több mint egy évszázada hirdetik hazánk kultúráját, városainkat és fürdőhelyeinket pedig messze a haza határain túl is ismertekké tették, addig azok a mun­kák, melyek az érmek megtakarított költségeivel jutalmaztattak, a feledés homályába merülve pihennek szakkönyvtáraink polcain! A 20-as években kísérletet tettem arra, hogy a megszakadt éremsorozatot újra felélesszem. A Vándorgyűlések akkori vezetősé­gének előadtam, hogy mennyire fontos volna propaganda-, kultúrtörténeti- és művé­­szetpártolási szempontból a megszakadt fonalat újra felvenni. Eme javaslatom azonban sajnálatosképen nem talált megértésre.

Next