Nyelvtudományi közlemények 23. kötet (1893)

TARTALOM. A Nyelvtudományi Közlemények a múltban s a jövőben. Simányi Zsigmond ... — _.. __. — — — — — — — — 1 Az ugor-szamojéd nyelvrokonság kérdése. I. Halász Ignácz.. — 14 Mondattani búvárlatok. I. Zolnai Gyula „_ ___ --- --- — --- 35 A gyermek nyelvének fejlődése. I. Balassa József-.- ... — _._ 60 Az indogermán hangtan mai állásáról. I. Petz Gedeon — -— _— 74 Adalékok az ugor-szamojéd nyelvhasonlításhoz. Munkácsi Bernát. 87 Ismertetések. Gabelentz könyve a nyelvtudományról. Kalmár Elek. ... ... __. 94 Thomsen Vilmos nyomozásai a finn nyelvtörténet terén. I. Sétáld Emil 103 Franczia nyelvújítás és szóképzés (Darmesteter könyve). Rózsa Géza 108 Kisebb közlések. Szvorényi József. Kalmár Elek ... ... ... ... ___ ___ ... ___ 115 Magyar műveltségi szók kaukázusi nyelvekben. Munkácsi B. .... 119 Hunfalvy Pálról. Misteli, Setdlá ós Budenz.. ... _ — 121 Glossarium. Asbóth Oszkár.. ... — — — — — 126 «Finnisch-ugrische Forschungen». «Indogermanische Forschungen» 13 Körösi Csorna hagyatéka. Goldziher Ignácz ... — — — 34 A vogul khals. Munkácsi Bernát... ... _._ — — — 73 Német szavainkhoz. Simonyi Zsigmond ... ... ._. ... — 59 Olasz szavainkhoz. Simonyi Zsigmond... ... ... ... ... .... ... 128 Délibáb Miskolczon. S. Zs... ... — — - - 114 Folyóiratunk ezentúl negyedévenként fog megjelenni, még pedig mdrezius, június, szeptember és deczember elsején. Az egész évfolyam legalább harminca ívből fog állani s ára 3 frt vagyis 6* korona. Az előfizetés a Magyar Tudományos Akadémia könyvkiadó-hivatalához czimezendö.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék