A M. Kir. Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium Oktatófilm Kirendeltségének hivatalos közleményei, 1944 (9. évfolyam, 1-8. szám)

1944-01-01 / 1. szám

munkáltató óra, a problémás tanítás és az a kívánság, hogy óránk ne epikus menetű, hanem drámai lüktetésű legyen. Filmes óráinkon ezeket a követelményeket könnyen megvalósíthatjuk. A munkáltató tanítást ennek a filmnek a felhasználásával is igen szépen szolgálhatjuk. A másik nagyszabású összefoglaló film, A Magyar Alföld. Magyar nyelvi órán, magasabb osztályban, az Alfölddel foglalkozó olvasmányok tárgyalásakor pergetjük, a gimnázium VI., a líceum II. osztályában eset­leg Petőfi, Arany, Jókai tárgyalása után. Igazi problémás, munkáltató órát tarthatunk, ha bevezetőül röviden elmondjuk, hogy íróink bejárták az országot, és minden részletét költeményeikbe fonták, prózájukba illesztet­ték. Az egyes magyar tájaknak ez a művészi bemutatása az ú. n. „szerelmes földrajzi", melynek kiváló ismerői: Cs. Szabó László és Szabó Zoltán. Utóbbi író Szerelmes földrajz c. könyvét a Magyar Tudományos Akadémia a Kőrössy Flóra-díjjal jutalmazta. Ezt a díjat minden évben a „legnemze­tibb szellemű“ könyvnek adják. Az írói tájfestésről szóló részletét fel is olvashatjuk. Most következik a probléma: idézzük fel azokat az írókat, akik az Alföldről írtak! (Petőfi, Arany, Tompa, Jókai stb.) A film perge­­tésekor figyeljünk a következőkre: tudjuk, hogy íróink pontosan megraj­zolták az Alföldet. Adjunk most számot arról, hogy a film egyes részletei­nek pergetésekor melyik írónk milyen műve vagy művei jutottak eszünkbe. Ráismertünk-e a filmen költőink tájrajzaira? Egyik líceumi osztály a következő eredménnyel dolgozott: először is megállapította, hogy Petőfi Kiskunság és Az Alföld c. költeményéből idéz a film is. Első megfigye­lésük tehát az volt, hogy a film e költemények többi tájrajzaihoz is perget képet. Pl. Délibábos ég alatt kolompol.. . Méneseknek nyargaló futása . . . stb. Említették még A Tisza c. költemény több részletét, az Úti Levelek-et és Úti Jegyzetek-et (Hortobágy), A gólya és a Megy a juhász szamáron c. költeményt, Jókai Sárga Rózsá­ját a Hortobággyal együtt, Az új földesúr c. regény egyik gyönyörű leírását a Tisza áradását bemutató képekkel kapcsolatban. Arany Jánosnak A vén gulyás és a Vásárban c. költeményét említették, s azt is észrevették, hogy a Tengerihántás c. ballada külső keretéül szolgáló képet belefényképezték a filmbe. Említették még néhá­­nyan Bársony István valamelyik művét s Tompa Mihály A gólyához c. költeményét. A költői műveket és a film anyagát egybekapcsolva alkotjuk meg a beszámolót, készítjük a vázlatot. Munkáltató, problémás, drámai lüktetésű óra ez a javából! Biczó Ferenc a korszerű tanításról szóló művében az Alföldet roman­tikus, reális, naturalista megvilágításban (Jósika, Petőfi, Móricz Zsigmond alapján) is bemutatja növendékeinek. A film itt is igen sokat lendíthetne a bemutatás értékén. E helyen még Gyurt­ács Andrásra­ hivatkozunk, a magyar nyelv és irodalom, a történelem és a földrajz tanárára, aki rendkívül finom érzékkel, nagy elméleti tudással, sok gyakorlati tapasztalattal nyúlt az oktatófilm lélektani és esztétikai kérdéseihez. Igen értékes, irányító cikké­ben olvassuk: „Aki ismeri Petőfi, Vajda, Arany leírásait, Jókai tájképeit, az a magyar oktatófilmen keresztül olyan tiszta izzású irodalmi táj­élményt szív magába, amilyent a pergőkép nélkül a légüres térbe épített képzelet nem tudna elővarázsolni. A film ebben az esetben az irodalmi élményre . Lásd Gyurtács András: Az oktatófilm lélektana és esztétikája. Oktatófilm Köz­lemények 1940. 11. sz. 9

Next