Műemléklap, 1997 (1. évfolyam, 1-10. szám)

1997 / 1. szám

Tisztelt Olvasó! 4 MŰEMLÉKLAP formájában egy havi rend­szerességgel megjelenő, a műemlékvédelem kérdéseiről tájékoztató belső kiadványt indít útjára Hivatalunk „Belső" ez a lap, mert nem az utcán terjesztjük, hanem azokhoz juttatjuk el, akiknek - reményünk szerint - szüksége van rá. Akik tehát valamilyen kapcsolatban ál­lanak, vagy állhatnának a műemlékvédelem­mel, önkormányzatoknak társadalmi szerve­zeteknek itthon és külföldön, külképviselete­inknek, bankoknak és természetesen a fővá­rosi, s vidéki írott és elektronikus sajtó mun­katársainak, építészeknek, idegenforgalmi szakembereknek, minél szélesebb körben. Azt tapasztaljuk, hogy az emberek több­sége nem jól tájékozott a műemlékvédelem dolgaiban. Sokan csupán építészeti, esetleg esztétikai problémának fogják fel a műemlék­védelmet, vagy pedig csak mint tehertételt ér­zékelik, amely egy műemlék épület gondozá­sával jár. Kevéssé látszik a műemlékvédelem társadalmi fontossága, mármint az, hogy mű­emlékkincsünk a nemzeti örökség elidegenít­hetetlen tartozéka, s gondozása nemcsak nemzeti önazonosságunk, önbecsülésünk ré­sze, hanem személyes kötelességünk is. Fontosnak érezzük hogy, a hírek mellett kö­zöljünk hasznos információkat, jogszabályokat, rendeleteket, pályázati tudnivalókat, hogy teret adjunk az önkormányzatok és más szervezetek műemlékvédelemmel kapcsolatos kérdéseinek és észrevételeinek, a hasznosítás tapasz­talatainak stb. Szeretnénk felhívni a figyelmet az itt folyó tudományos munkára, további fi­gyelmükbe ajánlani az immár 40. évfolyamába lépett MŰEMLÉKVÉDELEM írásait, kiállításain­kat, s általában mindazt az értékmentő munkát, amit hivatásos szakemberek, civil szervezetek és „magánemberek" vállvetve végeznek. Ezért és ezzel a céllal indítjuk útjára a MŰEM­­LÉKLAP-ot, s kérjük ehhez az Ön - és szerve­zete - nagyrabecsült támogatását. TM Kalmár Péter­Fotó: Mihalik Tamás TUSNÁD, ROMÁNIA A műemlékvédelem elméleti és gyakorlati kérdései NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAK-SOROZAT ELŐZMÉNYEK - LEHETŐSÉGEK A műemlékvédelem elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozó tusnádi, tudományos nemzetközi konferencia-sorozat hat éves múltra tekint vissza. A rendezvény kezdetben (1992) műemlékvédelmi gyors­ tanfolyamként indult, amely az 1990 utáni égető szakem­berhiányon igyekezett segíteni. A három egy hetes szakaszból álló tanfolyamon 80 - ter­vezésben, illetve kivitelezésben dolgozó - építőmérnök és építész részesült magas szintű műemlékes­ képzésben, hazai és kül­földi szaktekintélyek vezetésével. Az első két szakasz előadásokat és szakmai kirándulá­sokat foglalt magába, míg a harmadik sza­kasz egy egyhetes, négy országot érintő (Románia, Magyarország, Szlovákia, Ukraj­­na-Kárpátalja) szakmai kirándulás volt, a részvevők megismerkedhettek az említett or­szágok műemlékhelyreállítási gyakorlatával. A rendezvény 1993-tól nemzetközi, mű­emlékvédelmi ülésszak, melyen nézeteik, el­veik megvitatására, munkájuk bemutatására évente mintegy 200 szakember gyűlt össze­­ a műemlékvédelem szerteágazó tevé­kenységi területeiről (régészek, művészettör­ténészek, építészek, statikusok, biológusok, muzeológusok, restaurátorok, történészek, vegyészek, jogászok). A konferenciákon elhangzó előadásokat három nyelvű (angol, román, magyar) kiad­ványban jelentetjük meg. Eddig megjelent a TUSNÁD 92-94 című kötet, amely az első három év előadásaiból nyújtott válogatást, valamint a TUSNÁD 95, amely „A műemlék­védelmi szemlélet alakulása a Velencei Kar­­tától az ezredfordulóig” témájú 1995-ös kon­ferencia előadásait tartalmazza. Az idei ren­dezvényre megjelent a „Kastélysors Kelet­közép Európában” témájú konferencia elé­GÉCZY CSABÁT,az ÁMRK igazgatóját - beosztásának érintetlenül ha­gyása mellett - 1997. március 1-jei határidővel, Kalmár Péter elnök javasla­tára általános elnökhelyettessé nevezte ki dr. Szilvásy György államtitkár, adásainak szemelvénye, a TUSNÁD 96 cí­mű kiadvány. A rendezvény mára a Kárpát-medence egyik legrangosabb szakmai fórumává vált; Európa szinte valamennyi országából érkez­nek előadók, részvevők, a műemlékvédelmi szakma neves képviselői. A régió egyes or­szágait műemlékvédelmi hatóságaik elnöki szinten képviselik. Az idei találkozót 1997. március 16-23. kö­zött rendezték meg, témája a „Szakrális építé­szeti örökség”. A téma időszerűségét igazol­ja az elmúlt éveket meghaladó érdeklődés is. Előadásrendbe foglaltunk 126 előadást ven­dégeink: Nagy-Britanniából, Belgiumból, Finn­országból, Görögországból, Jugoszláviából, Horvátországból, Lengyelországból, Litváni­ából, Magyarországról, Mexikóból, Moldvai Köztársaságból, Németországból, Olaszor­szágból, Oroszországból, Romániából, Svájc­ból, Szlovákiából, Szlovéniából, Ukrajnából érkeznek. Az idei rendezvény szakmai rangját emel­te, hogy a tanácskozással egybekötötten ke­rült sor az ICOMOS Történeti Városok Nem­zetközi Szakbizottságának évi közgyűlésére is, melyre a világ különböző országaiból ér­keztek neves szakemberek. Ez évi konferenciánk fontos célja volt, hogy a műemlékvédelem nemzetközi szinten elfogadott elveit és eredményeit az egyházi építészeti örökségre vonatkoztatva ajánlás formájában megfogalmazza és valamennyi érdekelt rendelkezésére bocsássa a konfe­rencia záródokumentumaként. A rendezvény másik célja volt, hogy a Kárpát-medence épí­tett hagyatékának megőrzésével kapcsolatos szakmai és hatósági problémáinak megvitatá­sára, a különböző ágazatok szakembereinek eszmecseréjére keretet nyújtson;­­ elősegítse a régió és azon belül a magyar kulturális örökség méltó elismertségét, valamint hozzá­járuljon a szakmailag megfelelő szintű helyre­állítások feltételeinek kialakításához. Makay Dorottya

Next