Műemléklap, 1999 (3. évfolyam, 1-12. szám)

1999 / 1. szám

Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal tájékoztatója • III. évf. 1. szám Az Országgyűlés kulturális bizottsága Hivatalunkban Sasvári Szilárd elnök köszön­tötte az országgyűlés új ciklu­sában első kihelyezett ülését tartó kulturális bizottságot és az OMvH vezetőit. Hangsú­lyozta, hogy a megnövekedett feladatok a közfigyelem hom­lokterébe állítják a műemlék­védelem ügyét, s ezért erről a helyszínen, az Országos Mű­emlékvédelmi Hivatalban kí­vántak tájékozódni. A ránk váró teendők elkerül­hetetlenné teszik az intéz­ményrendszer korszerűsítését - mondta bevezetőjében Entz Géza elnök. Ismertette, hogy a kormányzati átszervezést kö­vetően miként változott meg a műemlékvédelem szerepe és jelentősége. A szabályozási fel­adatok közé tartozik - intéz­ményi szinten - a statútumok, az SzMSz, az intézmények és a tárca kapcsolatrendszerének ügyrendi kialakítása, valamint a hatósági funkciók tisztázása. Az építési igazgatás kérése fel­veti az Országos Építésügyi Ht­­(folytatás a 2. oldalon) SZÁMVETÉS AZ ÉV ELEJÉN - interjú dr. Fejérdy Tamás általános elnökhelyettessel­­­ ­ Most, miután az országgyűlés elfogadta az idei költségvetést s tudjuk, hogy mennyi pénzből gazdálkodhatunk, milyen évnek né­zünk elébe, milyen lehetőségeink vannak?­­ A műemlékvédő mindig optimista, mert ha nem lenne az, nem volna műemlékvédő. Mégsem az optimizmus mondatja most ve­lem, hogy jelentősen bővültek a lehetősége­ink. Ez még akkor is igaz, ha ez részben csak átrendeződést jelent, hiszen megszűnik a KKA-ból való támogatás, illetőleg részben beépül a kulturális örökség programba. Egy­szerre kell gondolkodnunk folyamatosságban és megújulásban, a műem­­lék-helyre­állítás folyamatosságában és megújulásában­ is. Az előttünk álló két év igen rövid időszaka alatt, a magyar keresztény államiság megünnep­lésére való felkészülés idején kár volna ta­gadni, hogy munkánk jelentős része ide és erre koncentrálódik.­­ Mindeközben alapvető átszervezés vár a Hivatalra... - Igen. Olyan alapvető átalakítás előtt áll a műemlékvédelem szervezete, amelyre azt a táblát lehetne kitenni, hogy az átalakítás alatt a műemlékvédelem folyamatosan üze­mel. A kulturális tárcán belül egy költség­vetési fejezetben látható, hogy mi az, amit a műemlék­védelemre lehet fordítani. Ennek egy része közvetlenül a Hivatalon keresz­tül fordítható a műemlékekre, egy része pedig a minisztérium műemléki főosztályá­val, illetőleg az egyházi műemlékekért fe­lelős intézményrészekkel együttműködve. Van múzeumi program, van egyházi mű­emlékek támogatási programja, ezek eseté­ben is nagyobb összegekről van szó, mint a korábbi években. A hagyományos műem­léki támogatás jelenleg még csak ugyan­annyi, mint tavaly volt, de nem ez az utolsó szó, keressük annak a lehetőségét - ugyan­csak a minisztériummal együttműködve hogy a tulajdonosokat ösztönző mértékű támogatást lehessen adni. - Melyek a programszerű helyreállítá­sok? - Az úgynevezett egyéb beruházások mű­szava takarja a programszerű műemléki helyreállításokat. Ezek között van a mi ré­szünkről a milleniumi célprogramhoz illesz­kedő néhány fontos királyi városi helyszín is. Érdemes megemlíteni, hogy noha egy minisztériumhoz került az eddig két tárca által finanszírozott milleniumi program, azért ez, bár egy fejezeten belül, de az idén még két szálon fut. Részben a királyi váro­sok rehabilitációs munkáira áll rendelkezés­re 700 milliós keret, részben az OMvH-án belül felhasználható egyéb intézményi be­ruházás keretén kerül sor még kiegészítő fi­nanszírozásra. Vegyük példának a pécsi ikerprogramot, a középkori egyetem marad­ványának és környezetének bemutatását, illetve a dómkőtá­rat. Ezek finanszí­rozása úgy törté­nik, hogy Pécs idén 25 milliót kap a 700 milliós királyi (folytatás a 2. oldalon)

Next