Örökségvédelem, 2002 (6. évfolyam, 1-12. szám)

2002 / 1-2. szám

2002. JANUÁR-FEBRUÁR VI. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM ÖRÖKSÉGVÉDELEM A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓJA www.muemlekvedelem.hu,www.kor.hu A fertődi kastélykápolna falfestéseinek restaurálása PINTÉR ATTILA A fertődi Esterházy-kastély kápolnájá­nak boltozatát Joseph Ignatz Mildorfer, osztrák származású festő festette ki, eddigi ismereteink szerint 1764-ben. Ez a dátum csak nagyon kis valószínűség­gel lehet a falfestés elkészítésének idő­pontja. Mildorfer szerződését a feladat elvégzésére 1764. október 25-én kötötte meg. A szerződésben a munka elvégzésének időtartamát két hó­napban rögzítették. Ha Mildorfer a mun­kához azonnal hoz­zálát, akkor a fenti­ek szerint azzal ép­pen karácsony nap­ján végzett volna. Ilyen megbízásnak ki­csi a valószínűsége. Tudni kell továbbá, hogy az évnek ez a szakasza nem meg­felelő időpont freskó­festés céljára. Külö­nösen nem egy hideg padlástérrel érintke­ző boltozat esetében, ahol a karbonátkép­ződés jelentős csök­kenése mellett a fal­kép lefagyásának koc­kázatával is számol­ni kellett. A festés te­hát e logika szerint nem 1764-ben, ha­nem 1765-ben készülhetett. A nyúlánk, ovális alaprajzú kápolnában ez az egyetlen olyan hely, ahová falfestés ke­rült. Ikonográfiai programja összetett. Fő témája a Szentháromság lehetett, amit kiegészít a Korona felajánlása Máriá­nak. A Szentháromság ábrázolásából ma hiányzik a Szentlélek galambja, amely nagy valószínűséggel az egykori lebontott lanterna boltozatán volt lát­ható, mint ahogy az az itáliai templo­mokban számtalan helyen megfigyelhető. Ennek elvetése dogmatikai képtelenség lenne, hiszen az Atya­ és a Fiúisten együttes ábrázolása mellett a Szentlé­lek megjelenítése alapvető kritérium. E két témakör, mint afféle biblia paupe­rum, szerves egységgé olvadhat egybe a látványt megérteni akaró ember szá­mára. Az oldalfalakat összefüggő mű­márványozás borítja, amely díszítés mindenképp a festés elkészülte után ke­rült fel a falakra. A főpárkányig húzódó Mildorfer-féle festésre ráfut a párkányt fedő meszelésréteg, a meszelésre pedig maga a műmárvány, így a festés előbb, a műmárvány később kellett hogy ké­szüljön. Ezt a sorrendiséget kívánta meg a dolgok technológiai rendje is, ugyanis ellenkező esetben kockáztatják, hogy a már elkészült, felpolírozott műmárványt Mildorfer vízzel, vakolattal vagy mész­­cseppekkel lecsorgatja, összefröcsköli, ami annak mindenképp újbóli polírozá­­sát követelte volna. A kápolna falfestése több szempont­ból is különleges helyet foglal el a XVIII. századi magyar falképállományban. Kiemelt státusát egyrészt művészi eré­nyei, másrészt az a szerencsés adottság biztosítja, hogy felszínének nagy száza­léka csaknem érintetlen állapotban ma­radt ránk. Mildorfer munkái közül a mai Magyarország területén csupán ket­tő ismert, a fertődi és a pápai kastélyká­polnák falfestései. A fertődi viszonylag jó állapotának jelentő­ségét azért szükséges megemlítenünk, mert a hazai falképek kö­zül alig találunk olyat, amelyet az el­múlt századok során legalább egyszer ne kellett volna javíta­ni. Valójában a fer­tődi kápolna falfes­tése is átesett egyfaj­ta javításon, de ez a javítás egy ponto­san meghatározható helyre összpontosult, nem okozva ezzel a többi részben semmifé­le károsodást. A javí­tás oka az volt, hogy a boltozatot egymással szemben két he­lyen, az ott lévő szomszédos helyiségek irányából áttörték, és abba kőkeretes betekintő ablakokat helyeztek el. Az eredeti festések az áttörés helyein termé­szetesen elpusztultak. A falhiányokat újrafalazták, a felületeket kivakolták, majd a festést is pótolták. A festésre­konstrukció azonban az idő múlásá­val egyre sötétebbé vált, de valljuk be, el is maradt az eredeti részek esztétikai színvonalától. Az elváltozás folyamata odáig fokozódott, hogy a nagy men­­­nyiségű ólmot tartalmazó színek meg- A kupola freskó részlete

Next