Örökségvédelem, 2004 (8. évfolyam, 1-11. szám)

2004 / 1. szám

2004. FEBRUÁR Tartalom Kehidakustány, a Deák-kúria felújítása (M. Juhász Ágnes, Koppány András) ..................1 Jobbat többet, gyakrabban... (Deme Péter) .................................2 Világörökségi helyszínkezelés konferencia (Schulk Viktória) ... 4 Az UNESCO és a műtárgyak védelme (Dr. Buzinkay Péter) .... 5 II. Országos Kegyeleti Konferencia (Kuli János).....................................6 Műemlékvédelem és Épületgépészet a XX. században konferencia (Fejes Tamás)....................................7 Nemzetközi egyezmény a szőlő és borvidékek tájainak kezelésére (Cros Kárpáti Zsuzsa).................9 A napba öltözött város (Filep Márta)................................10 Tájháznyitás Somogyszobon ... 11 Nyilvántartási és Tudományos Igazgatóság - Hírek...................12 Kós Károly-díjak 2003 ............. . 12 Nemzeti Kulturális Alapprogram Bizottságának Összetétele...........13 Műemlékek Állami Gondnoksága Rendezvények ................................13 Jogszabályfigyelő ................ 13 Mint a madár (Kertész Margit) . . 14 Ami a Társadalmi Kapcsolatok Igazgatósága bemutatkozása során kimaradt (Rácz Jolán) ..................................14 ÖRÖKSÉGVÉDELEM 1997 márciusában Műemléklap címmel je­lent meg először a Hivatal (akkor Or­szágos Műemlékvédelmi Hivatal) havi hírlevele. A nyolcadik évfolyamába lépő kiadvány körül azóta több változás történt. Az első főszerkesztőt/ Nagy Zoltánt 2000 májusában Kaiser László váltotta fel. Ugyancsak ekkortól össze­vontan, kéthavonta jelent meg­ szebb/ esztétikusabb (és némileg drágább) kül­sőt öltve. 2002 januárjától - azt köve­tően, hogy az előző év októberében a Hivatal neve megváltozott, feladatai kibővültek - viseli az Örökségvédelem címet. 2003 szeptemberéig, haláláig a nagy tapasztalatokkal rendelkező Der­­csényi Balázs irányította a szerkesz­tőbizottságot és a lappal kapcsolatos munkálatokat. A Kulturális Örökség­védelmi Hiva­talban 2003 utolsó négy hónapjában - amint azt, reméljük, olvasóink kö­zül sokan tudják és figyelemmel kísér­ték - komoly előkészítő munkákon alapuló megbeszélés-sorozat zajlott. Ennek keretében sok szó esett kiadvá­nyainkról is. Különös figyelmet ka­pott az Örökségvédelem, mint az ezen a területen folyó tevékenységekről in­formáló hírlevél. A helyzetfelmérések, elemzések és esz­mecserék egyik eredménye az, hogy most ismét egy havonta megjelenő, elsősor­ban híreket, információkat és progra­mokat tartalmazó lapot tart kezében a kedves olvasó. Meggyőződésünk, e hír­levél legfontosabb funkciója, hogy szé­les körű, gyors és pontos tájékoztatást nyújtson. Mégpedig nem csupán az örökségi területeken dolgozó hivatásos szakemberek, hanem legalább ennyire az ugyanezért az ügyért társadalmi tevé­kenységet folytató „civilek” szervezetei, a legszélesebb értelemben vett érintettek számára. Ahhoz, hogy a széles körű, gyors és pontos tájékoztatást, mint fő értéket megvalósíthassuk, nélkülözhetetlen min­dazok közreműködése, akik egyszerre olvasói és tudósítói (vagy információ­szállítói) az Örökségvédelemnek. Ennek érdekében alakítjuk át kissé a szerkesz­tőbizottságot úgy, hogy minden intéz­ményt és részleget egy-egy aktív „tudó­sító” képviseljen. Azt kérjük a Hivatal­ban és az intézményekben dolgozó kol­légáktól, hogy minden tervezett vagy megvalósult eseményről, az örökségvé­delem területén közérdeklődésre számot tartó fejleményről gyorsan, röviden, de informatívan, lehetőleg illusztrációval együtt továbbítsák hozzájuk azt, amit az örökség védelme iránt érdeklődők szélesebb köre számára fontosnak tar­tanak. Ezért is adjuk meg a szerkesztő­bizottság összetételét. Természetesen továbbra is küldhe­tik közvetlenül a Társadalmi Kapcso­latok Igazgatóságára is közleményei­ket. A szerkesztőbizottság új elnöke­ként - a főszerkesztő és a szerkesztő­ségi titkár nevében is - ígérem, hogy mi mindent megteszünk azért, hogy az Örökségvédelem gyors, informatív, ér­dekes és érdemi olvasmánya, egyben az hasznos eszmecsere terepe is legyen minden érdekeltnek és érdeklődőnek, lehetőleg egyre szélesebb körben. Vár­juk tehát reakcióikat, vitaírásaikat, olvasói leveleiket is. Szerkesszük együtt közös érdeklődési területünk megújuló hírlevelét. Mert (ne felejtsük el!): Az örökségvé­delem közös ügyünk! Jobbat, többet, gyakrabban... DEME PÉTER ÖRÖKSÉGVÉDELEM A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓ)A FELELŐS KIADÓ: DR VARGA KÁLMÁN ELNÖK SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: BÁLINT ÉVA, BENDE CSABA BUGÁR-MÉSZÁROS KÁROLY, DR BUZINKAY PÉTER, DEÁK ILDIKÓ, DEÁK ZOLTÁN, DR. DEME PÉTER (ELNÖK), ERNYEI KATALIN, KULI JÁNOS, ÖZVEGY GYÖRGYI, RÉTI MÁRIA, RÓNA KATALIN, SCHMITTNÉ KÓNYA ANNA, SZABADICS ANITA FŐSZERKESZTŐ: KAISER LÁSZLÓ SZERKESZTŐSÉGI TITKÁR KOZMA CSILLA KÉPSZERKESZTŐ: PERESZLÉNYI HELGA A SZERKESZTŐSÉG CÍME: 1014 BUDAPEST, SZENTHÁROMSÁG TÉR 6. TELEFON: 224-5582 FAX: 224-5581 E-mail: csilla.kozma@koh.hu NYOMDA] KIVITELEZÉS: STÁDIUM NYOMDA KFT. TELEFON: 455-5050 ISSN 1588-8924

Next