Orosházi Friss Hírek, 1941. november (18. évfolyam, 250-274. szám)

1941-11-16 / 262. szám

8 OROSHÁZI FRISS HÍREK 1941. november 16. Orosházi tanár enrópaihirü sikere A napilapokban is megjelent a Jnr, hogy a madáréletkutatásról kin lönleges érdekességü filmet mutat­tak be a Magyar Ornitológiái Tár­saság diszközgyülésén. Ez a film az ország valamennyi középiskolá­jában bemutatásra kerül, már az orosházi diákok látták is. Arról szól, hogy a kakuk, mely nálunk nem épit fészket, tojásait a nádi­rigó fészkébe rakja. Ott a kis kakuk kikel és még vakon, 6—8 órás korá­ban sorra- kidobálja a rigó tojá­sait, vagy a már kikelt nádirigó fiókákat, hogy. egyedül kapjon meg minden hazahordott eleséget. Sőt, ha egy másik kakukfióka is kelne abban a fészekben, a kettő közül az erősebb, a másikat kidobja. — Ennyit a filmről. — Mindez esz­tendőkig tartó szívós kutatásnak, lelkiismeretes megfigyelésnek, sok­sok fényképfelvételnek az eredmé­nye. S aki ezt a nagyértékü tudo­mányos munkát végezte, Molnár Béla tanár évekig itt élt közöttünk. Mint polgári iskolai tanár a mező­­gazdasági középiskolában mükö-> dött 1928-tól, s innen ment nyug­díjba 1936-ban. — A filmbemuta­tón a Kormányzó Ur öfőméltósága is megjelent, annak hatása alatt ott, a nyilvánosság előtt hangos beszél­getést kezdett, végül megelégedését és köszönetét nyilvánította. — Mol­nár Bélát a Magyar Ornitológusok Szövetsége disztagul választotta s a Herman Ottó emlékéremmel tün­tette ki. Kutatásainak eredménye­ire a külföld is felfigyelt. így a ma élő legnagyobb madárbiológus, dr. Heinrich Oszkár berlini profesz­­szor saját munkájában már felhasz­nálta Molnár Béla adatait. Hasonló­képen egy másik nagytekintélyű német folyóirat is. így a kakuk ti­tokzatos életével foglalkozó tudás­világ voU orosházi tanártól veszi át a kakukprobléma megoldását. — Molnár Béla itteni munkássága ide­jén felbecsülhetetlen értékkel gaz­dagította az iskolát. Olyan madár­­gyűjteményt teremtett, amilyen alig ha van még egy, középiskolában. — Mintegy 250 dobozban elkülöní­tett és nagy, gondossággal összeál­lítóit fészekaijgyűjtérnénye pedig, mely szintén a mezőgazdasági kö­zépiskola szertárában van, olyan ritkaság, hogy bizonyosan egyedüli az egész országban. — Mindezek mellett szorosan vett tanári mun­kásságát is a született pedagógus biztosságával, nagy felkészültség­gel és kiváló eredménnyel végezte. Ezt minden tanártársa és vala­mennyi növendéke tapasztalta. É- pen azérL nyugdíjba vonulása nagy veszteség volt az iskolára. Tudomá­nyos sikereit minden orosházi is­merőse nagy örömmel fogadta, s to­vábbi kutatásait is meleg érdeklő­déssel kisérik. NÉVNAPRA MUMMJWMM MUHI IM— Legszebb legér­tékesebb ajándék a könyv A legújabb kiadványok­ból nagy választék DEMARTSIK faktbes Horogkeresztet találtak a Szentesen feltárt avar temetőben A szentesi Nagyhegyen, ér­dekes temetőfeltárást végez Csal­­lány, Gábor, a szentesi muzeum igazgatója és fia: Csallány Dezső dr, a szegedi muzeum vezetője. A feltárás alatt levő VII. századbeli átmeneti avarkorbeli temetőben ed­dig hét sirt bontottak fel, amelyek közül kettő lovas-sir volt. Bár a szentesi muzeum olyan bőséggel rendelkezik avarkorbeli leletekkel, mint az ország összes múzeumai együttvéve, a most felszínre hozott leletek mégis nagyon érdekesek. O- vek, csatok és svasztikával, a német horogkereszt eredeti ábrájával dí­szített, aranyozott bronz övdiszeket vetett fel az ásó. A svasztikáról a németek is állítják, hogy, Magyar­országon keletkezett, egyik őspéldá­nya a szentesi múzeumban látható. A temetési mód meglepő; erős vaskapcsokkal összekötött fageren­dák alkották a «koporsót». A cson­tokból megállapítható a mongol típus jellegzetessége, a férfiak haj­fonatot és fülbevalót viseltek. Lo­vaikat díszesebben temették el, mint saját magukat. A leletek értéke azt mutatja, hogy a most feltárás alatt lévő temető a Szentesen megtelepedett avarok «úri negyede» volt, a nemrégiben feltárt beregháti 28 sir pedig a szegények temetője. Ott ugyanis pár szegényes női díszen kívül semmit sem találtak. _?o<— Emlékezzünk November 15. 1915. A soproni 76. közös gyalog­ezred III. zászlóalja ekkor a szerb harctéren harcolt. Ezen a napon a Merceztől délre levő közel 900 m. magas hegy. csúcsára a 12. század egyik szakaszparancsnokának, Sü­­lyi István őrmesternek vezetésével 6 főből álló élt rendeltek előre az­zal a feladattal, hogy. a csúcsot szállja meg és biztonságosan tartsa kezében mindaddig, mig az elővéd a helyszínére nem érkezik. Mikor Sülyi a hegycsúcsra elsőként fel­­érkezett, 20 lépésre maga előtt sza­kasznyi szerbet látott. Ezek fedezék építéssel voltak elfoglalva. Sülyi őr­mester tudatában volt a hegy har­cászati fontosságának. Látta, hogy erről a hegyről könnyen meg lehet­ne akadályozni a Toplicán tervezett hidverés véghezvitelét, ami csapa­taink előnyomulását hátráltatná. Hat emberéből három az első pil­lanatban megsebesült. De ez sem téritette el Sülyi őrmestert attól az elhatározásától, hogy a magasla­tot az erősítés megérkeztéig tartja. Fegyverrel kezében egy fa mögül állóhelyzetből a legteljesebb lelki­nyugalommal tüzelve találta meg Sülyit az erősítéssel a helyszínére érkező századparancsnoka. Sülyi őr mesternek s három harcképes em­berének sikerült megakadályoznia, hogy az erősítésként előretörekvő szerbek közül egyetlen egy is élve elérje a csúcsot. Sülyi őrmester tré­fás szóval jópéldával buzdította ki­tartásra embereit, ezek derekasan állták is a sarat, aminek az lett az áldásos következménye, hogy az e­­rősitésükre érkező elővéd egyetlen főnyi veszteséget se szenvedett. Sü­lyi őrmester 20 perc alatt egész lőszerkészletét kilőtte. A vitéz katona mellét ekkor már a nagy és a kis ezüst vitézségi érem díszítette. Szakadatlanul a harctéren volt kezdettől fogva és az ezredben a legvitézebb altisztek kö­zé számított. Még megélte a sikerét, még látta, hogy az elővéd, melynek rohamá­hoz ő is csatlakozott, elfoglalja a magaslatot. De az utolsó pillanat­ban gyilkos golyót kapott s ez ki­oltotta hősi életét. Halála után az arany vitézségi éremmel tüntették ki. November Ifi. 1914. Hock András volt pécsi 52. közös gyalogezredbeli 4. hegyidan­dárhoz beosztott őrmester szakasz­parancsnok a Drina menti máso­dik csatában a Jasenovac, Glavica magaslat elleni rohamban és a Zá­polje-i sziklafalnál századának ne­héz helyzetében megbecsülhetetlen szolgálatokat tett és feledhetetlen érdemeket szerzett. Az ellenség leg­hevesebb kereszttüzében önfeláldo­zó készséggel parancsokat továbbí­tott, lőszert szállított és az éjjel-nap pal harcban álló bajtársait lelkes szavakkal buzdította kitartásra. Éle­tének kockáztatásával gondoskodott a sebesültek elszállításáról, ami a hóval födött sziklás terepen leír­hatatlan nehézséggel járt. Midőn pe dig századának és az egész zászló­aljnak helyzete a szerbek tüzelése és sziklagörditései miatt kibírha­tatlan volt, önként vállalkozott ar­ra, hogy néhány emberével meg­kerüli a magaslatot s ha lehet, meg­lepi a szerbeket. Merész vállalkozá­sát elkeseredett elszántsággal és pá­ratlan akaraterővel hajtotta végre. Az ellenséges sziklaállás oldalába kúszott s meglepetésszerűen rajta­ütött a szerbek egy előretolt állá­sán. Éléhk puskatüz fogadta elszánt rohamát, de Hock őrmester nem tö rődve a golyók süvitésével, pisz­tolyát a szerb parancsnok mellének szegezte s úgy kényszeri tette meg­adásra. A szerbek letetlék a fegy­vert, az 52-esek pedig megszabadul­tok a szörnyű nyomástól, mely re­ájuk nehezedett. Mozgásuk szabad­dá vált és megkezdhették támadá­sukat a szerb főállások ellen. A kiváló altiszt emberfölöttien vi­téz és eredményes magatartásával méltán rászolgált a személyes bá­torság legszebb kitüntetésére, az a­­rany vitézségi éremre. Vegyen még ma I ha fáj a tyúkszeme BÜRGST tyúkszem tapaszt. Gyökerestül kiirtja. 1 doboz ára 50 fillér. Kapható a BERTÓK Drogériában Csirke piac._____Apolló mozi mellett. Az Orosházi Kereskedelmi Kör nevében ezúton is felkérem úgy tagjainkat, mint a társadalmi egye­sületeket, valamint Orosháza min­den hazafiasán gondolkodó polgá­rát, hogy a helyi Baross Szövetség­gel karöltve rendezett szeretet cso­mag gyűjtési akciót, mellyel a harc­téren lévő hős honvédeink iránti hálánkat és szeretetünket akarjuk dokumentálni. Nekik szeretnénk há Iánk jeléül a karácsonyi ünnepeket bensőségesebbé tenni-akár pénzbe­li, akár természetbeli adományaik­kal támogatni szíveskedjenek. Krasz nai Géza elnök. mint száz: re gondolkozzon soká, mert az idő szalad 1 Közeledik az Állami sorsjáték húzása, melynek főnyereménye 40.UL0 P. Ezenkívül még: 20 000 P. 2x5000 P. 6x2000 P. 10.000 P. 4x2500 P. és 29x1000 P. és még számos kisebb és na­gyobb nyeremény, melyeket mind készpénzben fi.etnek ki Húzás december 4. Népautóval jutalmazzák a feltalálókat Németországban Az «Angriff» cimü német lap je­lentése szerint a német munkafront hivatásképző és hivatásnevelő szer­ve, üzemi előterjesztés céljára biro­dalmi munkaközösséget alapítod, a­­melynek célja a német feltalálószel­tem mozgósiLása. A tapasztalatok szerint eddig nagyszámú találmány ment veszendőbe, mert a feltaláló személyes szerénységénél fogva el­gondolásait lebecsülte, mielőtt azo­kat az üzemvezetővel közölte volna. A statisztika bizonyltja, hogy azok­ban az üzemekben, amelyekben az előterjesztés joga meg van szerezve, a munkások 50—100 százalékig ér­tékes előterjesztéseket tettek. Ha például a hires repülőgépgyár, a Heinkel-müvek üzemi újságját ol­vassuk, rengeteg olyan munkaerő nevére bukkanunk, akiknek értékes előterjesztéseit pénzjutalomban ré­szesítették. így például a gyár egyik technikusa 75 márka jutalomban részesült egy indítványáért, inch- a szállítások terén nagy megtakarítá­sokra vezetett, egy másik előmun­­kást pedig a Heinkel 111. repülő­gép üzemanyag-vezetékének célsze­rűbb áthelyezéséért jutalmaztak meg-Pk. 5821—1939 344—911. végr. sz. Árverési hirdetmény Ehrenfeld Testvérek bpesti cég végrehajtó javára, (képv.: dr. Gürt­ler Tivadar bpesti (,,Falk Miksa u. 30.) ügyvéd) 53 pengő 56 fillér követelése és jár. erejéig 1941. évi november hó 18, délelőtt fél 12 óra­kor Orosházán, IV. Erzsébet ki­rályné u. 4 szám alatt az orosházi kir. járásbiróság Pk. 5821—1939 sz. végzésével elrendelt végrehajtás so­rmi lefoglalt 1945 pengő becsértékü alábbi ingóságok: könyvek, utazó­táskák, irótollak, térkép, földgömb és egyéb biróilag elárvereztetnek. Orosházán, 1911. október 18. Pusztay Endre kir. bírósági végrehajtó* r

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék