Orosházi Friss Ujság, 1933. január (22. évfolyam, 1-25. szám)

1933-01-01 / 1. szám

6 versenye. 2.45 Hirek, élelmiszerárak, piaci árak, árfolyamhirek. 4 «Asszonyok tanácsadója». (Arányi Mária.) 5 Radosné Bock Hilda bécsi dalokat énekel schrammelzene kísérettel. 6.15 Cramofonhangverseny. 8 Garai Imre és Kola József szerze­ményei. Előadja Csillag Ilus és Kalmár Pál. 9-30 A m. kir. Operaház tagjaiból ala­kult zenekar hangversenye. Majd­ Toll Árpád és Jancsi cigányze­nekarénak hangversenye. JILFI SEPARATOR RT. BUDAPEST, I., CSURGÓI­ ÚT 15­ A TELEFON 58-8-23, 58-8-24 VÁROSI IRODA : IX., RÁDAY­ UTCA 14 TELEFON 86-1-21 Takarmánysejllesztők VAJ- és SAJTGYÁRTÁSI GÉPEK ÉS ESZKÖZÖK t­eljes ber­endezések KANNÁK. MINDEN­NEMŰ BÁDOGÁRU Igen kedvező f­izetési feltételek KÉRJEN DÍJTALAN PROSPEKTUST BPRÚHIRDETÉSEK Ebben a rovatban közölt hirdetések sza­vanként 4 fillérbe kerülnek. Legkisebb hirdetés 40 fillér. Félig kész ház a községi kertben el­adó ért. Hold u. 20. 397 Aranyat, ezüstöt bevált és cserél Gríger óramű­helye Mikszáth Kálmán utcában. 262 Eladó Trau­­mannsdorf gerendás­­düllőben Bohus M. Andrásné 40 hold földje, a csorvási állomástól 2 és fél kilométer­re. Bővebbet Békéscsabán, Jókai utca 72 szám alatt. 228 Adómentes új ház ártézikúttal, sürgő­sen eladó, Kazinczy u. 19. 394 Nagykereskedőnek, ipartelepnek, földbir-­­ tokosnak egyaránt megfelelő, Orosházán,­­ II. Pacsirta utca 14 sz. a. levő 5 szobás­­ ház, nagy telekkel, sok épülettel (rak­­i tárakkal) és nagy betonozott pincével , olcsón, kedvező fizetési feltételekkel­­ megvehető, értekezni lehet a Magyar- Olasz Bank orosházi fiókjánál. 341 Bútorozott szoba ellátással is kiadó Vá­sárhelyi u. 17 sz. 389 Üzlet átadó elköltözés miatt, bármilyen célra megfelel, piactér legjobb helyén évi bér 80 pengő, cim­i a kiadóban. 388 Ládás kukoricamorzsoló és fekete férfi télikabátok eladók Kazinczy utca 34. 393 Orosháza község elöljárósága közhírré teszi, hogy a m. kir. minisztérium 7760/ 1932 M. E. számú rendeletével a me­zőgazdasági munkások munkaereje jo­gosulatlan kihasználásának meggátlásá­­ról szóló 1923. évi XXV. tc. 2—14 §-ai­­nak hatályát az 1933, 1934 és 1935 évek­re kiterjesztette. Legkorábban termő rózsaburgonyák és étkezésre elsőrendű burgonyák olcsóért beszerezhető minden mennyiségben Ko­vács Endrénél, Kossuth tér. 367 Csicsova telepen vetni való sója-bab van eladó. 376 Tekintélyes, népszerű gazdálkodót pénz­tárnoknak alkalmazunk orosházi irodánk­ban. Irásbéli ajánlatok Gazdák Bizto­sitó Szövetkezete Szeged, Postafiók 114 küldendők. 378 Sertéshús 1 pengő, paprikásnak 70 fil­lér. Káposzta mészárosnál, Terényi ut­ca, 382 Hangya tagok figyelmébe! Kérjük tag­jainkat, hogy vásárlási­ könyvecskéiket összeszámolás végett azonnal, de legké­sőbb 1933 január hó 15-ig üzletünkben feltétlenül adják be, mert aki azt elmu­lasztja, visszatérítést a lefolyt üzletévtől nem követelhet. Hangya igazgatósága: 315 Fedeztetési jegyek kaphatók a Orosházi f­riss Újság könyvnyom­dájában. Főtérhez közel szépen bútorozott utcai szoba kiadó, Hajnal utca 15. 381 Haraszti földből osztott egy nagy hold föld és kakasszéken egy házhely sür­gősen eladó. Rákosi Jenő utca 37. 377 Szita József Tanya 161 sz­ámu háza fél hold földdel eladó tehénjáráson. 383 Éves kocsisnak lehetőleg nőtlen embert felvesz Krausz Géza fakereskedő. 385 Azonnalra ingyen lakást adok Dénes sü­­­­tő Komlósi út. 398­­ Kiadó tóforgalmu saroküzlet Terényi u.­­ 27. Azonnal elfoglalható. 390 I Béres fogadás a Kis Petőfiben. 396 Morzsolást, favágást motorral vállalok, Süle András Kerek utca 3. 3921 I Burgonya nagyban és kicsinyben kap­­­­ható, bútorozott szoba kiadó Nagy L.­­ Józsefnél. 395 Eladók, Pianinó, egy cimbalom jókarban levők és egy hegedű, kisdob, zeneparti­­túrák és zenedarabok, Dénes Kazinczy u. 25. 387 Köszönetnyilvánítás. Mindazon rokonok, jóbarátok és ismerősök, különösen a Polgári Olvasókör tagjai, akik felejthe­tetlen drága halottunk Horváth György karnagy temetésén megjelentek és mér­hetetlen fájdalmunkban részvé­tükkel osztoztak, ezúton fogad­ják hálás köszönetünket. Orosháza, 1932 dec. 31. A gyászoló család. Hirdetmény Alulírott községi elöljáróság közö­s hírré teszi, hogy a község tulajdonát­­ képező nyilvános mázsák használatáért­­ az azokat igénybe vevő felek 1933 január 1-től kezdődőleg a következő dijakat tar­toznak fizetni: a) A sertés és szarvasmarha mázsánál minden lemért állati után 10 kg.-onként 2 fillért; b) A gabona mázsánál minden lemért súly után 10 kg.-onként 0,5 fillért ; c) A baromfi mázsánál minden le­mért tyuk, gyöngytyuk és csirke párja után (akár sovány, akár hízott) 1 fillért; d) Ugyanott minden lemért ruca, liba és pulyka darabja után (akár sovány, akár kövér) 4 fillért; e) A hídmérlegen mázsáit mindenféle szálas takarmány, szalma után 10 kg.­­onként 0.5 fillért. A mázsálási dij kiszámításánál és megállapításánál az első 10 kg. után minden 5 kg.-on aluli súly figyelmen kívül hagyandó és minden 5 kg.-ot elért, vagy azt meghaladó súly pedig 10 kg.-nak ve­endő. Vidéki lakosok a fentiekben megálla­pított dijak kétszeresét fizetik. A mázsát kezelő községi esküdt a mázsáitatoknak minden egyes esetben­­a lemért pontos súly és a beszedett ma-Orosháza, 1932. Kunos István sk. főjegyző, december hó 31-én. Baranya: Kálmán sk. biró. Köszönetnyilvánítás. Mindazon rokonok, jóbarátok és ismerősök, akik felejthetetlen drága halottunk özv. Ilovszky Istvánná szül. Tóth G. Juliánná folyó hó 30-án végbement teme­tésén megjelentek és részvétük­kel mérhetetlen fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, fogadják bá­natos szivünk hálás köszönetét. Orosháza, 1932. dec. 31. A gyászoló család. BOKOR PÁL építési vállalkozó és kőmivesmester készít építési terveket és költségvetést. Özv. Czakó Ignácné hmv­­pusztai gazdaságában a M. kir. Állam tulajdonát képező North- Star — XX. 12. Ozora-8 an­gol félvér mének a fedeztetést január hó 1-én megkezdjük,­­ INTÉZŐSÉG. Élelmiszerek szállítására pályázat­ A m. kir. »Hunyadi János« 9. hon­véd gyalogezred III. zrt. közétkezési bi­zottsága részére 1933. évi február hó 1-től 1933. évi december hó 31-ig szük­séges füszer és termény áruk biztosí­tása érdekében 1933. évi január hó 16-án 9 órakor Orosházán a m. kir. »Hunyadi János« 9. honvéd gyalogezred III. zft. gazdasági hivatalában versenytárgyalás tartozik. A szállítás feltételei az oros­házi községi elöljáróság hivatalában na­ponta vasár és ünnep­napok kivételével a hivatalos órák alatt betekinthetők. Kiadó üzlethelyiség forgalmas helyen vásártér mellett. Hézer Rákóczi utca. 384 Különbejáratu 3 szobás lakás kiadó, azon­nal elfoglalható Nyílt utca 4. 386 Eladó földek: Sámson alatt, Nagyko­páncson 92 kishold föld, melynek fele szántó, fele legelő és kaszáló, kisebb részletekben is minden elfogadható áron eladó, kedvező fizetési feltételek mellett. Ugyancsak sürgősen és kedvező­ fizetési feltételek mellett, kisholdanként 100 pen­­o-A fbc-pénzfizetés mellett jurányos áron eladó a Derekegyházi határiján 6 hold, 3 és fél és 3 és fél kishold föld. Bővebb felvilágosítást nyújt Kezes Sándor in­gatlanforgalmi irodája, Hódmezővásár­­hely, réf, templohibazár.­­ Tisztességes, szorgalmas mindenest fel­veszek, esetleg bejárónak is. Huba utca 25, vitéz Peterdy Pálné. 391 Olcsón eladó, kedvező fizetési feltételek mellett I. ker. Komlósi út 56 számú ház és Ganz gyártmányú, keveset használt 10 HP benzinmotor, értekezni lehet a Magyar Olasz Bank rt. orosházi fiók­jánál. 340 Blokkfüzetek kaphatók az Orosházi Friss Újság könyvnyomdájában. OROSHÁZI FRISS ÚJSÁG Vasárnap, 1-3! január 1 zsálási dij feltüntetésével, a község pe­csétjével és névaláírással ellátott hiva­talos bárcajegyet köteles kiadni. Orosháza, 1932 december 31. Elöljáróság. Orosháza község­­elöljáróságától. 18430—1932 sz. Hirdetmény Bizotsi hirdetmény Dr. Müller Jenő és dr. Dolch Sán­dor orosházi ügyvéd által képviselt Polgár Emil és dr. Hazai Samu javára 3000­­ tőke­követelés és járulékai erejéig az orosházi kir járásbíróság 1928 évi 10826-10 sz. végzésével elrendelt kielé­gítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1928 évi november hó 8- án­­lefoglalt 1125 P-re becsült ingósá­gokra az orosházi kir. járásbíróság fen­ti számú végzésével az árverés elrendel­tetvén, annak az 1908. évi XLI. t. c. 20 §-a alapján a következő megneve­zett: dr. Tobak István ügyv. ált. képv. Kristóf Gábor javára 105 - 60 fő­s jár, továbbá a foglalási­­könyvből ki nem tűnő más foglaltatók és felülfog­­laltatók követelése erejéig is, ameny­­nyiben azok törvényes zálogjogot nyer­tek volna az árverés megtartását elren­delem, végrehajtást szenvedő lakásán Orosházán­ál. ker. Zombai utca 11 szá­mú háznál leendő megtartására határ­időül 1933 évi január hó 9 napjának dél­utáni 2 órája tűzetik ki, mikor a biró­­ilag lefoglalt kocsik, lovak, lószerszám, szecskavágó, villany motor, ponyvák s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, a becsüt két­harmadán el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínek­ nem jelenne meg, ha csak ellenkező kíván­ságot írásba nem nyilvánít. Felhivatnak mindazok, kik az el­árverezendő ingóságok vételárából a végrehajtató követelését megelőző kielégíttetéshez jogot tartanak, hogy amennyiben részükre a foglalás ko­rábban eszközöltetett volna és ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbbségi bejelentéseiket az árverés megkezdéséig alulírt kikül­döttnél írásban vagy pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák. Kelt Orosháza, 1932 évi december hó 8 napján. Pusztay Endre kir. kir. vég­rehajtó. Sj- (›„*ο ■ -'.-I ~'‚*Y UV A \ I ,/ IX1L it!©!fam ! szám.­ára 10 fillérM Vasárnap M Megjelenik minden nap korán reggeL onosHázi LAPZÁRTA ÉJJEL 12 órakor. Hirdetési díjak előre fizetendők. Hirdetésekre vonatko­zó kérdésekre csak válaszbélyeg ellené­ben válaszolunk* FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP s­zer­kesztőség és­­hivatal: Orosháza, Torkos Kálmán-u. FŐSZERKESZTŐ ÉS LAPTULAJDONOS : Dr. MITLASOVSZKY JÁNOS OLVASÓINKHOZ ! Az Orosházi Friss Újság a mai napon 22-ik évfolyamába lép. A súlyos gazdasági viszonyok szinte paran­csol­ólag arra kényszerítenének bennünket, hogy az olvasó közönségre, akinek érdekét szolgálja az újság, hárítsunk át áremeléssel némi terhet. Az olvasó közönség azonban szintén roskadozik az erejét meghaladó terhek alatt, ezért mi, akik 21 esztendő lefor­gása alatt mindenkor a közönség érdekeiért dolgoztunk önzetlenül, most is az olvasóink érdekében akarunk cselekedni, amikor a mai naptól kezdve az Orosházi Friss­­íjság árát leszállítjuk. A mai naptól kezdve az egyes példányok ára csütörtökön és vasárnap 10 fillér, a többi napokon pedig 8 fillér lesz. Előfizetési díj helyben negyedévre 5 pengő, vidékre negyedévre 7 pengő. Ugyancsak tetemesen mérsékeltük nagyhirdetési tarifánkat is, hogy ezzel azoknak az iparosoknak és kereskedőknek tegyünk szolgálatot, akik üzleti hirdetéseikkel keresik fel lapunkat. Tisztelettel az Orosházi Friss Újság kiadóhivatala. ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Helyben házhoz hordva Negyedévre 5 P Félévre 10 P Vidékre postán küldve: Negyedévre Félévre 7 P 14 P TELEFON 90 SZÁM. Postatakarékpénztári csekksz. 12694* / KÖZGAZDASÁG 1932. december 31. Zürichben a pengő­k.-----­Devizák (Zürichi zárlat) Páris 2C.29 London 17.20 Newyork 519.75 Milano 26.61 Hollandia 2C8 85 Berlin 123.75 Bécs 00.00 Prága 15.38 Belgrád O.CO Bukarest 3.08 Valuták (A Magyar Nemzeti Bank hív. ák­.) Font 18.90 Dinár 7-30 Fr. frank 22.30 Lei 3­40 Márka 135.70 Sv. fr. 110.70 Szokol 16.91 Dollár 570.50 Hull frt. 229.20 Lira 29.90 Schilling 00.00 Terménytőzsde (Készárupia..) 76-ostv.uj12.25 Sörárpa 10.50 77-estv.uj12.45 Tak. árpa uj 8-90 78-astv.uj12.60 Zab I. r. uj 8.60 79-estv.uj12.75 Korpa 5.80 80-astv.uj12.90 Tak. liszt 8.80 Rozsuj 5.80 Tengeri 6.15 tr.: barátságos, forgalom csekély (Határidős piac) Búza márciusra 12.83—12.85 Tengeri májusra 7.64— 7.55 , júliusra 7.93— 7.95 SI. : jól tartott, a forgalom csekély Sertésvásár Felhajtás 444 Prima 0.88-0.90 Közép 0.84-0.86 Könnyű 0.76—0.80 Eladatlan 104 Szalonna 1.06—1,10 Zsir 1.35 Irányzat élénk IDŐJÁRÁ­S 1932. december 31 Az orosházi meteorológiai megfigyelt állomásjelentése. Déli hőmérséklet —0-2 C Minimum 5 cm. talaj felett—4­0 , Minimum 150 cm.a táj —34 , Maximum 150 cm­.a talaj fel.—13 , A föld felszínén reggel —0 6 , 2 cm. es talajban reggelt .— , 5 ,, If 1J 00 , 15 „ IJ tit 0-4 „ 20 „ 11 tit 1­2 . 25 „ If 11t 1­4 . 30 „ 1! IIt 2 4 . 50 „ If 1. ,14 0 100 „m . ’I ívIjt 73 , 200 „ Ift11 6 . Napsütés 0 óra Levegő relativ nedvessége 80 c/t Borultság 100 % Légnyomás este 771 5 m­rrs Légnyomás reggel 772 3 mm Csapadékeste 6 óráig -• mm Szélirány Dél. Némi enyhülés, délelőtt olvadás és a köd felszakadása lehetséges. Felelős szerkesztő és kiadó: DR. MITl­ASOVSZKY JÁNOS Nyomatja az Orosházi Friss Újság könyvnyomda, könyvkötészet és lapfel­adóvállalat. Cégtulajdonos dr. Mitlasovszky János Bojkottmozgalom az európai áruk ellen Amerikában Newyorkból jelentik: A hatalmas Hearst-sajtókonszern az­­ Egyesült­ Álla­mok egész területén óriási propaganda­hadjáratot indított a külföldi áruk vá­sárlása ellen. Az akció jelszava: Vá­sároljatok amerikai árut! A propagan­dacikkek nyíltan hadat üzennek a kül­földi áruknak. 56 esetben vonultak ki az orosházi mentők Igen sokszor bizonyítgattuk már azt, hogy Orosházán milyen nagy szükség volna egy mentőautóra s a mentőszol­gálat rendszeres kiépítésére, mert a mos­tani felszerelés igen szánalmas s a ro­zoga mentőkocsi igazán nem felel meg céljának. Hogy milyen szükség volna a mentőautóra, mi­sént bizonyítja jobban, mint az oros­házi mentők 1932 évi működéséről ké­szült statisztika, amely azt mutatja, hogy 56 esetben vonultak ki a múlt év­ben a mentők. Pedig a rozoga mentő­kocsit nem szívesen veszik igénybe és azt hiszem, aki csak teheti, elkerüli. A mentési munkák jó nagy része be­tegszállítás, magánlakásokba, vagy onnan orvoshoz, esetleg a menházba s csak kevés eset van, ahol szerencsétlenséghez kellett ki­­vonulniok az orosházi mentőknek. A mentők kivonulása havonként a követ­ kező volt: januárban 4, februárban 2,­­ ban 3, szeptemberben 4, október­­márciusban 6, áprilisban 4, májusban 1­ben 9, novemberben 4, decemberben 8 4, júniusban 4, júliusban 4, augusztus- i esetben. 12 ezer 791 pengő a községi pénztár évvégi vagyona 1 millió 781 ezer 792 pengő forgalmat bonyolított le 1932-ben a községi közpénztár A községi közpénztár egyike azoknak a helyeknek, ahol a mai viszonyok kö­zött is aránylag sok pénz fordul meg. A községi közpénztárban is az a hely­zet azonban, hogy alig jön be a pénz, már ki is kell adni, nem sokáig me­legszik a községi Wertheim kasszában a pénz. A közpénztár az 1932 évben 1 millió 781 ezer 792 pengő 92 fillér forgalmat bo­nyolított le. A pénztár bevétele 897 ezer 267 pengő 17 fillér, kiadása 884 ezer 525 pengő 75 fillér volt. Ezek szerint a község kasszájában az év végén 12­­ ezer 741 pengő 42 fillér maradt. Kiadtál­ a vádiratot Dréhr Imre ellen Hűtlen kezeléssel, csalással és sikkasztással vádolják a volt népjóléti álamtitkárt Budapestről jelentik. A budapesti ügyészség tegnap, december 31-én küld­te fel a törvényszék elnökségére a Dréhr-ügy vádiratát. Az ügyészség a legapróbb részletes­séggel indokolta meg, miért emel sú­lyos vádakat a­ népjóléti minisztérium volt államtitkára, Dréhl Imre országgyű­lési képviselő ellen. A bűnügy politikai és bűnügyi súlya­ miatt az ügyészség nem elégedett meg a vádak és bizonyítékok puszta felsoro­lásával, hanem rámutatott arra a hely­zetre is, amelyet Dréhr Imre a népjóléti­ben a politikában és a magyar közélet­ben kivívott magának. Az ügyészség vádja hangoztatja, hogy Dréhr először apró személyi hí­zelgésekkel férkőzött be Vass József bi­zalmába. Amikor ezt már megszerezte, akkor igyekezett túlhaladni Vass Jó­zsef miniszteri hatalmán is. Igyekezett Villanyégők, szerelési anyagok meglepő olcsón kaphatók! GSEPREGI Javítást, szerelést gyorsan és olcsón végez Zseblámpaelemek 56, 60, 80 fillér. magához ragadni különösen az OTI-val kapcsolatos ügyeket, mondván, hogy: »a társadalombiztosítás én vagyok« — és hatalmi körén belül azután a visszaélé­seknek olyan tömegét követte el az ügyészség szerint, amelyekre a magyr közéletben még alig volt példa. Az ügyészség ezek után az általános fejtegetések után konkretizálja a váda­kat. A népjóléti minisztérium volt nagy­hatalmú politikai államtitkárát egész tö­meg hűtlen kezelés bűntettével, csalással és sikkasztással vádolja meg. Kevesen utaztak Orosházáról külföldre Évről évre fogy az útlevélkérők száma Kinek is volna kedve ma külföldre utazni? — mondhatnánk joggal. Ámde, ha elgondoljuk, hogy útlevél és vízum tekintetében a közeli szomszéd városok már külföldnek számítanak, akkor még­is csak akadhatnak, akiknek akár csa­ládi vonatkozású ügyekben át kell kelni a határon. És ehhez útlevél kell leg­elsősorban. . Az útlevél megszerzésének kiinduló­pontja az útlevélkezelő hivatal a Községházán Orosházán, itt jelentkezik az, aki útlevelet akar kérni, itt nyújtja be kérelmét, itt sze­­e­relik fel az útlevelet a szükségesekkel, hogy a főszolgabírói hivatal útján az

Next