Orosházi Friss Ujság, 1933. január (22. évfolyam, 1-25. szám)

1933-01-01 / 1. szám

2 alispánhoz jusson az útlevélkérelem. On­nan aztán ugyanezen az útán megérkezik a kiállított útlevél. De nem erről akarunk most írni, ha­nem arról, hogy az orosházi útlevélké­­rők száma mint alakul. Érdeklődtünk az útlevélkezelő hivatalba és megtudtuk, hogy évről-évre kevesebben és kevesebben kérnek Orosházán útlevelet, azaz évről-évre kevesebben utaznak kül­földre. Mi ennek az oka? Kétségtelenül a rossz gazdasági viszonyok elsősorban. Mert még évekkel ezelőtt is sokan akad­tak, aki nyáron elmentek hosszabb-rövi­­debb időre valamelyik külföldi fürdő­helyre. Ezt mutatta az is, hogy az útlevelek kérése nyáron megsza­porodott. Az évek során a nyaralások elmarad­tak, de elmaradnak lassan a megszállott területi rokonlátogatások és bizony az üzleti utak is. Ami útlevelet kiadnak, annak zöme most is nyárra esik, mert aki utazik külföldre, annak mégis leg­alkalmasabb a nyári időszak. Az 1032 évi statisztika szerint a most elmúlt évben 60 új útlevelet adtak ki és 108 útlevél meghosszabbítását kér­ték Orosházán. Hogy a csökkenés mér­ve milyen nagy egyik évről a másikra, csak az 1031 évi útlevélkiadást iktat­jak ide, mely szerint 1031-ben 114 új útlevelet adtak ki és 133 útlevelet hosz­­szabbítottak meg Orosházán. Új­vidéki főkapitány Nyugdíjazták Szalay József volt szegedi főkapitányt Budapestről jelentik: Az államrendőr­ség kötelékében az újévvel számos nyug­díjazás történik. Nyugdíjba megy az egyetlen vidéki főkapitány, Gh­iczy Ti­hamér dr., aki annak idején a debreceni főkapitányi székből került az országos vidéki főkapitányi állásba, Szalay Jó­zsef dr., a volt szegedi főkapitány, An­­dréka Károly főkapitányhelyettes, 11 rendőrfőtanácsos és még több magas­­állású rendőrtisztviselő. Ghiczy Tihamér utóda az országos vidéki főkapitányi székben Éliás Sándor dr. lesz, aki ed­dig főkapitány helyettes volt. Szilvesztereste Orosházán Szilveszterestén Orosháza még a mai szomorú világban is megengedett magá­nak egy kis vidámságot. A nyilvános szilveszteri mulatságok sorozatában az Alföld szálló nagytermében az Orosházi Úszó Egylet és az OTE tartott nagy­szerűen sikerült estét, az Ipartestület tevestélyére, amelyet kedves műsor fű­szerezett zsúfolásig megtelt a testület nagyterme, a 48-as körben az EKIE tar­ tott teaestélyt nagy közönség jelenlété­ben, a Munkásotthonban ugyancsak telt ház mellett folyt le a szilveszteresti mű­­sorosest. Az Alföldben, Központban, Pe­tőfiben és a kisebb vendéglőkben is bőven volt szilveszteri vendég, sokan pe­dig családoknál, baráti körben töltötték az óév utolsó estéjét. Hangulat, vidám­ság is volt, így búcsúzott Orosháza az­ 1932-es évtől és lépett be az 1933-asba. Nyolcezer beoltott sertésből 365 pusztult el A szimultán-oltás legyőzi a pestissdredngt Az a rettenetes sertéspestis-járvány, amely a vármegye sertésállományának körülbelül a felét ki­pusztította, bő al­kalmat nyújtott az­ állatorvosi kísérlete­zésnek, amely viszont bebizonyította, hogy a sertéspestis elleni védő (szimul­tán) oltásban úgyszólván teljesen biz­tos fegyvert nyertünk a veszedelmes ál­latbetegség ellen. Az orosházi járásban működő 11 állatorvos ugyanis mintegy nyolcezer ser­tést oltott be az elmúlt év folyamán a vírust és szérumot tartalmazó védőoltás­sal és a beoltott 8000 sertésből elpusz­tult 365 darab (körülbelül 4,5 százalék). ,Ez a 365 sertés azonban már a beoltás-­­­kor beteg, vagy lázas volt és csak­­ egészen kis töredék (1.2 százalék) volt , egészséges, de a normálisnál gyengébb­­ szervezetű. A beoltáskor már beteg ser­­­­tések 80 százaléka, a már lázas ser­­­­tések 57 százaléka hullott el az oltás után, a teljesen egészséges sertések be­­­­oltása azonban olyan szép eredménnyel járt, hogy a szimultán­ oltást a sertés­pestis abszolút biztos ellenszerének te­kinthetjük és nem kétséges, hogy ha a kormány kötelezővé tenné­­ a pestis elleni szimultán­ oltást, az elmúlt év nagy pestisjárványa az utolsó lenne. Így azonban, hogy a beoltás mindenkinek szabad tetszésére van bízva, különféle okokból bizalmatlanságból, vagy anyagi eszközök hijján — elhanyagol­ják sertéseik beoltását és a járvány is­mét könnyen felütheti a fejét. Ma még az oltóanyag drágasága a fő akadálya a szimultán­ oltás általános­sá válásának, azért ezen a téren is to­vábbi kormányintézkedésre, árcsökken­tésre lenne szükség, mert nagyon sok kisgazda nem bírja el az oltás költsé­geit. Pedig a szimultán-oltás egyes tu­dósok szerint a sertés egész életére, de 8—9 hónapra feltétlenül mentesít a pes­tistől, m­íg a gyógyító szérumoltás hatá­­sa már 3 hét múlva megsemmisül, így tehát az egyszeri szimultán-oltást min­den sertéstartónak el kellene végeztetni. Csöves kukoricával tüzelnek a szentetornyai malomban Olcsóbb a kukoricával való tüzelés a fával való tüzelésnél Érdekes kísérletről értesülünk, amit a szentetornyai Sifter malomban folytat­nak. A malom üzemköltségét akarják csökkenteni és a fával való tüzelést pótolni olcsóbb tüzelőanyaggal. A ku­korica olcsósága adta az ötletet, hogy megpróbálkozzanak a csöves ten­gerivel való tüzeléssel. A csöves tengerivel való tüzelést már be is vezették és pontos méréseket esz­közöltek mindenre kiterjedőleg arra vo­natkozólag ,hogy olcsóbb-e a kukori­cával való tüzelés a fával való tüzelés­nél. A vágott fa métermázsája tudvale­vőleg 4 pengő, ezzel szemben a csöves tengeri mázsáját 3 pengő 60, 3 pengő 70 filléres árban lehet kapni. A csövestengerivel való tüzelési ki­tértetek! !,mint értesülünk , azzal a szenzációs eredménnyel jártak, hogy kétségtelenül bebizonyosodott, miszerint a csöveskukoricával való tüzelés lé­nyegesen olcsóbb, mint ha fával tü­zelnének. Az­ első kísérletek eredménye folytán a malomban tovább folytatják a ku­koricával való tüzelést és a kísérletek­ről most már pontos feljegyzéseket ké­szítenek, mely igazolni fogja az első kísérl­etek­ megállapítását, hogy a fával való tüzelésnél olcsóbb tüzelőanyagot fe­deztek fel a csöves kukoricában. Értesülésünk szerint szemes kukoricával is tettek már kísérletet a tüzelésnél, de ennek hő és gázfejlesz­­tése nem bizonyult olyan alkalmasnak, mint a csöves kukoricáé. 23 tüzeset volt az elmúlt évben Orosházán A község lakói vagyonának őrei a tűzoltók, akik éjjel nappal ébren van­­nak s ha tűz ütne ki valahol, nyomban segítségül sietnek. Kötelességtelj­esítésben az elsők között állanak az orosházi tűz­oltók. Az orosházi tűzoltók munkáját nézve év végén megállapíthatjuk, hogy összesen 23 tüzeset volt Orosházán, tehát az év minden hónapjára átlagban majdnem két tüzeset esik. A tüzesetek eloszlása azonban nem ily szabályos, egyik hónapban kevesebb, másikban több tüzeset volt, így januárban 5, febe- Bemn és Bárón# Minden alkalomra kötöttáru nagykereskedés Minden párért garancia! harisnya f.fi!i?Minden párért garancia! Olcsó italáruk! Borok: Kincsemhegyi asztali Zöldszilványi Burgundi vörös valódi édes tokaji szamorodni kor Konyakok­ , Dékány féle V. B. P. 7/10 „ 360 „ Extra medicinái 7/10 „ 360 „ V.S.O.P. jegyű 7/1o „ 460 1 üveg Törley Reserve 540 lit. 52 „ 62 „ 76 1/2 7/10 72 102 /• BEREGI LAJOS cégnél.­ ruárban 2, márciusban 4, áprilisban 2, júniusban 1, júliusban 2, augusztusban 1, szeptemberben 1, októberben 2, no­vemberben 2, decemberben 1 tüzeset volt, május hónapban nem volt egy tűz sem. A tüzeknél a károsultak száma 19. Hogy nem minden tűzesetnél van ká­rosult, az úgy lehetséges, hogy a ké­­ménytüzeknél, amikor a korom égett és a nagyobb bajnak elejét vette a tűzoltók gyors kivonulása, nem volt kár. Egyébként a tűzesetek között 3 eset­ben lakószoba égett, 1 esetben a meny­­nyezet gyulladt ki 3 esetben tető égett, 2 esetben istállóban keletkezett a tűz, kétszer el­égett, két esetben üzletben keletkezett tűz, 3 esetben rakomány égett, 4 esetben ruha fogott tüzet. A tűzesetek okai a tűzvizsgálat meg­állapításai szerint a következők: gon­datlanság 3, építkezési szabálytalanság 1, gyújtogatás, vagy annak gyanúja 1, szabálytalan tüzelés 5, villamosvezeték 3, gyermekek általi gyújtogatás 2, tűzhely­ről kipattant szikra 2, vigyázatlanság 7 esetben és 3 tűznél nem volt megálla­pítható a tűz­ keletkezésének oka. A tűzesetek következtében beállott kár összege 10 ezer 350 pengő, amely összegből 8710 pengő érték biz­tosítva volt. A legnagyobb tűz már 7000 pengő volt a pesti úti Hangya üzlet tű­zénél, amely az 1932 évben a legnagyobb méretű és legveszedelmesebb tűz volt Orosházán s amelynek" martalékául esett az egész üzlet árujával és berendezésével együtt. Ez a tűz még február 20-án volt. Még két tűzeset volt az év folyamán és pedig márciusban Gombkötő Mihály T- 63 szám alatti és Matula József T. 817 szám alatti lakosnál szeptemberban. Matula tanyájánál az istálló égett, amely­ben 1 tehén is elpusztult a tűz követ­keztében. Ezenkívül még csak egy tűz­nél volt tehén áldozata a tűznek a Zana tanyabeli tűznél, így Orosházán a tűznek 1932-ben két állat is áldozatul esett, emberéletben sehol sem esett kár. Amióta az autófecskendő van, az orosházi tűzoltóság legtöbb esetben az­zal vonul ki. Mint érdekességet említ­jük meg itt, hogy az autófecskendő az 1932 évben 198 kilométer és 700 méter utat tett meg. Márciusban bocsátják ki az osztrák kölcsönt. Egy esztendő népmozgalma a statisztika tükrében 1932-ben fogyott Orosháza lakossága Az évvégi statisztikák összeállítása és közzététele is esedékessé válik újév nap­ján, az év utolsó napján tehát az új­ságíró mindazokat a közhivatalokat fel­keresi, ahol valamilyen közérdekességű statisztikai kimutatás készül. Első utunk az anyakönyvi hivatalba vezetett, ahol az elmúlt év népmozgalmi adatairól szol­gáltak kimutatással.­­ Az anyakönyvi hivatal a születése­­i­ket, házasságkötéseket és kihirdetéseket , és végül a halálozásokat tartja nyilv­t van. Az ezekre vonatkozó múltévi sta­­­­tisztikából igen érdekes dolgokat tudn­­­hatunk meg. A születések száma 1932-­­ ben 432 volt, eggyel több, mint 1931-­­ ben, amikor 431 újszülöttt pillantotta­­ meg a napvilágot. A születések száma­­ 1932-ben is, 1931-ben is ugyanazzal a számmal végződött, mint az­ évszám, vagyis mindkét évben 1500-z­al keveseb­ben szü­letttek, mint ahányadik évet ír­­ták. Házasságot 260 pár kötött 1932-ben, szemben az előző évi 250 párral, míg kihirdetésre kereken 300 pár jelentkezett, 11 párral több, mint 1931-ben. Mindezeket felülmúlja azonban a ha­lálozási szám emelkedése. 1932-ben 444 orosházi egyén költözött a másvilágra, míg 1931-ben 416. Az­ elmúlt év halot­tainak túlnyomó része öregkorban hunyt el. Összevetve a születések számát a ha­lálozásokéval, megállapíthatjuk, hogy az 1932. évben Orosháza lakossága termé­szetes után 12-vel fogyott, vagyis eny­­nyivel többen haltak el, mint születtek. Kis emberek nagy bajai 230 tárgyalást tartott az orosházi bagatellbiróság ebben az évben A községházán működik az úgyneve­zett bagatellbiróság, mely elé a kis pénz­­követelések ügye­­irtózik. A bagatell­­bíróság intézi el a kis emberek nagy bajait, mert azok a gyal­in csak néhánypen­­gős követelések azoknak, akik ezzel a bagatellbírósághoz fordulnak sokat jelen­tenek. Az orosházi bagatellbíróság előtt az 1932 évben 235 ügyet tárgyal­tak le. A letárgyalt ügyek legnagyobb részében a követelést megítélte a bíróság, mert azt jogosnak találta. Csak kevésszámú követelés volt az, amit elutasított. A bagatellbirósági eljárást megelőző­leg a községi albiró szokta egyeztetni a pereskedő feleket s e célból azokat a panaszra beidézi. Az egyeztetés sok esetben sikerül és a bagatellbiróság előt­ti tárgyalásra már nem kerül a sor. Madarász Antal albíró ahol csak le­het igyekszik megegyezést létrehozni a pereskedő felek helyzetének figyelem­­bevételével. Ő előtte tehát jóval na­gyobb tömegű peres ügy kerül elinté­zésre mint a bagatellbiróság előtt. Ha Madarász albíró nem tud egyezséget létrehozni a felek között, akkor jön a bagatellbíróság, mely már ítéletet hoz. ­ Földrengés Délafrikában. London­ból jelentik: Natálban és a zuluk föd­­jén tegnap 9 percig tartó heves föld­rengés volt. Néhány városban a szilárd téglaépületek is megrongálódtak. A POLLO mozgó­telefon szám 3. Vasárnap, január 1-én 4—6 és 8 órakor. MŰSOR: Magyar Világhiradó Fox világhiradó Excelsior kabaré, Berlin kedvencei. Két világ szerelnek, szerelmi regény Kuba trop­ius paradicsomában. Rendezte: W. S. Van Dyke, a Trader Horn rendezője. Zene: Herbert Stot­­hart.­­ Főszereplők: Lawrence Tibbett, a világ legjobb tenoris­tája, Lupe Velez, Ernest Tor­rence és Karen Morley. H­ELY ÁRAK : Erkély és páholyszék 1.30, I. hely 1.10, II. hely 90, III. hely 65, IV. hely 40 fillér Szerdán és csütörtököm Fox világhíradó Csak erélyesen hangos vígjáték 2 felvonásban. Főszereplő : Szőke Szakáll. Boldog emberek Egy vidám fickó szerelmi tör­ténete 9 felvonásban. Írta és zenéjét szerzette: Bruno Gra­­nic­staedten. Főszereplők: Charlotte Susa, Gretl Theimer, Verebes Ernő és Szőke Szakáll. 1 1 pengőért reggelig táncolhat és 3 óráig kacaghat, ha eljön ma este az OMTK műkedvelő előadására a sz. Al­földbe. — Élő és műkoszoruk, sircsokrok na­gyon olcsóért kaphatók Dénes Mária virágüzletében. Kedves vevőinek, jóbarátai­nak és ismerőseinek boldog újévet kíván Wiper Géza fűszer és csemegeüztes Szerény újévi ajándékaimat közbejött akadály miatt csak január 20-án áll módomban m. t. vevőimnek átadni. Igen tisztelt vevőimnek Boldog új évet kívánok és hálás köszönetem­ eddigi szives támogatásukért. Minárovits Kálmán fűszer- és csemege kereskedő Orosháza ezelőtt M. Köztisztviselő Szövetkezet. Boldog új évet kiván mélyen tisztelt vevőinek PLESS II. UTÓDA (Markó Imre) könyv- és papirkereskedő Erzsébet királyné ut 4. Kedves vevőinknek boldog új évet kívánunk Beregi cég. Kedves vendégeimnek boldog új évet kivánok Tatzl Antal vendéglős Kedves vevőinek boldog újévet kiván Bertók drogéria Boldog új évet kiván kedves vendégeinek és ismerőseinek a Petőfi szálloda. özv. Pollák M. Mártonná és Pollák Jancsi Nagyrabecsült vendégeinknek, jóba­rátainak és ismerőseinknek boldog új évet kívánunk Weisz vendéglősök. B. U. É. K. vevőinek, ismerőseinek Első orosházi géperőre berendezett gőzmosó-vasaló intézet tulajdonosa. Zombai­ u. 2. Boldog uj évet kiván tisztelt üzletfeleinek a Tóth Gőzmalom és Villamostelep Rt. városi üzlete Boldog uj évet kiván vevőinek G. Szabó Juliska könyv és papirkereskedő. Boldog új évet kiván az Ipartestület üzletvezetője Sáső Gyula Boldog új évet kiván minden vendégének Pintér Ferenc .Korona vendéglő és szálloda tulaj­donos. Elsőrendű italok. Tiszta kényelmes vendégszobák. Olcsó árak. Boldog új évet kiván tisztéit vevőinek, ismerőseinek, barátainak Káposzta János mészáros és hentes. Ismerőseinek és vendégeinek boldog új évet kiván Keresztes Ákos az Alföld szálloda éttermeinek főpincére. Boldog új évet kiván ismerőseinek, vevőinek Bardzda Ferenc pékmester. Boldog új évet kiván kedves vevőinek, jóbarátainak és ismerőseinek VETÉSI IMRE rőfös és divatáruháza Boldog új évet kivánok kedves vevőimnek Micsinay Ernő műszaki vállalkozó Boldog újévet kiván igen tisztelt vevőinek és ismerőseinek BARKÁSZ ÁRPÁD fűszerkereskedő. Szarvasi­ út 1. Boldog új évet kívánunk t. vevőinknek, jó barátainknak és ismerőseinknek Dén Sándor és Fia postával szemben. Közgyűlési meghívó Az „Orosházi Kisbirtokos Szövetség" 1933 év jan .hó 15-én délelőtt fél 11 órai kezdettel tartja rendes évi tisztújító közgyűlését a következő tárgysorozattal: 1. Multévi közgyűlés jegyzőkönyvé­nek felolvasása. 2. Jegyzőkönyv hitelesítők kinevezése. 3. Tisztviselők jelentései. 4 Tagdíjak 1933 évre való megálla­pítása. 5 Zárszámadás és költségvetés letárgya­­lása. 6 Felelős számadók felmentése. .7. Tisztikar, választmány, számvizs­gálók és egyéb önkormányzati szervek tagjainak megválasztása. 8 Indítványok tárgyalása,­­melyek a közgyűlést megelőző 3 nap előtt az El­nöknek beadattak). Kérem a szövetség t. tagjait a köz­gyűlésen való minél számosabb megje­lenésre. Tisztelettel: ELNÖK. Boldog új évet kivánok igen tisztelt vivőimnek, jóbará­taimnak és ismerőseimnek Varga Bálint mészáros és hentes Boldog új évet kiván kedves vendégeinek ismerőse­inek Aradi Jenő úri és hölgyfodrász R­ádió A budapesti rádió mindennap 9.30, — 12.25, — 2.30 — 4.45 és este 9.20 és 9.45 közötti időben híreket ad. Vasárnap, január 1. 10 Egyházi zene- és szentbeszéd a bel­városi plébánia templomból. Szentbeszé­det mond: Sik Sándor dr. 11.15 Evangélikus istentisztelet a Deák téri templomból. Prédikál: Magócs Ká­roly. Majd: A m. kir. Operaház tagjaiból alakult zenekar hangversenyez. 2 Gramofonhangverseny. 3 A m. kir. földmivelésügyi miniszté­rium rádióelőadássorozata. F­elolvas­ Gesztelyi Nagy László dr. mezőgazdasági kamarai igazgató.«A gazdakör a falu és tanya életében». 3.45 Az­ iskolánkivüli népművelés rá­dióelőadása. 1. Imre Sándor dr. egyetemi tanár: «A békés élet feltételei». 2. Arany és Petőfi költemények. 4.30 Guttenberg György szalon- és jazz-zenekarának hangversenye. 5.40 «Változatok a rádióra». Lendvay István felolvasása. 6.10 Szabó Lujza és Szilágyi Imre dr. magyar hangversenye. Kisér: Revere Gyula hárfa és zongora és Járóka Sán­dor cigányzenekara. 7.30 Magyar operettrészletek. 9.15 Baranyi János dr. és Heimlich Lajos kétzongorás hangversenye. Majd: Károlyi Árpád és cigányzene­karának hangversenye. 11 Jávor Sándor jazz-zenekarának hangversenye. Hétfő, január 2. 9.15 Hangverseny. Közreműködik: Mil­linger M. (ének), Hoffmann V. (zongora) és Bertók J. (ének). Zongorán kisér Pol­gár Tibor. 11.10 Nemzetközi vizjelző szolgálat. 12 Déli harangszó az egyetemi temp­lomból. 12.05 A rádió házikvintettjének hangj_

Next