Orosházi Friss Ujság, 1933. március (22. évfolyam, 49-73. szám)

1933-03-01 / 49. szám

2 Ben jelölték meg, addig a váltókat pro­longálják. A gazdák és a vidéki üzletemberek rendszerint októberben szoktak abba a helyzetbe jutni, hogy adósságokat fi­zessenek. Az október 17-iki terminust a hónap harmadik hetét, az ultima- és médiaesedékességek torlódásának elkerü­lése céljából választották a begyújtási hitelek lejáratául. GlIaSH AZI FRISS V­ILAG Szerda,­­333 március 1 A farsang legjobb tréfája­­ fi választások szabadságának biztosításáról interpellál­t egy kormánypárti képviselő . A háborúság, amely a mezőkeresztesi választásból kifolyólag a nemzeti egység pártja és a független kisgazdapárt kö­zött kezdődött, újabb momentummal sza­porodott. Berky Gyula képviselő ugyanis interpellációt jegyezett be »bizonyos bel­politikai és szociális problémák tárgyá­ban«. Az interpellációban a következő kérdéseket intézi a kormányhoz: 1. Van-e tudomása a kormánynak a közrend megzavarására irányuló soroza­­tos cselekményekről. 2. Mit szándékozik a kormány tenni a mentelmi jog ürügye alatt űzött vissza­élések meggátlására. 3. Hajlandó-e a kormány addig is, amíg az új választójogi törvény tető alá kerül, olyan intézkedéseket tenni, amelyek a választások szabadságát biz­tosítják. 4. Hajlandó-e a kormány a folyamatba teendő közmunkák számlájára, az el­végzendő munka terhére gabonaelőle­­geket nyújtani. Berky Gyula interpellációját előrelát­hatólag a mai ülésen mondja el, ame­lyen ekörül valószínű­leg nagy viharok lesznek. Fogva maradnak az olajpanamisték nehéz a kár megállapítása Az Imperial-ügyben letartóztatott négy embert: dr. Salgó Imre vezérigazgatót, Komlós Hugó főmérnököt, Józsa Imrét és Kiss Andrást tegnap reggel maga elé vezettette dr. Babits Jenő vizsgáló­­bíró és kihirdette előttük a döntést, amely szerint fenntartja előzetes letartóz­tatásukat. A vizsgálóbíró döntése ellen a védők felfolyamodást jelentettek be a vádtanácshoz. Az ügyészségen egyébként ma szüne­telnek a kihallgatások az Imperial ügyé­­ben. Dr. Auer György ügyész az eddig felvett kihallgatási jegyzőkönyveket cso­portosítja és az eddigi vizsgálat anyagát rendezi. Ez a vizsgálat most mindenek­előtt arra irányul, hogy megállapítsa, mennyi kárt okozott az Imperial a MÁV- nak. Azt máris megállapították, hogy mint­egy 1300 vagon olajat szállított az Im­perial a MÁV-nak, mázsánként 22 pen­gővel. A kár nagyságának megállapítása azonban meglehetős nehézségekbe üt­közik, tekintettel arra, hogy a vissza­élések rendkívül komplikáltak és külön­böző rendszerűek voltak, így tehát a kárt csak akkor lehet véglegesen meg­állapítani­ ,ha a nyomozás rendelkezésére áll minden pontos adat a több éven át folyt szállításra vonatkozóan. Vége a Magyarországra küldött olasz repülő­gépek meséjének Újabb interpelláció az angol alsóházban Londonból jelentik: Az alsóházban Mander képviselő kérte a külügymi­nisztert, nyilatkozzék a francia kormány ama 32 katonai repülőgép ügyében foly­tatott tárgyalásokról, amelyeket nemrég Olaszországból Magyarországnak szállí­tottak és ott szétszedtek. Sir John Simon külügyminiszter: Múlt csütörtöki válaszomhoz most nincs hoz­zátenni valóm. Mander: Vájjon ez azt jelenti-e, hogy a kormány nem kapott választ a francia kormánytól? Sir John Simon külügyminiszter. Nem azt jelenti. A francia kormány értesített, hogy tekintettel az olasz és a magyar kormány tagadására és meggyő­ző bizonyítékok hiányára, a francia kor­mány nem szándékozik az ügyet tovább folytatni. Új transzferrendelet Csekély könnyítések A hivatalos lap keddi száma közli a pénzügyminiszter rendeletét, amely a külfölddel szemben fennálló egyes tar­tozásoknak pengőértékben való befize­téséről tartalmaz új rendelkezést, ame­lyekkel a pénzügyminiszter a pengő­letéti kötelezettség mértékét általában csökkenti A csökkentés olyképpen történik, hogy a záloglevelek és kötvények ki­bocsátói a rendelet hatálybalépése után esedékes kamatra a még ki nem sorsolt vagy fel nem mondott záloglevelek és kötvények névértéke évi 5 százalékának ellenértékét, ha pedig a kikötött kamat 5 százaléknál kevesebb, az ennek meg­felelő kisebb összeg ellenértékét lesznek kötelesek a kikötött időpontokban és részletekben a Magyar Nemzeti Bank­nál pengőben letenni. Ezeket a rendelke­zéseket az államadóssági kötvényekre nem alkalmazzák. A záloglevelek vagy kötvények ki­bocsátásának alapjául szolgáló kölcsö­nöknél az adós a kikötött kamatra tő­ketartozás­ évi 5 százalékát és ezenfelül az annuitásban foglalt kezelési költség­nek, jutaléknak s más hasonló járulé­­koknak ellenértékét lesz köteles a kikö­tött időpontokban és részletekben a zá­loglevelek vagy kötvények kibocsátójá­nál pengőben letenni. Ha az adós ennek a csökkentett mér­tékű letétbehelyezési kötelezettségnek eleget tesz, úgy a törlesztőtervben vagy egyébként megállapított kötelezettségei s­em járnak le, ami lényegében azt je­lenti, hogy az adósnak nem kell a tőke­­törlesztő részleteket pengőben letétbe he­lyezni és a címletek sorsolása is szünetel ez alatt az idő alatt. Ez a rendelet egyaránt vonatkozik a mezőgazdaság és a házbirtok által fel­vett zálogleveles kölcsönökből eredő adósságokra, valamint — az államadós­ságok kivételével — a transzferrendelet hatálya alá eső többi címletesített adós­ságra. Magától értetődően azonban ez a rendelet sem érinti a külföldi hitele­zőknek a követelés mennyisége tekinte­tében fennálló jogait. A hadirokkant-javaslat nem felel meg a hadigondozottak érdekeinek Küldöttség a miniszterelnöknél Az orosházi Honsz és a rokkant­javaslat Budapestről jelentik. A Hadirokkantak Országos Nemzeti Szövetsége (Honsz) arra kérte a miniszterelnököt, hogy a rokkantjavaslattal kapcsolatban vegye fi­gyelembe a szövetség kívánsága­it, amely ct­két emlékiratba foglalva kedden reg­gel nyújtott' ’ '+ a miniszterelnöknek és a javaslatot tárgyaló bizottságok elnöke­inek a HONSz küldöttsége. Gömbös a memorandumba foglalt kívánságokat nyomban megvitatta a küldöttséggel és a bizottságokkal. A memorandum han­goztatja ,hogy a hadirokkantak érzése szerint a törvényjavaslat nem felel meg a hadigondozottak érdekeinek és ezért annak többrendbeli módosítását javasol­ják. Az orosházi Honsz vasárnap délután 2 órakor népes tagértekezletet tartott amelyen a rokkanttörvényjavaslatot is­mertették. Az értekezlet dr. Mitlasovszky János elnök indítványára kimondotta hogy a törvényjavaslatban tervezett anyagi jut­tatás ném elégíti ki a hadigondozottak érdekeit, ezért felír a Honsz országos központjához, hogy az sürgesse a kor­­­mánynál a javaslatnak a hadigondozottak érdekében való módosítását és ugyan­ilyen értelmű kérelemmel fordul Csizma­dia András országgyűlési képviselőhöz is. Hitler és Mussolini találkoznak Illdronus végén utazik Hitler Rómába Bécsből jelentik: Genfi távirat szerint jól informált francia újságírói körök­ben azt beszélik, hogy Berlin és Róma között tárgyalások folynak Hitler és Mussolini találkozásáról. Ez a találko­­­­zás március 20—25. közötti időre van­­ kitűzve és megvalósítása természetesen­­ erősen függ a német választások ered­ményétől. Rómából jelentik: Hitler német kancel­lár római látogatásának tervét megerő­sítik. A kancellár március végén tenné meg a látogatást. A pontos időpontot eddig még nem állapították meg. Az út valószínűleg hivatalos jellegű lesz. Gömbös hajlandó kibővíteni a rokkanttörvényt Budapestről jelentik. A Ház véderő- és pénzügyi bizottsága tegnap tárgyalta a rokkantellátási törvényjavaslatot, ame­lyet Farkas Elemér ismertetett. Gömbös Gyula rámutatott a javaslat célkitűzé­seire és kijelentette, hogy ha az élet pa­­rancsa kívánja, nem zárkózik el a tör­vény rendelkezéseinek egy novellával való kibővítése elől. Pénteken megnyitják a román vasúti műhelyeket Bukarestből jelentik. A második had­sereg parancsnoksága a vasutak vezér­­igazgatójával és a közlekedésügyi mi­niszterrel egyetértőleg elhatározta, hogy a bukaresti vasúti műhelyeket március 3-án ismét megnyitják. Csak azokat a munkásokat fogadják vissza, akik ellen a hadbíróság nem indított eljárást. A japánok Csi-Feng előtt Anglia elvesztette a Sárga Háború üzletét Londonból jelentik. A negyedik ja­pán lovasdandár Csi-Fengtől negyven ki­­­­lom­éternyire van. Azt várják, hogy a ja­­­­pánok holnap elfoglalják Csi-Fenget. Az angol kormány tegnap közölt dön­tése a kétoldalú távolkeleti fegyverki­­­­viteti tilalom dolgában a sajtóban vegyes­­ fogadtatásra talált.­­ A nehéziparhoz­ közelálló szélső­jobb­ oldali Morning Rest elégedetlenkedik, hogy a kormány megfosztotta az angol hadianyaggyártó ipart a kínálkozó nagy­szerű piacoktól, anélkül, hogy ezzel megakasztotta volna a háborút. Éjszakai verekedők a kihágási biló előtt A járásbírósághoz lelték át az ügyet Február 5-én éjjel fél kettő tájban négytagú társaság kártyázott az Ipartes­tület vendéglőjében. Juhász Lajos, Juhász János, Sülé Béla és Sülé Rafael voltak a társaság tagjai. Játék közben valami nézeteltérés merült fel köztük és össze­vesztek, mire a személyzet felszólítására elhagyták a helyiséget. Az utcán folytat­ták a veszekedést, amely egykettőre ve­rekedéssé fajult. Juhász Lajos ugyanis, aki biciklin jött át Vásárhelyről, lekapta biciklijéről a pumpát és azzal névroko­nát, Juhász Jánost többször fejbevágta Egy ütés a szeme fölött érte Juhász Já­nost, aki ezáltal két hét alatt gyógyuló sérülést szenvedett. Résztvett a vere­kedésben a két Süle-fiú is. Az időközben, odaérkezett rendőrőrszem a társaság tag­jait botrányos verekedésért feljelentette Most tárgyalta az ügyet a rendőrség kihágási bírája, ítéletet azonban nem hozott, mivel Juhász János súlyos testi sértésért a járásbíróságon feljelentést kí­vánt tenni Juhász Lajos ellen és ennek következtében az ügy kihágási részét a büntetőüggyel egyesítve áttették a já­rásbírósághoz.

Next